Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Cvetana Crnobaric

on 25 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

- / + PROMENA PARADIGME IZAZOV MNOGA LICA KRITIČNE TAČKE BAP - Integrativni pristup
Cvetana Crnobarićc
Institut za mentalno zdravlje 26. januar. 2013.
BIPOLARNI SPEKTAR
SOMATSKI KOMORBIDITET
SUICIDALNOST
KVALITET ŽIVOTA
KOMPLIJANSA DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE DILEME Demografske karakteristike
Zloupotreba PAS
Komorbidni anksiozni poremećaji
Hroničan tok
Više depresivnih epizoda
Kraći intervali remisije BAP II Demografske karakteristike
Zloupotreba PAS
“Teška” klinička prezentacija
Somatski komorbiditet BAP I REZULTATI
BAP I – prevalenca 1-1.6%

BAP II
“Spektar bipolarnih podtipova” BIPOLARNI SPEKTAR Kupfer D., 2005
Kardiovaskularna obolenja
Diabetes mellitus
Gojaznost
Tiroidna disfunkcija SOMATSKI KOMORBIDITET
CNS

Imuni sistem
Endokrini sistem
Vaskularni sistem
Kupfer D., 2005 MULTISISTEMSKI POREMEĆAJI 10-15% realizovanih suicida SUICIDALNOST Greil, Kleindeinst 2003
Radna disfunkcionalnost
Štetne navike
Kompromitovani interpersonalni odnosi KVALITET ŽIVOTA Saradnja u lečenju, odnosno praćenje medicinskih uputstava od strane pacijenta
Neophodan je deo dobrog tretmana svih bolesti, naročito psihijatrijskih.
Definiše se kao stepen do koga pacijenti uzimaju propisanu terapiju, odnosno poštuju uputstva koja su dobili od medicinskih radnika.
Nekomplijantnost je čest problem kod većine hroničnih obolenja, i korelira sa porastom trajanja dužine lečenja, kompleksnošću tretmana i cene lečenja. KOMPLIJANSA

Direktne (dokaz određenog stepena komplijanse)
Indirektne (zavise od raporta pacijenta ili od podataka koji mogu biti modifikovani od strane pacijenta)


Subjektivne
Objektivne KLASIFIKACIJA METODA ZA ODREĐIVANJE KOMPLIJANSE

Direktne (dokaz određenog stepena komplijanse)
Indirektne (zavise od raporta pacijenta ili od podataka koji mogu biti modifikovani od strane pacijenta)


Subjektivne
Objektivne KLASIFIKACIJA METODA ZA ODREĐIVANJE KOMPLIJANSE Direktna opservacija uzimanja leka
Merenje nivoa leka u telesnim tečnostima (“Therapeutic Drug Monitoring”)
Biološki markeri
Klinički odgovor DIREKTNE METODE ZA MERENJE KOMPLIJANSE Direktna opservacija: nepraktična
Merenje nivoa leka u telesnim tečnostima: skupa, nezgodna po pacijenta, nije široko dostupna, odražava samo skorašnju komplijansu
Biološki markeri: ne moraju 100% da koreliraju sa komplijansom, različiti faktori komplijanse mogu da utiču na markere
Klinički odgovor: ne mora obavezno da bude povezan sa komplijansom OGRANIČENJA DIREKTNIH METODA Samoprocena
Procena od strane lekara i članova porodice
Elektronski aparati za merenje (MEMS šolja)
Brojanje tabletaNabavka prepisanih lekova (apoteka)
Monitoring očekivanog terapijskog ishoda INDIREKTNE METODE ZA MERENJE NEKOMLIJANSE APARATI ZA MERENJE UZIMANJA LEKOVA Elektronski meri svako otvaranje kutije od strane pacijenta MEMS ŠOLJA Samoprocena: može biti precenjena
Procena od drugih: mogu biti pristrasni i loši u proceni
Elektronski aparat za merenje (MEMS šolja): skupo, glomazno, samo za jedan lek, meri samo otvaranja, ometa upotrebu kutije za lekove, netačnost uslovljena nepravilnom upotrebom
Brojenje tableta: ”pill dumping,” pacijent može da zaboravi da ponese, ne procenjuje vreme uzimanja
Nabavka lekova: praktično samo ako pacijent koristi uvek istu apoteku OGRANIČENJA INDIREKTNIH METODA Globalno, direktne metode su više objektivne i pouzdanija su procena komplijanse


Obe metode imaju ograničenja POREĐENJE DIREKTNIH I INDIREKTNIH METODA Psihoedukacija
Motivacija
Insistiranje na usvajanju principa “zdravog i odgovornog življenja” Aktivno i dosledno proveravanje i potkrepljivanje saradljivosti pacijenta i njegove porodice
INDIVIDUALNA procena i pristup pri donošenju terapijskih odluka sa težnjom da se za pacijenta i njegovu porodicu postigne osećanje perspektive i vere u mogućnost dostojnog kvaliteta života. INTEGRATIVNI PRISTUP - ključ
Full transcript