Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Djeca i učenici s posebnim potrebama - zakonska regulativa

by

Ivana Koncic

on 15 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Djeca i učenici s posebnim potrebama - zakonska regulativa

-
Zakonska regulativa
Djeca i učenici s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za pedagogiju
Osnove specijalne pedagogije
studentice:
Dorotea Jakopović
Ivana Končić
Ana Kovačić
Josipa Zajec
mentorica:
dr. sc. Ana Blažević Simić
Zakoni i propisi
vezani uz odgoj i
obrazovanje djece s teškoćama u obrazovanju
Zakon
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški
standardi
Pravilnik
o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
Pravilnik
o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik
o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
Pravilnik
o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (čl. 23.)
Pravilnik
o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 5.)
(
Naputak
za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju)*
Orijentacijska lista vrsta teškoća
Pravilnik..., NN 24/15
1.

oštećenja vida
2.

oštećenja sluha
3.

oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju
4.
oštećenja organa i organskih sustava
5.

intelektualne teškoće
6.
poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja
7.

postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju.
1.
oštećenja vida
2.
oštećenja sluha
3.

poremećaji govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju
4.

tjelesni invaliditet
5.

mentalna retardacija
6.

poremećaji u ponašanju uvjetovani organskim faktorima ili progredirajućim psihopatološkim stanjem
7.

autizam
8.
postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju.
Pravilnik..., NN 23/91
Podskupine
:
6.1.
Organski, uključujući simptomatski mentalni poremećaj,
6.2.
Poremećaji raspoloženja,
6.3.
Neurotski poremećaji, poremećaji vezani uz stres i somatoformni,
6.4.
Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji,
6.5.
Poremećaji iz autističnoga spektra,
6.6.
Poremećaji aktivnosti i pažnje,
6.7.
Poremećaji u ponašanju i osjećanju.

Podskupine
:
4.1.
oštećenja mišićno-koštanoga sustava,
4.2.
oštećenja središnjega živčanog sustava,
4.3.
oštećenja perifernoga živčanog sustava,
4.4.
oštećenja drugih sustava (dišni, srčanožilni, probavni, endokrini, koža i potkožna tkiva,
mokraćni, spolni).
5.1.
laka intelektualna teškoća
5.2.

umjerena intelektualna teškoća
5.3.
teža intelektualna teškoća
5.4.
teška intelektualna teškoća
Podskupine:
Podskupine:
3.1.
Poremećaji jezično-govorne glasovne komunikacije
3.1.1.
poremećaji glasa,
3.1.2.
jezične teškoće,
3.1.3.
poremećaji govora,
3.1.4.
komunikacijske teškoće.
3.2.
Specifične teškoće u učenju su smetnje u području:
3.2.1.
čitanja (disleksija, aleksija),
3.2.2.
pisanja (disgrafija, agrafija),
3.2.3.
računanja (diskalkulija, akalkulija),
3.2.4.
specifični poremećaj razvoja motoričkih funkcija (dispraksija)
3.2.5.
mješovite teškoće u učenju,
3.2.6.
ostale teškoće u učenju
2.1.
gluhoća
2.1.1.
gubitak sluha bez usvojene vještine glasovnog sporazumijevanja,
2.1.2.
gubitak sluha s usvojenom vještinom glasovnog sporazumijevanja.
2.2.
nagluhost
2.2.1.
lakše oštećenje sluha (26 - 40 dB)
2.2.2.

umjereno oštećenje sluha (41 - 60 dB)
2.2.3.
teže oštećenje sluha (61 - 93 dB)
Podskupine:
1.1.
Sljepoćom
se smatra kada je na boljem oku, uz najbolju moguću korekciju, u osobe oštrina vida 0,05 i manje ili ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju 0,25 uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva ili manje.
1.2.
Slabovidnošću
se smatra oštrina vida na boljem oku s korekcijskim staklom od 0,4 (40%)
i manje.
Podskupine:
Učenici s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama

učenici s teškoćama
daroviti učenici
učenici s teškoćama u
razvoju
učenici s teškoćama u
učenju
, problemima u
ponašanju
i
emocionalnim
problemima
učenici s teškoćama uvjetovanim
odgojnim
,
socijalnim
,
ekonomskim
,
kulturalnim
i
jezičnim
čimbenicima

Primjereni programi
odgoja i obrazovanja učenika
Redoviti program
Redoviti program
Posebni programi
Posebni program
uz individualizirane postupke
uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke
uz individualizirane postupke
za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke
Dodatni
odgojno-obrazovni
i
rehabilitacijski
programi
Program
edukacijsko-rehabilitacijskih
postupaka
Program
produženoga stručnog
postupka
Rehabilitacijski
program
Privremeni oblici
odgoja i obrazovanja
Nastava u kući
izvodi se u 50% trajanju tjedne satnice
Nastava u zdravstvenoj ustanovi
izvodi se u 100% trajanju tjedne satnice
Nastava na daljinu
izvodi se u 100% trajanju tjedne satnice

Mjerila za broj učenika
u razrednom odjelu
Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, 2010.
redoviti razredni odjel - najviše 3 učenika s teškoćama
1 učenik s teškoćama - najviše 28 učenika
2 učenika s teškoćama - najviše 26 učenika
3 učenika s teškoćama - najviše 24 učenika

Stručni suradnici
redovita osnovna škola - 180 učenika = 2 stručna suradnika (jedan mora biti pedagog)
od 180 do 500 učenika = 3 stručna suradnika
više od 500 učenika = 4 stručna suradnika

škola s 15 do 20 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja ima pravo na stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila
zdravstveni radnik - sukladno potrebama uz odobrenje Ministarstva
nema sadržajnog ograničavanja
oblici potpore s obzirom na samostalnost učenika; vrijeme i metode rada; provjeravanje vještina, znanja i sposobnosti; tehnološka, didaktička i/ili rehabilitacijska sredstva za rad i primjerene prostorne uvjete
iz jednog, više ili svih predmeta
sadržajna i metodička prilagodba učeniku
smanjivanje opsega nastavnih sadržaja do najniže razine usvojenosti obrazovnih postignuća
iz jednog, više ili svih predmeta
posebno strukturirani sadržaj nastavnih planova i programa
posebni razredni odjeli redovite škole i škole koje osiguravaju posebne uvjete školovanja
moguća i djelomična integracija
učitelji/nastavnici + edukacijski rehabilitatori ili stručnjaci drugih profila
provodi se u odgojno-obrazovnoj skupini
cilj: osposobiti učenika za najjednostavnije aktivnosti svakodnevnoga života i rada
od 6. do 21. godine
posebni edukacijsko-rehabilitacijski sadržaji
dodatna pomoć tijekom odgojno-obrazovnoga procesa
provodi se u manjim skupinama u školi prema potrebama učenika
provodi se u odgojno-obrazovnim skupinama prema obrazovnim potrebama i interesima učenika
prije i/ili poslije redovite nastave
pomoć u učenju, edukacijsko-rehabilitacijski programi, strukturirane slobodne aktivnosti, kreativne radionice i izvannastavne aktivnosti
pridonose povećanju učenikovih sposobnosti i vještina koje nisu izravno vezane uz odgojno-obrazovni proces, ali povoljno utječu na rezultate učenja
provode se izvan nastavnog procesa u školama koje osiguravaju posebne uvjete odgoja i obrazovanja
Postupak utvrđivanja
psihofizičkog stanja
djeteta i učenika
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN, 67/14)
Stručno povjerenstvo osnovne škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta
nadležni školski liječnik
stručni suradnici zaposleni u školi (pedagog, psiholog, stručnjak edukator-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog)
učitelj razredne nastave
učitelj hrvatskog jezika
Djelatnost:
utvrđuje psihofizičko stanje prije upisa u 1. razred, predlaže Stručnom povjerenstvu županijskog ureda utvrđivanje
prijevremenog upisa
odgode upisa u prvi razred
primjerenog programa za učenike s teškoćama u razvoju
tijekom obrazovanja
utvrđivanje primjerenog programa ili ukidanje rješenja o istome
privremeno oslobađanje od započetog školovanja
uključivanje učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika

* u srednjim školama stručni suradnici i nastavnici prate razvoj učenika; prijedlog nastavničkog vijeća škola dostavlja županijskom uredu

Stručno povjerenstvo Ureda
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta
• specijalist školske medicine (liječnik škole)
• klinički psiholog
• stručni suradnici (psiholog, pedagog, edukator-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog)
• učitelj razredne nastave
• nastavnik srednje škole
• učitelj i nastavnik hrvatskoga jezika
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja

djeteta radi upisa u 1. razred osnovne škole
1.
Ured do 1. ožujka dostavlja popis djece školskih obveznika
2.
utvrđivanje: od 31. ožujka do 15. lipnja
3.
članovi Povjerenstva škole: mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta (Obrazac 3. i 4.a.)
4.
Mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1. razred osnovne škole (Obrazac 5.)
a.
bez teškoća u razvoju - upis
b.
s teškoćama u razvoju - upis / odgoda upisa
Odgoda
upisa u 1. razred osnovne škole
jedanput, za jednu šk. godinu
pozitivan utjecaj na razvoj djeteta
dijete na liječenju ili rehabilitaciji duljoj od mjesec dana, bez organizirane nastave ili s utjecajem na djetetov razvoj
obavezan program predškole
Privremeno oslobađanje
od upisa u 1. razred osnovne škole
zdravlje teško oštećeno ili višestruke teškoće
roditelj djeteta Uredu podnosi zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (Obrazac 6.)
prilaže medicinsku dokumentaciju i nalaze tijela vještačenja
jedna šk. godina ili dulje

Privremeno oslobađanje
od započetog školovanja
učenik ne može nastaviti već započeto školovanje u školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi ni kod kuće
škola zahtjev roditelja i medicinsku dokumentaciju prosljeđuje Uredu i dostavlja prijedlog Stručnog povjerenstva škole ili nastavničkog vijeća srednje škole (Obrazac 4.a. ili 4.b.)
najdulje godinu dana
Određivanje primjerenog programa osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju
uz suglasnost roditelja Stručno povjerenstvo škole (ili nastavničko vijeće srednje škole, ili tijelo zdravstvene ili socijalne skrbi) predlaže određivanje primjerenog programa obrazovanja
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08)
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članci 15., 16. i 17.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 12.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 11.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 10.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 9.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 8.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 6.
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015), članak 5.
Pedagoška opservacija
provodi se u slučajevima kada djetetove teškoće nisu uočene prije dolaska u školu
provodi se u školi koja je najbliža mjestu stanovanja učenika, a može trajati najdulje tri mjeseca
Naputak za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju
(Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, 2/1993)
Program opservacije izrađuje stručni tim koji se sastoji od:

učiteljice ili učitelja,
edukacijskog rehabilitatora,
pedagoga,
psihologa,
liječnika primarne zdravstvene zaštite ili liječnika određene specijalnosti,
predstavnika povjerenstva.
Koordinator stručnog tima

otvara dokumentacijski dosje
vodi sastanke tima
brine o provođenju opservacije i vodi listu praćenja iste
vodi dokumentaciju i evidenciju o ostvarivanju programa
Edukacijski rehabilitator

proučava dokumentaciju o djetetu
pruža stručnu pomoć djetetu, roditeljima i učiteljima
dogovara metode i oblike rada
sudjeluje pri stvaranju prijedloga za najprimjereniji oblik odgoja i obrazovanje djeteta
Učitelj

upoznaje roditelje i objašnjava im svrhu opservacije
posebno radi s roditeljima drugih učenika u razredu
preprema ostale učenike u razredu na prihvaćanje učenika s teškoćom
utvrđuje programske sadržaje
priprema nastavna sredstva
vodi zabilješke o opservacijskom procesu
Psiholog
:

intervjuira dijete i roditelje
utvrđuje i prati specifične značajke djeteta
djetetu daje primjerenu pomoć koristeći psihologijski instrumentarij
Pedagog:

upoznaje dokumentaciju o djetetu
roditeljima objašnjava cilj i zadaću opservacije
izrađuje program opservacije zajedno s ostalim članovima tima
obavještava ravnatelja i učiteljsko vijeće o rezultatima opservacije; po potrebi i prosvjetne stručne službe i vlasti
daje stručno mišljenje o usmjeravanju djeteta nakon opservacije
Liječnik primarne zaštite:

proučava zdravstvenu dokumentaciju o djetetu i prati njegvo zdravstveno stanje
surađuje s drugim stručnjacima
sudjeluje u izradi programa
Predstavnik povjerenstva:

obavještava članove stručnog tima o specifičnostima pojedinog djeteta
surađuje sa stručnim timom i pomaže koordinatoru
Povjerenstvu daje na uvid izvješće o djetetu, ustanovi i članovima tima
Programska potpora
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15)
Profesionalno usmjeravanje i potpora
obavezni dio pripreme za upis učenika u srednju školu
u aktivnostima surađuju:
učitelji/nastavnici
stručni suradnici škole
nadležni tim školske medicine
Zavod za zapošljavanje
roditelji/skrbnici
Stručni tim
mobilna multidisciplinarna služba potpore školama u radu s učenicima s teškoćama
pruža stručnu, savjetodavnu i edukativnu potporu djelatnicima
članovi:
edukacijski rehabilitator
logoped i/ili socijalni pedagog
psiholog
pedagog
učitelj/nastavnik osposobljen za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
voditelje i članove imenuje Ministarstvo na 4 godine
Upis u 1. razred srednje škole
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, br. 49/15)
kandidati se rangiraju na posebnim ljestvicama poretka
ispit sposobnosti i darovitosti

Praćenje i vrednovanje učenika s teškoćama
redovito dokumentiranje i evidencija o primjeni i provedbi programa - dosjei i mape
vrednuje se odnos prema radu, postavljenim zadacima i odgojnim vrijednostima
potrebno omogućiti alternativne načine provjere znanja
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 112/10)
Literatura
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08)
Naputak za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, 2/1993)
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN, br. 124/09)
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (čl. 23.) (NN, br. 49/15)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 5.), NN, 112/10
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15)
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN, 67/14)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 152/14)
Zrilić, S. (2011). Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima srednje škole. Zadar: Sveučilište u Zadru.
Zrilić, S. (2012). Uloga pedagoga u integriranom odgoju i obrazovanju. Magistra Iadertina, 7(7).

ustanove koje osiguravaju posebne uvjete odgoja i obrazovanja
potpuna/djelomična
integracija?
ili
Zagreb, ak. god. 2015./16.
Za
primjerene programe odgoja i obrazovanja
Pravilnik navodi:
– redoviti program uz individualizirane postupke,
– redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke,
– posebni program uz individualizirane postupke,
– posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke.

te da se oni
ostvaruju
u:
– redovitome razrednom odjelu (potpuna integracija),
– dijelom u redovitome, a dijelom u posebnome razrednom odjelu (djelomična integracija),
– posebnome razrednom odjelu,
– odgojno-obrazovnoj skupini.

Pedagoško-didaktička prilagodba


– prilagođena informatička oprema
– specifična didaktička sredstva i pomagala
– udžbenici prilagođeni posebnim odgojno-obrazovnim potrebama učenika (u jeziku, pismu i mediju)
– elektroakustička oprema
– prilagođeni oblici komuniciranja i dr.
socijalizacija?
razina obrazovanja?
educiranost osoblja?
prilagođenost prostora?
oprema i sredstva za rad?
očekivanja?
razvoj potencijala?
Redoviti
razredni odjel -
posebni
nastavni program
3-7
učenika s oštećenjem vida ili sluha, glasovno-govornim-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju
4-9
učenika sniženih intelektualnih sposobnosti
2-5
učenika s autizmom, učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama
Kombinirani razredni odjel
jedan učenik s oštećenjem vida/oštećenjem sluha/motoričkim teškoćama/organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju - razredni odjel može imati najviše 10 učenika
za svakog učenika s ostalim teškoćama se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za četiri učenika
broj učenika se ne smanjuje ako neki učenik ima osobnog pomoćnika ili pomoćnika u nastavi
Full transcript