Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TFM 2013 Educació i TIC (e-learning)

Anàlisi i avaluació de les propostes formatives en e-learning de MAP Consulting i, disseny d'un curs com a model. Meritxell Alcon Pallarés
by

Meritxell Alcon

on 16 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TFM 2013 Educació i TIC (e-learning)

Anàlisi i avaluació propostes formatives e-learning
Treball Fi de Màster -
Educació i TIC (e-learning)

Contextualització
Disseny d'un curs virtual de legislació ambiental
En el marc d'un conveni entre la UOC i MAP Consulting (nom fictici de l'organització real)
Anàlisi
Disseny
Desenvolupament
Implementació
Avaluació
MAP
Consulting
Coordinació
activitats
empresarials
Informàtica
Consultoria
Desenvolupament software per donar resposta a necessitats de clients
Per què e-learning en l'àmbit corporatiu?
Aïllament
de l'alumne
Optimització

dels recursos:
+ destinataris,
+ hores,
- inversió
Flexibilitat
de la formació (Anytime, anywhere)
Pla de
formació
:
+ ampli
+ estable
Lifelong
learning
,
important a
societat
coneixement
Treballadors formats
respecte els canvis a l'organització
Aprenentatge
personalitzat
Fractura digital

(no tothom té accés)
Requereix
motivació
i
autonomia per part de l'alumne
Objectius del projecte
Analitzar, avaluar i definir propostes de millora relatives a la plataforma d'e-learning i als cursos de virtuals
Definir propostes de millora dels cursos de formació implantats: planificació, estratègies metodològiques, rol del docent i del discent, foment de la interactivitat, materials, plataforma, disseny de l'avaluació, etc.
Informar a l'organització sobre les fases i tasques a realitzar en tot projecte d'e-learning.
Dissenyar, com a model, un curs d'e-learning; el curs de legislació ambiental.
Meritxell Alcon Pallarés
Juny 2013

Gestió de les necessitats particulars dels seus clients

Compromís per la integritat, excel·lència, orientació al client i innovació
MAP Consulting
Serveis personalitzats, eficaços i eficients, valor afegit i integrals
Consultoria qualitat, medi ambient, seguretat industrial i prevenció de riscos laborals
Missió, visió i valors
Legal
Plataforma Moodle infrautilitzada. Es vol potenciar i millorar els cursos que s'hi ofereixen
Serveis de qualitat i
eficients
Necessitats i elements a tenir que influiran en qualsevol proposta formativa de
MAP Consulting
Anàlisi
Necessitats relacionades amb el curs de legislació ambiental
Anàlisi i avaluació de 3 cursos oferts fins l'actualitat
Perfil dels clients: potencials destinataris
Grans empreses amb centres arreu del territori
Perfil docent: personal tècnic
Falta de coneixements en Moodle
Formació superior, coneixements matèria, competències digitals, motivat i amb afany de superació
Recursos tècnics i humans
Plataforma Moodle, software propi, alguns software's amb llicència (iSpring, adobe connect, etc.)
Equip multidisciplinar: responsable servei, dissenyador gràfic i administrador plataforma, equip comercial, formadors, administració
Situació econòmica desfavorable
Destinataris de la formació
Curs legislació ambiental
Directius, responsables de departament, consultors... coneixements bàsics en legislació ambiental

Perfil i objectius variables
Formació i competència divers
Distribuïts arreu del territori espanyol
Necessitat d'horari flexible
Públic adult
Nombre d'alumnes variable
Objectius generals d'aprenentatge
Adquirir coneixements en normativa en medi ambient
Identificar i aplicar requisits al seu lloc de treball

Continguts
Curs legislació ambiental
Normativa en medi ambient
50 hores de formació
Propietat intel·lectual
Recursos econòmics i viabilitat
Gran part dels costos assumits: plataforma, connexió...
Preu del curs totalment bonificable
Elevats costos inicials però cost marginal baix

Obsolescència dels continguts
Bonificació curs interactiu superior als cursos a distància tradicionals
Anàlisi i avaluació cursos oferts
Elements generals formació
Disseny d'una pauta d'avaluació
Avaluacio de 3 cursos oferts
Aspectes tècnics i estètics, pedagògics
i funcionals
Diferents ítems avaluats per cada element
Coordinació activitats empresarials, Actualització legislació, Nivell bàsic de PRL
Cursos de baixa qualitat
Tenir en compte els ítems avaluats en el disseny de futurs cursos
Vessant pedagògica no es contempla, no s'aprofiten funcionalitats plataforma
DAFO
Debilitats
Amenaces
Fortaleses
Oportunitats
Disseny
Enfocament metodològic
Andragogia: aprenentatge per adults
Aprenentatge situat i contextualitzat
Aprenentatge actiu i centrat amb els alumnes
Orientat al desenvolupament professional o personal
Aplicació immediata i real
Disposició per aprendre allò que necessiten saber
Base experimental rica,
grup heterogeni
Introducció a la normativa en medi ambient
Prevenció i control ambiental
Aigua: Consum i abocament
Legionel·la
Emissions a l'atmosfera
Gestió de residus
Contaminació acústica i lumínica
Disseny del curs
Objectius, continguts,
activitats, recursos i planificació

Desenvolupament
Implementació
Prova pilot
Detectar millores al curs abans del desenvolupament complet a nova plataforma
Avaluació
Enquesta
Participants prova pilot
Pauta d'avaluació
Avaluació del curs dissenyat
Plataforma més
clara i intuïtiva
Nova
imatge
corporativa
Material que es pugui
imprimir
Elements que fomentin la
interactivitat
a les presentacions (iSpring)
Material
multimèdia
i vídeos
Fer visibles els
hipervincles
per facilitar la navegació
Conclusions
Condicionat pel canvi d'imatge corporativa i pel futur canvi de plataforma a Moodle v.2.4
Desenvolupament 2 mòduls del curs Projecte UOC - Moodle v.1.9
Prova pilot i avaluació de la part desenvolupada
Desenvolupament continguts curs a Moodle v.2.4 tenint en compte les millores
Prova pilot i avaluació del curs
Implementació de les millores
Màrqueting i difusió del curs
Projecte UOC
1
2
3
Planificació del desenvolupament
Producte desenvolupat
Tasques desenvolupament
http://prezi.com/hm_p0l_qtktk/curso-legislacion-ambiental/
Creació i configuració curs
Blocs i estructura
Materials i continguts
Activitats i recursos
Configuració avaluació
Configuració rols i participants
Usuaris software Legal
Potencial e-learning
àmbit corporatiu
Diferents
modalitats formatives:
valor afegit client
Situació inicial
MAP Consulting
Falta coneixements Moodle
del personal formador
Aprenentatge situat, contextualitzat, participatiu i dinàmic
Rellevància
necessitats formatives
Establiment
procediment e-learning
Incorporar
materials multimèdia cursos etàtics
Potenciar
ús xarxes socials i eines web 2.0
Eines i recursos
Rol docent
Estructura de la plataforma
Avaluació
Per cada mòdul
Inicial:
Formativa
Final
Coneixements i satisfacció curs
coneixements i capacitats digitals
Autoavaluació i activitats
Facilitator i guia de l'aprenentatge
Facilitador contingut
Tecnòleg
Dissenyador
Administrador
Actiu
Reflexiu
Crític
Interactiu
Participatiu
Rol alumne
Comunicatives: sincròniques (xat, meeting online), asincròniques (fòrum, missatges...)
Materials
Recursos i activitats Moodle
Eines i sistemes de suport; suport tècnic, gestió plataforma...
Pla docent i guia tutorial
Continguts teòrics (pdf i flash)
Base de dades software legal
Departaments
Full transcript