Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezi Om het kind_PUBLIC

No description
by

Henk Siemonsma

on 10 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezi Om het kind_PUBLIC

>
Sterke stijging van zorgkosten

>
Sterke stijging van aantal ondertoezichtstellingen en
uithuisplaatsingen

>
Lange, bureaucratische, indicatieprocedures

>
Te weinig ondersteuning dichtbij, in het gezin en op school

>
Te weinig regie rond probleemgezinnen

>
Perverse financiële prikkels
Sterke toename van de ambulante jeugdzorg
Sterke toename van de ambulante jeugd-GGZ
Sterke toename van het aantal ondertoezichtstellingen
Traditionele schotten worden doorbroken
Verdeling van teams over de stad
>
Monitoren, screenen en vaccineren

>
Opvoeding versterken

>
Ondersteuning bieden

>
Signaleren & analyseren en toeleiden & monitoren
>

Taken ouder- en kindteams
>
20 à 25 ouder- en kindadviseurs

>
3 à 4 jeugdartsen

>
3 à 4 jeugdpsychologen

>
2 à 3 assistenten
>

Functionarissen ouder- en kindteams
>
Vaste contactmomenten

>
Vaste gezichten, vaste plekken

>
Functiedifferentiatie ouder- en kindadviseurs

>
Multidisciplinair werken

>
Werkplan, werktoedeling en caseload

>
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

>
Kostenbewust werken
>

Werkwijze ouder- en kindteams
Verdeling van teams over de stad
>
Decentralisatie Werk en inkomen: Participatiewet

>
Decentralisatie begeleiding en verzorging

>
Passend Onderwijs
>
Stellen eigen team samen (binnen stedelijke kaders)

>
Zijn gemandateerd om individuele voorzieningen toe te kennen

>
Monitoren de verwijzingen
>

Sturing ouder- en kindteams en Samen DOEN-teams
>
Gebiedsbudgetten

>
Kwaliteits- en budgetregisseur
>

Gebiedssturing
>
AMHK

>
Jeugdbescherming en jeugdreclassering

>
Residentiële voorzieningen

>
Zeer specialistische behandelcentra

>
Afstemming inkoopvoorwaarden
>

Regionale sturing
>
Beleidskaders

>
Inkoop

>
Facturatieafhandeling
>

Centrale sturing
>
e-ondersteuning en matching

>
informatiemarktplaats

>
zorgmarktplaats

>
digitaal gezinsdossier

>
onlinehulpverlening
>

Digitaal platform = verzameling van diensten
Verdeling van teams naar doelgroep
>
preventie

>
diagnostiek en behandeling

>
begeleiding, kortdurend verblijf en verzorging
>
AMHK

>
Crisisafhandeling

>
Jeugdbescherming en jeugdreclassering

>
Residentiële zorg, langdurig verblijf en pleegzorg

>
Expertise- en behandelcentra

>
Experttafels en aanpak stagnaties
Dit is een productie van de

Gemeente Amsterdam
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Programma Om het kind, Hervorming zorg voor de jeugd
Weesperstraat 101
Postbus 18401000 BV Amsterdam

Telefoon 020 251 8195
E-mail omhetkind@amsterdam.nl
Website www.jeugd020.pleio.nl
www.amsterdam.nl/omhetkind
Twitter @omhetkind

Animatie
Robert Vulkers

Vormgeving en productie
DSGN.FRM

Foto
Edwin van Eis

> Programma Om het kind

> Passende hulp, zorg en bescherming

> Effectieve infrastructuur
> Speciale functies
Margreet Wiegand
> Jeugdhulp in de buurt
Renske Emmelkamp
> Beleidsplanning & Control
Bert van der Poel
> Kwaliteitshuis
Germie van den Berg
> Inkoop
Naam:
Job Domela Niewenhuis
Taken:
Sturing, bekostiging, informatievoorziening
> Informatisering
Peter van Bosheide
> Lerend systeem
Judith Suurmond
> Proeftuinen
Yolanda HoogtandersRenske Emmelkamp
> Inkoop
Job Domela Niewenhuis
> Flexibel aanbod
> Stedelijke en regionale voorzieningen
> Verbindingen
> Passend onderwijs
Jaap Lemereis
> Specialistische zorg
Natalie Kramp
> Effectieve Infrastructuur
Marc van Gemert
> Passende hulp, zorg en
bescherming
Rutger Hageraarts
Gemeenteraad stelt meerjarenbeleidsplan en verordening Om het kind vast
Gemeenteraad stelt begroting Om het kind 2015 vast
Ouder- en kindteams van start

Inkoopprocedures flexibel aanbod en gespecialiseerde voorzieningen afgerond
Zomer 2014
Gemeenteraadsverkiezingen
Nieuwe Jeugdwet wordt gepubliceerd
Nieuwe Jeugdwet in werking
>
2 juli

Principebesluit organisatiemodel ouder- en kindteams, incl. kwaliteits- en budgetregisseur

Kredietaanvraag informatievoorziening en ICT

Uitgangspunten jeugdbescherming en jeugdreclassering

Gup 2014
Gemeenteraad stelt Visie Om het kind vast
Concept Koersbesluit Om het kind vrijgegeven
Nota van beantwoording reacties concept Koersbesluit Om het kind
College stemt in met Koersbesluit Om het kind
Gemeenteraad stelt Koersbesluit Om het kind vast
Rijk geeft eerste inzicht in beschikbare budgetten 2015
College
Nieuwe Jeugdwet naar Tweede Kamer
College
Nieuwe Jeugdwet naar Eerste Kamer
Gemeenteraad stelt meerjarenbeleidsplan en verordening
Om het kind vast
Gemeenteraad stelt begroting Om het kind 2015 vast
>
8 oktober

Gemeentelijke budgetten

Plan van aanpak sociale veerkracht

Positionering van: inkoopfunctie, beleidsfunctie en kwaliteits- en budgetregisseur

Positionering jeugdbescherming en jeugdreclassering

Positionering AMHK

Vervolgbesluit ouder- en kindteams

Pro forma begroting 2015 incl. gebiedsbudgetten

Eerste rapportage proeftuinen

2e risicorapportage

PGB
Full transcript