Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO

No description
by

Joanna Szalas

on 24 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy dydaktycznej było organizowanie konkursów i akademii szkolnych.
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
Środa, 18 czerwca 2014 r.
Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
Jestem nauczycielem kontraktowym,
od siedmiu lat pracuję w Szkole Podstawowej w Węzinie.
W 2009 roku ukończyłam Uniwersytet Warszawski wydział lingwistyki stosowanej i filologi wschodniosłowiańskich, specjalność nauczycielska
i tłumaczeniowa, uzyskując tytuł magistra.

Pełniłam również funkcję wychowawcy klasy
oraz wychowawcy świetlicy.
Pełniąc funkcję wychowawcy klasowego organizowałam zebrania
z rodzicami, podczas których poznawałam sytuację rodzinną
i materialną moich uczniów .

Przeprowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami na temat zachowania ich dzieci, postępów w nauce jak i form udzielania pomocy.

Odwiedzałam moich wychowanków w ich domach poznając środowisko w którym się wychowują i żyją.

Współpracowałam z dzielnicowym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy dzieciom z rodzin patologicznych oraz z dysfunkcjami.
PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO
JOANNA SZAŁAŚ
NAUCZYCIEL W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

Przez 2 lata i 9 miesięcy trwania stażu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013r.), starałam się pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów.
Pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Poszerzałam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
„Awans zawodowy nauczyciela języków obcych”
„Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji angielskiego w dużych klasach"
„Zasady testowania dzieci młodszych – teoria i praktyka”
„Przygotowanie do egzaminu językowego w starszych klasach szkoły podstawowej”
„Planowanie badań ewaluacyjnych – II część”
„Team up for the best results”
„Oxford Explorers: Teaching the whole child”
„Jak motywować uczniów do nauki – recepta na sukces”
„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
„Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji i budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem-nauczycielem-rodzicem”
„Konferencja warsztatowa programu eTwinning”
“Projekty Edukacyjne w Ramach LLP – współpraca międzynarodowa placówek i doskonalenie zawodowe nauczycieli”
“Projekty edukacyjne w ramach program “Uczenie się przez całe życie” zajęcia praktyczne; pisanie wniosków”
“Realizacja międzynarodowych projektów współpracy w ramach projektów Comenius i eTwinning”
„Kurs pierwszej pomocy w zakresie BLS poszerzenie o AED”
Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej „Job shadowing – Metodologia nauczania języka ojczystego i języka obcego”
„Nowa jakość naucz@nia w Elblągu” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN w ramach projektu „Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok drugi”
§ 7 ust.2 pkt 1
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu
„W sklepie”
„What’s the time – określanie godziny”
„Fakty w świecie zwierząt”
Apel z okazji Dnia Europejskiego
Wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami
Brałam udział w dyskusjach prowadzonych na Radach Pedagogicznych
Zapoznałam się z różnymi pozycjami z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania
Samodzielnie korzystałam z zasobów internetowych – filmy instruktażowe
Pogłębianie wiedzy na temat stosowania technik komputerowych i informacyjnych
Uczestniczyłam w szkoleniach on-line i stacjonarnych dotyczących wykorzystania technik komputerowych
szkolenie on-line organizowane przez eTwinning
szkolenia zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN
Tworzyłam bazę łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi
Wykorzystywałam techniki komputerowe podczas realizacji projektów eTwinning

1. „April weather, rain and sunshine both together”
2. “Global Christmas Greetings”
3. "Post!Postcards from Around the World”
4. “European Youth Murals”
Technologie informacyjne są dziś niezbędnym narzędziem pracy każdego pedagoga. Często korzystam z Internetu, wykorzystując zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej oraz do urozmaicenia lekcji. Testy, ćwiczenia, sprawozdania, karty ocen dla rodziców, informacje o klasie wykonuję przy użyciu komputera. Tym sposobem również opracowywałam dokumentację szkolną.

Podczas odbywania stażu na lekcjach języka angielskiego i godziny wychowawczej wykorzystywałam tablicę interaktywną, Internet, odtwarzacz CD, telefon komórkowy,kamerę. Opracowując pomoce dydaktyczne, testy, materiały konkursowe, zaproszenia, dyplomy, podziękowania najczęściej korzystałam z pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), programu Paint, Audacity, Prezi, YouTube oraz aplikacji Glogster i Voki


Praca ta znacznie wzbogaciła mój warsztat, a szkole pozwoliła zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Dokonując analizy sprawdzianów, zestawienia frekwencji, ocen semestralnych lub testów najczęściej sięgałam do zasobów Worda i Excela.


http://www.glogster.com/joannaszalas83/tajemniczy-wieczor/g-6l69i7r4nh4n78btrt1n5a0

http://www.glogster.com/joannaszalas83/hipnotic/g-6l69ifl3jel8lctt4es1ca0
http://prezi.com/f-ucewbzisho/hiszpania/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/3m8yz8lbs-ey/unia-europejska/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Praca anglisty to budzenie w młodym pokoleniu szacunku wobec obcej kultury, a także kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. By osiągnąć te cele doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny poprzez opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego, dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów oraz stosowanie aktywnych metod nauczania.
Zachęcałam uczniów do przesyłania prac domowych drogą internetową (zeszyt ćwiczeń, e-mail, portale społecznościowe)
Zachęcałam uczniów do udziału w konkursach językowych on-line
„EF Global English Challenge”
Samodzielnie tworzyłam szkolną stronę internetową
Publikowałam artykuły dotyczące życia szkolnego w lokalnych serwisach internetowych:
Angażowałam uczniów, zlecając im wykonanie różnorodnych prac: plakatów, prezentacji, animacji, nagrań video, gier planszowych, scenariuszy, krótkich inscenizacji, które sprawiały satysfakcję dzieciom, pozwalały im zaprezentować własne zainteresowania, odkryć często skrywane zdolności i umiejętności. Sama również wielokrotnie wyszukiwałam lub przygotowywałam pomoce dydaktyczne: plansze, map, nagrania, prezentacje, afisze itp. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć, przyswoić i polubić nowy materiał.


Bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów, w tym systematyczne kontrolowanie prac uczniów, ich zeszytów przedmiotowych, przeprowadzanie testów sprawdzających pozwoliło mi ocenić poziom wiedzy i nabytych umiejętności uczniów. Wskazywało braki i niedociągnięcia także moich działań dydaktycznych, ułatwiało naprawę popełnionych błędów. Gromadzone pomoce dydaktyczne wymieniałam i udostępniałam innym nauczycielom.


http://spwezina.gminaelblag.pl/news.php
portel.pl
Dziennik Elbląski
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=73637
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=72419
http://markusy.wm.pl/193350,Mistrzowie-pizzy-z-Weziny.html#axzz2wRLAlaNL
Brałam udział w szkoleniach on-line
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
Apel z okazji Dnia Europejskiego
Konkurs wewnątrzszkolny
Konkurs wewnątrzszkolny
Dyktando językowe
Konkurs wewnątrzszkolny
Xmas Song Competition
„Tajemniczy wieczór”
„Niebiańskie Andrzejki”
Muzyczna przerwa i "Dzień Okularnika"
Quiz walentynkowy
Wieczorek pożegnalny dla klasy VI
Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy VI
Gminny Festiwal Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim „Xmas Song Competition”
Wycieczka do Gdańska
Przygotowywałam plany pracy prowadzonych przeze mnie zajęć
Wymieniałam doświadczenia z nauczycielami z innych szkół, ze szkół językowych, on-line ze szkół biorących udział w projektach eTwinning.
Poszukiwałam nowych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.
Szkoła Podstawowa w Pilonie
Zespół Szkół w Nowakowie
Zespół Szkół w Gronowie Elblaskim
Zespół Szkół w Gronowie Górnym
Szkoła Podstawowa w Milejewie
Kółka języka angielskiego
Plan pracy wychowawcy zespołu klasowego
Plan pracy nauczyciela języka angielskiego

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W ramach zajęć języka angielskiego i kółka z języka angielskiego organizowałam pomoc koleżeńską w nauce i odrabianiu prac domowych
Prowadziłam ćwiczenia utrwalające obejmujące zakres materiału dla poszczególnych klas z uczniami mającymi trudności dydaktyczne
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach gminnych i ogólnopolskich
„EF Global English Challenge”
“Flying Colours”
„I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej”
„Festiwal Piosenki Angielskiej”
„English speaking countries – what do we know?”
„English Quest”
Gminny Festiwal Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim
„Xmas Song Competition”
Przygotowywałam uczniów do występów muzycznych
w XXI i w XXII Finale
Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy
Przygotowywałam uczniów do występów muzycznych podczas XVIII Dożynek Gminnych
Uczestniczyłam w festynie na Dzień Dziecka
Prowadziłam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
„Pracownia językowa – English Workshop”
Kółko z języka angielskiego
Kółko muzyczno – językowe
Stworzyłam szkolny zespół wokalny
"Hipnotic"
http://www.glogster.com/joannaszalas83/hipnotic/g-6l69ifl3jel8lctt4es1ca0
Uczestniczyłam w czterech projektach eTwinning
§ 7 ust.2 pkt 3
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Prowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”
„Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się”
„Rola i funkcje oceny w procesie uczenia się”
Zorganizowałam szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz nauczycieli z okolicznych szkół prowadzone przez Mariolę Chodakowską-Malkiewicz (Promotor Programu eTwinning i konsultant języka angielskiego) oraz Jolantę Okuniewską (ambasador Programu eTwinning)
„Warsztaty szkoleniowe programu eTwinning - Realizacja projektu eTwinning od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej.”

Współpracowałam z rodzicami
Prowadziłam pedagogizację dla rodziców w czasie zebrań
Przeprowadzałam wizyty domowe
Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami na temat uczniów, u których zauważyłam problemy wychowawcze
Pełnienie dodatkowych funkcji
Praca w szkolnych zespołach i komisjach
1. Zespół do opracowywania i ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktycznego
2. Zespół do badań satysfakcji klienta
3. Komisja statutowa
4. Koncepcja Pracy Szkoły
5. Wychowawstwo zespołu klasowego
6. Członek Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Sprawdzianu po klasie VI
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych
Kadyny
Łeba
Olsztyn i Kudypy
Gdańsk
Nowa Holandia
Działalność na rzecz środowiska lokalnego
XXI i XXII Finał WOŚP
Gminne Dożynki w Lisowie w 2012 roku oraz w Janowie w 2013 roku
§ 7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Przeciwdziałałam i zapobiegałam niepowodzeniom szkolnym podejmując następujące działania:

Kierowałam uczniów z trudnościami dydaktycznymi na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku - konsultowałam wyniki badań diagnostycznych uczniów oraz metody pracy z uczniem po badaniach specjalistycznych
Gromadziłam informacje o uczniach z obniżonymi możliwościami edukacyjnymi oraz informowałam o dysfunkcjach dziecka innych nauczycieli
Wspomagałam rozwój uczniów uzdolnionych poprzez prowadzenie „Kółka języka angielskiego” dla chętnych uczniów
Praca z dziećmi wkraczającymi w trudny wiek dojrzewania, na różne sposoby manifestującymi swoją niezależność, stanowi nie lada wyzwanie dla pedagoga. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plan pracy wychowawcy dla klasy, uwzględniający potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami, konsultacje z nauczycielami uczącymi w klasach I – III i pedagogiem szkolnym.
Praca wychowawcy to także bieżące rozwiązywanie konfliktów, sporów, słowa pociechy, a czasem nagany. Ze wszystkimi tymi problemami zetknęłam się w czasie odbywania swojego stażu i poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełnienia braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.  Jako nauczyciel często stawałam przed problemem nieradzenia sobie uczniów z przyswojeniem wymaganej wiedzy i umiejętności. Dla nich to organizowałam zajęcia dodatkowe, na których mogli uzupełnić brakujące wiadomości, wyćwiczyć nieopanowane umiejętności, poprawić sprawdzian.
Zachęcałam dzieci do czynnej formy spędzania czasu wolnego
Starałam się jak najczęściej towarzyszyć moim wychowankom realizujac zadania opiekuńcze i wychowawcze
W dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń zauważyłam potrzebę zajęć profilaktycznych. Dlatego też przeprowadziłam z moimi wychowankami pogadanki
1. Narkotyki, dopalacze. Nie ryzykuj, życie masz tylko jedno!
2. Agresja słowna i fizyczna – przemoc w rodzinie.
3. Pamiętamy o ludziach słabych i potrzebujących pomocy.
4. Moje miejsce w rodzinie. Kształtowanie prawidłowych wzorców.
5. Zagrożenia AIDS. Profilaktyka choroby.
6. Zagrożenia cywilizacyjne, uczymy się jak zachowywać się w przypadku kontaktu z materiałami łatwopalnymi i niewypałami.
7. Przyczyny i skutki nadużywania leków.
8. Przyjaźń – na czym polega i czego od nas wymaga.
9. Bezpieczne zabawy na śniegu.
10. Dostrzegam i opanowuję agresję
11. Dzień Matki. Dzień Ojca. Jak okazuję miłość i szacunek rodzicom i najbliższym

Współpracowałam instytucjami działającymi na rzecz
rozwoju uczniów
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pasłęku
Stowarzyszenie "Lisowianka"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblagu
Bezpieczni na drodze
Czy pies musi gryźć?
Bezpieczna droga do szkoły.
Realizując zadania wychowawcze integrujące zespół klasowy zorganizowałam następujące imprezy:

Klasowy Dzień Chłopaka
Spotkania andrzejkowe
Dyskoteka "Tajemniczy wieczór"
„Mikołajki”
Dzień Kobiet 
Wieczorek pożegnalny klasy VI
Wycieczka do Gdańska


§ 7 ust.2 pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego
Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zorganizowanym przez ODN w Elblągu
Śledziłam na bieżąco zmiany dotyczące prawa oświatowego na podstawie czasopism, lektury oświatowej i publikacji na stronach:

- www.profesor.pl
- www.men.waw.pl
- www.ore.edu.pl

Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego co pomogło mi uporządkować moją wiedzę dotyczącą przygotowań materiałów dokumentujących mój dorobek zawodowy i pozwoliły na uporządkowanie dokumentacji prawnej, którą posługuję się w mojej pracy zawodowej.

Zapoznałam się z procedurami przeprowadzania sprawdzianu w kl. VI
Pracowałam w Komisji statutowej opracowującej zmiany do Statutu Szkoły i WZO
Brałam udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej
1. Koncepcja Pracy Szkoły
2. Roczny program rozwoju szkoły
3. Program działań profilaktycznych
4. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
5. Procedury organizowania i pełnienia dyżurów nauczycielskich

Realizując plan rozwoju zawodowego dbałam o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Rzetelnie realizowałam program nauczania oraz obiektywnie oceniałam i sprawiedliwie traktowałam wszystkich podopiecznych. Wspierałam dzieci w sukcesach i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Chciałam, aby czas stażu pokazał mi jakim jestem nauczycielem i wychowawcą, jakie są mocne strony, a nad czym muszę jeszcze popracować. Wybierając zawód nauczyciela miałam świadomość, że moja praca, to nie tylko godziny dydaktyczne, ale nieustanne dokształcanie się i praca społeczna. Z całą odpowiedzialnością przyznaje, że wybór ten był właściwy. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i zadowolenie. Przez okres stażu starałam się aktywnie działać w szkole, wzbogacałam swój warsztat pracy, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Dziękuję za uwagę
Przygotowała:
Joanna Szałaś

ELWOPR
Biblioteka Naukowa w Elblagu
Uczestniczyłam w tygodniowym kursie Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej
„Job shadowing – Metodologia nauczania języka ojczystego i języka obcego” zorganizowany przez Lincoln Christ’s Hospital School zorganizowanym przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji
Full transcript