Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La Revolució Genètica (T4 CMC)

No description
by

Agustí Torres Royo

on 14 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La Revolució Genètica (T4 CMC)

TEMA 4
LA REVOLUCIÓ GENÈTICA

ELS GENS
Els fills hereden els caracters dels pares:
Són còpies QUASI perfectes, amb DIVERSITAT
La diversitat és la clau de l'evolució (Darwin)
Els més ADAPTATS són els que sobreviuen
EL DESCOBRIMENT DELS GENS
George Mendel: monjo de l'ordre dels agustins.
va demostrar les "Unitats d'herència", els gens
va experimentar amb pèsols, concretament amb 7 caràcters diferents.
CREUAMENT AMB PÈSOLS
P: pares HOMOZIGOTS per dos caràcters:
R, pèsol rodó (dominant); r, pèsol arrugat (recessiu)
A, pèsol groc (dominat); a, pèsol verd (recessiu)
HOMOZIGOT: els dos al·lels d'un caràcter són iguals
F1: primera generació: HETEROZIGOTS: RrAa.
HETEROZIGOT: els al·lels d'un caràcter són diferents
Hereden els caràcters DOMINANTS, els RECESSIUS no es veuen ,però hi són
F2: segona generació: els caràcters es reparteixen i tornen a mostrar caràcters dels avis.
Apareixen HOMOZIGOTS (RRAA, rraa) i HETEROZIGOTS per un caràcter (RRAa, Rraa) o pels dos (RrAa)
Amb els altres caràcters obtenia el mateix resultat:
A: color púrpura (dominant)
a: color blanc (recessiu)

F1 són Aa (púrpura)

F2 apareixen quatre combinacions:
AA (púrpura)
Aa (púrpura)
aA (púrpura)
aa (BLANC): reapareixen els caràcters dels avis
LA CONCLUSIÓ DE MENDEL
Hi ha caràcters que no es barregen.
Els factors hereditaris mantenen la seva individualitat.
Els caràcters es transmeten de forma individual.
Per cada caràcter hi ha dues versions: la del pare i la de la mare.
Uns dominen sobre els altres que són els que es manifesten.
FACTOR HEREDITARI:
el que determina el caràcter.
GEN
: unitat d'informació hereditària, tros d'ADN que dóna informació per sintetizar una proteïna.
GENOTIP
: és el conjunt de gens d'un individu, heredats del pare i la mare.
FENOTIP
: és l'aparença externa d'un caràcter (color ulls, alçada, etc..).
CURIOSITATS
MASCLE O FEMELLA?
els gats tricolors són femella
caràcter lligat al sexe.
XX: femella, té els dos gens que li donen el pelatge (negre o marró).
XY: mascle: només té un gen, no pot heredar els tres colors
Color blanc caràcter en un gen autosòmic.
ON SÓN ELS GENS
GENS: fragments d'ADN que donen informació.
l'ADN està dins el nucli formant cromosomes.
Un cromosoma és ADN "superenrotllat".
Humans: 23 parells de cromosomes: 23 del pare, 23 de la mare.
ESTRUCTURA DE L'ADN
NUCLEÒTID: Unió de 3 molècules:
Un sucre: DESOXIRIBOSA.
Un grup fosfat.
Una BASE NITROGENADA:
adenina (A)
timina (T)
guanina (G)
citosina (C)
ADN: doble cadena de nucleòtids
a cada cadena hi ha una llarga fila de nucleòtids
les dues cadenes s'uneixen per les bases nitrogenades per parelles:
ADENINA - TIMINA (A-T)
CITOSINA - GUANINA (C-G)
ADN I ARN
ADN
: el sucre és una DESOXIRIBOSA
ADN significa "
àcid desoxiribonucleic
".
Bases: Adenina,
Timina,
Guanina, Citosina.
Dues cadenes formant una doble hèlix.
ARN
: el sucre és una RIBOSA
ARN significa "
àcid ribonucleic
".
Bases: Adenina,
Uracil,
Guanina, Citosina.
Cadena simple.
EL DESCOBRIMENT DE L'ESTRUCTURA DE L'ADN
Watson i Crick
Rosalind Franklin
La fotografia 51
a
LA DUPLICACIÓ DE L'ADN
La doble hèlix s'obre i se separa
Sobre cadascuna de les cadenes es van encaixant els nucleòtids corresponents (adenina-timina, citosina-uracil)
Quan s'acaba el procés, hi ha dos molècules d'ADN idèntiques, cadascuna de les quals té una cadena de la molècula mare i una cadena complementària acabada de sintetitzar.
EL CODI GENÈTIC
Conjunt d'instruccions per fabricar proteïnes.
PROTEÏNA
: cadena d'aminoàcids (AA)
Es fa seguint l'ordre dels
NUCLEÒTIDS
de l'ADN.
Cada tres nucleòtids codifica un aminoàcid.
Una mutació en l'ADN pot donar lloc a una proteïna diferent.
LA SÍNTESI DE PROTEÏNES
1. Una part de l'hèlix de l'ADN s'obre per la part dels nucleòtids que formen un GEN.
2. Es copia una molècula de ARN missatger dels nucleòtids del gen obert. Un codó són tres nucleòtids seguits.
3. L'ARN missatger surt del nucli amb els nucleòtids del gen copiats. Porta la "
llista de la compra
" dels aminoàcids que vol
: un AA per cada codó (3 lletres)
4. L'ARN de transferència porta els animoàcids, un de diferent segons les lletres de l'antocodó
Els
RIBOSOMES
són els que fan la síntesi
5. l'ARN de transferència col·loca l'aminoàcid que correspon al codó de l'ARN missatger.
6. Els aminoàcids es van unint a mesura que van passant els ARN de transferència pel missatger.
7. Quan s'acaba de "llegir" tot l'ARN missatger, la proteïna està formada. Hi ha tres codons d'STOP.
ELS DOS ARN
ARN missatger
: és una còpia d'una cadena de l'ADN.
CODÓ
: triplet de nucleòtids que indiquen a quin aminoàcid correspon.
ARN de transferència
: ARN en forma de lòbul.
ANTICODÓ:
triplet de nucleòtids, que indica quin aminoàcid porta associat cada ARN de transferència.
El codó del ARNm i l'anticodó de l'ARNt s'uneixen.

L'ARNt porta l'aminoàcid corresponent al codó.

Els ARNt van passant per tots els codons del ARNm i els aminoàcids van formant una cadena.
LA FUNCIÓ DELS GENS
Magatzem de la informació hereditària. Porten les instruccions per fabricar les proteïnes.
Una mutació pot generar una proteïna diferent.
Nosaltres som fruit de mutacions que han permès noves proteïnes.
ELS RIBOSOMES
Orgànuls on es fa la síntesi de proteïnes
Format per dues parts:
la de sota per on passa el ARNm.
la de dalt per on passen els ARNt.
EL GENOMA
Conjunt de tota la informació genètica d'un organisme.
Genoma humà:
23 parells de cromossomes
23.000 gens (5% de l'ADN)
3.000 milions de parells de bases (A-T, C-G)
GENÈTICA
EPIGENÈTICA
ELS ACTORS DE LA SÍNTESI DE PROTEÏNES
ADN:
"el replicant". Pot fer-se una còpia d'ell mateix.
ARNm:
"el missatger". Capaç de travessar les parets del nucli.
ARNt
: "el transferent". Capaç de transportar tot tipus d'aminoàcids.
Ribosoma:
"el lector". Llegeix i interpreta tot tipus de codis.
estudi dels caràcters
NO
determinat pels gens, o sigui determinats per
l'AMBIENT.
Aquests caràcters també s'hereden
Una bona dieta, o un entorn determinat, pot influir en la descendència.
El ratolí Agouti: exemple d'epigenètica
Els ratolins "normals" són grocs i grassos.
Un canvi de dieta (el d'una embarassada) va permetre tenir ratolins fills negres i prims.
La dieta va "apagar" el gen que els feia grassos i grocs.
Aquest apagament es coneix com
METILACIÓ.
Epigenètica i càncer
Càncer: conjunt de cèl·lules que es divideixen sense control.
Hi ha indicis que algun càncer sigui
EPIGENÈTIC
: es manifesti degut a l'ambient.
Possible cura inhibint els possibles gens que el produeixen.
Fàrmacs epigenètics
: medicaments que inhibeixen els gens que desenvolupen el càncer.
BIOTECNOLOGIA
Ús d'organismes vius per obtenir productes de valor per a l'home: plantes, animals...

Enginyeria Genètica
: Branca de la Biotecnologia dedicada a la manipulació genètica.
Eines usades en Enginyeria Genètica
Enzims de restricció
: proteïnes capaces de tallar seqüències d'ADN.
ADN-ligasa
: proteïna que pot unir fragments d'ADN.
Plasmidi
: ADN circular que hi ha als bacteris.
UN EXEMPLE DE TRANFERÈNCIA DE GENS
1-
B. thuringiensis
és resistent als insectes
2- S'extrau el gen que sintetitza la resistència
3- S'introdueix el gen al plàsmid de
A. tumefaciens.
4- S'infecten cèl·lules vegetals amb
A. tumefaciens
amb el gen incorporat.
5- Aquest gen s'incorpora al ADN de les plantes.
6- Es multipliquen les cèl·lules vegetals que sintetitzaran la resistència als insectes.
1
2
3
4
5
6
Transgènic
: organisme modificat genèticament que porta un gen extern (
transgen
)
L'ESTRANYA CODIFICACIÓ DE L'ADN
No tot l'ADN codifica proteïnes, tan sols ho fa el 5%.
GENS
:
codifiquen proteïnes. Podem distingir:
EXÓ
: part d'un gen que codifica proteïna

INTRÓ:
part d'un gen que no codifica proteïnes
ADN ESCOMBRARIA
: no pertany a cap gen i tampoc codifica proteïnes.
Per a què serveix l'ADN que no codifica???
Obtenció d'insulina a partir de la enginyeria genètica
Els organismes transgènics
Organismes modificats genèticament amb gens. Se'ls ha introduït un gen d'una altra espècie.
(transgen).
Exemples:
Bacteris degradadors de petroli.
Plantes resistents a herbicides.
Plantes resistents a l'atac d'insectes.
Plantes supervitaminades.
etc.
El gran perdedor
Linus Pauling
Pauling era el millor químic de l'època.
Cridat a descobrir l'estructura de l'ADN, es va equivocar: es pensava que era una triple hèlix.
Va acceptar la seva derrota amb molta classe.
Va acabar guanyant un premi Nobel pels estudis amb les vitamines.
ALGUNS ALIMENTS MODIFICATS GENÈTICAMENT
SOJA
: resistència a herbicides.
PANÍS
: resistència als atacs dels insectes.
ARRÒS
: enriquit amb vitamina A (arròs daurat).
LA MALA PRENSA DELS TRANSGÈNICS
Desconeixement dels efectes sobre la salut.
Possible interferència sobre el nostre ADN.
Avui en dia, encara no s'ha trobat res en contra.
PRINCIPI DE PRECAUCIÓ
: si no estàs segur de les conseqüències, millor no fer-ho.
CÈL·LULES MARE
Cèl·lules no diferenciades que es poden convertir en qualsevol tipus de teixit.

EMBRIONÀRIES:
provenen de fertilització in vitro. Presenta problemes ètics.
CORDÓ UMBILICAL:
s'usa el cordó dels recents nascuts.
INDUÏDES:
cèl·lules que les han "reprogramat" per convertir-se en teixits.
LA CLONACIÓ
Obtenir un individu genèticament igual a un altre.
Ovella Dolly: primer ésser en ser clonat.

Passos per clonar:
1. S'agafa una cèl·lula normal, la que es vol clonar.
2. S'agafa l'òvul d'una donant.
3. Es treu el nucli de l'òvul i es posa dintre el nucli de la cèl·lula del donant.
4. S'implanta l'òvul modificat a una femella per gestar-lo.
TERÀPIA GÈNICA
Arreglar gens defectuosos amb la inclusió de gens sans:
IN VIVO:
S'introdueix l'ADN nou dintre el pacient.
EX VIVO:
es treuen cèl·lules del pacient i es cultiven amb l'ADN nou.
1. Es localitza el gen de la insulina d'una cèl·lula humana.
2. S'aïlla el gen: es "talla" amb enzims.
3. S'inserta el gen al plasmidi d'un bacteri.
4. El plasmidi amb el gen s'introdueix a un bacteri
5. El bacteri sintetitza insulina a través del gen del plasmidi.
6. Es multipliquen els bacteris per fer més insulina.
TERÀPIA GÈNICA IN VIVO
TERÀPIA GÈNICA EX VIVO
l'ADN sa s'incorpora a un virus o un liposoma.

Aquests s'introdueixen al cos per injecció o via oral.
Es treuen cèl·lules del pacient i es cultiven

S'introdueix L'ADN sa a les cèl·lules cultivades

Es reinjecten al pacient amb l'ADN sa
IDENTIFICACIÓ GENÈTICA
Cada individu té un únic genoma (excepte els bessons)
La detecció de l'ADN permet identificar individus:
Delinqüents
Proves de paternitat
Identificació de víctimes d'accidents
Determinar compatibilitat en la donació d'òrgans
Seguiment de migracions humanes
1. Descobridor dels gens
2. Amb què va fer Mendel els experiments?
3. Aparença externa d'un caràcter genètic.
4. Compactació de l'ADN.
5. Els 3 components d'un nucleòtid.
6. Les 4 bases nitrogenades de l'ADN.
7. Quines són les parelles que formen les 4 bases?
8. Sucre present a l'ARN.
9. Base de l'ARN no present a l'ADN.
10. Nom de la foto que va donar la pista per descobrir l'estructura de l'ADN.
11. Científic que va fer la foto 51.
12. Guanyadors del Nobel per descobrir l'estructura de l'ADN.
13. Estructura de L'ADN.
14. ARN còpia de l'ADN.
15. Orgànuls que sintetitzen proteïnes.
16. ARN que porta els aminoàcids.
17. triplet de l'ARNt que s'enllaça amb l'ARNm.
18. Cadena d'aminoàcids.
19. Per a què serveix l'ADN?
20. Errada en la còpia de l'ADN.
21.Part d'un gen que codifica proteïnes.
22.Part d'un gen que no codifica proteïnes.
23. Part de l'ADN que no codifica proteïnes.
24. Conjunt de la informació genètica d'un individu.
25. Parells de cromosomes de les cèl·lules humanes.
26. Estudi dels caràcters heredats per l'ambient.
27. "apagament" dels caràcters genètics.
28. Gen extern incorporat a l'ADN d'un individu.
29. Organisme modificat genèticament.
30. ADN circular dels bacteris.
31. Arròs modificat genèticament ric en vitamina A.
32. "Si no estàs segur de les conseqüències, millor no fer-ho". Qué és?
33. Cèl·lules no diferenciades.
34. Primer ésser viu clonat.
35. Arreglar gens defectuosos.
36. Introdució d'ADN nou dintre un individu.
EL NÚMERO 51
Considerada la millor pluma estilogràfica del món.
Fotografia 51: La fotografia de Rosalind Franklin.
Suposada base nord-americana on estudien extraterrestres.
G
uàrdia
C
ivil
A
gent de
T
rànsit
L'esterilitat de les mules
Creuament entre una euga i un ase.
Les mules són gairebé estèrils.
Euga (64 cromosomes).
Ase (62 cromosomes).
Mula (63 cromosomes).
ho podeu fer?
Els pèl-roigs i la por als dentistes
Són més sensibles al dolor pel gen que els dóna el color vermell.
El "creador" dels ulls blaus
Un estudi diu que tots els que ténen els ulls blaus descendeixen
d'un sol individu
que va mutar el gen que controla el color.
El pic de vídua
forma de pèl acabada en punxa
caràcter dominant
Les set filles d'Eva
Teoria que diu que la població d'Europa va sorgir de
set dones.
S'ha seguit la pista de
l'ADN mitocondrial
, l'unic que s'hereda de mares a filles tal com és.
Tot l'ADN mitocondrial pertany a les dones
L'espermatozou només aporta el seu nucli, tota la resta de la cèl·lula és de l'òvul
Floquet de neu
L'únic goril·la albí conegut.
El gen que fabrica la melanina el tenia inactiu.
Va morir l'any 2003 de càncer de pell.
37. Creuament entre una euga i un ase.
38. De quantes dones descendim tots els europeus segons una teoria?
39. Pigment que no fabriquen els albins.
40. Primer bebè fecundat in vitro.
40 QÜESTIONS QUE HAS DE SABER
4. Compactació de l'ADN:
Cromosoma
24. Conjunt de la informació genètica d'un individu:
Genoma
37. Creuament entre una euga i un ase:
Mula
28. Gen extern incorporat a l'ADN d'un individu:
Transgen
26. Estudi dels caràcters heredats per l'ambient:
Epigenètica
27. apagament dels caracters genètics:
Metilació
25. Nombre de parells de cromosomes de les cèl·lules humanes:
23
17. triplet de l'ARNt que s'enllaça amb l'ARNm:
Anticodó
21.Part d'un gen que codifica proteïnes:
Exó
22.Part d'un gen que no codifica proteïnes:
Intró
23. Part de l'ADN que no codifica proteïnes:
ADN escombraria
29. Organisme modificat genèticament:
Transgènic
30. ADN circular dels bacteris:
Plasmidi
SOLUCIONS
4
0. Primer bebè fecundat in vitro:
Louise Brown
39. Pigment que no fabriquen els albins:
Melanina
38. De quantes dones descendim tots els europeus segons una teoria?
7
15. Orgànuls que sintetitzen proteïnes:
Ribosomes
36. Introdució d'ADN nou dintre un individu:
Teràpia IN VIVO
33. Cèl·lules no diferenciades:
Mare o totipotents
34. Primer ésser viu clonat:
Ovella Dolly
35. Arreglar gens defectuosos:
Teràpia gènica
12. Guanyadors del Nobel per descobrir l'estructura de l'ADN:
Watson i Crick
32. "Si no estàs segur de les conseqüències, millor no fer-ho". Qué és?
Principi de precaució
31. Arròs genètic modificat ric en vitamina A:
Arròs daurat
1. Descobridor dels gens:
Gregor Mendel
20. Errada en la còpia de l'ADN:
Mutació
2. Amb què va fer Mendel els experiments?
Pèsols
3. Aparença externa d'un caràcter genètic:
Fenotip
19. Per a què serveix l'ADN?
Codificar proteïnes
18. Cadena d'aminoàcids:
Proteïna
6. Les 4 bases nitrogenades de l'ADN:
adenina, timina, guanina, citosina
5. Els 3 components d'un nucleòtid:
desoxiribosa (ADN) o ribosa (ARN), grup fosfat i base nitrogenada.
8. Sucre present a l'ARN:
Ribosa
7. Quines són les parelles que formen les 4 bases?
A-T ; C-G
9. Base de l'ARN no present a l'ADN:
Uracil
10. Nom de la foto que va donar la pista per descobrir l'estructura de l'ADN:
Fotografia 51
16. ARN que porta els aminoàcids:
ARN transferència
14. ARN còpia de l'ADN:
ARN missatger
13. Estructura de L'ADN:
Doble hèlix
11. Científic que va fer la foto 51:
Rosalind Franklin
Louise Joy Brown
Primer bebè proveta del món (1978).
Joy vol dir "alegria".
Síndrome de Down
John Langdon Down
Trisomia al cromosoma 21
Trisomia 18:
Síndrome d'Edwards
Trisomia 13:
Síndrome de Patau
Races - ètnies
El terme "raça" està en desús.
Cada cop s'usa més el terme "ètnia".
Genèticament totes les ètnies són iguals, tan sols es diferencien en un
0,1% del genoma
.
Les diferències són físiques i culturals.
La neteja ètnica
Ku Kux Klan:
organització creada a mitjan del S. XIX als EE.UU.
Va perseguir les persones d'ètnia negra.
Encara queda algun reducte.
Holocaust:
"totalment cremat". Fa referència a la neteja purificadora del foc.
Obsessió de Hitler pel poble jueu.
http://www.youtube.com/watch?v=he26DAbk3Sw
http://www.youtube.com/watch?v=67gsKbp-Wz0
http://www.youtube.com/watch?v=ugRSNCUk2pM
Malaltia multigènica:

Llenguatge corporal nul.
Manca de reacció en front les emocions dels altres.
Indiferència per la felicitat d'altres persones.
Incapacitat per entendre l'humor o el doble sentit.
Inflexibilitat a les rutines o rituals.
Síndrome d'Asperger
Sheldon Cooper
The Big Bang Theory
Lisbeth Salander
Millennium
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=V8L7suBoihI&NR=1
ARA US EXPLICARÉ UNA HISTÒRIA PER INTENTAR EXPLICAR-VOS TOT EL DE L'ADN I ELS EMBOLICS QUE L'ENVOLTEN
NO, NO CAL QUE COPIEU, DESCANSEU (BÉ, AIXÒ JA HO FAU UN QUANTS DE VOSALTRES, I NO MIRO A NINGÚ)
Bé, comencem: hi havia una vegada un professor d'un institut anomenat "la cèl·lula" (l'institut, no el professor). El professor va dir als alumnes:
"Nois, noies: Avui construirem un robot "
"Però profe, que nosaltres sóm de lletres", van respondre ells.
Waaaaaalyyyyy!!!
Desprès de mitja hora de llarques discusions, el profe els va convèncer (bàsicament l'argument va ser: "o el feu, o us suspenc")
El robot el farien al "RIBOSOM-TALLER" (aquest nom fa al·lusió als RIBOSOMES, el pilleu?). El profe va seguir explicant :
"Bé, jo aniré a la biblioteca que es troba al NUCLI de l'institut" (recordeu que l'institut, i no el profe, es diu La cèl·lula), "mentre que vosaltres esperareu al RIBOSOM-TALLER"
El mestre va anar a la biblioteca del nucli de l'institut i es va dirigir a una prestatgeria on hi havia una enciclopedia de l'editorial "CROMOSOMA" formada per 46 llibres anomenada "Do it yourself"
Va agafar el tomo corresponent a la fabricació de robots, i mentre es disposava a abandonar la biblioteca amb el llibre, va sentir la veu de la bibliotecaria:
Algú té unes tisores?
"Però el necessito per fer un robot", va dir el profe.
"Fes una ARNm còpia", va dir la bibliotecària
"Una què?"
"Una fotocòpia de la pàgina que vulguis, li han posat aquest nom per exigències del guió d'aquesta història.
Desprès de fer l'ARNm còpia, es va dirigir al RIBOSOM-TALLER on l'esperaven els alumnes
"Amagueu els mòbils", va dir al entrar. "Tinc les instruccions en una còpia, ara tan sols cal seguir-les"
Les instruccions estaven codificades amb unes lletres agrupades de 3 en 3: GGC UUA CAC.
"Profe, què és això? no s'enten res", van dir ells
"Tranquils, cada grup de 3 correspon a una peça del robot: cargols, fustes, interruptors, etc".
"Cadascú de vosaltres s'encarregarà d'una peça del robot, i me la TRANSFERIREU a mesura que jo vagi llegint cada grup de 3, o sigui, cada CODÓ"
(recordeu que les instruccions venen CODIFICADES, d'aqui el nom de CODÓ (no és ben bé així però pot colar))
El profe va cridar el primer CODÓ, o sigui el primer grup de 3:
"GCG"
Ningú va respondre
"GCG", va repetir. "Qui el té?"
"Profe, cap peça porta GCG"
Heu de buscar el complementari, o sigui, L'ANTICODÓ, en aquest cas, CGC"
"Ahhhhhh", vale, ara sí"
Els alumnes anaven TRANSFERINT al professor les peces corresponents als CODONS, o sigui, als grups de 3. Finalment, quan es va acabar de llegir l'ARNm còpia, el robot es va finalitzar.
"No... ha quedat gaire bé..." van dir els alumnes
taller de tecno prehistòric
MUTACIÓ!!!
Bé, la història s'acaba aquí, la imaginació del profe no dona per a més. Espero que us hagi quedat més clar tot el de l'ADN. Ara repassarem els actors que han intervingut:
CROMOSOMES:
els 46 tomos de "do it yourself"
ADN:
pàgina del llibre
ARNm:
fotocòpia de la pàgina del llibre
ARMt:
els alumnes
Aminoàcids:
peces del robot
CODÓ:
grup de 3 lletres corresponent a una peça del robot
ANTICODÓ:
grup de 3 lletres que identifica cada peça del robot
Apa, ara ja podeu tornar a prendre apunts, no tots es clar, i no miro a ningú
THE END
"Encara que siguis un profe, amb el llibre de la biblioteca no sortiràs. (enteneu "la conya" de l'anunci dels envasos). "No es poden treure llibres de la biblioteca"
Fotocòpia feta amb poca substància (hi ha fotocòpies de les part més púdiques del cos que en són més de pocasoltes )
Això és un CODÓ o TRIPLET
això també (fa gana, oi?)
(segona nota sàvia)
El quadre de la foto és "el crit" d'Edvard Munch.
(fi de la segona nota sàvia)
GCC UUC GGC CCG
GUC UUC GAC CCA
GCC UUG GGC CAG
(vosaltres que sou de lletres sabreu què vol dir)
"No s'hi sembla gaire a l'original, les instruccions s'han COPIAT MALAMENT, hem patit una.....
(Nota sàvia)
"una mutació és una modificació en la traducció o transcripció de les bases nitrogenades. Aquesta modificació produeix un canvi en la codificació de les proteïnes."
(fi de la nota sàvia)
Drosophila melanogaster
El "pèsol" dels segles XX i XXI
Mosca del vinagre: Usada a les facultats universitàries per fer pràctiques de genètica. És molt útil per diverses raons:
Fàcilment reproduïble.
Moltes generacions en pocs mesos.
Mostra uns caracters molt ben definits pels seus gens: color ulls, pels, abdòmen, etc.

Full transcript