Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Angel's Report in HeKaPi

Kabanata 10: Ang Katipunan at ang Himagsikan
by

Angel Stark

on 4 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Angel's Report in HeKaPi

Ang Katipunan Kabanata 10: Heograpiya At Kasaysayan Ng Pilipinas At Ang Himagsikan ika-7 ng Hulyo, 1892
inilathala sa pahayagang opisyal ng pamahalaan
ang orden ni Gobernador-Heneral Eulogio
Despujol na ipapatapon kay Rizal sa Dapitan pagpupulong sa Daang Azcarraga (ngayo'y Claro M. Recto) Mga Kabilang sa Pulong:
Andres Bonifacio
Ladislao Diwa
Deodato Arellano
Valentin Diaz
Teodoro Plata
Jose Dizon ` Kataas-taasan
Kagalanggalang na
Katipunan ng mga Anak nang Bayan
1. Pagbabayad ng butaw ba Php 0.15 sa pagsapi at
butaw na Php 0.12 buwan-buwan
2. Ang pagkakalap ng mga kasapi
3. Ang pagtatatag ng mga balangay sa bawat purok
4. Ang pagpupunyaging maisakatuparan ang mga layunin
ng Katipunan
5. Ang ganap na pagkakaisa sa mga gawain ng mga kasapi Mga Napagkaisahan sa pagpupulong:
1. Ang pagpupunyaging magkaroon ng kasarinlan
ang Pilipinas
2. Ang pagtuturo ng kagandahang asal at kalinisan
sa pag-iisip at paggawa
3. Ang pagtatakwil sa panatisismo o bulag na
paniniwala
4. Ang pagtutulungan at ang pagtatanggol sa mga
mahina't maralita Mga Layunin: Dahilan kung bakit maliit ang Katipunan sa simula:
mahirap kumalap ng kasapi dahil mapanganib
ang pagkalap ng kasapi ay maligoy Paraan ng Pagsapi - Triyanggulo Juan Graciano Mariano Oktubre, 1892
inalis ang triyanggulo at hayaang kumuha ng bagong kasapi kahit ilan Hango sa Paraan ng mga Mason Tatlong Katanungan: 1. Ano ang kalagayan ng Pilipinas noong
unang panahon? May sariling kabihasnan at kasarinlan ang mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila 2. Ano ang kalagayan ngayon? Walang nagawang anuman ang mga prayleng misyonero tungo sa ika - pagkakaroon ng mga Pilipino ng sibilisasyon 3. Ano ang magiging kalagayan sa hinaharap? Kung magkakaroon ng pananalig at tibay ng loob ang mga Pilipino ay mawawakasan nila ang pagmamalupit at kawalang katarungan ng mga Kastila at ang kalayaan ay magliliwayway sa buong Pilipinas. Lupong Pamunuan: Pangulo: Deodato Arellano Interbentor: Andres Bonifacio Piskal: Ladislao Diwa Kalihim: Teodoro Plata Tagaingat-yaman: Valentin Diaz Paaalalahanan na may pagkakataon na umurong Dadalhin sa isa pang silid at susubukin Lalagdaan ang katibayan ng kanyang pagiging kasapi Papapiliin ng sagisag na gagamitin bilang katipunero Babasahan ng pangaral Bawat isa'y kakamay at yayakap sa bagong kasapi Naging Supremo si Bonifacio Inalis si Arellano, hinalinhinan ni Roman Basa Ginawang sagisag ng Katipunan si Jose Rizal “…pasiglahin natin ang mga puso sa paghiyaw ng: Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay si Rizal! Pagkakaisa!” Enero 1895 - naging Supremo si Bonifacio Ang Mga Aral ng
Katipunan “Sampung Utos” ni Andres Bonifacio 1. Sumampalataya sa Maykapal ng taimtim sa puso.
2. Gunamgunamin sa sarili tuina, na ang matapat na pag-sampalataya
sa Kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan sapagka’t ito ang tunay
na pag-ibig sa kapwa.
3. Ikintal sa puso ang pagasa na malabis na kapurihan at kapalaran na
kung ikamamatay ng tao’y magbubuhat sa pagliligtas sa kaalipinan
ng bayan.
4. Sa kalamigan ng loob, katigasan, katiisan at pagasa sa ano mang
gagawin magbubuhat ang ikagaganap ng mabuting ninanais.
5. Paingat ingatan gaya ng puri ang mga bilin at balak ng K.K.K. Kartilya ni Jacinto: Ang kabuhayan hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi man damong makamandag.

Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan.

Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang Katwiran.

Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay; mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigit sa pagkatao.

Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa puri.

Sa taong may hiya, salita'y panunumpa.

Huwag mong sasayangin ang panahon; ang yamang mawala'y mangyayaring magbalik; ngunit panahong nagdaan na'y di na muli pang magdadaan. 6. Sa isang nasa panganib sa pagtupad ng kanyang tungkol, idadamay
ang lahat, ang buhay at yaman upang maligtas yaon.
7. Hangarin ang kalagayan ng isa’t isa, maging huaran ng kanyang
kapwa sa mabuting pagpapasunod at pagtupad ng kanyang tunkol.
8. Bahaginan ng makakaya ang alin mang nagdaralita.
9. Ang kasipagan sa paghahanap buhay ay pagmamahal din sa sarili,
sa asawa, anak at kapatid o kababayan.
10. Lubos na pagsampalataya sa parusang ilinalang sa baling soail at
magtaksil, gayon din sa pala na kakamtan ukol sa mabuting gawa.
Sampalatayanan din naman ang mga layong tinutungo ng K.K.K.
ay kaloob ng Maykapal, samakatwid ang hangan ng bayan ay
hangad din Niya. Ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi.

Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin; at natutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.

Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa't mga anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din.

Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhata't nag-iwi sa iyong kasanggulan.

Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak, at kapatid ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba.

Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao kahit laking-gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di napaaapi't di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan.

Paglaganap ng mga aral na ito at magningning na sumisikat ang araw ng Kalayaan ditto sa kaabaabang Sangkapuluan, at sabuyan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkalahi’t magkakapatid ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagud, at mga tiniis na kahirapa’y labis nang natumbasan Andrés Bonifacio y de Castro Tagapag-ulat: #28 Concepcion Jr., Angelito F. Dakilang tagapagtatag ng Katipunan Isinilang sa ngayo'y himpilan ng Tutuban, sa labas ng Intramuros at noon ay sakop ng Tundo noong ika-30 ng Nobyembre, 1863 Mga magulang:
Santiago Bonifacio
Catalina de Castro Mga Kapatid:
Ciriaco
Procopio
Esperidiona
Troadio
Maxima Nag-aral kay Osmeña na taga-Sebu at naabot ang katumbas ngayon na ika-4 na baitang sa primarya Nagtrabaho sa Fleming and Company bilang mensahero Fressel and Company sa Daang Nueva bilang bodegero nagbabasa ng mga aklat tungkol sa himagsikan sa Pransiya noong 1789 at mga aklat sa mga buhay ng pangulo ng Estados Unidos Gumawa ng baston at pamaypay na inilako sa mga daan Noong 1890-1891, nangibig si Bonifacio kay Monica 1892 nang nakilala ni Andres Bonifacio si Gregoria de Jesus o "Oryang" Ikinasal sa Simbahan ng Binondo noong Marso, 1893 Noong 1895 ay inihanda ni Bonifacio ang Katipunan Nagpagawa ng mga gulok
Nang-umit ng mga rebolber "Mula nang itatag niya ang Katipunan hanggang sa sumiklab ang himagsikan ay si Bonifacio ang tunay na Supremo at kaluluwa ng kilusang may layong hanguin ang bayan sa kaalipinan." Emilio Jacinto y Dizon Kanang kamay ni Bonifacio Kinikilalang "Utak ng Katipunan" Isinilang sa Tundo noong ika-15 ng Disyembre, 1875 Anak nina Mariano Jacinto at Josefa Dizon Nagtapos sa Kolehiyo ng San Juan de Letran Nag-aral ng abugasya sa Unibersidad ng Santo Tomas Labingwalong taong gulang nang mabatid ang Katipunan; naging pinakabatang kasapi Inatasan ni Bonifacio na mamuno sa Laguna at namatay mula sa sugat sa pakikipaglaban sa mga Kastila
Full transcript