Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pakikinig

No description
by

Beatriz Bucu

on 29 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pakikinig

Pakikinig Ang pagdinig ay isang pisikal na proseso ng pagkatal ng sound waves sa ating eardrums at ang paglabas ng mga elektro-kemikal na impulses mula sa loob ng tainga patungo sa sentral awditoryo ng ating utak. KALIKASAN NG PAKIKINIG Samantala, ang pakikinig ay ang paglalaan ng matamang atensyon at pag-unawa sa ating napakikinggan. PAGDINIG VS PAKIKINIG Kahit pa nga nakikinig tayo, 50 % lamang nito ang ating napakikinggan. Matapos ang dalawang araw, kalahati na lang nito ang ating natatandaan - o 25% lamang ng orihinal na mensahe. Kung kaya ipinapalagay na ang PAKIKINIG ay isang "lose art" o lagi nang nakakaligtaang kasanayan. Isa sa makrong kasanayang
pangkomunikasyon
na kinasasangkutan ng sensoring
pandinig at pag-iisip. (Bernales, 2000). KAHULUGAN NG PAKIKINIG Isang aktibong proseso na nagbibigay
daan sa indibibwal upang pag-isipan,
pagnilay-nilayin, analisahin ang kahulugan
at kabuluhan ng mga salita. Ayon kay Paul Rankin: KAHALAGAHAN NG PAKIKINIG 70% ng ating pag-aaral ay inilalaan sa komunikasyon. 9% sa pagsusulat, 16% naman sa pagbabasa, 30% sa pagsasalita at 45% sa pakikinig. Inilagay ng isang manunulat ang natuklasan ni Rankin sa ibang perspektiba: Nakikinig tayo sa isang aklat sa isang araw, pinag-uusapan natin ito sa isang linggo, binabasa natin ito nang isang buwan, at isinusulat natin ito nang isang taon. (Loban, sa Wolvin at Coakley 1992). Sa isang sarbey, ay iminumungkahi na ang pakikinig ay higit na mahalaga sa kasalukuyan kaysa noong panahon ni Rankin. (Barker, et.all981). Lahat sila ay nag-ulat na ang mga negosyante, manedyer at iba pang propesyonal ay naglalaan ng 60% ng kanilang komunikasyon sa pakikinig. Kinumpirma ito ni Brown (1982), Keefe (1971), at Steil (1991). Sinasabing kasing-halaga nito ang pagsasalita
sa pagtatagumay ng isang relasyon. Sa isang sarbey, tinutukoy ng isang marital counselor na
“ang hindi pagtingin ng perspektiba ng kausap habang nakikinig”
ay isa sa madalas na pinagmumulan ng problema sa komunikasyon
ng mag-asawa (Vangelista, 1994). Ang pakikinig ang siyang pinakamahalagang kasanayan ng komunikasyon
para sa mga manedyer, manggagawa, supervisor, at iba pang propesyunal na gawain pati na rin sa miyembro ng pamilya.
Andrew Wolvin at Carolyn Coakley (1991, 1992) Ang mahusay at epektibong komunikeytor ay kailangang maging mahusay na tagapakinig at tagapagsalita. Bilang mag-aaral ng kolehiyo, 90% ng panahon ng klase ay inilalaan sa pakikinig sa mga talakayan, lektyur, reporting, at presentasyong awdyo-biswal. Marami pang halimbawa ang nakadepende sa kasanayang pakikinig tulad ng employer-empleyado, magulang at anak,
doktor at pasyente, guro at mag-aaral, atbp. Anuman ang iyong propesyon o kalagayan sa buhay hindi matatakasan
ang pangangailan sa kasanayang ito. Ang pakikinig ay mahalaga rin sa atin bilang isang tagapagsalita or spiker. Nakakakuha tayo ng impormasyon sa pakikinig sa radyo at telebisyon, seminar at forum, panayam at usapan. Kung hindi tayo makikinig, hindi natin mauunawaan ang anumang ating pinakikinggan at maaaringpagmulan ito ng hindi pagkakaunawaan. Sa 95% ng panahon na hindi tayo nagsasalita, wala
tayong magagawa kundi ang makinig at matuto. URI NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay nangangahulugan ng kakayahan
matukoy at maunawaan ang sinasabi
ng ating kausap. Nagtataglay ito ng pag-unawa
sa tunog, sa diin at bigkas ng pagsasalita. Pag-fokus Pagtugon Pag-unawa Pag-alala Pamimili Proseso
ng
Pakikinig Sa pagpili ng tunog, binibigyang fokus ang isang tunog mula sa napakaraming nagtatalong tunog na naririnig. At sa pakikinig sa iba pa sa isang interpersonal na konteksto, binibigyang pansin ang mga salita at di berbal na mensahe ng kausap. Matapos makapamili ng tunog, bibigyang atensyon o pansin ito. Ang atensyon ay maaari mong bigyang pansin ang tunog nang panandalian at pakinggan ang iba pa at muli itong balikan. Pinakikinggan natin ang tunog na tumutugon sa ating kasalukuyang pangangailangan. Kung ang pagdinig ay isang pisyolohikal na penomenon, ang pag-unawa naman ay ang proseso ng pagbibigay ng kahulugan sa mga tunog na binibigyang pansin. Sa pag-alala, tinatandaan natin ang mga impormasyon. Sa ilang pananaliksik, sinasabing tinatandaan natin ang bawat detalyeng ating pinakikinggan. Ang pagtugon ay nangangahulugang nauunawaan ang sinasabi ng kausap. Ang pagtugon ay maaaring di berbal; tuwirang pagtingin sa mata at pagtango sa kausap. Maaari ring berbal na magtanong upang kumpirmahin ang nilalaan ng mensahe. Modelo ng Proseso sa
Pag-unawa sa Pakikinig Dahilan ng Pakikinig Pakikinig Upang Matuto at Makaunawa Paghahanap ng impormasyon at ideya talumpatian, seminar, forum, pagpupulong at lektyur ng guro Pakikinig Upang Magbigay ng Pagtataya at Panunuri suriin at bigyang pagtataya ang mga impormasyon, opinyon at palagay na ibinibigay ng ispiker Pakikinig Upang Dumamay at Umunawa nakatuon ang pansin sa damdamin at atityud ng ispiker habang kumukuha ng impormasyon ang nakikinig Uri ng Tagapakinig Eagle Beaver Sleeper Tiger Bewildered Frowner Relaxed Busy Bee Two-eared Listener ngiti nang ngiti o tangu nang tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan makikita sa kanyang mata ang kawalan ng fokus kahit pilit ang pagpapanggap niya na siya ay masugid na nakikinig pilit niyang pinapaniwala ang iba na siya ay mabuting tagapakinig nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid walang siyang tunay na intensyong makinig naiinis siya kapag may nag-iingay dahan-dahan niyang ipipikit ang kanyang mga mata habang inihihilig ang ulo at naglalakbay sa daigdig ng panaginip laging handang magreak sa anumang sasabihin ng nagsasalita lagi siyang naghihintay ng maling sasabihin ng tagapagsalita upang sa bawat pagkakamali ay para siyang tigre na susugod at mananagpang kahit anong pilit ay walang maintindihan sa naririnig kapansin-pansin sa pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig waring lagi na lang may tanong at pagdududa makikita sa kanyang mukha ang pagiging atentibo, ngunit ang katotohanan hindi lubos ang kanyang pakikinig kundi isang pagkukunwari problema siya sa isang tagapagsalita nakikita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig madalas nauupo siyang para bang nasa sala ng sariling bahay walang makikitang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo isa siya sa pinakaaayawang tagapakinig abala siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsismisan sa katabi, pagbabasa, pagsusuklay at iba pang gawain na walang kaugnayan sa pakikinig pinakaepektibong tagapakinig nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga maging ang kanyang utak lubos ang partisipasyon niya sa gawaing pakikinig objektiv ang reaksyon niya sa mensaheng kanyang naririnig makikita rin sa kanya ang kawilihan sa pakikinig siya ang uri ng tagapakinig na dapat tularan ng lahat Ito ay aktibong pagtanggap at pag-unawa ng mensahe. Deskriminatibo Paglilibang Paggamot Komprehensibo Kritikal Ang layunin nito ay matukoy ang pagkakaiba ng pasalita at di-pasalitang paraan ng komunikasyon. Halimbawa nito ay pakikinig sa isang kilalang panauhing tagapagsalita. Ang pinagtutuunan ng pansin ng tagapakinig sa bahaging ito ay ang nilalaman ng mensahe ng tagapagsalita. Halimbawa nito ay pakikinig sa isang seminar ng guro o ng tagapagsalita. Ito ay ginagawa upang maglibang o aliwin ang sarili. Halimbawa nito ay pakikinig sa musika o sa himpilan ng radyo. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pakikinig, natutulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisimpatiya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita. Halimbawa ng ganitong uri ng pakikinig ay pakikinig sa suliranin ng isang kaibigan. Ito ay gumagamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang narinig. Halimbawa nito ay pakikinig sa panayam ng guro sa agham. MGA ELEMENTONG
NAKAKAIMPLUWENSYA SA PAKIKINIG Edad Kasarian Oras Tsanel Kultura Konsepto sa sarili GABAY SA MABISANG PAKIKINIG 1. Bumuo ka ng layunin sa pakikinig. 2. Ituon ang pakikinig sa pangunahin at mahalagang puntos na sinasabi ng tagapagsalita. 3. Itala ang mahahalagang sinasabi ng tagapagsalita sa kwaderno. 4. Pakinggang mabuti ang nilalaman ng sinasabi at hindi ang paraan ng pagsasalita. 5. Isaisantabi ang panghuhusga sa panlabas na anyo ng tagapagsalita at sa halip, pagtuunan ng pansin ang nilalaman ng sinasabi niya. 6. Sikaping maging sensitibo sa verbal at di-verbal na mensahe ng tagapagsalita. 7. Tiyakin kung tama ang pagkakaunawa sa mga narinig. 8. Laging isaisip na isang paghamon tungo sa mabilis na pagkatuto ang mabisang pakikinig. MGA KABUTIHANG MAIDUDULOT NG AKTIBONG PAKIKINIG Madaling matutulungan ang kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Maiiwasan ang mga negatibong pagpuna kung ginagamit anpakikinigg sa wastong paraan. Makinig at pahalagahan ang sinasabi ng kapwa upang mapaamo ang matigas na damdamin. Mawawala ang puwang ng di-pagkakaunawaan o di-pagkakasunduan kung nakikinig sa bawat nagsasalita. Madaling mauunawaan ang posisyon ng iba kung mataimtim na makikinig sa kanya. Matutuklasan ang mga kahinaan ng bawat isa tungo sa pagbabago sapagkat masusuri at maaanalisa ang mga kahinaan sa pamamagitan ng masusing pakikinig. HADLANG SA PAKIKINIG 1. Pagbuo ng maling kaisipan. 2. Pagkiling sa sariling opinyon. 3. Pagkakaiba-iba ng pakahulugan 4. Pisikal na dahilan. 5. Pagkakaiba ng kultura 6. Suliraning pansarili KRITIKAL NA PAKIKINIG Ang kritikal na pakikinig ay proseso ng pagdinig, pag-unawa, pag-ebalweyt at pagtakda sa kahalagahan at kabuluhan ng mensahe. Layunin nito na pag-isipang mabuti at analisahin ang mga napakingang mensahe. responding evaluating interpreting sensing Ito ay ang pagdinig sa mensahe. Ito ang pagpapakahulugan sa mensahe. Ito ang paghusga sa kahinaan at kalakasan ng mensahe. Ito ang pagbibigay ng reaksyon ng tagapakinig sa mensahe. MODELONG SIER
Full transcript