Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Bài giảng môn Tin học lớp 11
by

Nation Pham

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH GIẢI BÀI TOÁN
BẰNG MÁY TÍNH Viết chương trình Giới thiệu về rẽ nhánh 2. Rẽ nhánh đủ: 1. Rẽ nhánh thiếu Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Nếu điều kiện sai thì không làm gì cả. Lựa chọn và
thiết kế thuật toán Bước 1: Nhập a
Bước 2: Tính S = a*a
Bước 3: Xuất S Xác định bài toán Input: a
Output: S Program SHinhVuong;

Begin

End. Ví dụ: Viết chương trình tính diện tích S của hình vuông có cạnh là số nguyên a được nhập từ bàn phím. Nếu a <= 0 thì cho S = 0. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1. Nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2. Ví dụ: Viết chương trình tính diện tích S của hình vuông có cạnh là số nguyên a được nhập từ bàn phím Viết chương trình Program SHinhVuong;
Var a: Byte;
S: Word;
Begin
Write('Nhap a: '); Readln(a);
End. Viết chương trình Program SHinhVuong;
Var a: Byte;
S: Word;
Begin

End. Viết chương trình Program SHinhVuong;
Var a: Byte;
S: Word;
Begin
Write('Nhap a: '); Readln(a);
S := a * a;
End. Viết chương trình Program SHinhVuong;
Var a: Byte;
S: Word;
Begin
Write('Nhap a: '); Readln(a);
S := a * a;
Write('Dien tich S: ');
Writeln(S); Readln;
End. Lưu đồ: Cú pháp: IF <Điều kiện> THEN <Lệnh> ; Ví dụ: IF <Điều kiện> THEN <Lệnh> ; IF a <= 0 THEN S :=0; Lưu đồ: Cú pháp: IF <Điều kiện> THEN <Lệnh 1>
ELSE <Lệnh 2> ; Ví dụ: IF <Điều kiện> THEN <Lệnh 1>
ELSE <Lệnh 2> ; IF a <= 0 THEN S := 0
ELSE S := a * a ;
Full transcript