Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

สหภาพแรงงาน

No description
by

pimpattra vimolapiwat

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of สหภาพแรงงาน

ก็เพราะเกิดจากความต้องการของคนงาน
ซึ่งคนงานก็คือมนุษย์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก นับตั้งแต่การผลิตปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเครื่องมือสื่อสาร บริการด้านต่างๆ จนทำให้โลกก้าวหน้าไป อย่างมากมายในปัจจุบัน

ดังที่นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแบรนดี้ สหรัฐอเมริกา ชื่อ อับราฮัม มาสโลว์ ได้ทำวิจัยไว้ว่า มนุษย์ทั้งหลายมี ความต้องการเป็นลำดับ 5 ขั้นตอนคือ

คนงานก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป เป้าหมายสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ก็เช่นเดียวกับมนุษย์ในสังคมทั้งหลาย


“แต่ที่สำคัญความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนงานนั้นมีความชอบธรรมมากกว่า เพราะคนงานคือผู้สร้างและพัฒนาให้โลกเจริญรุ่งเรืองไป คนงานจึงควรได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ”

ความหมายของสหภาพแรงงาน

การที่คนงานแต่ละคนต่างคนต่างอยู่ ต่างคน ต่างคิด ต่างคนต่างทำย่อมทำให้ขาดความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีพลังอำนาจในการต่อรองกับนายทุนและรัฐบาลในการปรับปรุงค่าจ้าง สวัสดิการ หรือกฎหมายแรงงานที่จะคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับคนงานแต่ละคน ทำให้ ความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีของคนงานไม่ประสบผลแต่อย่างใด คนงานที่อยู่ในโรงงานเดียวกัน หรือในโรงงานประเภทเดียวกันต้องรวมตัวกัน ภายใต้องค์กรของคนงานที่เรียกว่าสหภาพ แรงงาน การรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพ เป็นการสร้างอำนาจการต่อรองกับนายจ้างหรือรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ และการประกันสังคม ให้กับคนงานแต่ละคนอย่างมั่นคงถาวร สหภาพจึงเป็นองค์กรที่จัดตั้งอย่างถาวร เป็นอิสระจาก อำนาจของรัฐบาล นายจ้าง และมีการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ในการกำหนดและควบคุมนโยบายต่าง

บทบาทหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อความกินดีอยู่ดี ความมั่นคงและความก้าวหน้าของคนงานจำเป็นอย่างยิ่งที่สหภาพแรงงานจะต้อง มีหน้าที่และดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
สหภาพแรงงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้


บทบาทขององค์กรนายจ้าง

นายจ้างมีบทบาทสำคัญต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ รวมถึง การบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรลูกจ้างหรือลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างสามารถส่งเสริม และพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีได้ โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้

สหภาพแรงงาน
ทำไมคนงานจึงต้องมีสหภาพแรงงาน?
ปัจจัย 4

ความปลอดภัย

การยอมรับจากสังคม

ความก้าวหน้าในชีวิต

ต้องการความสำเร็จในชีวิต

โดยสรุป คนงานทุกๆคนต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้น มีสวัสดิการใน
การทำงานที่ดี มีสิทธิต่างๆ ทางสังคม การเมืองและต้องการความมั่นคง ในชีวิตของตนเองและรวบไม่ถึงครอบครัว ในขณะที่นายทุนหรือ
นายจ้าง ต้องการผลกำไรสูงสุด และผลกำไรของนายจ้างก็คือ การจ่ายค่าจ้างที่น้อยที่สุด ลดสวัสดิการต่างๆของคนงานลงขายสินค้า ได้ราคาแพงดังนั้นลูกจ้างกับนายจ้างจึงมีความขัดแย้งเรื่องแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการขายสินค้าที่คนงานแต่ละสถานประอบการ
เป็นหุ้นส่วนในการผลิตร่วมกับนายจ้าง คือ คนงานลงทุนด้วยแรง แต่นายจ้างลงทุนด้วยเงินต่างฝ่ายต่างก็มีหุ้นส่วนกันจึงแบ่งปันผลผลิต
กันอย่างยุติธรรมและเป็นไปไม่ได้ที่นายจ้างจะหยิบยื่นให้โดยยอมลด กำไรตัวเองลง ด้วยเหตุนี้ลูกจ้างจึงต้องจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อ สร้างอำนาจต่อรองเพื่อคุ้มครองเรียกร้องสิทธิอันพึงมี พึงได้ของตน

1. เป็นศูนย์รวมพลังความสามัคคีของคนงาน โดยพยายามประสานให้คนงานทุกคนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกและให้โอกาสสมาชิกทุกคนเข้ามาร่วม
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานอย่าง
สม่ำเสมอโดยมีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง

2. ให้คำปรึกษาหารือกับสมาชิกหรือคนงาน
ทั่วไปที่ต้องการคำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกอย่างจริงจัง ในเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3. รับเรื่องท้องทุกข์เมื่อสมาชิกมาร้องเรียน
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทำงาน เงื่อนไขการที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

4. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนลูกจ้างในสถานประกอบการ ในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่ระดับโรงงาน
ถึงระดับชาติ กรณีเป็นกรรมการไตรภาคีระดับชาติ ต้องถือว่าเป็นตัวแทนของคนงานทุกคนที่ต้องทำหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองคนงานอย่างเต็มที่

5. ร่วมกับสหภาพแรงงานต่างๆที่รวมตัวกันเป็น
ขบวนแรงงาน เพื่อเคลื่อนไหวผลักดันเรียกร้องต่อรัฐบาล
ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ของลูกจ้างเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มค่าจ้าง
ขั้นต่ำ ผลักดันกฎหมายสถาบันคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ให้อำนาจต่อรองให้แบสภาพแรงงาน

6. เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เพื่อความสมานฉันท์กับขบวนการแรงงานทั่วโลก
ภายใต้ปรัชญาความเชื่อที่ว่าคนงาน คือ พี่น้องกัน เพื่อสร้าง
อำนาจต่อรองกับนายทุนระดับโลก ให้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจต่างๆขององค์การค้าโลก ธนาคารโลกที่ส่งผลระทบ
ต่อชีวิต ความมั่นคงในการทำงานของคนงานทั่วโลก

7. สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการศึกษา เสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพ ฝีมือแรงงาน และ ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตั้งแต่ ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีบทบาทและ
ส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติเพื่อให้มีตัวแทนขบวนแรงงานในการบริหาร
ประเทศและผลประโยชน์ให้กับคนงานทุกคนอย่างยุติธรรม

9. สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกันบนพื้นฐานของความเสมอ-
ภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สหภาพแรงงาน
• มีนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเปิดเผย โดยเฉพาะแบบปรึกษาหารือและการร่วมมือควรเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายนายจ้าง

• ฝ่ายจัดการควรริเริ่มกำหนดแนวทางและทิศทางที่จะ
ร่วมมือกับฝ่ายลูกจ้าง

• ฝ่ายจัดการควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้ลงทุนในด้าน
การพัฒนา แรงงานสัมพันธ์กับฝ่ายลูกจ้าง

• ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานทุกระดับจะต้องได้รับการถ่ายทอด
นโยบายกรอบแนวทางและทิศทางการทำงานทางด้านแรงงาน
สัมพันธ์ของนายจ้าง

• ฝึกอบรมทักษะการเป็นฝ่ายจัดการและหัวหน้างานที่ดีให้แก่
หัวหน้างานทุกระดับชั้น

• ฝึกอบรมฝ่ายจัดการและหัวหน้างานทุกระดับชั้นในเรื่องแรงงาน
สัมพันธ์แบบปรึกษาหารือ และการร่วมมือในการทำงาน

• ให้การยอมรับ และให้เกียรติแก่ลูกจ้างทุกระดับ

• ให้โอกาสลูกจ้างที่จะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
การตัดสินใจที่จะส่งผลต่องาน และสภาพการทำงานของทุกคน

• สร้างเงื่อนไขที่จะให้ลูกจ้างมีโอกาสใช้ทักษะและศักยภาพ
ของลูกจ้างอย่างเต็มที่ในการพัฒนาสถานประกอบการ

• สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน โดยการ แสดง “ความจริงใจ” ของฝ่ายจัดการที่มีต่อลูกจ้าง

• ฝ่ายจัดการควรแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของลูกจ้าง

• ฝ่ายจัดการควรพัฒนานโยบายและโครงการต่างๆ ที่จะยัง
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

• ฝ่ายจัดการควรให้ข่าวสารข้อมูลที่สำคัญของนายจ้างที่ถูกต้องและ
ทันต่อเหตุการณ์แก่สหภาพแรงงาน หรือผู้แทนของลูกจ้าง

•ควรปรับปรุงการบริหารการจัดการด้านแรงงานแบบนายจ้างอุปถัมภ์เสมอเหมือนบิดาของลูกจ้าง (Employer paternalism) เสียใหม่ให้ทันสมัย

• นายจ้างควรเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการด้วยตนเอง หากนายจ้าง เป็นผู้ริเริ่มผลักดันและลงมือปฏิบัติเอง โอกาสของความสำเร็จในการร่วมมือกับ ผู้แทนลูกจ้างจะค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
1. คุ้มครอง แสวงหาผลประโยชน์ของลูกจ้างทุกคน
ที่เป็นสมาชิกในเรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงหลักประกันความมั่นคงตลอดทั้งชีวิตและ
อนาคตของครอบครัว
2. มีสิทธิและส่วนร่วมในการบริหารกิจการร่วมกับนายจ้าง
ในการปรับปรุงวิธีทำงานให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
คนงานรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านที่อยู่อาศัยในสังคม
อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและสหภาพ
แรงงาน โดยยึดหลักของความเป็นอิสระและความเสมอภาค อย่างแท้จริง
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก สนามเด็กเล่น สวัสดิการร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนาที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม
4. มีสิทธิและส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ทั้งเป็นผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไปเป็นผู้แทนของผู้ใช้แรงงาน ในการตรากฎหมายต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ใช้แรงงานทุกคน สหภาพแรงงานช่วยพัฒนาชุมชน
ในรูปกิจกรรมชุมชน
สหภาพแรงงาน ตามระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มีสหภาพแรงงานอยู่เพียง 2 ประเภท คือ
• สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นในบริษัทเดียว หรือกิจการเดียวโดยสมาชิกเป็นลูกจ้างคนงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการเดียวกัน โดยที่ สหภาพแรงงานประเภทนี้จะต้องมีลูกจ้างอย่างน้อย 10 คนที่ลงทะเบียนเข้าสังกัดเป็นสมาชิก
• สหภาพแรงงานที่จัดตั้งตามสายอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คนที่ทำงานใน สายอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง
ต่างบริษัทกัน หรือต่างสถานประกอบการ หรือ ต่างนายจ้างกันได้
นอกจากนี้สหภาพแรงงานในบริษัทเดียวกัน หรือในกิจการเดียว อาจจำแนกได้เป็นสองระดับ ดังต่อไปนี้
1. สหภาพแรงงานระดับพนักงานลูกจ้างธรรมดา
คือ สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกจากลูกจ้างชั้นธรรมดา
ที่ไม่มีอำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บำเหน็จหรือการลงโทษ
2. สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา
คือ สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกมาจากลูกจ้างที่มี
อำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บำเหน็จหรือการลงโทษซึ่งลูกจ้างชั้นผู้บังคับบัญชาจะร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
เดียวกับลูกจ้างธรรมดาไม่ได้

สหพันธ์แรงงาน
คือองค์กรที่ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกอย่างน้อยสององค์กร
สหภาพแรงงาน และต้องขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน มีสหภาพแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการอยู่ 19 แห่ง แต่มีสหพันธ์ แรงงาน ไม่ถึง 10 แห่งที่ดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานอย่างแข็งขันจริงจัง


สภาองค์การลูกจ้าง
คือ องค์กรแรงงานระดับชาติ หรือเป็นศูนย์กิจกรรม แรงงานระดับชาติที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายกับทางราชการ โดยมีองค์กรสมาชิกไม่ต่ำกว่า 15 องค์กรซึ่งอาจเป็นสหภาพแรงงาน
หรือสหพันธ์ก็ได้ ในปัจจุบันมีสภาแรงงานที่จดทะเบียนอยู่ 9 แห่ง


คณะกรรมการลูกจ้าง
เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยลูกจ้างด้วยความสมัครใจของ
ตนเองในสถานที่ทำงานของตน เพื่อการหารือร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้างใช้ระบบทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ไม่ต่ำว่า 50 คนในที่เดียวกัน


กลุ่มสหภาพแรงงานย่านต่างๆ
เป็นองค์กรซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
สหภาพแรงงานที่ ทำการภายในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียวกัน เป็นลักษณะ การรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการ อาจจะเป็นการจัดประชุมร่วมกัน หรือมีการจัด กิจกรรมการศึกษาร่วมกัน

องค์กรของฝ่ายนายจ้าง
มี 3 ระดับ คือ
อำนาจหน้าที่
สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑.
เรียกร้อง เจรจา ทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาด หรือทำข้อตกลงกับลูกจ้าง นายจ้าง หรือองค์การของอีกฝ่ายหนึ่งได้
๒.
จัดการและดำเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ทั้งนี้ภายใต้บังคับของวัตถุประสงค์
ขององค์การนั้น
๓.
จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการจัดงาน
๔.
จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ทำงาน
๕.
จัดให้มีบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
๖.
เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบำรุงตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของ
องค์การนั้น

1. สมาคมนายจ้าง (มาตรา 57)
2. สหพันธ์นายจ้าง (มาตรา 112)
3. สภาองค์การนายจ้าง (มาตรา 119)

สมาคมนายจ้างประกอบด้วยนายจ้างที่ประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกันอย่างน้อย ๓ คน (มาตรา ๕๗) นายจ้างที่จะก่อตั้งสมาคมนายจ้าง ต้องเป็นผู้บรรลุนิติ ภาวะและมีสัญชาติไทย (มาตรา ๕๖)
สหพันธ์นายจ้าง
ประกอบด้วยสมาคมนายจ้างที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภท
เดียวกันตั้งแต่ ๒ สมาคมขึ้นไป (มาตรา ๑๑๒)
สภาองค์การนายจ้าง
ประกอบด้วยสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างตั้งแต่ ๕ แห่ง ขึ้นไป (มาตรา ๑๑๙)


องค์ประกอบและการจัดตั้งองค์การ

สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง ต้องมีวัตถุประสงค์คือ
๑. เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
๒. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างสมาชิก (มาตรา ๕๔ , ๘๖ , ๑๑๒ , ๑๑๓)

สภาองค์การนายจ้างต้องมีวัตถุที่ประสงค์คือ
๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ (มาตรา ๑๑๙ , ๑๒๐)
Full transcript