Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Czynna i bierna ochrona przyrody

No description
by

Dominika ..

on 10 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Czynna i bierna ochrona przyrody

Sposoby ochrony przyrody
Ochrona bierna
Ze względu na stopień ingerencji człowieka wyróżniamy ochronę bierną i czynną
Bierne sposoby (konserwatorskie) mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie. Stosuje się je w parkach narodowych i rezerwata. Ochrona bierna polega na zabezpieczeniu terenu przed wpływami zewnętrznymi i powstrzymywaniu się od ingerencji w przyrodę.
Ochrona indywidualna
Obejmuje się nią pojedyncze osobniki danego gatunku (np. drzewa), obiekty przyrody nieożywionej (np. głazy narzutowe) i małe fragmenty ekosystemów.
Jest to najstarsza forma ochrony przyrody.
Ochrona gatunkowa
Podlegają jej wszystkie osobniki danego gatunku, niezależnie od miejscaw którym przebywają. Zazwyczaj obejmuje się nią gatunki wymierające lub gatunki występujące w nielicznych miejscach.
Ochrona obszarowa
Ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych, takich jak
sukcesja ekologiczna
czy ewolucja biologiczna. Obejmuje się nią określony teren wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim organizmami oraz elementami przyrody nieożywionej.
SUKCESJA EKOLOGICZNA - jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym.
Dominika Purzycka 1a
Ochrona czynna
Polega na stosowaniu zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków zamieszkujących dany ekosystem czy całego ekosystemu.
Ochrona ścisła i bierna
Na obszarach objętych ochroną ścisłą niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja człowieka w ekosystem, chroni się też zachodzące na nich procesy przyrodnicze i występujące gatunki oraz ich siedliska.
W ramach ochrony częściowej dopuszcza się niektóre fory ingerecji człowieka w przyrodę.
Ochrona w miejscu występowaia i poza nim
Ochrona in situ (w miejscu) jest przeprowadzana w naturalnym miejscu występowania objętych ochroną gatunków i elementów przyrody nieożywionej.

Ochrona ex situ (poza miejscem) jest przeprowadzana, gdy nie ma możliwości ochrony organizmów w miejscu ich naturalnego występowania.
jej celem jest rozmnożenie osobników lub zachowanie puli genowej gatunku
Restytucja
Odbudowa określonego gatunku, którego populacja została wyniszczona na skutek zmian środowiska lub działalności człowieka
Reintrodukcja
Wprowadzenie (po restytucji) gatunku na obszar jego naturalnego wystepowania.
Full transcript