Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Savivaldų kuratorių mokymai

LMS Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro projekto "Aktyvi mokinių savivlda - nauda ir mokyklai, ir mokiniui" mokinių savivaldų kuratorių mokymų skaidrės apie savivaldos darbą. Pristatymą ruošė LMS mokymų vadovė iš Palangos - Ona Labžentytė.
by

Laurynas Puidokas

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Savivaldų kuratorių mokymai

Ką gali savivaldos institucijos atstovas? Dalyvaudamas mokinių savivaldos institucijos veikloje mokinys daro įtaką bendruomenės gyvenimui, šitaip suprasdamas jos poreikius, norus, galimybes. Savivaldos institucijos atstovas yra pajėgus daryti įtaką administracijos sprendimams tose srityse, kur jis yra kompetentingas. Savivaldos institucijos atstovas atstovauja mokinių interesams, išreiškia bendrą mokinių nuomonę, taigi gali siekti mokyklos mokiniams, vadinasi, ir sau, naudingų tikslų. Tyrimais įrodyta, kad didžiąją dalį savo veiklos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijos skiria renginių organizavimui. Taip pat pastebima, kad mokinių interesų atstovavimo funkcija tampa antraeile. Planuojant mokinių savivaldos institucijos veiklą derėtų numatyti pagrindines mokinių savivaldos institucijos funkcijas. Štai keletas pavyzdžių:

• atstovauti mokinių interesams;

• išsakyti mokinių poziciją;

• vykdyti prevencinę veiklą mokykloje;

• organizuoti neformaliąją edukacinę veiklą; Kokios gali būti mokinių savivaldos veiklos sritys? Pramoginiai renginiai:

• koncertai;

• karnavaliniai renginiai;

• netradicinių sporto šakų dienos;

• pirmokų krikštynos;

• pirmokų susipažinimo vakarai;

• žygiai į gamtą; Darbas mokykloje:

• budėjimas mokyklos koridoriuose;

• dalyvavimas sudarant mokyklos valgyklos meniu;

• pasiūlymų ir pageidavimų dėžutės įrengimas;

• pagalba renkant pinigus mokyklos
komandai, muzikiniams klubams;

• mokyklos nuostatų svarstymas. Mokinių interesų gynimas:
• tvarkos palaikymo organizavimas renginių metu;
• prizo įsteigimas „nežinomam“ didvyriui, kuris padeda kurti gerą atmosferą mokykloje, tačiau yra neįvertinamas;
• diskusijos tarp mokytojų ir mokinių;
• derinimas su mokyklos administracija dėl mokinių
dalyvavimo renginiuose pamokų metu Premijos, apdovanojimai, stipendijos:
• premijų skyrimas už puikiai atliktus darbus;
• stipendijų skyrimo susirinkimo organizavimas;
• susitikimas su vietiniais verslininkais steigiant stipendijų fondą;
• gabiųjų mokinių organizacijos sukūrimas Kontaktai su mokiniais:

• atvirų susirinkimų organizavimas;

• reguliarių ataskaitų rengimas
ir viešas jų pristatymas;

• mokinių nuomonių ir idėjų kaupimas;

• mokinių forumų organizavimas. Kita veikla:

• tėvų vakaro organizavimas mokykloje;

• darbo biržos organizavimas mokiniams;

• radinių biuro organizavimas;

• parašų rinkimas po peticijomis;

• mokyklos reklamos skyriaus sukūrimas;

• sveikinimų siuntimas sergantiems mokiniams. Kuo mokinių savivaldos institucija reikšminga mokiniui, mokyklai, visuomenei?
Neretai pasitaiko, kad mokinių savivaldos institucija mokykloje yra tik formali ir įsteigiama tik todėl, kad tai rekomenduoja įvairūs teisės aktai. Todėl savaime kyla klausimas – kokia mokinių savivaldos ir jos institucijos prasmė ir ką ji suteikia mokiniui, mokyklai ir šaliai? Daž-nai manoma, kad mokinių savivaldos institucijos yra neveiklios, todėl ir nereikalingos. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Svarbu pridurti, kad nepaisant institucijos vykdomos įvairios veiklos, mokiniai, dalyvaujantys joje, vienaip ar kitaip veikia ir savęs ugdymo procesą: įgyja reikšmingos patirties, pilietiškumo įgūdžių, tampa aktyviais visuomeninio gyvenimo veikėjais, o kartu praturtina tiek mokyklą, tiek savo šalį. • Skatinamas pilietinis aktyvumas;

• Ugdoma kolektyvinė atsakomybė;

• Skatinama socialinė atsakomybė;

• Ugdomi ateities lyderiai;

• Tai galimybė prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo;

• Dedami pagrindai karjerai;

• Mokinių savivalda suteikia mokiniams galimybę
paįvairinti mokyklos gyvenimą;

• Išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas;

• Turiningai praleidžiamas laikas;

• Išmokstama planuoti laiką;

• Užmezgami ryšiai;

• Įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties;

• Galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose;

• Ugdomi demokratinio gyvenimo pagrindai;

• Dedami tobulėjimo, pilietiško lavinimosi ir socialinio brendimo pagrindai; Mokinių savivaldos ir mokyklų administracijos
santykiai :
• Mokinių savivaldos institucijų aktyvumas labai dažnai priklauso nuo jas koordinuojančio suaugusio žmogaus entuziazmo, ypač mažose (kaimo) mokyklose. • Mokytojai dažnai nėra suinteresuoti mokinių savivaldos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu ar pačios institucijos buvimu. Pasitaiko atvejų, kai į mokinių savivaldos instituciją žvelgiama kaip į nerimtą žaidimą, papildomą darbą suaugusiam žmogui • Mokytojai, mokyklų vadovai dažnai nesupranta mokinių savivaldos esmės ir prasmės, todėl mokinių savivaldos institucijos veikla imituojama arba yra tik formali. • Mokyklose mokinių savivaldos institucijos neretai nesulaukia kvalifikuotos pagalbos iš mokytojų, administracijos darbuotojų. Tyrimo rengėjai mano, kad mokiniams turėtų būti sudaryta galimybė patiems rinktis juos kuruojantį asmenį. Rekomendacijos ir pasiūlymai,

kaip skatinti mokinių savivaldos

institucijų aktyvumą Mokinių aktyvumo didinimas

• skatinti socialinę mokyklų/savivaldybių/valstybinių
institucijų ir mokinių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų partnerystę.

• Daugiau dėmesio turi būti skiriama mokinių
savivaldai įgyvendinti klasės lygmeniu.

• teigiamas permainas paskatintų:

1) darbas su atsakingais asmenimis mokyklose;

2) informacijos sklaidos ir bendravimo kanalų bei

priemonių peržiūra;

3) palaikomi ryšiai tarp visų sistemos dalyvių. Mokymai ir kompetencijų ugdymas

• Būtina formuoti palankų mokyklos administracijos, kitų suinteresuotų asmenų bei institucijų požiūrį į mokinių savivaldą ir jos institucijas.

• tobulinti mokinių savivaldos koordinatorių praktinius vadybos įgūdžius. Asmenų, koordinuojančių mokinių savivaldos institucijas, darbo tobulinimas
• Dirbant su mokinių savivaldos institucijomis ir organizuojant susitikimus laikytis šių taisyklių:
1) susitikimams parinkti konkrečią ir nesikeičiančią vietą bei laiką;
2) veikla ir svarstomi klausimai mokiniams turi būti
aktualūs;
3) svarbu numatyti galimą veiklai įgyvendinti reikalingų išteklių poreikį ir šaltinius (pavyzdžiui, ar
finansavimą būtų galima gauti iš įvairių fondų, ar
laimėjus konkursus ir t. t.);
4) iš anksto numatyti metines mokinių kelionių iš-
laidas ir būdus joms kompensuoti.
Full transcript