Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Filipino 2 Presentation

November 15, 2012.
by

Dan Agpaoa

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Filipino 2 Presentation

Tagapagdaloy : G. Danilo P. Agpaoa
Pagbasa at Pagsulat
ANG BAHAGI
NG SULATING PANANALIKSIK

FLY LEAF 1
Ang
ay isang blangkong pahina bago ang pamagat
FLY LEAF 2
Isang blangkong pahina
bago ang katawan ng
SULATIN
PAMAGATING PAHINA
Ito ay bahagi ng pamanahong papel na nagpapakilala sa pamagat ng sulatin; kanino iniharap o ipinasa ang papel; kung saang asignatura ito kailangan; kung sino ang gumawa at panahon ng kumplesyon.
Pahina ng Pagpapakilala
Dito tinutukoy ng mananaliksik ang mga indibidwal, pangkat, tanggapan o institusyong maaaring nakatulong sa pagsulat ng pamahong-papel at kung gayo’y nararapat pasalamatan o kilalanin.
KALIGIRAN NG PANANALIKSIK
Panimula
mababasa dito ang presentasyon o paglalahad ng suliranin. Binabanggit din sa bahaging ito ang saklaw ng pag-aaral sa paksang pagtutuunan ng pag-aaral.
Paglalahad ng Suliranin
makikita ang pangkalahatang suliranin ng paksang pag-aaralan. Bukod dito, makikita rin ang mga tiyak na katanungan na kailangang masagot sa sulating pananaliksik.
PAGSUSURI, PAGLALAHAD AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS
Tinatalakay sa bahaging ito ang resulta ng pananaliksik.
HULING BAHAGI
PAGLALAGOM
KONKLUSYON
REKOMEN-DASYON
Dito binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensibong tinatalakay sa Kabanata III.
Dito nakasulat ang mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik.
Ito ay nasa panghuling pahina ng sulating pampananaliksik kung saan maaaring ilagay o ipaloob dito ang liham, pormularyo ng ebalwasyon, transkripsyon ng interbyu,sampol ng sarbey-kwestyuneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping at kung anu-ano pa.
Apendiks / dahong-dagdag
Pagdiskubre sa tesis
Alamin ang mambabasa at layunin
Pagpili ng pinakamagandang tesis
Pagpapahayag at paglalagay ng tesis.
Pagdiskubre ng organisasyon
Pagplano ng introduksyon
1. Pagkuha ng atensyon ng mambababsa
2. Paglahad ng nakkahamon o mahirap na tesis
3. Pagtuloy sa malinaw at lohikal na pagbabago
4. Pagsama sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa mga pangunahing ideya
1. Paglaan ng mahalagang bakgrawn ng materyal para sa mambabasa
2. Pagbigay ng depinisyon sa kinakailangan na termino
3. Paggamit ng kowteysyon, yanong, anekdota, metapora
4. Pagsasabi ng istatistiko at awtoridad
5. Pagpapakita ng di-karaniwang pangyayari
6. Pag-ugnay sa isang kasalukuyan o nakaraang pangyayari
7. Paggamit ng dayalog
8. Pagpakilala ang kulay at kahalagahan ng may malinaw na ilustrasyon
9. Pagsasadula ng isang sitwasyon
Paggamit ng conciliaory approach
PAGTUTURO NG PEER EDITING
1. Ipaalam sa mga mag-aaral na kanlang iniwasto ang sariling akda.
2. Magbigay ng isang paksa na madaling magagawa ng esyudyante.
Tandaan: Sabihing hindi dapat lagyan ng pangalan ang papel. Atasan na lang na magsulat ng alias para kanilang maalala kugn alin ang papel nila.
3. Kapag tapos nang magsulat ang lahat, pagpangkat-pangkatin nang apatan ang mag estudyante. Kapag nagawa na ang pagpapangkat, atasan ang isa na masing pinuno.
4. Ipakolekta sa mga pinuno ang papel ng kanilang pangkat. Kanila itong ibibigay sa katabing pangkat na may mas mataas na bilang kaysa sa kanila at nasa kanilang kaliwa. Ang pangkat na may mas mataas na bilang naman ay magbibibgay ng kanilang papel sa unang pangkat.
5. Ituro ang pagkilala sa mga kamalian sa pagbuo ng pangungusap.
Tandaan: Dapat umikot ang guro sa parteng ito na tinitingnan ang mga papel, sumasagot sa mga tanong.
6. Magbigay ng palatandaan sa pagtatapos nitong unang pagbasa. Ipamigay ang mga papel na kanilang iniwasto sa kanilang mga kapangkat. Ipasa ang mga papel sa pakaliwang direksiyon para maging maayos ang pagbibigay ng mga papel. Ulitin ang mga ginwa sa ikalimang hakbang. Ulit-ulitin ito hanngang ang lahat ng kasapi ng pangkat ay nagkaroon ng pagkakataong basahin ang mga papel.
7. Ipakalap sa mga pinuno ang lahat ng papel at ibalik ito sa gupo ng mga nagsulat.
PEER FEEDBACK
Ang form para sa feedback ay maaaring gamitin upang maebalweyt ang gawain o ang mungkahi ng peer o ang inyong naisulat.
MGA PANGUNAHING ESTRATEHIYA SA PAGSULAT
pagsususuri
argumentasyon
sanhi at bunga
pag-uuri
paghahambing
depinisyon
pagsasalarawan
pagbibigay-halimbawa
pagsasalaysay
proseso
MGA SEKONDARYANG ESTRATEHIYA SA PAGSULAT
pagtanggap ng puna
pagtatanong
balangkas at larawan
dayalogo
mapaglarawang wika
datos pangkasaysayan
ugali
hyperbole
karanasan
kawikaan
referens mula sa nakatataas
pag-uulit
madalas na pagtatanong
istatistiks
ANG SENTRAL NA IDEYA (TESIS) AT PAMAGAT
TESIS
Ang
ay ang pananaw ng awtor sa pokus na tinatalakay
PAGKILALA SA PADRON
PERSONAL NA SANAYSAY
Ibinibigay nito ang personal na karanasan, ideya o nararamdaman
PAMPANITIKANG SANYSAY
Gaya ng personal na sanaysay, ito ay malimit na repleksyon ng personal na karanasan o isang lugar, tao, problema o isyu na pinahahalagahan ng isang manunulat.
PANLIPUNAN KOMENTONG SANAYSAY
Inilalarawan ng manunulat ang mga aspekto ng karanasan ng tao partikular sa panlipunan at pulitikal.
DYORNALISMO NG PANTAONG INETERES
Mga ganitongmateryal ang pumupuno sa mga dyaryo at magasin. Ang mga artikulo na nasa ganitong patern o padron ay pwedeng interbyu o deskripsyon ng isang partikular na tao o grupo.
EKSPOSITORING PANUNULAT: REPORT SA BALITA
Tumutukoy sa kung ano, saan, kailan, at paano ng isang pangyayari.
EDITORYAL
Maiikling analisis/pahayag ng opinyon na makikita sa pang-editoryal na pahina ng dyaryo o magasin.
PRAKTIKAL NA APLIKASYON: MGA ESTRATEHIYA SA MGA MAKATOTOHANANG PAGSULAT AT PAGBASA
1. Ang landas na nag-uugnay ng ating mga karanasan sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa atin ay mga salita. Kapag nauunawaan mo kung paano gamitin ang iyong lengguwahe, mas malalim na pagsusuri pa ang kinakailangan sapagkat mas nakikita ng marami ang kamalian.
2. Kailangan na ang pagsulat ay parang nagrerekord sa kamera ng mga pangyayari, malinaw at kitang-kita ang bawat detalye.
3. Gaya ng pagkagiliw ng mga ahihilig sa isports sa kahusayan ng mga propesyunal na manlalaro, gayundin ang pagkagiliw ng mga mahusay na mambabasa sa malikahaing paggamit ng mga magagaling na salita ng mga manunulat.
4. Ang mga manunulat na sarado ang paniniwala ay hindi gaanong epektibo sa pagpaparating ng kanyang mensahe.
5. Kapag masyadong limitado ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay, parang sinisilip natin ang buong mundo sa isang napakaliit na butas. Binubuksan natin ang mundo sa p-amamagitan ngpag-iisip nang maayosat palagiang pagbabasa, pakikinig sa pananaw ng iba at paghahambing ng ating sariling ideya sa iba.
PSD ANALISIS
P
S
D
Ano ang PINABORAN ng awtor?

Ano ang SINASALUNGAT ng awtor?

Ano ang DI NATITIYAK ng awtor?
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
PAMAMARAAN
Ang
IDEYANG PANLIBRO
Ang
JOURNAL
Ang
TALATANUNGAN/
SURVEY
Ang
PAGMAMASID/

FIELD STUDY
Ang
THESIS STATEMENT
1. Ito ay naglalahad ng pangunahing ideyang sanaysay.
2. Ito ay nagpapakita ng layunin ng manunulat.
3. Ito ay naglalaman ng pokus.
4. Ito ay maaring maghayag ng maiksing pahayag ukol sa mga pangunahing dibisyon ng paksa ng sanaysay.
Ipinapaliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang disensyo o metodolohiya sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan, historikal o kaya’y eksperimental. Ipinapakita rin dito ang paraan ng pagkuha ng datos gaya ng pagbuo ng talatanungan, pagsasagawa ng sarbey, pagmamasid o case study.
Dito tinutukoy kung sinu-sino ang mga may-akda ng naunang pag-aaral o literatura,disenyo ng pananaliksik na ginamit, mga layunin at mga resulta ng pag-aaral.

MGA HALIMBAWA NG KONSEPTONG PAPEL
"Ang mga Isyu Tungkol sa Pamamahala ng Oras Kaugnay ng Pagtuturo ng Guro at Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Unibersidad ng Sto. Tomas, Kolehiyo ng Narsing"
(De Castro, I., Taruc, Z. 2010. Kritikal na Pagbasa at Akademikong Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ph. 140)
Bahagi ng Sulating Pananaliksik
Tungo sa Pananaliksik
Layunin ng Pag-aaral
Ito ay bahagi ng pamanahong papel na inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Tinutukoy rin dito ang mga tiyak na suliranin na nasa anyong patanong.
Kahalagahan ng Pag-aaral
tinatalakay sa bahaging ito ang kahalagahan ng buong pag-aaral at kung ano ang magiging kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at siyensya. Ito rin ay bahagi ng pamanahong papel na inilalahad ang maaaring maging kapakinabangan o halaga ng pag-aaral sa iba’t ibang indibidwal, pangkat, tanggapan, institusyon, propesyon, disiplina o larangan.
Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Tinutukoy nito ang simula at hangganan ng pananaliksik. Dito itinatakda ang parameter ng pananaliksik dahil tinutukoy rito kung anu-ano ang baryabol na sakop at hindi sakop ng pag-aaral.
Kahulugan ng mga Katawagan
-pagbibigay kahulugan sa mga salitang ginamit sa loob ng sulating pananaliksik
REKOMENDASYON
LAGOM
Full transcript