Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Citování 2017

No description
by

Hana Janeckova

on 11 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Citování 2017

Co si dnes řekneme
1) Bez základů to nejde
2) Příklady
3) Citační manažer Citace PRO
4) Mendeley
Citování a manažer Citace PRO
Citační styly
několik stovek citačních stylů (APA, Harvard, ACS)
na VUT a v ČR se používá ČSN ISO 690
Monografie
tištěná
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat
. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
e-kniha
LECH, Richard.
Fundamental principles of engineering nanometrology
[online]. Oxford: Elsevier, 2009 [cit. 2015-03-08]. ISBN 978-0-08-096454-6. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080964546
Článek v časopise
článek v tišteném časopise
KRSKOVÁ, L., I. HILSKÁ, P. KOPECKÁ, J. SOUKUP a R. KODET. Molekulární diagnostika maligních lymfomů řady B: detekce klonality a stručný přehled problematiky s vlastními výsledky.
Časopis lékařů českých
. 2004, roč. 143, č. 3, s. 191–194. ISSN 1803-6597.
článek z elektronického časopisu
BOČKOVÁ, Markéta. ISO normy v knihovnictví.
Inflow: information journal
[online]. 2008, roč. 1, č. 8 [cit. 2010-03-15]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/iso-normy-v-knihovnictvi
Online dokumenty
webové sídlo
Vysoké učení technické v Brně
[online]. Brno: VUT v Brně, c2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.vutbr.cz
webová stránka
DOUPOVEC, MIROSLAV. Studium.
Vysoké učení technické v Brně
[online]. Brno: VUT v Brně, c2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.vutbr.cz/studium
příspěvek na webu
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. VUT mění svoji tvář. In: YouTube [online]. 21. 10. 2015 [cit. 2015-10-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lJ0jvzRrPIg_
Obrázky, tabulky, grafy
V tištěné monografii
Automobil u staré radnice. In: ŘEPA, Milan, Karel LOCHMAN a František HAVÍŘ.
Rousínov v proměnách času.
Brno: F.R.Z. agency, 2012, s. 15. ISBN 978-80-87332-52-8.

Na webové stránce
Statistika HZS Moravskoslezského kraje. In: PREVENCE.
hzsmsk.cz
[online]. Ostrava: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 02.02.2012, 14 :11:00 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.91

Tabulka ze stránek Českého statistického úřadu
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty (podnikatelská, nepodnikatelská sféra). In:
Český statistický úřad
[online]. Praha: Český statistický úřad, 05.09.2011 [cit. 2011-09-26]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/css.nsf/excel.gif
Rozhovor a e-mail
TERRIEN, Patrick.
Trip around the world
[e-mail]. 9. 3. 2015 9:00 [cit. 2015-03-09].
e-mail
rozhovor
Podle ústního sdělení Jana Skůpy (knihovník, Ústřední knihovna VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno) dne 7. 3. 2015....
Jan Skůpa - ústní sdělení (knihovník, Ústřední knihovna VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno) dne 7. 3. 2015.
Doporučená literatura
BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA.
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011
[online]. V Brně dne 2. září 2011 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.citace.com/CSN-ISO-690
KRATOCHVÍL, Jiří.
Jak citovat
[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat.
1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
JANEČKOVÁ, Hana
.Tvorba citací
[online]. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2013 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/elearning/mod/swf/view.php?id=251931
Dotazy:
prezentace přístupná na:
http://bit.ly/citace17
Mendeley
https://www.mendeley.com/
Hana Janečková, janeckova@lib.vutbr.cz
Počítačový program
AVAST SOFTWARE.
Avast Free Antivirus 2014
[software]. [přístup 24. března 2015]. Dostupné z: https://www.avast.com/cs-cz/int-trial-download-pre. Požadavky na systém: Microsoft Windows 8.1, 8, 7 Service Pack 1, Vista Service Pack 2, XP Service Pack 3, Intel pentium III; 128 MB RAM; 400 MB místa na disku.
Normy a standardy
tištěná norma nebo standard
ČSN ISO 690.
Informace a dokumentace: pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
webový standard
XHTML 1.0 The Extensible HyperText Markup Language
[online]. 2nd ed. W3C, 26 January 2000, revised 1 August 2002 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://www.w3.org/TR/xhtml1
knihy, učebnice, skripta
Příspěvek ve sborníku
příspěvek v tištěném sborníku
GATHEGI, John N. Digital Rights in a World of Technological Convergence. In:
Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey
. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm, 2010, s. 123-127. ISBN 9789754912920.
online sborník
BI, Tingyan a Jinling HAN. Information literacy education: Problem and stratergy. In:
Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet), 2011 International Conference on
[online]. IEEE Publishing, 0110n. l., s. 3218-3221 [cit. 2015-07-20]. DOI: 10.1109/CECNET.2011.5769466. ISBN 978-1-61284-458-9.
Akademická práce
PAZDERNÍKOVÁ, Pavla.
Tvůrčí psaní a vědecká práce: využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu
. Brno, 2009. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/14908/ff_d/. Disertace. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Zbyněk Fišer.
zákon
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In:
Sbírka zákonů České republiky
. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf
Prezentace
BOHUŠ, Otto. (Web)copywriting: škoda slova, které padne vedle. In:
Slideshare
[online]. 25. 6. 2013 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/ottocopy/kisk-prednaska-ottocopy-24258806?qid=0e31746e-f6e9-424d-83a4-7dd3187e27c9&v=qf1&b=&from_search=4
DĚDIČOVÁ, Petra. Specifické informační zdroje. Kde, jak a co pak? In:
Prezi
[online]. 13 March 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: https://prezi.com/pvlv9ccp2g1k/statistika-grafy-obr/
Mendeley
Návody:
http://community.mendeley.com/guides
Mendeley
citační SW, ale slouží hlavně jako správce publikací
úložiště 2GB zdarma
Colaborate - sdílení s kolegy, diskuze, vzájemné komentáře a poznámky k dokumentům
Network and Discover - možnost nalézt texty, lidi a veřejné skupiny
Citování a citace
Proč?
dodržování autorských práv a citační etiky
prokázání vlastní znalosti tématu
možnost ověření uvedených tezí
odkazy na další literaturu k tématu
uvedení do širšího kontextu
akademická prestiž
možnost spolupráce
Jak citovat?
uvést všechny použité prameny a jejich přesnou a úplnou citaci
zřetelně označit převzaté části
odkazy z textu v seznamu použitých zdrojů a naopak
Plagiátorství
Plagiát
"představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodovaného v celku nebo z části, jako svého vlastního"

(Informace a dokumentace - slovník: ČSN ISO 5127: česká technická norma. Praha: Český normalizační institut, 2003, s. 114.)
Jak?
doslovná citace
Tyto výsledky komentuje NOVOTNÝ (1999, s. 12) slovy: "Výběr vzorků pro testování se ukázal rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní." S ohledem na ...
parafrázovaná citace
Na výsledky testování má velký vliv výběr vzorků. Pokud výběr není dostatečně velký a strukturovaný, výsledky nemusí být validní z hlediska statistické reprezentativnosti (NOVOTNÝ, 1999, s. 12).
Metody odkazů v textu
Metoda číselná
Metoda prvního prvku a data
Metoda poznámek
Citace PRO
http://citace.lib.vutbr.cz/
Časopis
dTest
. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2015, roč. 22. ISSN 1210-731X.
dTest
. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 1993-. ISSN 1210-731X.
dTest
. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2015, roč. 22, č. 10. ISSN 1210-731X.
celý časopis
ročník časopisu
číslo časopisu
VUT login
VUT heslo
ISBN
978-80-260-6074-1
978-80-265-0267-8
80-251-0457-5
DOI
10.1038/502298a
Import z databází
http://primo.vutbr.cz
https://www.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
Full transcript