Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oppsummering PPU

23. november 2010
by

Elisabeth Stenshorne

on 23 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oppsummering PPU

Oppsummering Læringsteori Lærerrollen Vurdering Grunnleggende ferdigheter Didaktikk Klasseledelse Læreplanarbeid og styringsdokumenter Elevrollen Behaviorisme Fokus på å forstå det vi kan observere - ikke på tankeprosesser. Årskal til læring ligger i miljøet S R Læreren har ansvaret for elevenes læring. Noe hender med den lærende. Positive og negative forsterkere anvendes systematisk. Sentralt i ulike program for atferdsregulering Reaksjon på behavioristenes ensidige fokus på observerbar atferd. Læring handler ikke bare om å reagere på stimuli fra omgivelsene, men også å ta stilling til disse - for så å foreta handlingsvalg. Forstå meningen er den kognitive oppskriften for læring. Ansvaret for læring flyttes fra læreren til eleven.Eleven er ikke passiv, men konstruerer forståelse gjennom aktivitet. Ser på læring som deltakelse i sosiale praksiser.Lærer får rolle som tilrettelegger. ”Læring handler om hva individer og grupper tar med seg fra sosiale situasjoner og bruker videre i livet” (Säljö 1999:13) 3 sentrale poeng:
Utvikling og bruk av intellektuelle (eller psykologiske/språklige) redskaper
Utvikling og bruk av fysiske redskaper (eller verktøy)
Kommunikasjon og de ulike måtene mennesker utvikler former for samarbeid på i ulike kollektive virksomheter
(Säljö 1999:23) http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf Metoder for bedre tilegenelse av lærestoffet. Læringsstrategier defineres som evenen til å organisere og regulere egen læring, anvende tid effektivt, løse probelmer, planlegge, gjennomføre og evaluere, reflektere og erverve ny kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye situasjoner. St.meld 30. Ditt pedagogiske ståsted bestemmer hvordan du fyller lærerrollen.Vi utformer et læringsmiljø på grunnlag av hvordan vi forstår læring og utvikling. Formidlingspedagogikk Vekstpedagogikk Dialogpedagogikk Sammenheng med hvordan du fyller lærerrollen. Samspillet mellom lærer- og elevrolle ligger i hvilke didaktiske valg du gjør. Trivsel, motivasjon, arbeide aktivt mot mobbing Lærerrollen er mangfoldig
lærer må ha fagkunnskap
lærer må ha kunnskap om skolens struktur og materiell (læreplaner, regelverk, skolens oppbygning og organisering, kunnskap om læremidler og lærebøker
formell pedagogisk kunnskap
praktisk kunnskap
evne til å vise omsorg og sette seg inn i elevens situasjon
evne til å reflektere over egen praksis
erfaringer
evne til å bygge gode relasjoner Tilpasset opplæring som et grunnleggende prinsipp (ikke mål, men virkemiddel)
- ALLE elever i grunnskolealder har rett til opplæring tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Dette gjelder både for sterke og svake elever. Elevvurdering er sentralt i tilpasset opplæring. Didaktikk Formativ - vurdering for læring
Summativ - sluttvurdering (vurdering av læring) Lærer er viktigste faktor for elevers læring. Lærer må omdefinere noe av sin "tradisjonelle rolle". Forskrift og læringsplakat gir elever juridisk rett til å delta aktivt i vurdering underveis. Elever må vite:
hva de skal lære, og hva som er forventet ut fra læringsmål
hvor de står i forhold til det de skal lære
hva de må gjøre for å lukke gapet
(effektiv undervisning)
involvering/elevmedvirkning i planlegging av undervisning ved å vurdere eget arbeid (Slemmen 2010) Å uttrykke seg muntlig
Å uttrykke seg skriftlig
Å kunne lese
Å kunne regne
Å kunne bruke digitale verktøy I alle fag Viktige redskap for læring og utvikling i fag, og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv og viktig for elevers personlige utvikling og allmenndannelse. Alle lærere er språk-, matematikk- og lærere i bruk av digitale verktøy. Handler om undervisning og hvordan pedagogen kan
planlegge, gjennomføre og vurdere undervising og
læreprosesser med sikte på å legge grunnlaget for å stimulere
og tilrettelegge elevers læring og utvikling Normativt (bør-nivå)med læreplanens
idealer og læreres intensjoner og idealer + analytisk (er-nivå)
med virkeligheten i undervisning og læringssituasjon. (Imsen 2009) http://portal.tv2skole.no/ http://www.udir.no/grep Læreplanens 5 ansikter:
Den ideologiske læreplan
Den formelle læreplan
Den oppfattede læreplan
Den gjennomførte læreplan
Den erfarte læreplan Prinsipper for opplæringen viktig bindeledd som gir handlingsrom for læreren Hva kjennetegner det gode læringsmiljø?
elevene er gode venner
det er god arbeidsro
fleste følger med når lærer underviser
elevene samarbeider godt når de blir bedt om det
vi får som regel gjort det vi skal i timen
elevene fullfører oppgaver til pålagt tid
lærer og klasse kommer godt ut av det med hverandre
elevene er interessert og aktive i timen (Lingberg, Ogden 2008) Analyse av forutsetningene:
Praktiske forutsetninger: fysisk miljø, læremidler etc.
Individuelle forutsetninger: den enkelte elev og lærer
Sosiale forutsetninger: relasjonelle kvaliteter i samhandlingssituasjoner mellom aktørene
Kulturelle forutsetninger: klassekultur, skolekultur, nærmiljø, elevbakgrunn Lærers verktøykasse (Bergkastet, Dal, Hansen 2009)
positiv kommunikasjon
å etablere regler og rutiner
organisering av undervisningsrommet
gode beskjeder
motivasjon - om bruk av positiv oppmerksomhet
elevsamtalen som verktøy
hva gjør vi når elever tar dårlige valg?
samarbeid med hjemmet Trappetrinnsmodellen: prinsippet om minste mulige reaksjon:
Trinn 1: Ignorer hvis det er å få din oppmerksomhet som er målet (hold klassen på sporet og sikre flyt)
Trinn 2: Engasjer medelever hvis det er medelevers oppmerksomhet som ser ut til å være målet
Trinn 3: Korriger med en redirigering (oppfordre til ønsket adferd, husk nærhet)
Trinn 4: Korriger med en advarsel (eks: bytt plass)
Trinn 5: Korriger med å gi konsekvens
Ha en jevn praksis.Bergkastet, Dal, Hansen 2009. Kognitiv teori Sosiokulturell teori Læringsstrategier Læring og læringsstrategier
Full transcript