Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BISĢP - mūzikas metodika

No description
by

Elīna Skuja

on 18 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BISĢP - mūzikas metodika

BISĢP - mūzikas metodika
Mūzikas nozīme bērnu attīstībā
Muzikālās teorijas un metodikas
Karla Orfa izstrādātās muzikālās apmācības metodes “Mūzika bērniem” (“Schulverk”) I daļa – pirmsskola.
Donna Wood “Ievadot bērnu mūzikā” (Preparing the Young Child of Music)
Dorothy McDonald & Gene Simons “Bērna muzikālā izaugsme un attīstība no dzimšanas līdz sešiem gadiem” (Musical Growth and Development Birth Through Six)
Ēvalds Siliņš “Dziedāsim un rotaļāsimies”
Suzzuki metodika
bc.paed.; mg.sc.soc. ELĪNA BĀLIŅA

balina.elina@gmail.com
elina.balina@rpiva.lv


Studiju kursa apguves laiks:
2015. gada septembris - oktobris
Studiju kursa apguves formas:
lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs
Pārbaudes forma:
eksāmens

bc.paed.; mg.sc.soc. ELĪNA SKUJA
elina.balina@rpiva.lv
balina.elina@gmail.com

Kas ir mūzika?
Mūzikas mērķis un nozīme pirmsskolā?
Kāds ir muzikālās darbības vēlamais rezultāts?

Darbs grupās līdz 6 cilvēkiem grupā.
Izpildes laiks 15 minūtes.
Grupa darbu veic rakstiski, grupas vadītājs prezentē rezultātu.

Darbs grupās līdz 6 cilvēkiem grupā.
Laiks 30 minūtes.
Darbs veicams rakstiski.
Grupas izvēlētam dalībniekam rezultāts jāprezentē.
Minēt sfēras aprakstu, ietekmi un piemēru kas to veicina.
Mūzikas ietekme uz bērnu attīstības sfērām
Bērnu muzikalitātes raksturojums. Bērnu muzikālo spēju attīstība.
Patstāvīgais darbs
Izvēlēties vienu rotaļu vai deju, pirmsskolas vecuma bērniem, izveidot tās aprakstu pēc parauga, sagatavot nošu materiālu vai ierakstu un nodemonstrēt nākamās nodarbības laikā
Intelekti:
valodnieciskais (lingvistiskais) intelekts
loģiski matemātiskais intelekts
vizuāli telpiskais intelekts
ķermeņa kustību (kinestētiskais) intelekts
muzikālais intelekts
dabaszinātniskais intelekts
pašizpratnes (interpersonālais) intelekts
saskarsmes (interpersonālais) intelekts
Pirmā mūzika jeb skaņas, ko bērns dzird, ir māmiņas balss. Mammas sirdspukstus un balss tembru bērns atpazīst piedzimstot, un uz šā pamata tālāk slāņojas visa skaņu un mūzikas pasaule. Citu tuvinieku balsis, priekšmetu skaņas, ikdienas rituālos dzirdamās skaņas, kā arī pašas mammas dziedātās dziesmas ievada bērnu plašajā skaņu pasaulē
7 mēnešu vecumā bērns izšķir skaņas ar pustoņa starpību, skaņas uztvere palēnināta, nepieciešams acu kontakts
mūzika veicina bērna valodas un motorikas attīstību, palīdz paplašināt bērna kustību koordināciju – kāju, roku un mutes motorās spējas, savu ķermeņa izjūtu, kā arī uzlabo loģisko domāšanu
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
Pirmsskolas skolotājs
1. līmeņa profesionālā studiju programma
1. kurss

2015

BISĢP - mūzikas metodika
Kas ir mūzika?
viens no mākslas veidiem, kura pamatā ir skaņu kombinācijas ar mērķi panākt formas skaistumu un domu vai jūtu izpausmi
sākotnējā mūzika bija ļoti nozīmīgs pirmatnējās nodarbošanās veids, kurā iesaistījās visa dzimta vai cilts
nozīmīgs komponents personības garīguma veidošanās procesā
viens no cilvēka vispārējo spēju attīstīšanas veidiem
svarīga cilvēces vēsturiskās pieredzes sastāvdaļa
viens no cilvēka sociālo un simbolisko attieksmju veidiem
viens no pasaules un sevis izzināšanas veidiem
sociāli nozīmīgs faktors latviešu, kā arī jebkuras citas tautas identitātes un kultūras saglabāšanā
viens no psihes procesu ietekmējošiem un regulējošiem faktoriem
Nosacījumi studiju kursa sekmīgai apguvei

Praktiskais darbs 25%
Iegūtais vērtējums semināros 25%
Iegūtais vērtējums eksāmenā 50%

EKSĀMENS - tests, nodarbības plānojums, pasākumu un svētku scenārija izveide, analīze, mūzikas instrumenta izgatavošana
Vecumposmu attīstības īpatnības
Muzikālās audzināšanas mērķi un uzdevumi. Muzikālās audzināšanas saturs pirmsskolā.
Vispārīgās muzikālās audzināšanas mērķis ir cilvēka garīga un fiziska pilnveidošana, tostarp arī iedarbošanās uz tiem jaunā cilvēka personības veidošanās aspektiem, kuri pieejami galvenokārt mūzikas pārdzīvojuma spēkam. Tas izpaužas emocionālo izjūtu daudzveidībā, ko cilvēce veidojusi gadu simteņiem, mūzikas izpratnes intelektuālo elementu aktivizēšanā, mākslas tēlu uztverē. Tādā veidā mūzika un muzicēšana kļūst par dažādu dzīves parādību modeli humānajā un humanitārajā jomā: šī ievirze atspoguļo mūzikas vietu citu mākslu un kultūras dzīves nozaru vidū, kā arī cilvēku savstarpējās attiecības mūzikas un muzicēšanas procesā.

Līdz skolas vecumam bērns tikai atdarina. Nav vērts aizrādīt un censties panākt spīdošus rezultātus, tikai jārosina, jādod iespēja un jārāda piemērs.
mūzika jau no agrīna mazuļa vecuma kalpo ne tikai dziedātmācīšanās, ritma izjūtas, klausīšanās, kustību un citu iemaņu veicināšanai, bet arī bērna individualitātes attīstībai
spēja ieklausīties mūzikā, sadzirdēt un atšķirt dažādas skaņas, trokšņus un ritmus saistīta arī ar psiholoģiskajiem procesiem – uzmanību, uztveri, domāšanu un atmiņu
pozitīvas emocijas – prieks, pārsteigums, atklājuma brīnums un gandarījums par savu varēšanu - paātrina elektrisko impulsu pāreju neironu sinapsēs, iezīmējot jaunas takas, kas, saistoties ar jau esošo informāciju, bagātina bērna pieredzi
sāk uztvert mūziku atbilstīgi tās saturam un raksturam (līdz gada vecumam)
2 - 4 gadu vecumā rodas interese par muzikālu darbošanos, ar pieaugušo palīdzību var nodziedāt nelielus motīvus un melodijas
cenšanās precīzi savienot dziesmas melodiju un tekstu, spēt to izpildīt ar kustībām, dziedāt ritmiski precīzi - tas viss prasa lielu koncentrēšanos, kā arī labas novērošanas un atdarināšanas spējas
muzikālas rotaļas agrīnā vecumā veicina muzikālās atmiņas attīstību. Lielai daļai bērnu tā ir izteikti laba, un viņi spēj atcerēties garas dziesmas līdz pat pieciem pantiņiem, ja mūzika tajās kombinējas ar kustību un skandēšanas elementiem
savukārt skandēšanas elementi paplašina vārdu krājumu, attīsta ritma izjūtu, uzlabo dikciju, kā arī palīdz apgūt konkrēto darbību
rotaļājoties tiek attīstīta arī bērna iztēle – klausoties mūziku, bērns savā iztēlē rada jaunas emocionālas saites atbilstoši mūzikas raksturam, palīdz atsaukt atmiņā agrāk pārdzīvotus emocionālus brīžus un dzīves situācijas

5 - 6 gadu vecumā izceļas dzirdes attīstības individuālās īpatnības, nostiprinās balss aparāts, dzirdes un balss koordinācija, kļūst noturīgākas intonācijas
bagātinās bērnu muzikālā domāšana, intelektuālās spējas, bet atšķirīgas ir dzirdes un muzikālās uztveres spējas
bērni, kuri ar mūzikas pasauli saskārušies jau no mazotnes, 2 -3 gadu vecumā paši meklē skaņu avotus un, apzināti ieklausoties, eksperimentē ar skaņu un ritma veidošanu
klausīšanās ir pamats, no kura vēlāk veidojas bērna spēja muzicēt
ausī ir 30'000 nervu šūnu, kas klausoties dod signālu centrālai nervu sistēmai
āda, kas uztver skaņas vibrāciju, impulsus sūta uz perifēro nervu sistēmu
Getingenes un Manheimas/Heidelbergas universitātes neirobiologa Geralda Hūtera novērojums par dziedāšanu. "Lai dziedātu”, rakstījis Hūters: "ir svarīgi ieņemt noteiktu ķermeņa stāvokli, un šādā stāvoklī tīri tehniski cilvēks nevar baidīties. Pamēģiniet ar piepildītu krūšu kurvi baidīties – tas nav iespējams."

(Montessori kluba simpozijs Montessori universālais mācību plāns, izdales materiāls, 2013. gada maijs)
korī bērni mācās pieskaņoties citiem, kas ir sociālās kompetences priekšnosacījums.
šajā procesā bērni pieredz ko pārsteidzošu – dziedot nejūt bailes. Neirobiologi zina, ka dziedot smadzenes nav spējīgas mobilizēt baiļu izjūtu
mūsu (skolotāju) uzdevums ir nesarežģīt ar ārējiem šķēršļiem (tehniski grūti apgūstami instrumenti, mūzikas teorijas matemātiskā puse)
bērna agrīno saskari
ar mūziku. Padarīsim to pēc iespējas dabiskāku un priekpilnu ar ritma, kustību un runas elementu palīdzību, sagādājot bērnam piemērotus instrumentus un ļaujot radoši eksperimentēt
Prezentācija
Muzikālā audzināšana bērniem ar īpašām vajadzībām vai apdāvinātajiem bērniem pirmsskolā.

Iespējams individuāls darbs vai darbs grupās līdz 4 cilvēkiem.
Prezentācijas ilgums - 7 min.
Saturs - teorētisks pamatojums, praktiski risinājumi, nobeiguma secinājumi/pārdomas, izmantotās literatūras saraksts
Ierosmei
Labās prakses piemērs
Pirms kāda laika mājās ieviesām jaunu tradīciju – "
Rīta dziesmu"
. Šo ideju biju dzirdējusi no citām mammām, tāpēc vēlējos to īstenot arī savā ģimenē.
Doma ir pavisam vienkārša: viens no vecākiem katru rītu paņem savu bērnu klēpī un tieši viņam nodzied kādu īpašu dziesmu un mīļi aprunājās.
Man šī ir lieliska iespēja veltīt nedalītas divas minūtes katram bērnam atsevišķi. Pārējie bērni to akceptē un neprasās klēpī, jo gaida savu kārtu. Maniem bērniem ļoti patīk sēdēt man klēpī (vecākajam bērnam šobrīd ir pieci gadi), skatīties acīs vai pieglausties un ļauties rīta sveicienam. Arī man ir prieks, ka esmu varējusi kaut vienreiz dienā ieskatīties bērnam acīs un iedot buču, jo reizēm dienas ritums un virpulis tā mūs ierauj, ka pat nepagūstu savus bērnus pat kārtīgi samīļot.
Ierosmei
Labās prakses piemērs
Ikdienā mūsu ģimene
dzied arī pirms kopīgajām maltītēm
– tas ir veids, kā norimstamies, sakārtojam domas un, rokās sadevušies, sagatavojamies kopīgajai ēdienreizei. Savukārt, kad
mazgāju zobus
jaunākajam dēlam, kuram tagad ir divi gadi, dziedu mūsu zobu mazgāšanas dziesmu.
Dziesmas dziedāšana vairākas reizes pēc kārtas kalpo arī kā atskaites punkts pietiekami ilgai zobu tīrīšanai.
Patstāvīgais darbs
Mūzikas klausīšanās uzdevumu izveide un to modelēšana

Izveidot mūzikas klausīšanās uzdevumu, aprakstīt to, prezentēt nākamās nodarbības laikā (ne ilgāku kā 2 minūtes)
Prezentācija
Mūzikas uztveres īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem

Iespējams individuāls darbs vai darbs grupās līdz 4 cilvēkiem.
Prezentācijas ilgums - 7 min.
Saturs - teorētisks pamatojums, praktiski risinājumi, nobeiguma secinājumi/pārdomas, izmantotās literatūras saraksts
Skats no malas
Kas es esmu?
Vai man ir pieredze darbā pirmsskolā?
Kāda ir mana muzikālās darbības pieredze?
Ko es sagaidu no šī studiju kursa?
Ko es vēlos uzzināt šajā studiju kursā?
Intelekti:
valodnieciskais (lingvistiskais) intelekts
loģiski matemātiskais intelekts
vizuāli telpiskais intelekts
ķermeņa kustību (kinestētiskais) intelekts
muzikālais intelekts
dabaszinātniskais intelekts
pašizpratnes (interpersonālais) intelekts
saskarsmes (interpersonālais) intelekts
Mūzikas valodas pamatelementi
melodija
ritms
skaņkārta
tonalitāte
taktsmērs
temps
tembrs
dinamika
skaņveides paņēmieni
faktūra
EKSĀMENA
VĒRTĒJUMU
SASTĀDA
VISI
KURSA LAIKĀ VEIKTIE
DARBI - LEKCIJU LAIKĀ,
MĀJAS UZDEVUMI,
PRAKTISKIE
DARBI!
Full transcript