Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Utvecklingspsykologiska grunder & teorier

No description
by

Sara Ledin

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Utvecklingspsykologiska grunder & teorier

Basgruppsarbeten
Skinners behaviouristiska teori
Banduras teori om social inlärning
Eriksons utvecklingsstadier
Bowlbys anknytningsteori
Piagets kognitiva utvecklingsteori
Vygotskys sociokulturella teori
Bronfenbrenners bioekologiska teori
Föreläsningar
Behaviourism

Positiv förstärkning (+)

– Något som vi gillar tillkommer

– Ger ett önskvärt resultat

Positiv bestraffning (+)

- Något vi ogillar tillkommer

- Ett icke önskvärt resultat
Socialinlärning
ordlista
utvecklingspsykologiska teorier
teorier från olika perspektiv
Utvecklingspsykologiska
grunder & teorier

enligt Skinner

Negativ förstärkning (-)

– Något vi ogillar tas bort

– Ger ett önskvärt resultat

Negativ bestraffning (-)

- Något vi gillar tas bort

- Ett icke önskvärt resultatOperant betingning
är ett begrepp utvecklat av psykologen B.F. Skinner och är en utveckling av behaviorismen.
Operant betingning innebär att beteenden
kan förstärkas eller släckas ut
och att det sker
beroende på konsekvenser av beteendet. En respons och ett stimulus kan kopplas samman
genom förstärkning, till exempel när man lär en hund sitta. Man säger "sitt" och när hunden
lyder så belönas den med en godisbit. Beteendet att sitta har förstärkts med godisbiten som belöning.

Utsläckning

- Då ett förstärkning som tidigare kommit till följd av ett beteende uteblir och beteendet som konsekvens av detta släcks ut
ordlista
Skinners Verbal Operants:
the mand
- från co-MAND eller de-MAND och betyder ett kommando eller en förfrågan som resulterar i att det som förfrågas tillkommer
tacts
- referenser och namngivning som blir förstärks då dessa är korrekta
the echoic operant
- då språkimitation blir förstärkt av olika varianter av "säg efter mig"
intraverbal operant
- en typ av ordassociation som gör att endast vissa ord kan använda efter varandra

enligt Bandura

Determinerar
- ett beteende är orsak till (determinerar) förändringar i omvärlden.
Social inlärning
- Förvärvande av sociala beteenden med hjälp av lärande (i form av imitation) och genom det bemötande som individens beteende får av andra.
Modellärande
- Lärande som sker genom observation av eller inlevelse i en förebild.
Självförmåga
- Upplevd egen förmåga att hantera olika slags situationer och händelser.
Diskriminering
- I perceptions- och inlärningspsykologi avses förmågan att skilja mellan olika stimuli, vilket i inlärningsexperiment visar sig på det sättet att försöksdjuret eller försökspersonen lär sig reagera olika på olika stimuli, eller ger respons när stimulus föreligger och ingen respons när den inte föreligger.
Ställföreträdande förstärkning (vicarious reinforcement)
- Förstärkning när man härmar någon annans beteende som blivit förstärkt.
Abstrakt modellinlärning
- Man lär sig grundprincipen bakom t.ex. en mening och hur den är uppbyggd, för att senare kunna använda sig av principen i en annan mening.
Stimulus contiguity
- Associationer mellan stimulis som sker tillsammans.

1. Uppmärksamhetsprocesser
(att uppmärksamt studera modellen som utför en viss aktion)
2. Återkopplingsprocesser
(Att minnas aktionerna i en symbolisk form, stimulus contiguity)
3. Motoriska processer
(Fyskiska förutsättningar för att utföra en observerad handling)
4. Utförande och motivationsprocesser
(För att ett observerat beteende ska upprepas ska personen i fråga tidigare fått ett liknande beteende förstärkt alternativt ställföreträdande förstärkt)

observationsinlärning
självförmåga (
self-efficacy
)
fyra källor till information för självförmåga
:
1. erfarenhet av utförande
2. observationsinlärning
3. verbal övertalning
4. fysiologiska hintar (emotionell upphetsning, tex entusiasm eller ångest)
Psykosocial teori
enligt Erikson
Anknytningsteori
enligt Bowlby
Kognitiv utvecklingsteori
enligt Piaget
Sociokulturell teori
enligt Vygotsky
Bioekologisk teori
enligt Bronfenbrenner
1.
Sensomotoriska stadiet
- (0-2 år) första stadiet i Piagets utvecklingteori. Här organiserar barnet dess fysiska scheman som att suga, ta tag i och slå för att interagera med den omgivande världen. Understadier:
1.Användadet av reflexer
2.Primära cirkulära reaktioner
3.Sekundära cirkulärara reaktioner
4.Koordination av scheman
5.Tertiär cirkulär reaktion
6.Början av tankar
Utvecklingsstadier
2. Preoperationella stadiet
- (2-7 år) andra stadiet. Här använder barnet symboler och bilder för att tänka, men tankarna är ännu osystematiserade och ologiska. Barnet agerande är egocentrerat, animistiskt och endimensionerat. Moralen är heteronom.
ordlista
etologi
- studien av djur- och människobeteende ur ett evolutionärt perspektiv
prägling
- processen då djur lär sig ett stimuli för dess sociala instinkter

anknytningens faser
1) födsel - 3 mån
socialt samspel och liten selektivitet
2) 3 mån - 6 mån
fokus på famililiära personer
3) 3 mån - 3 år
intensiv anknytning och närhetssökan
4) 3 år - slutet på barndomen
partnerskapsbeteende
utvecklingsstadier
1) 0 - 1 år; basic trust vs mistrust -> hope
Barn utvecklar en känsla av trygghet då de blir väl omhändertagna.
2. 1 år - 3 år; autonomy vs shame, doubt -> will
Barn utvecklar en känsla av självständighet då de får prova sina egna förmågor. Om de istället blir tillbakahållna eller får för höga krav utvecklar de en känsla av skam.
3) 3 år - 6 år; initiative vs guilt -> purpose
Under denna nyfikna ålder får barn pröva att upptäcka och få svar på frågor. Om de här blir tillbakahållna eller straffade utvecklar de skuldkänslor.
4) 6 år - 11 år; industry vs inferiority -> competence
I tidiga skolår börjar barnen skapa och fullfölja uppgifter. Om de misslyckas eller får för lite stöd skapar de en känsla av underlägsenhet.
5) adolescence; identity vs role confusiong -> fidelity(=trofasthet)
Tonåringar behöver utveckla en egen identitet. Om de misslyckas med detta leder det till en rollförvirring och försvagad självkänsla.
6) young adulthood; intimacy vs isolation -> love
Unga vuxna söker efter personer att dela sin tillvaro med. Misslyckas detta isolerar de sig. Rollförvirringen kan till en början vara överhängande och leda till en svårhet att vara en egen individ -> man vill helst bara passa in.
7) adulthood; generativity(=the concern of guiding the next generation) vs self absorption, stagnation -> care
Man eftersträvar produktivitet och framgång. Misslyckas detta leder det till en känsla av att stå stilla.
8) old age; ego integrity vs despair -> wisdom
I detta stadie skapar vi integritet då vi kan se tillbaka på våra liv och känna oss nöjda. En förtvivlan infinner sig då detta inte är fallet.
ordlista
Vygotsky försöker i sin teori integrera två olika linjer av utveckling:
den naturliga linjen som kommer innifrån samt den socio-kulturella linjen som kommer utifrån
ordlista
psykologiska verktyg (tools and signs)
- Vygotsky menar att vi inte kan förstå mänskligt beteende utan att räkna in de kulturella och sociala verktyg som getts oss
metakognition
- medvetandet som sina tankeprocesser
tools and signs

enligt Vygotsky kan vi ej förstå mänskligt beteende utan att räkna in de kulturella och sociala verktyg som getts oss
språk
- människans viktigaste verktyg som friar tankarna från den direkta omgivningen
skrivning och nummersystem

stadier av internta samtal (tankar)
1. instruktioner (pappa säger att dottern ska ta med sin jacka till parken för det är kallt)
2. egna instruktioner (dottern säger åt sig själv att ta med jackan eller frågar högt efter sin jacka)
3. internt prat tar vid (dottern säger tyst till sig själv att ta med sig jackan = tänker)
ekologiska modellen
1. microsystem

2. mesosystem

3. exosystem

4. macrosystem

5. kronosystem
microsystemet betyder det system en indvid har direkt kontakt till/direkt påverkan från. Ex: familj el. skola


mesosystemet är interaktionen mellan olika microsystem


exosystemet är systemet som påverkar en individ indirekt, tex föräldras jobb


macrosystemet är det övergripande systemet som innefattar tex kultur och lagar som även de påverkar individen


PPCT modellen
process
- processer som sker i samspel mellan en individ och andra individer/omgiviningen. Samspelet bör ske kontinuerligt för att ha en effekt på individen
person
- individuella karaktärsdrag. Force characteristics, resource characteristics och demand characteristics.
context
- de system som en individ utvecklas i (se ekologiska modellen)
time
- olika tidrymder som påverkar en individs utveckling. micro- meso- och macrotid då macrotid är att jämföra med kronosystemet
ordlista
force characteristics
- konstruktiva egenskaper som tex nyfikenhet, målfokusering, aggression, impulsivitet
demand characteristics
- kön, hudfärg, ålder
resource characteristics
- de förutsättningar och förmågor vi har
utvecklingpsykologiska teorier
kognitiv uteckling I och II
socioemotionell utveckling I och II
hjärnans utveckling

en föreläsning av Mikael Heiman
kognitiva perspektiv
inlärningspsykologi
psykoanalys/psykodynamiskt perspektiv
överbryggande, nyare perspektiv
anknytning/attachment
nu & då
idag har vi fokus på:
– Förändringsprocesser
– Utvecklingslinjer
– Avgränsade områden
men tidigare...
- Mer generella teorier
- Övergripande
kognitiv utveckling I
föreläsning av Anette Suqvist
perception
- audiotivt stimuli
- visuellt stimuli
- taktilt stimuli
(integrering, minne, sekvensering, automatisering)
varseblivning = att förstå och kategorisera våra sinnens intryck
minne
icke deklarativt /implicit minne
deklarativt/explicit minne
procedur
betingning
perceptuell representation
omedvetet minne
tydliggjort minne
visuell förväntan
perceptuell priming
betingning
pre-explicit minne
semantisk (kunskap)
episodisk (händelser)
nyhets-preferens
semantisk sökning
fördröjd imitation
kommunikations utveckling


 
3-4 månader
; barnet börjar leka mer aktivt med ljud och jollret ökar
6 månader
; barnet svarar på prat med joller och använder sig av konsonant + vokal (da da, ga ga)
8 månader
; barnet använder sig av långa jollerkedjor. Intonationer ändras
mind-mindedness
mental state language

intonad vs inte intonad
kommentarer på mental state
(knowledge, desires, interest)
"Vet du vad detta är? Det är en boll."
kommentarer på mentala processer
"Funderar du?"
kommentarer på barnets känsloläge: "Har du tråkigt?"
ordlista
assimilation
- aktiv anpassningsprocess. tar in fakta och införlivar med tidigare erfarenheter
ackommodation
- att förändra sitt beteende för att passa med ny kunskap
adaption
- en växelvis anpassning hos barnet mellan assimilation och ackommodation
 
kognitiv utveckling II
intersubjektivitet
 Interaktionen  mellan  människor  som  gör  att  de  ser  sina  egna  uppfattningar,  känslor,  och  tankar  i  relation  till  varandra;  både  vad  de  upplever  lika  
och  vad  de  upplever  olika.  

mentalisering - theory of mind
att tillskriva mentala tillstånd till sig själv och andra
att bilda mentala representation om sociala situationer
- att kunna förstå och tänka om känslor hos sig själv och andra
- för att förstå sig själv
- för att förstå andra
- för att kommunicera med andra
- för att förstå hur man kommunicerar
- för att hitta och behålla vänner
- för att kunna vara aktiv och delaktig i sitt liv
mentala representationer
en bild av verkligheten i hjärnan.
bilden paketeras tillsammans med de förväntningar, känslor och tankar som symboliserar verkligheten
ToM
tidsutveckling
Från födseln:
social kompetent med intersubjektivitet, uppmärksamhet och imitation
12 m:
Intentioner
24 m:
Desires
32 m:
Beliefs
48 m:
False belief
60 m:
Komplexa emotioner hos andra
84 m:
Resonerande om andra personers känslo
r

Theory Theory
tänker sig att mentalisering utvecklas från rika inre förmågor som är byggstenar för de teorier som barnet börjar forma
socioemotionell utveckling I
temperament
en persons karakteristiska mönster i emotionell och beteendemässiga responser på omgivningen, en relationsegenskap
- aktivitetsnivå
- anpassningsbarhet
- positiva och negativa känslouttryck
- närmande - undvikande
- graden av reaktivitet
- reaktionströskel
- hur lätt barnet går att distrahera
- regelbundenhet
tre temperamentstyper
easy/flexible
difficult/feisty
slow-to-warm-up/fearful child
anknytning/attachment
Harlow
Bowlby
Ainsworth
barn behöver en trygg bas utifrån vilken de kan utforska världen
- trygg anknytning
- otrygg avvisande
- otrygg ambivalent anknytning
- desorienterad/desorganiserad anknytning
självreglering
förmåga att anpassa sina emotioner för att nå sina mål
självmedvetande
medvetenhet om egna tankar, emotioner, känslor. en jagkänsla.
Baumrinds uppfostringsstilar
Auktoritär
(krävande och avvisande)
Auktoritativ
(krävande och accepterande)
Försummande
(icke-krävande och avvisande)
Eftergiven, tillåtande
(icke-krävande och accepterande)

socioemotionell utveckling II
självuppfattning
får vi genom att
- studera oss själva
- lyssna på andras beskrivningar av oss
- jämföra oss med andra
identitet
jag-bild, jag-uppfattning, roll, subjekt, självkänsla
utveckling av självbild
- uppstår genom erfarenhet att vara en egen individ
- självbild i relation till andra
- 15-18 mån jag är jag
- påverkas av andra (familj, lärare)
self-efficency
tron att man ska kunna klara av en viss situation eller uppnå ett visst mål
kontroll, krav <-> värme/acceptans
hjärnans utveckling
Centrala nervsystemet
hjärna och ryggmärg
Perifera nervsystemet
resterande kroppen
100 miljarder neuron
embryologi
ursprung och utveckling från befruktning till födelse
fostertiden: groddbladen
ektoderm
- hud och nervsystem
mesoderm
- ben, brosk, muskler
endoderm
- mun, magsäck, tarmar och inre organ
händelseförlopp
- celler i neuralröret blir nervceller
- kryper till rätt plats med hjälp av fysiska och kemiska vägledare
- kontaktar andra (synapser)
- myelinisering
- nätverk
neonatal utveckling
1) - språkigenkänning
- reflexer
- perception
- sociala beteendemönster
- självuppfattning

2) - nervceller fortsätter bildar men inte i samma takt
- överflödiga nervceller rensas bort
- nya synapser bildar
- felaktiga kopplinar tas bort
- signalhastigheten ökar
synaps
- koppling mellan två neuroner
cortex
- hjärnbarken
plasticitet
- ref till de ändring som sker i hjärnans organisation som resultat av nya erfarenheter
ordlista
uppfattning om förmågan att utföra ett beteende som ska ge ett önskat resultat
3. Konkreta operationernas stadie
- (7-11 år) tredje stadiet. Barn utvecklar nu en förmåga att tänka systematiskt, men endast om de kan referera till konkreta objekt och aktiviteter.

4. Formella operationernas stadie
- (11- år) fjärde stadiet. Unga människor utvecklar här sin förmåga att tänka systematiskt på ett helt abstrakt och hypotetiskt plan.
ZPD (=zone of proximal development)
skillnaden mellan vad ett barn kan klara av på egen hand och vad ett barn kan klara av med intruktioner/handledning
Full transcript