Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэдэв: Хэрэг бүртгэх Мөрдөн байцаагчын тохироо, таамаглал

No description
by

Г. Батболд

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэв: Хэрэг бүртгэх Мөрдөн байцаагчын тохироо, таамаглал

2014 он
.
Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаалтын тохироо таамаглал
Кириминалистикийн таамаглал нь бодит баримтад үндэслэн, гэмт үйл явдал болон түүний зарим байдлын мөн чанар, хэрэгт тогтоогдвол зохих дээрх баримт , нотлох баримтын тухай мэдээллүүдийн хоорондын шалтгаант холбооны тухай төсөөлсөн тайлбар мөн.

Мөрдөн байцаагч өөрийн үйл ажилгааг төлөвлөх нь мөрдөн байцаалтыг зохион байгуулах арга зүй мөн. Төлөвлтийн үндэс нь Кириминалистикийн таамаглалын нэг төрөл болох мөрдөн байцаалтын таамаглал болно.
Таамаглалын төрөл
SOCIAL
SEO
Агуулгаараа гэмт хэргийн бүрэлдхүүн бий болгодог,нотлогдвол зохих байдлын тайлбарыг өөртөө агуулсан байна.Энэ таамаглалыг дэвшүүлэх,шалгах процесс бүхэлдээ мөрдөн байцаалтийн явцад нотлох баримт цуглуулах, шинжлэх, үнэлэх онцолгоос шалтгаалана.
Сэдэв: Хэрэг бүртгэх Мөрдөн байцаагчын тохироо, таамаглал
Хууль сахиулахын их сургууль

Кириминалистикийн таамаглалыг тусгай бусад таамаглалаас дараах байдлаар ялгаатай:
1.Нийгмийн практикийн өвөрмөц хүрээ- эрүүгийн шүүн таслах ажилгаанд бүтээгдэж ашиглагдана;
2.Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон албан тушаалтан дэвшүүлж шалгана
3. Хэрэгт үнэнийг тогтооход ач холбогдолтой үйл явдал, байдлыг тайлбарлана:
4.Хуулиар тогтоосон хугацаанд шалгагдах учиртай
5.Хуулиар тогтоосон нөхцөлд өвөрмөц арга зүйгээр шалгагдана
6.Үнэнийг нуух сонирхолтой этгээдийн идвэхтэй эсрэг үйлдлийн нөхцөлд шалгагдана
Мөрдөн байцаалтын
шуурхай эрэн сурвалжлах
шүүхийн
экспертийн
Ерөнхий
Тусгай
Яллах
Цагаатгах
Мөрдөн байцаалтын таамаглал
Шуурхай эрэн сурвалжлах таамаглал
Багийн гүшүүд: Д\ч Б.Гэрэлцогт
С\ч Г.Батболд
С\ч Б.Баярцогт
С\ч Г.Мөнхбаяр
С\ч Б.Тамир
С\ч Э.Цахиурчулуун

Улаанбаатар хот
Кириминалистикийн таамаглал нь хэрэгт ач холбогдолтой байж болох нэг буюу бүлэг үзэгдлийн тухай үндэслэлтэй төсөөлөл;таамаглал энэ баримт,үзэгдэл байгаа эсэх түүний үүсэл ,агуулаг ,өөр хоорондын холбоог тайлбарлаж ,хэрэгт үнэнийг тогтооход үйлчилнэ.
Кримналистикийн олон тооны таамаглалыг дараах үндсэн төрөлд хуваан:
Дэвших субъектээр

Хэмжээгээр \ Тайлбарлах баримтын\нь:
Нотолгооны зүйлд хамаарахаар нь:
Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс өмнө, эсхүл мөрдөн байцаалттай зэрэгцүүлэн шуурхай эрэн сурвалжлах арга хэмжээ зохиож байгаа гүйцэтгэх ажилтны үйл ажилгааны явцад бий болно. Мөрдөн байцаах , эрэн сурвалжлах таамаглал хоохондоо холбоотой.
Таамаглал дэвшүүлэх
Судалж буй үйл явдлын учир шалтгаан, хоорондын холбоог тодорхойлох , таамаглал дэвшүүлэх зэрэг дүн шинжилгээний ажлын зүй тогтол , үе шатуудыг логикийн шинжлэх ухаан тогтоож өгсөн нь мөрдөн байцаагчаас таамаглалыг дэвшүүлэн шалгахад ихээхэн ач холбогдолтой.
Таамаглал дэвшүүлхэд баримтыг биечлэн судлах, логик, сэтгэхүй, нотолгооны индукци \тусгайгаас ерөнхий зүйлд дүгнэлт гаргах\ , дидукц \эсрэгээр \,анализ \нэгтгэн дүгнэх \синтез\ задлан дүгнэх \ болон аналогийн \адилтгах\ аргууд ихээхэн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг
Таамаглал дэвшүүлэх суурь болсон бодит баримтыг байцан шийтгэх \нотлох баримт\,байцаан шийтгэх бус(чиглүүлэх мэдээлэл) эх сурвалжаас олж авч болно.
Экспертийн таамаглал
Шинжилгээний объект, мөрний үүсэл , тэдгээрийг тодорхойлж байгаа шинж тэмдгүүдийн холбоо үзэгдлийн шалтгаанийг тайлбарлах зорилгоор дэвшүүлнэ.Экспертийн зөвшөөрсөн (баталсан ) дүгнэлтийг мөрдөнө байцаагч тусгай нэг
Мөрдөн байцаах ажилгаа дахь таамаглалын үндсэн шинж
Гэмт хэрэг мөрдөн байцаахад таамаглал нь дараах үндсэн шинжийг агуулсан байна:Үүнд
• Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч (эксперт ,гүйцэтгэх ажилтан ) эд юмс ,үзэгдэл;гэрч хохирогч ,яллагдагч ,сэжигтэний мэдүүлэг мэдүүлэг ,бусад бичиг баримтыг өөрөө шууд судалсны үр дүнд гаргаж авсан баримтын тухай мэдээ дээр үндэслэсэн байх. Баримтын тухай мэдээлэл таамаглалын суурь ,түүний үндэслэл болно.
• Шинжлэх ухааны баримтад тохирсон байх.Жишээлбэл , нас барсан шалтгаан нь шүүх эмнэлгийн дүгнэлттэй харшилж болохгүй ,шаталтийг тайлбарласан шалтгаан шатах мөн чанарын тухай химийн үзэл баримтлалтай нийцэх ёстой .
• Бодит төсөөлөл байх гэмт хэрэг бүрдүүлж буй бодит баримтыг тайлбарлах , нотлох баримт шинжилхийн тулд таамаглал дэвшүүлнэ.
• Логикийн хувьд зөв дэвшүүлсэн , энгийн ба хоорондоо зөрчилтой таамаглал хэзээ ч үнэнд хүргэхгүй .

Мөрдөн байцаалтын явцад нэг баримтын талаар хэд хэдэн таамаглал дэвшүүлэх шаардлага ч гарна. Өөрийн төсөөллийг зөвхөн мөрдөн байцаалтад оролцогчид биш , процессын бусад оролцогчид илэрхийлж болно.

Дарааах байдлаар шалгана. Хэрэв таамаглал зөв бол ямар баримт байх ёстой , ямар баримт байх учиргүйг тодорхойлно. Энэ баримтууд байгаа эсэхийг тогтооход таамаглал шалгахын учир оршино. Шаардлагуудтай баримтийг байцаах шийтгэх шугамаар өөрөөр хэлбэл мөрдөн байцаах ажилгаа явуулсанаар олж авна.

Таамаглал шалгах
Мөрдөн байцаалтын таамаглалын тухайд бол таамаглал нь мөрдөн байцаалтын зохион байгуулалтын эхлэл, үйл ажиллгааны төлөвлөлтийн цөм мөн.
Төсөө (аналоги) нь индукци ба дедукцийн нэг адил дүгнэлт гаргах логик нэг арга. төсөө нь зарим шинж тэмэдгийг үндэслэн баримтыг зэрэгцүүлэн судалхад оршдог логик сэтгэхүйн арга.
Төсөө таамаглал дэвшүүлэх арга барил болох нь.
Төсөөний үндсэн дээр таамаглал дэвшүүлхэд дараах байдлыг харгалзана:
а. харьцуулж байгаа шинж тэмэдгийн агуулга , тухайн тохиолдолд дахь түүний онцлог (нэг этгээд хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдсэн арга);
б. харцуулж байгаа шинж тэмэдгийн тоо. төсөөтөй гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд хичнээн олон шинж тэмдэг тохирч байна, төдий чинээн энэ бүхэн нь нэг шалтгаан (нэг хүний үйлдэл)- ээр бий болсныг нотлоно;
в. харьцуулж байгаа шинж тэмэдэг хоорондын ялгаа агуулга Төсөөгөөр таамаглал дэвшүүлхэд чанарын талыг ихэд анхаарч баримт хоорондын ялгааны өвөрмөц байдлыг тогтоох нь чухал.
Таамаглал дэвшүүлхэд индукцийн ерөнхийлсөн дүгнэлт хийх.
Индукци нь нэгжээс ерөнхий рүү хийдэг төсөөлсөн дүгнэлт. Баримтыг тодорхой дараалал, тодорхой системтэйгээр авч үзэхийн тулд задлаг хийнэ. таамаглал дэвшүүлэхэд индукцийн арга барил ашиглахдаа эхлээд нэгж баримтын шинж,түүний үүслийг шинжилнэ. Дараа нь баримтуудыг индукциар ерөнхийлэн дүгнэнэ.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript