Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

No description
by

on 27 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of

卖油翁

本课所应用的评价标准有:

B1DL1E1
B1DB1E1
B4DB1E1
B5DT1E1
B6DT1E1

第五课

尧咨问曰:“汝(rǔ)亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他, 但手熟(shú)尔。” 尧咨忿(fèn)然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌(zhuó)油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓(sháo)酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他, 惟手熟(shú)尔。” 尧咨笑而遣(qiǎn)之

二、简介作者生平

欧阳修(公元1007-1073),


十、根据课题创作。( B6DT1E1)

七、引导学生从课文中找出
陈尧咨和卖油翁的 相似点与相异点。

1.以此 :因此
2. 尝 :曾经
3. 其 :指代陈尧咨
4. 十中八九:射出十箭中,其
中八九箭中箭靶
的中心。
5. 精:精湛,高超,高明
6. 忿然:生气的样子

四、教师提问学生词义,过后加以补充说明。


陈尧咨善射,当世无双 ,公亦以此自矜(jīn)。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨(nì)之,久而不去。见其发矢(shǐ)十中八九,但微颔(hàn)之。
  


三、 教师指名学生朗读段落。(B1DB1E1)

持之以恒、按部就班、勤于学习、掌握基本技巧等等并举例。

九、教师提出问题,要求学生写出看法。 ( B5DT1E1)

给予人高不可攀的感觉、人际关系差、没有知心朋友等等。

如果陈尧咨继续以这种过度自负的态度
来处事待人,将会带来怎样的后果?

八、教师以提问方式指示学生根据阅读材作
出预测。( B4DB1E1)

打球、唱歌、画画等等。

一、导入:交流经验(B1BL1E1)

1.教师请学生说出自己的强项。

生气、不服气、不满等等。

4.“以我酌油知之。”
以上句子说明了什么道理?

通过实践和经验、不断地练习就能达到预期的效果。

3.“尔安敢轻吾射!”
这句子带出陈尧咨什么心理?

尔安敢轻吾射!

汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

不认同陈尧咨的箭法天下无双,只不过是熟练而已。

2.“无他, 但手熟尔。”
这句子说明了什么意思?

自认当时无人能比得上他、过于自信、自负、高傲等等

1.“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”
根据以上句子,试说明陈尧咨的态度。

六、根据阅读材料进行说明。

睨之,久而不去。

有卖油翁释担而立

五、教师指示学生句翻译以下句子的意义。

字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士
( 藏书一万卷、金石遗文一千卷、
琴一张、棋一局、酒一壶、醉翁一人),
谥 号文忠,唐宋八大家之一。
本文选自《归田录》。
Full transcript