Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BRAIN D

No description
by

Aumiiz Onair

on 17 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BRAIN D

กระบวนการทำโปรเจค 2
วิเคราะห์สาเหตุ
วิธีการเเก้ปัญหา
วิธีที่1.ลดอัตราการจัดเก็บภาษีของประชากร
เหตุผลเพื่อจูงใจให้คนไทยนิยมทำงานในประเทศมากขึ้นจากการเสียภาษีที่ลดน้อยลง

วิธีการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคอย่างละเอียด (Technical Approach)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆเช่น การรักษาพยาบาล สวัสดิการในการทำงาน สวัสดิการด้าน
การบริการขนส่งสาธารณะ และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบอาชีพในประเทศ ว่าจะมีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่ดีมากพอ หากเลือกทำงานภายในประเทศ

3. เพื่อวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภาคในประเทศในระยะยาว

กระบวนการดำเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการในปัจจุบัน

2.คัดกรองข้อมูลที่รวบรวมมา ว่ามีส่วนใดที่สามารถแก้ปัญหาได้

3.วางแผนการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่เลือกมา

งบประมาณ

- ด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

- ด้านการบริการขนส่งสาธารณะ

- สวัสดิการในการทำงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 700 ล้านบาท

ปัญหาที่เลือกมา คือ
ภาวะสมองไหล
สาเหตุที่ 1. ค่านิยมของคนในปัจจุบัน

คนในปัจจุบันคิดว่าการทำงานในต่างประเทศถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
เพราะ ค่านิยมเป็นสาเหตุที่ครอบคลุมและส่งผลกระทบมากที่สุด เมื่อเราแก้ปัญหาที่ค่านิยมจะทำให้ปัญหาอื่นๆถูกแก้ไขตาม

BRAIN DRAIN
เขียน Proposal
วางเเผนการเเก้ปัญหา
สร้างวิธีการเเก้ปัญหา
สาเหตุที่ 2. เงินสนับสนุนในการค้นคว้าวิจัยไม่เพียงพอ


ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่
เพราะการค้นคว้าวิจัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบางสาขาอาชีพเท่านั้น

สาเหตุที่ 3. ทรัพยากรในการวิจัยมีข้อจำกัด


มีข้อจำกัดในด้านการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
เพราะ สามารถนำเข้าทรัพยากรได้

สาเหตุที่ 4. สวัสดิการและผลตอบแทนของต่างประเทศดีกว่า

ผลตอบแทนที่สูงกว่าเป็นแรงจูงใจ
เพราะ ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต

สาเหตุที่5.โอกาสในการพัฒนาในสาขาอาชีพในต่างประเทศมีมากกว่า

เมื่อออกไปทำงานยังต่างประเทศจะมีโอกาสในการทำงานร่วม กับองค์กรระดับสูง
เพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

วิธีที่2. สนับสนุนสวัสดิการและค่าตอบแทนของแต่ละบริษัทให้มากขึ้นโดยภาครัฐให้ การสนับสนุน
เหตุผล เพื่อเพิ่มความมั่นคงในหน้าที่การงาน

วิธีที่3. เพิ่มสวัสดิการของภาครัฐและเอกชนภาคในประเทศ
เหตุผลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อมั่นในการดำรงอาชีพในประเทศว่าจะไม่ด้อยกว่าประเทศอื่น

จากการสังเคราะห์จะได้ว่าวิธีที่ 3

เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการลงมือปฏิบัติและส่งผลกระทบมากที่สุด

เลือก 3 เพิ่มสวัสดิการของภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เพื่อแก้ปัญหาบุคคลากรชั้นมันสมองในประเทศไทยอพยพไป ประกอบอาชีพต่างประเทศและดำเนินการในแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี

ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาภาวะสมองไหลหรือปัญหาของคนไทยชั้นมันสมองอพยพไปประกอบอาชีพยังต่างประเทศนั้นเป็นปัญหาที่หลายๆ คนมองข้าม

การที่คนไทยในระดับปัญญาชนอพยพไปประกอบอาชีพยังต่างประเทศ นั่นหมายความว่าประเทศเราได้สูญเสียบุคคลากรที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศไปให้ประเทศอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้เปิด AEC ทำให้หลายๆ ประเทศกำลังจับตามองเราอยู่ นั่นทำให้การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถรอช้าได้อีกต่อไปแล้ว

- ซึ่งหากแก้ปัญหาในตรงจุด จะทำให้มีบุคคลกรที่มีคุณภาพกลับมาพัฒนาประเทศ และปัญหาในส่วนอื่นๆก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย

ตารางการดำเนินงาน
4.เขียนแบบร่างการแก้ปัญหาในแต่ละส่วน

4.1แก้ปัญหาด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ โดยเมื่อประชาชนถึงวัยเกษียณ มีการจัดกิจกรรม ยามว่างแก่ผู้สูงอายุ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบ้านพักคนชราให้ดีขึ้น รวมถึงด้านการดูแล

4.2แก้ปัญหาด้านการบริการการขนส่งสาธารณะ ลดค่าบริการในด้านการขนส่งสาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคนทำงาน

4.3แก้ปัญหาเพื่อสวัสดิการในการทำงานโดยการเพิ่มวันหยุดในกรณีจำเป็นโดยไม่หักค่าตอบแทน

5.ลงมือปฏิบัติในการเเก้ไขปัญหา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ประมาณ 4 ปี1.แก้ปัญหาด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ 200 ล้านบาท

2.แก้ปัญหาด้านการบริการขนส่งสาธารณะ 400 ล้านบาท

3.แก้ปัญหาเพิ่มสวัสดิการในการหยุดในวันที่จำเป็น เสนอนโยบาย 100 ล้านบาท

รายละเอียดงบประมาณ
วิธีการหรือเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของโครงการ
ปัญหาที่ต้องการแก้คือ ภาวะสมองไหล

1.สำรวจสถิติการย้ายไปทำงานต่างประเทศของคนไทยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเริ่มโครงการ กับหลังดำเนินงานตามโครงการสำเร็จ

2. สุ่มสำรวจความคิดเห็นของคนทำงาน โดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันด้านสายอาชีพที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะสมองไหล
Full transcript