Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zarządzanie procesami i organizacja procesowa

No description
by

Klaudia Es

on 20 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zarządzanie procesami i organizacja procesowa

Zarządzanie procesami i organizacja procesowa
Proces i jego cechy
1. proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia w mierzalne wyjścia

2. proces ma mierzalny cel

3. proces ma dostawcę i odbiorcę (klienta), ma granice

4. proces może być powtarzany
Proces a zadanie
Zarządzanie procesami - dlaczego?
turbulentne otoczenie, szybkie zmiany w otoczeniu
osiąganie przewagi konkurencyjnej
zwiększenie elastyczności
łatwość reagowania na potrzeby klientów
poprawa skuteczności i efektywności organizacji
Proces - co to takiego?
M. Porter
Proces to łańcuch wartości, w którym poprzez realizację poszczególnych działań zwiększa się wartość zaangażowania w tworzenie lub dostarczenie produktu czy też usługi.
Każde kolejne działanie wykonywane w procesie powinno dodawać nową wartość do efektu wcześniejszej czynności.

M. Hammer i J. Champy
Proces to sekwencja działań realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa a wykonywanych w celu dostarczenia konkretnej usługi lub produktu.
Proces zatwierdzenia pożyczki
Przyjęcie wniosku, prośba o raport kredytowy, analiza wniosku, analiza raportu kredytowego, analiza wniosku z punktu widzenia zgodności z procedurami, rekomendacje dla komitetu kredytowego.
Proces rozwiązywania problemu
Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu, poszukiwanie możliwych rozwiązań, ocena wariantów rozwiązań, wybór wariantu optymalnego.
Procesowe zarządzanie organizacją
Procesowe zarządzanie organizacją to przede wszystkim stosowanie podejścia procesowego w praktyce.
Istotą zarządzania procesowego jest integracja funkcji podstawowych i pomocniczych przedsiębiorstwa oraz optymalne zarządznie nimi.
Funkcje podstawowe i funkcje pomocnicze
Funkcje podstawowe
działalność przedprodukcyjna
produkcja
sprzedaż
Funkcje pomocnicze
zarządzanie strategiczne
tworzenie wizji
tworzenie misji
tworzenie strategii wydziałowych
Organizacja procesowa - co to?
Jest to system ukierunkowujący relacje między realizatorami jej zadań na działania zawarte w zaprojektowanych procesach.

Struktura takiej organizacji jest skoncentrowana na procesowym charakterze jej działania i konfiguruje elementy systemu, uwzględniając zatem procesy, a nie tylko funkcje.
(P. Grajewski)
Koncepcje związane z zarządzaniem procesowym
Analiza łańcucha wartości M.Portera
Rachunek kosztów działań -ABC
Outsourcing
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Benchmarking procesów
Zarządzanie projektami
Kompleksowe zarządzanie jakością - TQM
Kaizen
Reengineering
Systemy dostaw "dokładnie na czas" - JIT
Metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu procesowym
Ciągłe doskonalenie procesów - BPI
Koło Deminga - Cykl PDCA
Wykres Ishikawy
Statystyczna kontrola procesu - SPC
Metoda ścieżki krytycznej - CPM
Wykresy Gantta - Harmonogramy Adamieckiego
Projektowanie organizacji w kierunku procesów w modelu SIPOC
Mapowanie procesów - BPM
Typy organizacji charakterystyczne dla zarządzania procesowego
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
ORGANIZCJA WIRTUALNA
ORGANIZACJA FRAKTALNA
ORGANIZACJA HIPERTEKSTOWA
Korzyści związane ze stosowaniem podejścia procesowego w organizacji
Główne założenie - eliminowanie elementów, które nie dają wartości dla klienta.

PRZEDSIĘBIORSTWO - miejsce transformacji zasobów w maksymalną wartość dla klienta.
Metoda ABC (rachunek kosztów działań) jest metodą rozliczania kosztów pośrednich, które spowodowane są działaniami i procesami niezbędnymi do wytworzenia i sprzedaży produktów i usług.
Założenia metodologii ABC
• zasoby organizacji zużywane są przez działania wchodzące w skład procesów gospodarczych, a nie przez produkty lub komórki organizacyjne;

• działania wchodzące w skład procesów gospodarczych wykonywane są w celu wyprodukowania wyrobów lub świadczenia usług;

• zasadnicza część kosztów pośrednich nie zależy od wolumenu produktów, lecz zmienia się z intensywnością wykonywanych działań.

Etapy metodologii ABC
1. Identyfikacja istotnych działań w firmie.

2. Ustalenie kosztów działań (tzw. cost pool).

3. Identyfikacja nośników kosztów (tzw. cost drivers).

4. Rozliczanie kosztów działań.

Zarządzanie łańcuchami dostaw w kontekście logistycznym to planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów (materiałów i informacji).
Orientacja procesowa powoduje, że łańcuch dostaw postrzegany jest jako zbiór wewnętrznych i zewnętrznych sekwencyjnych procesów, składający się ze zbioru stanów i czynności służących przechodzeniu do kolejnych stanów, w których dostarczany produkt ma coraz większą wartość.
Polega on na porównaniu procesów i procedur stosowanych przez różne organizacje lub sposobów skutecznego wykonywania i organizowania procesów, które pozwalają na osiągniecie wysokiego poziomu efektywności i skuteczności działania;

punktem odniesienia są różnego typu organizacje, bez względu na przynależność sektorową.
1. planowanie, czyli określenie czynności, które są niezbędne do otrzymania efektu najwyższej jakości,

2. wykonanie zgodnie ze wszystkimi punktami zamierzonego planu,

3. badanie wyników, a więc sprawdzanie, czy plan był skuteczny i co można zrobić, by ulepszyć dany proces,

4. działanie, które polega na udoskonalaniu procesu i włączeniu pomysłów do kolejnego planu.

Etapy w cyklu Deminga
W zarządzaniu procesowym taki wykres ma za zadanie pomóc w diagnozie nieprawidłowych wyników w prowadzonych procesach. Dzięki niemu łatwiej wyeliminować przyczyny i błędy.
Narzędziem takiej kontroli jest karta kontrolna Shewarta.
Harmonogramy te pozwalają na systematyczną kontrolę wykonania założeń w projekcie oraz dokonywania korekt.
Mapowanie procesów jest techniką, która polega na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesu lub zespołu procesów/operacji i ich wzajemnych powiązań.
Metoda Business Process Mapping pozwala na:

• identyfikowanie kluczowych operacji w danym procesie oraz określenia niezbędnych wejść i wyjść w danej operacji.

• identyfikację operacji zbędnych (nie przynoszących wartości dodanej) takich jak składowanie półproduktów pomiędzy operacjami, transport wewnętrzny itp.

• wdrożenie np. systemu zarządzania jakością, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji itp.

Organizacja świadomie wykorzystująca procesy uczenia się na poziomach indywidualnym, grupowym i systemowym
(P. Wróbel)
Koncepcja tworzona na zasadzie dobrowolności, specyficzna forma kooperacji niezależnych przedsiębiorstw, innych instytucji i/lub osób fizycznych. Uczestnicy organizacji wirtualnych dostarczają na rynek dobra i usługi występując wobec otoczenia, jako jeden podmiot.

(Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki)
Takie przedsiębiorstwo, które składa się z wielu samodzielnie działających jednostek organizacyjnych potrafiących w sposób dynamiczny, oparty na wspólnych zasadach i kryteriach oceny, dostosować się do zmieniających wpływów otoczenia.
To taki typ organizacji, który łączy styl zarządzania biurokratyczny, o silnej hierarchii ze stylem zadaniowym, elastycznym. W zależności od warunków w otoczeniu organizacja ta dostosowuje sposób działania.
Dziękujemy za uwagę!
Klaudia Socha
Jacek Pilas
Tomasz Niklas
Jacek Lichman
W projektowaniu procesów metodą SIPOC zakłada się, że projekt działania organizacji jest w pełni zgodny z oczekiwaniami odbiorców. Projektowanie odbywa się w konwencji łańcucha wartości zorientowanego na klienta. Podstawowym narzędziem jest tu Diagram SIPOC.
• Supplier (S), czyli Dostawca – oznacza podmiot, który dostarcza informacje, zasoby do realizowanego procesu.

• Input (I), czyli zasoby wejściowe – oznacza informacje, zasoby dostarczane przez Dostawcę.

• Process (P), czyli proces – działania w określonej kolejności, które wykorzystuje zasoby wejściowe w celu zwiększenia ich wartości lub wytworzenia efektu końcowego (wyjściowego).

• Output (O), czyli efekt wyjściowy – oznacza informacje, zasoby dostarczane przez proces.

• Customer (C), czyli klient – oznacza podmiot, który otrzymuje efekt wyjściowy.

Metoda ścieżki krytycznej polega na wyznaczeniu takiego ciągu zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu.

Ścieżka krytyczna jest trwającym najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów chronologicznie ułożonych zadań takich, że każde następne nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie skończy.
Podstawą dla tej metody jest:

• zdefiniowanie strategicznych celów przedsiębiorstwa,

• określenie klientów przedsiębiorstwa (obecnych i pożądanych),

• ukierunkowanie (przeprojektowanie) procesów biznesowych na jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klientów.

Koncepcja polegająca na strategicznym wykorzystywaniu zewnętrznych zasobów do realizacji zadań prowadzonych tradycyjnie przez własny personel i wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa.

UWAGA!

We współczesnym zarządzaniu zdarza się, że "outsourcuje się" również funkcje podstawowe przesiębiorstwa!
Zarządzanie projektami jest to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod dla osiągnięcia założonych celów przygotowania i realizacji projektów, tzn.:

spełnienia określonych wymagań (wyników)
realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu
utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie.

Główne zasady TQM:
stosowanie zasad zarządania jakością w każdym miejscu w firmie,
zorientowanie działań na klienta,
uczestnictwo wszystkich pracowników
ciągłe doskonalenie procesów.
Koncepcja ciągłego doskonalenia, usprawniania.
Polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji.
Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej poprawy osiąganych wyników - kosztów, jakości, serwisu i szybkości.
Główne założenia reengineeringu procesów
Zorientowanie na procesy.
Radykalne przeprojektowanie procesów.
Odejście od struktury funkcjonalnej.
Delegowanie uprawnień.
Odpowiedzialność pracowników.
Wdrażanie systemów informatycznych.

Koncepcja ta bejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości.
Elastyczność, ciągłe ulepszanie organizacji.
Możliwość systematycznego usprawniania procesów.
Zwiększenie kreatywności pracowników.
Zwiększenie zaangażowania pracowników, pobudzenie do pracy zespołowej.
Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy.
Budowanie kapitału intelektualnego.
Zwiększenie możliwości konkurencyjnych firmy.
Efektywna komunikacja wewnątrz organizacji.
Usystematyzowanie wiedzy o organizacji, lepsze zrozumienie funkcji, zadań oraz roli każdego z pracowników.
Łatwiejsze identyfikowanie odpowiedzialności.
Zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w rozwój i ulepszanie organizacji.
Full transcript