Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A BAROKK

No description
by

Gabriella Kiss

on 23 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A BAROKK

A BAROKK
1563 - 1770
Történelmi háttér
- 1492 : Újvilág felfedezése > gyarmatosítása => hatalmas tőkeinjekció: Spanyolo., Itália, Portugália
+ katolikus egyház

- Refeudalizáció: hagyományos társadalmi rétegek
(király + arisztokrácia + papság) megerősödése
Katolikus megújulás:
(leánykori nevén: ellenreformáció)
- Cél: pozíció megerősítése ( <=> polgárság + protestáns egyh.)
hívek visszaszerzése
Katolikus megújulás
Katolikus egyház "megújítása"
- búcsúcédula-árusítás betiltása
- világi életmód felszámolása
-papneveldék => papképzés
színvonalának emelése
-belső fegyelem/cölibátus
megerősítése

1540: Jézus Társasága (jezsuita rend)
Alapító Loyola Ignác
1542: III. Pál pápa:
Szent Római Kongregáció (Szent Hivatal) - inkvizíció
1545 - 1563: tridenti zsinat:
katolikus egyházi reform
- jezsuita iskolarendszer létrehozása
- anyanyelvűség
- kulturális paradigmaváltás ->
barokk

Tudománytörténeti előzmény
-
A) Csillagászat
G. Bruno, Galilei
Kepler: bolygótörvények
=> heliocentrikus világkép
B) Fizika
Galilei: "kicsi szemek" = mikroszkóp
Isaac Newton: mechanika törvényei
Pascal: mechanikus számológép
Du Fay: + és - sugárzás elkülöníthetősége
C) Matematika: Pascal, Descartes
D) Filozófia
Francis Bacon: modern polgári filozófia >
istenbizonyítékok helyett ismeretelm.
Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke, Hume
Katolikus egyház
metafizikája
A barokk nagy ellentéteket fog össze
Európa és Latin-Amerika korstílusa
* heroikus pátosz *
groteszk
A TUDÁS FÁJA
Jesse-oltár
Callot
Az ellentéteket nem tudja feloldani => elfedi =>
bonyolult formák, hullámzó vonalak, ellentétes minőségek
szinkronitása
Stílustörténeti előzménye

RENESZÁNSZ BAROKK
manierizmus rokokó
XIV. sz.-XVI. sz. XVI. sz. k.-XVIII. sz. k.
(Dürer)
Sámson
széttépi az
oroszlánt
(Rubens)
Heinrich Wölfflin-féle ellentétpárok
Reneszánsz Barokk
- grafikus, lineáris - foltszerű, festői
- mellérendelő szerkesztés - hierarchikus alá-,fölérend.
- síkszerű - mélységi
- zárt szerkesztés - nyitott szerkezet
"sokszerűség" "egészben látás"
(egymáshoz szabadon kapcsolódó
elemek harmóniája)
(az elemek egyetlen motívummá forrnak
össze, önállóságukat elvesztve)
- világosság, fény elölről - homály, körvonalak
plaszticitás, elmosódnak, fény felülről,
nyugalom mozgalmasság
ELHITETÉS
Monumentalitás
Illúziókeltés
Pompa
- hatalmas méretek
- lenyűgöző arányok:
ellenpontozó szerkezet
- hullámzó vonalak,
csigavonalak
- teatralitás
- dinamizmus
- tükörjáték
- eltolt perspektíva
tér nagyobbítása
- fény-árnyék játék
- heroikus pátosz
- a transzcendens felé
utal minden
- drága anyagok (arany, márvány, ében...)
- díszítőelemek
halmozása
- kevert műfajok és
retorikai eljárások
A szó pontos eredete és jelentése ismeretlen
Hipotézisek:

A barokk kiindulópontja:
Spanyolo., Portugália > Itália>
Alpoktól É-ra:
Fro., német területek, Mo.
a) barocco < ol.: nyakatekert okoskodás
b) barrucca < portug.: pompás, szabálytalan gyöngy
c) baros < gr.: súlyos
d) verruca < lat.: szemölcs
De: olyan területeken is megjelenik, ahol nincs társadalmi háttere.
Nagyon sikeres stílusként Németalföldön, Angliában - polgári szemlélet + barokk stílusjegyek,
Közép-Európában: a paraszt barokk népi stílusjegyekkel vegyül
Barokk festészet és
szobrászat
VELÁZQUEZ
LAS MENINAS
CARAVAGGIO
MEDUSA
Az alvó Cupido
Hitetlen Tamás
Rubens
Levétel a keresztről
Boreas elrabolja Orithyát
Szent Péter
Szatüroszok
Rembrandt
Bernini
Apollón és Daphné
Önarckép
A négy folyam
Bernini
Szent Teréz eksztázisa
Szent Péter bazika, "Baldachin"
Éjjeli őrjárat
Dr. Tulp anatómia
A barokk stílus teoretikus alapja, illetve stílusjegyei
Történelmi előzmény
* 1492: Amerika felfedezése -> konkvisztádorok->Latin-Amerika
gyarmatosítása
* katolikus hitterjesztés Közép- és Dél-Amerikában
* Óriási tőkeinjekció a spanyol, portugál és olasz uralkodónak,
arisztokráciának + a katolikus egyháznak

REFEUDALIZÁCIÓ + REKATOLIZÁCIÓ

(ellenreformáció/katolikus megújulás)
Rekatolizáció/Ellenreformáció
Loyola Ignác
1540: Jézus Társasága rend
jezsuiták
1545-1563: tridenti zsinat: reformok
Cél: hatalmuk visszaállítása +
a reformáció visszaszorítása
egyházi reformok

* búcsúcédulák árusításának betiltása
* elvilágiasodott egyházi élet felszámolása
* cölibátus megerősítése
* papneveldei oktatás színvonalának emelése
* egyházi szertartások: anyanyelven + látványosan
Szent Hivatal (inkvizíció)
*autodafék
* Index
iskolarendszer kiépítése
(Jezsuita iskolák: fegyelem + korszerű tudomány)
Egyetemek:
Róma + Graz + Nagyszombat
A nagyszombati egyetem allegóriája
Barokk irodalom
monumentalitás illúziókeltés pompa
korábban rögzített műfajdefinitív
jegyek és szegregált létértelmező
alakzatok újraértelmezése -->
* kevert és "fenkölt"műfajok
- barokk eposz
- himnusz
- regény
- memoár
* új létértelmező gesztusok
"üdvtörténetek" + világi témák >
- groteszk
-paradox parabolikusság


Barokk építészet
Bernini: Szent Péter bazilika tere
Il Gesú, Róma
Sant' Agnese, Róma
Wschowa, Lengyelország)
Új metafizikai egység és
harmónia illúziója
- a metafizikai instancia
rögzítése - értelmi egység, de:
érzéki sokféleség
-a reprezentációra
kerül a hangsúly

- popularitás +
- szakítás a transzcendentális
sematizmussal -->
- kaleidoszkóp - lét:
állandó változás, sokszínűség,
nézőpontok rögzítése fontos
- Ég-Föld-Alvilág
összekapcs.
* üdvtörténetek
* körmondatok
* díszítő jelzők

* pátosz
* heroizmus
* személyesség,
vallomásosság +
közösségbe
ágyazottság
* műfaji sokszínűség
* szóképek paradox jelentéssokszorozása
Spanyol barokk
Miguel Cervantes Saavedra
Pedro Calderón de la Barca
Az élet álom
Don Quijote de la Mancha
Lope de Vega
A kertész kutyája
Olasz barokk
Torquato Tasso
A megszabadított Jeruzsálem
Ludovico
Őrjöngő Lóránd
Tasso: "...az író válassza a szép dolgokból a legszebbet, a nagyobból a legnagyobbat,
a csodálatosakból a legcsodálatosabbat, s igyekezzék e lehető legcsodálatosabbat még újdonsággal és méltósággal párosítani."
Angol barokk
John Milton
Az elveszett Paradicsom
John Donne
(metafizikus költő)
A világ anatómiája
A barokk német területeken:
Grimmelshausen
Simplicissimus
Hans Jacob Christoffel von
Portugál barokk:
Luís de Camões
A lusiadák
(->camonológia)
(Vasco De Gamának állít emléket)
Barokk irodalom Magyarországon
A) Történelmi háttér
* Magyarország 3 részre szakadt
* Habsburg-ellenesség -> reformáció
-> ellenreformáció: Ny-Mo.
* Megkésett polgárosodás
Habsburg királyi Mo.
Török Porta fennhatósága
Erdélyi fejedelemség
+ DEBRECEN
B) Korszak elnevezése: hitviták kora II.
Periódusai:
a/ a barokk kezdetei (kb. 1600—1640 között);
b/ a hősi barokk (kb. 1640—1690);
c/ a kiteljesedés,a "misztikus barokk" (1690—1740);
d/ a késő barokk: a rokokó (1740—1770).
Nagytétény
A) A barokk kezdetei (kb. 1600—1640) : *hitviták - immár katolikus fölénnyel
műfajai: vitairatok, prédikációk
* anyanyelvű
Pázmány Péter
"A magyar barokk atyja", "stílusgerenda"
1570: Nagyvárad- protestáns család -> katolizálnak
Kolozsvár: jezsuita gimnázium
1588: Báthory Zsigmond a jezsuitákat kitiltotta Erdélyből -> Bécs - egyetem: bölcselet ->
Róma: teológia
Graz: egyetemi tanár /kollégája: Johannes Kepler
Európa-szerte híres vitatkozó (<--> Alvinczi Péter)
1616: esztergomi érsek --> rekatolizálja a Dunántúlt
1629: bíboros
1635: Nagyszombat : 1. magyar egyetem
1570-
1637
Nagyszombati egyetem
Művei:
Keresztyéni imádságos könyv (Graz, 1606)
Alvinci Péter uramhoz írt öt szép levél (Pozsony, 1609)
Isteni igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1613, 1623, 1637)
Kempis Tamasnak Christvs követeserül Négy könyvei. Mellyeket magiarra forditott.
(Bécs, 1604
B) A hősi barokk (kb. 1640—1690)
Gróf Zrínyi Mikós, "költő és hadvezér"
(1620-1664)
Művei:
- Adriai tengernek syrenaia
groff Zrini Miklos
Sziget veszedelem + himnuszok
- Tábori kis tracta
- Vitéz hadnagy
-Az török áfium ellen való orvosság
- Mátyás király életéről való elmélkedés

Gyöngyösi István (1629—1704)
Műve:
Márssal társolkodó muranyi Venus
(Wesselényi Ferenc - Széchy Mária)
A kor legolvasottabb szerzője
Sopron
Apáczai Csere János (1625—1659)
Filozófus és pedagógius, a Magyar Encyclopaedia (1653) szerzője, Descartes követője, a felvilágosodás magyar előfutára.
A felesége a holland Aletta van der Maet volt. (Áprily Lajos :Tavasz a házsongárdi temetőben )
Misztótfalusi Kis Miklós (1650—1702)
nyomdász, európai hírű betűmetsző
Maga személyének, életének és különös cselekedeteinek MENTSÉGE, melyet az irégyek ellen, kik a közönséges jónak ezaránt meggátolói, írni kénszeríttetett c. apológiát (1684).
C) A kiteljesedés,a "misztikus barokk" (1690—1740)
Erdélyi emlékiratírók
Gróf Bethlen Miklós
1642-1716
Önéletírás
Gróf Bethleni Bethlen Kata életének
maga által való rövid leírása
Erdélyi emlékiratírók II.
II. Rákóczi Ferenc
1676-1735
Emlékiratok (francia nyelvű)
(Mémoires du prince Francois II. Rákóczi, 1717.)
Egy bűnös vallomásai (latin nyelvű) , (Confessio peccatoris)
A barokk zene
Claudio Monteverdi
Johann Sebastian Bach
Georg Friedrick
Händel
Full transcript