Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijd van Pruiken & Revoluties

No description
by

Annemiek Lubbers

on 9 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijd van Pruiken & Revoluties

Tijd van Pruiken & Revoluties
Kenmerkende Aspecten
Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.
De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.
§1
Frankrijk voor de Franse Revolutie
Wat kan je verwachten?
Moord & Doodslag
Opstanden
Oorlogen
En hoge pruiken en rare hoedjes....
Waar zitten we in de geschiedenis?
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
Op de rand tussen de vroegmoderne en moderne tijd.
Het icoon
Standensamenleving
Een samenleving die is verdeeld in drie groepen. De eerste en tweede stand hebben allerlei voorrechten.
24.000.000 Franse mensen
Hoeveel inwoners horen bij elke stand?
Problemen van Frankrijk voor de revolutie
Derde stand betaalde alle belastingen. Bourgeoisie vond dat zij dan ook macht moesten hebben.
Privileges en macht
Boeren zijn boos:
Nog steeds verplicht en gratis werken op land van de heer.
Hongersnood en hoge graanprijzen door misoogsten.
Onvrede onder boeren
De staatskas raakt leeg:
Dure hofleven van de koning
Kostbare oorlogen
Het geld raakt op...
Doordat de eerste en tweede stand geen belasting hoefden te betalen; kwam er ook nauwelijks geld binnen!
Opdracht
Stel je voor je een persoon bent uit de tijd van voor de Franse Revolutie.
Boer Pierre
Rijke koopman Francois
Afgelopen jaar heb je twee oogsten verloren door de strenge winter.
Je hebt net een tweeling erbij.
Je werkt op drie dagen op het land van de familie Du Bouvois.
Je hebt veel geld verdient met je handel in verschillende goederen.
Je bent rijker dan de meeste adellijke families van Parijs.
Je bent niet tevreden met het bestuur van de Franse koning, hij voert volgens jou teveel oorlogen en leeft te luxe.
Schrijf een dagboekstuk van 1 van beide over hoe ze hun leven vinden en wat ze graag verandert willen zien.
§2
Naar wie luister jij?
De Verlichting
De verlichting is een stroming uit de 18e eeuw waarin geloof en absolute macht plaats moesten maken voor het verstand (de rede), vrijheid en gelijkheid.
Niet zomaar dingen aannemen, maar logisch nadenken en onderzoek/proeven doen.
Wat deed dat met de macht van de koning en de kerk?
De Verlichting
Nadenken over macht
Bestuur met een absoluut vorst. Iemand die door God was aangesteld en daarom met al zijn beslissingen Gods wil uitvoert. Hij bepaalde alles.
Veel besturen in Europa:
John Locke
Koning moet geen absolute macht hebben (bedreiging voor het volk)
Macht moet gedeeld worden tussen koning en vertegenwoordigers van het volk
Wil de koning dit niet? Opstand van het volk
Trias Politica
Charles Montesquieu
Scheiding der Machten
1. Wetgevende Macht

2. Uitvoerende Macht

3. Rechtsprekende Macht
Parlement maakt de wetten
Koning en regering voeren de wetten uit
Wetsovertreders worden gestraft door voor het leven benoemde rechters
Om machtsmisbruik te voorkomen.
Gevolgen voor de Franse Koning
Doordat mensen na gingen denken over macht en misbruik van macht, kwam het absolute bestuur van de koning in gevaar.
Censuur
Verbod door de regering op het openbaar maken van teksten, films, muziekstukken, radio- en televisieprogramma's enz.
Voltaire
Zat in de Bastille voor beledigingen.
Vertrok na censuur naar Engeland.
Mensen moeten zelf kiezen welke godsdienst ze willen.
Mensen moeten samen regelen hoe hun land bestuurd wordt. Daarvoor hebben mensen onderwijs nodig.
§3
Revolutie in Frankrijk
Problemen van de Koning
Hoe los je dit op?
13 mei 1789
Staten Generaal
1e stand: 300 mensen
2e stand: 300 mensen
3e stand: 600 mensen
Stemmen per hoofd of per stand?
Koning besluit:
er wordt per stand gestemd!
De Nationale Vergadering
Niet kijken naar stand of afkomst.
Grondwet maken.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
"Wij gaan niet uit elkaar voor we een grondwet hebben."
Eed op de Kaatsbaan
(20 juni 1789)
De mensen zijn boos
Bourgeoisie: de koning probeert de Nationale Vergadering op te breken.
Armen: het volk heeft honger en roept om voedsel.
In de stad: Bestorming van de Bastille
Op het platteland: plundering van kloosters en kastelen.
Nationale vergadering: rust herstellen
Aug. 1789:

1791:Eerste en tweede stand geen privileges meer
Bezittingen van de kerk ingenomen door de staat.
Verklaring van de Rechten van Mens en Burger
Grondwet
Einde van het absoluut bestuur
De koning voert nu de wetten uit van de Nationale Vergadering
De Trias Politica is ingevoerd.
Moord op de koning
De koning naar Parijs
5 oktober 1789
7000 vrouwen komen de koning halen naar Parijs.
'Als de koning maar onder de mensen woont, zal hij onze problemen oplossen.'
Hoe kwam het zover?
De Vlucht naar Varennes
Juni 1791
Bemoeienis van het Buitenland
Omringende landen bemoeien zich met het revolutionaire Frankrijk: Oostenrijk en Pruisen.
Koninklijk paar worden beschuldigd van samenzwering en landverraad.
22 september
Louis XVI wordt beschuldigd en afgezet als koning.
21 januari
Executie van Louis Capet.
16 oktober
Executie van Marie Antoinette.
Reacties van andere landen...
Geschokt vanwege de brute moord
Trekken ten strijde: Frankrijk moet worden gestopt.
1793-1794
De Terreur
Periode in de Franse Revolutie (1793-1794) waar een kleine groep revolutionaire burgers alle macht had en de Fransen onder de duim hield door ze angst (terreur) aan te jagen.
Maximilien Robespierre
Tegenstanders van de Revolutie werden uit de weg gewerkt.
Meerdere mensen eindigden onder de guillotine
Naam van de groep revolutionaire burgers.
Jacobijnen
Einde van de Terreur
1794
Zelfs Jacobijnen lopen gevaar tijdens de Terreur.
Robespierre zelf onder de guillotine.
§4
Gevolgen van de Franse Revolutie
Problemen opgelost?
Onrust tussen Jacobijnen en koningsgezinden
Oorlog met verschillende landen
Voedselprijzen schieten omhoog
Armoede en hongersnood
Directoire
Een nieuw bestuur
1795
Bestuur van vijf directeuren na afloop van de periode van de Terreur (1795-1799)
Problemen bleven bestaan
Leger steeds vaker ingezet bij problemen binnen Frankrijk
Opnieuw oorlogen: Groot-Brittannië, Oostenrijk en Rusland
We hebben een sterke leider nodig!!!
Directoire
Vijf directeurs
Elk jaar 1 andere directeur
Directeurs gekozen door het parlement
Uitvoerende macht
Parlement
Raad van 500 en Raad van Ouden
Wetgevende macht
Gekozen door burgers met censuskiesrecht
Directoire
1795
De opkomst van het Napoleon
Goede generaal
Bewees kracht en leiderschap in oorlogen tegen Oostenrijk, Rusland en Engeland.
Napoleon in Egypte
Roep om leider in Frankrijk groot
Populariteit van Napoleon steeg
1799
: staatsgreep
Napoleon aan de macht
Drie Consuls: Napoleon was de Eerste Consul. De andere twee waren zijn adviseurs.
Volk had stemrecht: maar totaal geen invloed
Napoleon steeds populairder:
Orde en rust
Overwinningen aan het oorlogsfront
1804: Napoleon kroont zichzelf tot keizer
Napoleon vestigde een
dictatuur.
Van absoluut vorst naar dictatoriale keizer: revolutie gelukt?
Grondrechten
Behouden van de revolutie
Eerste en Tweede Stand krijgen hun voorrechten niet terug
Standensamenleving blijft afgeschaft
Grondwet: mensen zijn vrij en gelijk.
Basisrechten voor elke burger die zijn vastgelegd in een grondwet; bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst, drukpers en bescherming van persoon en goederen.
Grondrechten
Napoleon:
Wetboeken samenstellen - verbetering rechtspraak
Iedereen is voor de wet gelijk en verdient eerlijke rechtspraak
Rechters werden benoemd door Napoleon
Napoleon in Europa
Franse Revolutie verspreiden door Europa
Verovering van een groot deel (o.a. Nederland)
Mislukte Russische veldtocht (1812)
Tactiek van de verschroeide aarde
Einde tijdperk Napoleon
Russische veldtocht = einde voor Napoleons overmacht in Europa
Verbannen naar Elba
Ontvlucht Elba en keert terug naar Parijs
Mislukte slag bij Waterloo (1815)
Verbannen naar Sint- Helena
§5
De Bataafse Revolutie
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Het Bestuur
Stadhouder Willem V
Regenten
De stadhouder en regenten bestuurden samen Nederland.
Patriotten
Groep Nederlanders die zich in de tweede helft van de 18e eeuw verzetten tegen het bestuur van de stadhouder en regenten en net als de Franse revolutionairen meer volksinvloed en vrijheden wilden.
Standensamenleving
Adel heeft alle macht
Rijke burgers (3e stand) ontevreden
Ontevreden over:
Aan het volk van Nederland
J.D. van den Capellen tot den Pol
Opdracht 5
Wat is er zo bijzonder aan?
1781
Opstand van de Patriotten
1787
Patriotten mogen niet meer samenscholen
Worden woest en verjagen de stadhouder naar Nijmegen
Hulp komt uit Pruisen
Broer van Wilhelmina: koning Frederik Willem II van Pruisen
Hoort van de vernedering
Stuurt leger naar Nederland om te helpen
Patriotten vluchten naar Frankrijk
1795: de Bataafse Revolutie
In Frankrijk maken de patriotten de Franse Revolutie mee.
1793
:
Frankrijk gaat de Revolutie verspreiden
- hulp voor de patriotten
1795
: de grootste en belangrijkste steden worden ingenomen
Willem V vlucht naar Engeland
De
Bataafse Republiek
is geboren!
Veranderingen Bataafse Republiek
Voorrechten adel en geestelijkheid afgeschaft.
Iedereen gelijk voor de wet
Iedereen gelijke kansen
Belastingen werden herzien en uitgebreid
Dienstplicht werd ingevoerd
Meer mannen kregen stemrecht
Napoleon en de Bataafse Republiek
Napoleon wilde zijn macht uitbreiden
Meer invloed op de Bataafse Republiek
1806: Lodewijk Napoleon (broer) wordt koning van Nederland
Lodewijk Napoleon
Koning van Holland
Leerde Nederlands
Nederlandse gebruiken en gewoonten
Reisde door heel Nederland om het volk te leren kennen
Gaf hulp en steun bij grote rampen
Lodewijk Napoleon werd populair bij het Nederlandse volk.
Engelse smokkelhandel
Napoleon wilde geen handel met de Engelsen.
Nadeel voor de Nederlanders
Lodewijk Napoleon laat smokkelhandel toe.
Napoleon was woest: hij was te vernederlandst.
Lodewijk Napoleon werd in
1810
afgezet.
Nederland onder Napoleon
Keizer Napoleon heerst over Nederland.
Geen handel met Engeland
Franse wetgeving
Franse les op school
28.000 soldaten in Franse leger
Register waarin geboorte, huwelijk en overlijden worden genoteerd.
Burgerlijke Stand
Napoleon verslagen
Wat nu?
1813: Napoleon verslagen in Rusland: Nederland is vrij.
Terug naar betere tijden: de stadhouder
Willem VI komt terug: maar als koning Willem I
De republiek is een koninkrijk geworden!
Full transcript