Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VTO Pensioen eigen beheer & stamrechten

No description
by

Pensioen Consultants Westland

on 15 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VTO Pensioen eigen beheer & stamrechten

alleen indien en voorzover er wordt doorgewerkt aanpassen fiscale pensioenleeftijd in 2013; wetvoorstel
aangenomen, opbouw van 35 jr naar 40 jr gevolgen:
eindloon naar 1,75%, middeloon naar 2%
jaarruimte naar 14,5%, FOR naar 10%
LET OP: nog geen enkel overgangsrecht bekend pensioenstichting stamrechten in de LB en de VpB Afschaffen levensloop en spaarloonregeling Introductie van de vitaliteitsregeling Wet IB 2001 Ingangsdatum AOW: verjaardag, en niet langer de eerste van de maand optimaliseren van eigen beheer inkoop van dienstjaren, 100% eigen bijdrage maximeer het pensioeninkomen tot de 2e schijf IB? gevaren eigen beheer advies pensioenbrief een kerstboom met foute ballen zoals: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid nabestaandenoverbruggingspensioen nabestaandenpensioen voor de pensioendatum En let op: de dividenduitkering bij onvoldoende dekking pensioenvoorziening Casus:
Ontslaguitkering € 200.000 in 1995
Gerichte lijfrente tegen 8% s.i.
Ultimo 2009 € 634.434
Bank (debet) € 198.000
Ingangsdatum 01-01-2012
WAT NU? kasrondje eigen bijdrage Afzien van pensioen V&A 08-078 Wanneer niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken? als er dwingende maatschappelijke redenen zijn om af te zien van de aanspraken, dit kan het geval zijn bij faillissement, surséance van betaling en schuldsanering. V&A 08-079 geheel of gedeeltelijk prijgeven Waarde aanspraak € 250.000,- na schuldsanering € 100.000,- Wat is nu de sanctie? bij afzien van 150.00,- bij afzien van € 155.000,- bij afzien van € 250.000,- Weetjes pensioen in eigen beheer 100% grens, bij variabel loon, deeltijd en demotie opbouw gedurende uitstel, nieuwe pensioenbrief?, tijdig besluiten niet uit te stellen! Flexibiliseringselementen Uitstel van pensioen, let op: 100% grens; middeling variabel loon mag; overschrijding kan:
indexering, uitruil, variabilisering, waardeoverdracht, uitstel VPL overgang opbouw gedurende uitstel: wenselijk? Waarom variabel loon toevoegen bij eindloonregeling? Let op indextie afspraken, premievrij meestal niet wenselijk Let op 100% toets (snel nodig bij verlaging loon) is incl. AOW
Alle pensioengevende loonbestanden ,meenemen 10c-a UBLB WFT & pensioenmodule gevolgen voor verzekeringstussenpersonen gevolgen voor accountants ? WFT art. 4:23: passend adviseren financiele gegevens nodig bij verlengen contract: eigen financiele beoordeling Pensioengrondslag uitbreiden met zorgtoeslag inkorting diensttijd bij meer dan gebruikelijke verlaging loon gebruik vaker de middelloon toezegging met 3% vaste voorindex gebruik je de premie-koopsommethode? Stamrechten en de ontslaguitkering Handreiking gederft of te derven loon Zorgplicht bij het beheer van een stamrecht BV: als uiteindelijk blijkt dat er een dekkingstekort en er is niet gewaarschuwd, dan hebben wij gefaald.

Bij onderdekking kan de belastingdienst niet veel meer bij het uiteindelijk constateren van een tekort. Want dan had men al veel eerder moeten constateren.
Echter:
Men kan verlangen dat wordt afstort wat er wel staat.
Dan gaat de belastingdienst na wat er de afgelopen 10 jaar door de DGA is gedaan. Als er toen niets fout is gedaan kan het daarbij blijven. Uitsplisting, volgende componenten horen niet in het stamrecht:
- regulier loon (dus ook bonussen etc.)
- opgebouwde vakantiedagen
- verlofstuwmeren
- gegarandeerde tantièmes In verband met bancair stamrecht zonder aanvangskosten mag je ook alleen rekening houden met werkelijke kosten. Dan wel afslag op objectieve rentevoet (bv U-0,5%+0,2%) Alleen fiscale waardering bij kleine ondernemingen
BW2 :396 : commerciele waarde tot 50% hoger De pensioenstichting Art. 10 URIB lichaam?
Let op vereisten m.b.t. uitkering bij overlijden Alternatief: pensioenstichting met contra verzekering Gesloten door de kinderen, op het leven van Pa & Ma DGA Bij vooroverlijden geen gelijkstelling uitkering uit verzekering in erfbelasting Wel activering indexatie bij overdracht naar stichting optimaliseren van eigen beheer gevaren van eigen beheer advies flexibiliseringselementen afzien van pensioen? VTO 2011 Is de opbouw van pensioen staken zakelijk? Alleen als WEV 1 jr pensioenopbouw meer dan 30% van de totale
arbeidsbeloning bedraagt kan 19B worden gesteld, blijkbaar in het verleden teveel pensioen opgebouwd bij wetsfictie belastingplichtig. (art5 lid 2 Vpb). Stamrechtstichting is niet bij wetsfictie belastingplichtig want voldoet niet aan de kwalifcaties van art. 4 en 5 Vpb met de vorm lijfrente en is derhalve geen kwalificerende uitvoerder. Oude stamrechten met bijv. 8% was in 1995 wel zakelijk maar waarschijnlijk heeft de DGA als belegger tekort geschoten als dat rendement niet is gehaald.
Gevolg: 19B kan worden opgelegd.
Dit zal niet gebeuren als er alleen te weinig rendement is gehaald. Wel als er om andere redenen de BV deels leeg is.

Als er te weinig liquiditeiten blijken te zijn in de BV, de uitkering gewoon opstarten in de BV en als het geld op is en de loonheffingen komen binnen kan de belastingdienst nog niets doen. Pas als dat niet meer kan zal men moeten aantonen dat er door verwijtbaar handelen een tekort is ontstaan. Stamrechtvoorziening ultimo 2009 € 500.000
Expiratiedatum 1-12-2010
Opgerent met 6% € 527.433
Overlevingstafel GBM 2000-2005
Leeftijdscorrectie -/-5
Marktrente 2,5%
Kosten/ winstopslag € 20.000
Interne rekenrente 2,17%
Jaarlijkse uitkering € 30.044 Waardering 31-12-2010
(3.29 Wet IB2001) > 4% € 431.864
Vrijval in winst 2010 500.000
-/- 1/12 * 30.044 -/- 431.864 € 65.632

Gkg? Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet op de loonbelasting 1964

Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag (Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 110209)

Vraag

Wat zijn de gevolgen voor de heffing van loonbelasting indien een DGA een in eigen beheer gehouden pensioenaanspraak geheel of gedeeltelijk prijsgeeft die niet volledig voor verwezenlijking vatbaar is?

Antwoord

Als een DGA in eigen beheer gehouden, voor verwezenlijking vatbare rechten prijsgeeft, is artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB van toepassing. Als dit belastbare feit zich voordoet, is vervolgens slechts de waarde van de voor verwezenlijking vatbare rechten belastbaar.

Voorbeeld (bedragen in €)
De waarde van de totale pensioenaanspraak bedraagt 250.000.
Na een schuldsanering bij de vennootschap is de pensioenaanspraak slechts voor 100.000 voor verwezenlijking vatbaar.
Alternatieven:
Er wordt voor 150.000 of minder afgezien van de pensioenaanspraak.
Uitwerking: Er is geen belastbaar feit. Geen heffing.
Er wordt voor 155.000 afgezien van de pensioenaanspraak.
Uitwerking: In deze situatie wordt 100.000 belast op grond van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, en slot, van de Wet LB.
Er wordt afgezien van de volledige pensioenaanspraak.
Uitwerking: Ook in dit geval heffing over 100.000.
De bovenstaande interpretatie is in overeenstemming met een redelijke wetsuitleg en de bedoeling van de wetgever. De Memorie van toelichting bij onderdeel c van artikel 19b, eerste lid, van de Wet LB spreekt slechts over de onbelastbaarheid van het (volledige) prijsgeven van een (volledig) niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak. Uit onderdeel c in samenhang met het slot van het eerste lid kan echter worden afgeleid dat er slechts sprake is van een belastbaar feit voor zover een voor verwezenlijking vatbare aanspraak wordt prijsgegeven. Anders gezegd: Er is geen belastbaar feit als alleen maar niet voor verwezenlijking vatbare rechten worden prijsgegeven.

Daarmee is nog niets gezegd over het bedrag dat in de heffing moet worden betrokken als het belastbare feit zich voordoet. Volgens de letterlijke tekst van het slot van het eerste lid van artikel 19b zou dan de gehele waarde van de aanspraak (inclusief het niet voor verwezenlijking vatbare deel) moeten worden belast. Dit zou echter tot de onredelijke uitkomst leiden dat indien er € 1 van de voor verwezenlijking vatbare rechten zou worden prijsgegeven de waarde van de gehele aanspraak in de heffing zou worden betrokken. De bedoeling van de wetgever is in dit geval echter – zie de Memorie van toelichting – juist niet te heffen over niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken.

Een redelijke wetsuitleg voert derhalve tot de volgende oordelen:
Er is pas sprake van een belastbaar feit als een voor verwezenlijking vatbaar deel van de aanspraak geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven.
In die situatie is er slechts een belastbaar bedrag ter grootte van de waarde van het voor verwezenlijking vatbare deel.
De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 14 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004). Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet op de loonbelasting 1964

Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar (Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 110209)

Vraag

Wanneer is er sprake van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken?

Antwoord

Er is sprake van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken als er dwingende maatschappelijke redenen zijn om af te zien van de aanspraken. Dit kan het geval zijn bij faillissement, surséance van betaling en schuldsanering. Het moet dus gaan om bijzondere situaties waarin de financiële middelen van het lichaam waarbij de aanspraken zijn ondergebracht, niet toereikend zijn. Is daarvan geen sprake, dan dient de uitkering te worden voortgezet zolang het lichaam waarbij de aanspraken zijn ondergebracht daarvoor nog voldoende middelen bezit. Deze uitleg wordt bevestigd in de uitspraak van Hof Amsterdam van 27 november 2000, nr, 99/2650, gepubliceerd in Vakstudienieuws 2001/19.23.

Van schuldsanering is sprake indien alle schuldeisers afzien van (een deel van) hun vorderingen. Indien alleen de DGA afziet van zijn pensioenrechten en eventuele overige vorderingen, is geen sprake van schuldsanering.

In de parlementaire behandeling ter gelegenheid van de invoering van artikel 19b (voorheen: 11c), eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB is vermeld dat de invoering van deze bepaling er toe strekt om oneigenlijke handelingen tegen te gaan met aanspraken die zijn verzekerd bij een eigen pensioenlichaam of werkmaatschappij. Om een overkill te voorkomen is de zinsnede toegevoegd: "behoudens voorzover de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is". Deze toevoeging voorkomt dat aanspraken in de belastingheffing worden betrokken voorzover deze om zakelijke redenen worden prijsgegeven in geval van bijzondere situaties zoals faillissement, surséance van betaling of schuldsanering. Aangezien in deze situaties de aanspraken feitelijk geen waarde hebben, kunnen ze ook geen voorwerp vormen van oneigenlijke handelingen. Het zou niet redelijk zijn ze toch te belasten.

In de bijzondere situaties die door de wetgever zijn genoemd, is het voortbestaan van het lichaam waarbij de aanspraken zijn ondergebracht, in het geding. Door het afzien van aanspraken in deze situaties buiten de heffing te laten vormt artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB geen belemmering voor het eventuele voortbestaan van het lichaam. De schuldenlast wordt verminderd zonder gevolgen voor de loonbelasting.

Wellicht ten overvloede: het is niet juist is om voor het begrip ‘niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken’ zonder meer aansluiting te zoeken bij de jurisprudentie die is gewezen inzake de vrijstelling van voordelen uit een onderneming verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers. Deze vrijstelling voor de debiteur van een vordering is geregeld in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 (voorheen: artikel 8, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 1964). Bij die vrijstelling wordt de vraag of sprake is van dergelijke rechten beoordeeld vanuit het standpunt van de crediteur. De bepaling van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, slot, van de Wet LB bevat evenwel een vrijstelling voor de crediteur van de door hemzelf prijsgegeven pensioenaanspraak. Er dient dan sprake te zijn van een objectief waarneembare situatie van niet vatbaar zijn voor verwezenlijking.

Een enkele, zelfs zeer forse, daling van de waarde van een aandelenpakket of een beleggingsverzekering kan nimmer aanleiding vormen voor belastingvrij prijsgeven van pensioenrechten. Het betreft dan een aandelenpakket dat of een verzekering die dient ter dekking van de pensioenverplichting.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 13 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004). waardering dus op marktrente, met een minimum van 4%
Van hogere rente naar lagere marktrente: meedalen = gkg
Stijgen tot max. contractrente Weetjes:
RVU worden nauwelijks opgelegd

Test brabant leverde grote onderdekking op stamrecht BV's

Uitworp staat nog ter discussie actualiteiten Rutte 1 Helder
in
pensioen Eigen bijdrage 50%, (commercieel) Let op; koppeling 12a LB en 19, discussie over zakelijke loon dan ook groot risico discussie over diensttijd wat leidt tot bovenmatigheid Bij toets meenemen scoiaal akkoord 38i LB Deeltijd 10 jr. voor pensioendatum minimaal 50% (10a UBLB),
herrekening met gewogen deeltijdfactor (3.5 besluit 9-9-2010)
Full transcript