Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үнэлгээний хэлбэр

No description
by

Vrjee Vrjkee

on 30 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үнэлгээний хэлбэр

Үнэлгээний хэлбэр, дидактик зарчим
Үнэлгээний арга хэрэглүүр, зорилго
Үнэлэх хэлбэр
Амаар шалгах
Явцын шалгалт
Бичгийн шалгалт
Практик шалгалт
Үнэлгээ гэж юу вэ?
Үнэлгээ бол сургалтын үйл явцын салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
үнэлгээ бол сурагчийн мэдлэг чадвар, төлөвшилд гарч буй ахиц өөрчлөлтийг багш, сурагчид хянаж хэмжих үйлдлүүдийг хийх явдал юм. эдгээр үйлдлийн эцэст үнэлгээ тоон үзүүлэлт байхын хамт мөн чанарын үнэлгээ болж өгдөг.
Үнэлгээний аргууд

• Хөндлөнгийн үнэлгээ
• Өөрийн үнэлгээ
хамтын үнэлгээ
• Харьцуулсан үнэлгээ

Үнэлгээний зорилгууд
1. Суралцагсдын мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн дүнг тодорхойлох.
2. Сурах арга барилд хэрхэн суралцаж байгааг тогтоон оношлох
3. Сургалтын стандартын хэрэгжилт, сургалтын технологийн үр дүн анализ хийх замаар суралцагсдын эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

6. Багш өөрийн сургах арга, технологидоо үнэлгээ дүгнэлт өгч, арга зүйгээ улам бүр боловсронгуй болгох

Үнэлгээний суурь тогтолцоо:
1.
Уламжлалт буюу суралцагчийн алдааг үнэлэх тогтолцоо.

2. Шинэ буюу суралцагчдын амжилтыг үнэлэх тогтолцоо.
Үнэлгээ нь дараах
үүргийг гүйцэтгэдэг.


Сургах
Хүмүүжүүлэх
Хөгжүүлэх
Хянах
Идэвхжүүлэх
Баримжаа авахуулах
Үнэлэх төрөл
1.Урьдчилсан.
2. Хянах
3. Дүгнэж цэгцлэх
4.Зааварчлах
Дидактик гэж юу вэ?

Дидактик- Грекийн (didaktikos)-сургах гэсэн үгнээс гаралтай. Дидактик нь сурган хүмүүжүүлэх үйл явцын мөн чанар, зүй тогттол, зорилго арга зүй, , зарчим, агуулга,, техонологи, түүнийг дүгнэх, оношлох онол- арга зүйн үндсийг судалдаг шинжлэх ухаан юм.
Дидактикийг ерөнхий ба тусгай гэж 2 ангилна.
Ерөнхий дидактик- Сургалт хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулахад баримтлах түгээмэл, нийтлэг зарчим, үндсийг судална.
тусгай дидактик- тодорхой судлагдахуунаар сургалт- хүмүүжлийн ажил явуулах, онол-арга зүйн үндсийг судалдаг.


ДИДАКТИКИЙН ҮНДСЭН УХАГДАХУУН

Сурган хүмүүжүүлжх үйл явц
Сурган хүмүүжүүлэх харилцаа
Сургалтын зарчим

• Сургах- үнэлж дүгнэх явцад сурагчдын мэдлэгийн гүн бат өргөн хүрээт хүрэхийн хамт тэдний мэдлэг, чадвар сэргээгдэж, батжин гүнгийрэн системчлэгдэнэ.
• Хүмүүжүүлэх- байнга системтэй шалгаж үнэлж дүгнэсээр тэднийг тасралтгүй хариуцлагатай ажиллахад сургаад зогсохгүй өөрийгөө үнэлэх, бусдыг ойлгох ёс суртахууны төлөвшилтэй, оюуны хөдөлмөрийн соёл, сахилгатай болгох.

• Хөгжүүлэх- дүгнэлтээр илэрсэн танин мэдэхүйн болон зан төлөвийн ялгаа, ахиц дэвшлийг гярхай олж харж дэмжин хөгжүүлэх замаар хөгжлийн урагш ахиулах, цаашдын хөгжих боломжийг хангахад чиглэгдэнэ
.

Хянах- суралцагсдын мэдлэг, чадвар, хүмүүжлийн түвшний өөрчлөлт нь сургууль багш нарын үйл ажиллагааны нэг хэрэгсэл болдог.
• Идэхжүүлэх- дүгнэлт хийж сурагчдын алдааг залруулах, ололтыг бататгах, хүсэл тэмүүллийг дэмжих, хүүхэд өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх учиртай.
• Баримжаа авахуулах- мэдлэг чадварын түвшнээ тодорхойлох нь багш, сурагчдын хэн хэн нь өөрийнхөө үйл ажиллагааны байдалд дүгнэлт хийж засах,сайжруулах баримжаа авах боломжийг болгодог.
Full transcript