Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thời ký 1945- 1969:

No description
by

chi kim

on 14 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thời ký 1945- 1969:

Thời kỳ 1945- 1969:
Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện.

1951-1954 :
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng và lãnh đạo đẩy mạnh đến cuộc kháng chiến thắng lợi năm 1954
1945-1951 :
Vừa kháng chiến vừa kiến quốc, kháng chiến toàn dân toàn diện, tự lực cánh sinh.
Thời kỳ 1945- 1954: Vừa kháng chiến vừa kiến quốc, kháng chiến toàn dân toàn diện, tự lực cánh sinh.
Thời kỳ 1954- 1969: Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Bối cảnh lịch sử
+ Pháp lăm le quay lại xâm lược nước ta.
+ Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta.
+ Trên đất nước 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp.
Giải pháp của Đảng
- Về đối nội : Người củng cố chính quyền non trẻ, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, khắc phục nạn tài chính thiếu hụt.
Đối ngoại
Kiên trì nguyên tắc “bình đẳng, tương trợ”, thêm bạn bớt thù, làm cho cách mạng không phải trực tiếp đối đầu với nhiều kẻ thù trong cùng một lúc.
Đối với quân Tưởng thì thực hiện khẩu hiệu “Hoa Việt thân thiện”.
Củng cố chính quyền non trẻ
+ Ngày 6/1/1946 : Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước.
+ Ngày 2/3/1946 : Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch chính phủ.
+ Tháng 5/1946 : Thành lập Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam
+ Tháng 11/1946 : Quốc hội thông qua Hiến pháp.

Dẹp giặc đói, giặc dốt
* Giặc đói :
Phát động phong trào " Nhường cơm sẻ áo"
Thực hiện : Tăng gia sản xuất
=> Sau 1 năm chiến thắng oanh liệt giặc đói.
* Giặc dốt :
Ngày 8.9.1945 : Thành lập Nha Bình dân học vụ.
=> Sau một năm hoạt động BDHV (8.9.1945/8.9.1946) đã có 2.520.678 người thoát nạn mù chữ.
Một số hiệp định được kí kết.
Ngày 28/2/1946 : Hiệp ước Hoa – Pháp được ký kết.
Ngày 3/6/1946 : Ký hiệp ước sơ bộ với Pháp.
Ngày 14/9/1946, ký bản tạm ước thỏa thuận một số điều về quan hệ Kinh tế - Văn hóa.

=> Cục diện thay đổi, ngày 19/12/1946, với tư thế sẵn sàng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Năm 1951 : Triệu tập đại hội, đại biểu toàn quốc.
Cương lĩnh :
Tách Đảng Cộng sản Đông Dương.
Thông qua Báo cáo chính trị và tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng.
Thông qua Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam”.
Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng Lao động Việt Nam.

=> Ý nghĩa.
Chiến dịch Điện Biên Phủ :
Cuối năm 1953 : Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường.
Tháng 12 /1953 : Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày 7/5/1954 : Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi.
Yếu tố và ý nghĩa thắng lợi:
Yếu tố :
Là thắng lợi của sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.
Là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Kế tục và phát triển kinh nghiệm chống xâm lược lâu đời của cha ông
Ý nghĩa :
Chấm dứt chiến tranh và đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc.
Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Hiệp định Giơ - ne - vơ và ý nghĩa
Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết. Nội dung :
Cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản
Thực hiện ngừng bắn, kết thúc chiến tranh.
Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự và vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương.
Các nước Đông Dương không được tham gia liên minh quân sự và không được để nước ngoài đóng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.
Thành lập Uỷ ban quốc tế kiểm tra, giám sát việc thi hành Hiệp định.
Ý nghĩa : Kết thúc chiến tranh và đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, là hậu phương cho miền Nam chiến đấu thống nhất đất nước.

Tổng kết
Thời kỳ từ năm 1945 - 1954 là thời điểm khó khăn của toàn dân tộc. Nhưng với sự cố gắng của toàn Đảng toàn dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đã đưa con thuyền cách mạng cập bến thắng lợi. “Chiến thắng Điện Biên Phủ” lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã là mốc sử vàng chói lọi trong những trang sử hào hùng của nhân dân ta.

Tình hình trong nước
Mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội đều phải bắt đầu lại từ đầu
Ngân sách của chính phủ gần như trống rỗng.
Đối mặt cùng lúc với giặc đói, giặc dốt.
Chính sách Kinh tế - Tài chính
Kiến thiết nền kinh tế quốc dân làm cho dân giầu, nước mạnh. Với nguyên tắc :
Tự do kinh doanh, tăng gia sản xuất.
Bảo vệ quyền lợi quốc gia.
Điều hòa quyền lợi giữa tư sản và lao động, giữa địa chủ và nông dân.
Khuyến khích và giúp đỡ công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp.
Full transcript