Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelm

Kriteeristöpuu on kehitetty Osaamisperustaisuus korkeakouluissa - hankkeessa HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen yhteistyönä
by

Ritva Mäntylä

on 24 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelm

Lähtökohdat
Osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelman arviointi
Työelämätaitojen kehittäminen
Nykänen, S. & Tynjälä, P. 2012. Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa.
Verkostoituneen kulttuurin malli
rakenteelliset tekijät
pedagogiset tekijät
opetuksen, oppimisen, ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin suhteet
Hanhinen, T. 2010. Työelämäosaaminen kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi.
Yhteinen kehittäminen
HAnkkeen asiantuntijakouluttajien yhteistyö.
Turun yliopisto/Brahea
HAMK/AOKK
Opetussuunnitelmatyö
Karjalainen, A. 2003. Akateeminen opetussuunnitelmatyö
Luoto, L. & Lappalainen, M. 2006. Opetussuunnitelmaprosessit yliopistoissa.
Auvinen, P. &al. 2007. Opetussuunnitelma ammattikorkeakoulussa.
Korkeakouluissa tehtävä OPS-työ
HAMK
LAMK
LAurea
KTAMK
Saimaan ammattikorkeakoulu
Turun amk
Aaltoyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Ohjaus
- Miten opiskelijan ohjaus on kirjattu opetussuunnitelmaan?

- Miten oppimisen ohjaus tukee osaamistavoitteiden toteutumista?

- Miten ohjauksen painopiste muuttuu oppimisen aikana?

- Miten ohjauksen vastuut on määritelty ja ketkä osallituvat ohjaukseen?

- Miten vertaisia käytetään oppimisprosessin eri vaiheissa olevien opiskelijoiden ohjauksessa?

- Miten itsearviointia ja reflektiota hyödynnetään ohjauksessa?

- Miten tuetaan opiskelijan hyvinvointia opintojen aikana?
Johtaminen

- Miten yhdistyvät strategia, toimintasuunnitelma ja ops-työ?

- Miten strategiset valinnat näkyvät ops-työssä?

- Millaisin toimin tuetaan ja varmistetaan opetuksen ja tutkimuksen integrointi?

- Miten varmistetaan työyhteisössä olevan osaamisen hyödyntäminen?

- Miten ops-työn ja opetussuunnitelman jatkuvaa sisäistä ja ulkoista arviointia toteutetaan, kehitetään ja hyödynnetään?

- Miten sitoutetaan opettajat pedagogiseen yhteistyöhön?

- Miten yhdessä tehtävä ops-työ organisoidaan ja resursoidaan?

- Miten suunnitelmallisesti ops-työtä johdetaan eri tasoilla?
Pedagogiikka
- Miten pedagogiset ratkaisut tukevat osaamisperustaisuutta?

- Miten oppimisprosessi näkyy OPS:ssa?

- Miten erilaiset toimintaympäristöt mahdollistavat oppimisen?

- Miten yksilöllisyys ja yhteisöllisyys näkyvät OPS:ssa?

- Miten on kuvattu hankkeissa, projekteissa ja harjoittelussa syntyvä osaaminen ja sen opinnollistaminen?

- MIten on kuvattu hankkeissa ja projekteissa tapahtuva oppimisen ohjaus?

- Miten verkostomainen toiminta näkyy pedagogisissa ratkaisuissa ja osaamistavoitteissa?
Laadunarviointi - malleja
KKA 2010. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011-2017.
CAF 2013. Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla.
EFQM 2013. Exellence - Malli 2013.
Anttila, M. 2012. Kehittämispääoman synty ja rakentuminen strategisessa palvelujen laadunkehittämistyössä.

Euroopplainen viitekehys
Lokhoff, J. & al. 2010. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles.
Bolognan prosessiin liittyvät muut asiakirjat.
Ennakointi

- Keiden kanssa ennakointityötä tehdään?

- Kenelle ennakointityö on vastuutettu?

- Miten ennakointitietoa kerätään (jatkuvuus, kattavuus)?

- Mihin ennakointitieto dokumentoituu?

- Miten varmistetaan, että ennakointitietoa hyödynnetään ops-työssä?

- Mihin asioihin ennakointitieto vaikuttaa opissa?


Työelämäläheisyys
- Miten työelämä on mukana ops-työssä ja tarvittavan osaamisen määrittelyssä?

- Millaiseen kumppanuuteen työelämäläheisyys perustuu?

- Keiden vastuulla työelämäkumppanuuksien ylläpitäminen on?

- Millainen yhteistyö työelämän kanssa edistää molemminpuolista hyötyä?

- Miten työelämäsuhteita pidetään yllä systemaattisesti?

- Miten työelämäläheisyyttä arvioidaan ja kehitetään OPS-työssä?

Pedagoginen yhteistyö
- Kuka/ketkä johtavat pedagogista yhteistyötä?

-Ketkä osallistuvat pedagogiseen yhteistyöhön?

- Millaista pedagogista yhteistyötä tavoitellaan?

- Miten yhteistyöllä mahdollistetaan monipuoliset pedagogiset ratkaisut?

- Miten yhteistyöllä varmistetaan linjakkuuden toteutuminen opetussunnitelmassa?

- Miten pedagogisella yhteistyöllä mahdollistetaan opettajan/opiskelija yksilöllisen asiantuntijuuden kehittyminen?

- Miten varmistetaan eri asiantuntijoiden välinen osaamisen jakaminen?

Verkostomainen toiminta
- Miten korkeakoulun strategiset kumppanuudet (ml. kv) toteutuvat ops-työssä?

- Miten yhteistyö korkeakoulujen sisällä ja välillä toteutuu?

- Miten yhteistyö opiskelijoiden kanssa toteutuu?

- Miten yhteistyö työelämän edustajien kanssa toteutuu?

- Miten ja millaisiin verkostoihin opetushenkilöstö osallistuu?

- Miten verkostoitumista tuetaan?

- Miten verkostoituminen näkyy toiminnassa?

- Miten hyödynnetään verkoston eri toimijoilta saatu palaute?

- Millainen merkitys verkostomaisella toiminnalla on OPS-työssä?
Rakenteet
-Miten rakenteellisilla valinnoilla tuetaan strategian toteutumista?

-Miten opetussuunnitelman rakenteellisilla valinnoilla tuetaan liikkuvuutta?

- Miten varmistetaan tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus ja hyödynnettävyys?

- Miten hallinnolliset järjestelmät (opiskelija, ops, totsu tas, lukkari) tukevat osaamisperustaisen ops:n suunnittelua?

-Miten jatkuva arviointi ja kehittäminen on sisällytetty ops-työhön?
Työelämärelevanssi
- Miten yleiset ja alakohtaiset kompetenssit, osaamisalueet on kuvattu osaamistavoitteina?

- Miten työelämän (yo + amk) tai sen alueellinen (amk) muutos näkyy tutkinnon profiloitumisessa?

- Miten työelämävastaavuus näkyy OPS:n sisällöissä ja rakenteessa?

- Miten säännöllinen työelämäyhteistyö näkyy OPS:ssa?

- Miten hyvin opiskelijan on mahdollista työskennellä ja hyödyntää osaamistaan työelämässä jo opiskelun aikana?
Perustehtävä
- Miten koulutuksen perustehtävä (AMK, yliopisto) on kuvattu?

- Miten korkeakoulun strategiset valinnat ja profiloinnit näkyvät osaamiskuvauksissa?

- Miten korkeakoulun strategiset kumppanuudet näkyvät OPS:ssa?

- Miten OPS-mallin rakenne on kirjattu ja perusteltu?

- Miten tutkinnon sisällöllinen rakenne on kuvattu ja perusteltu?

- Miten selkeästi, informatiivisesti ja ymmärrettävästi OPS kokonaisuutena on kuvattu?

- Miten OPS kuvaa ja mahdollistaa liikkuvuuden nykyisissä ja tulevissa opinnoissa myös kansainvälisesti?
Osaamisen arviointi
- Miten opintojen aikainen osaamisen arviointi on kokonaisuutena kuvattu?

- Miten osaamisen arviointi ja palaute on kuvattu eri tasoilla?

- Miten arviointikriteereissä näkyy osaamisen taso ja sen syveneminen?

- Miten valitut arviointimenetelmät tukevat tavoitteena olevan osaamisen arviointia?

- Miten projekteissa/hankkeissa/työelämäopinnoissa saavutettua osaamista arvioidaan?

- Ketkä osallistuvat osaamisen arviointiin?

- Miten itsearviointia käytetään oppimisen ja osaamisen arvioinnissa?

-Miten vertaisarviointia käytetään?

- Miten arvioidaan aiemmin hankittua osaamista (AHOT)?
Linjakkuus
- Miten alan kuvaus, tutkinnon kompetenssit, osaamisalueet ja opintokokonaisuuden/moduulin sekä opintojakson osaamistavoitteet ovat linjassa keskenään?

- Miten osaamistavoitteet ovat yhteydessä sisältöihin, arviointiin (kriteerit ja menetelmät) sekä pedagogisiin ratkaisuihin?

- Miten osaamisen eri ulottuvuudet näkyvät osaamistavoitteissa, sisällöissä ja arvioinnissa?

- Miten osaamisen (yleinen ja alakohtainen) kumuloituminen ja syveneminen on kuvattu?

- Miten tutkinnon tuottamaa osaamista on mahdollista hyödyntää nykyisissä ja tulevissa opinnoissa myös kansainvälisesti?
HUOM!
Mikä on OPS?
Rakenne vai pedagogiikka edellä?
Prosessi vai tuotos?
"Miten ulkoiset ja sisäiset päämäärät, hallinnolliset ja pedagogiset käytänteet, yksilölliset ja yhteisölliset tavoitteet saadaan tukemaan toisiaan (Mäkinen & Annala)?"
Full transcript