Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Най-често допускани грешки при финансовото отчитане на ДБФП по ОПРР 2014 - 2020

No description
by

Aleksandar Klyanchev

on 19 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Най-често допускани грешки при финансовото отчитане на ДБФП по ОПРР 2014 - 2020

Най-често допускани грешки при финансовото отчитане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 - 2020 г.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !
Всяко междинно/окончателно искане за плащане трябва да включва:
- Искане за плащане
- Финансов отчет
- Технически отчет
При липсата на един от тези елементи в пакет отчетни документи искането за плащане не може да бъде обработено.
Пакети отчетни документи
Тип искане "
Авансово, подлежащо на верификация съгласно чл. 131 от Регламент ЕС 1303/2013
" не е приложимо, освен ако изрично не е упоменато в ДБФП.
Типове искане за плащане:
- авансово
- междинно
- окончаелно
Тип на
искането за плащане
Период на отчитане
- Авансовото искане за плащане е с период от началото до края на договора за БФП.

- Първото междинно искане за плащане е с период от началото на договора до датата на представяне на искането в ИСУН 2020.

- Следващите междинни искания за плащане са с период от следващата дата на представяне на предходното искане до датата на представяне на искането в ИСУН 2020.

- Окончателното искане за плащане е с период от началото на договора до датата на представяне на искането в ИСУН 2020.
В Приложение И - 2 се включват само допустими за възстановяване разходи по ОПРР 2014-2020.
Сумата на отчетените разходи следва да бъде равна на стойността на допустимите разходи във "Финансов модул", част "Разходи за отчетния период".
Разходи включени в Приложение И - 2
Разминаване между данните в доклада с реалното финансово отчитане по проекта.
Доклад за фактически констатации
Справки за
изчисление на възнагражденията на екипа по проекта
Разминаване между информацията в справките и отчетените суми във "Финансов отчет" и отчетения брой часове в Приложение 11.48 Отчет за извършена работа и Приложение 11.46 График за отчитане на часове положен труд.
Следва да се представят извлечения от счетоводната система, които да удостоверяват, че разходите за възнаграждения, данъци и осигуровки на екипа по проекта са осчетоводени като разход по проекта по съответната аналитична сметка.
Отчитане на разходи в режим "минимална помощ"
При искане за възстановяване на средства и отчитане на разходи в режим “минимална помощ”, следва да се представя Приложение 1.3, като посочените в приложението суми, трябва да съответстват на отчетените във Финансовия отчет.

Грешки при отчитане в модул "Финансов отчет"
Подредба на документацията включена в раздел Опис - документи
Следва да се спазват стриктно изискванията за начина на представяне (групиране, наименование, място на прилагане и т.н.) на документи, доказващи реалното изпълнение на дейностите, публикувани на сайта на ОПРР 2014 - 2020. Изисканите допълнителни пояснения се прилагат в Опис - документи към съответния разходооправдателен документ, а не само в модул "Комуникация".
Файлът следва да съдържа документи:


- Сканирано копие на разходооправдателен документ (фактура или други документи с еквивалентна доказателствена стойност);

- Платежно нареждане към разходооправдателния документ;

- Банково извлечение за извършено плащане (разходът следва да бъде отчетливо маркиран);

- Протокол – приложение 1, 2, в случаите когато разходооправдателните документи са издадени преди датата на сключване на ДПБФП;

- Аналитично извлечение от счетоводната система, от което да е видно, че разходите са осчетоводени по проект по ОПРР.
Повторно отчетени разходи
В случаите на повторно поискани за възстановяване разходи, отказани за верификация от УО в предходни искания за плащане.

Представя се единствено Приложение 11.21 „Справка задържани суми“ към включения във финансов отчет разход.
В случай на включена в искане за плащане авансова фактура по договор с изпълнител, в който не всички заложени дейности са допустими за финансиране по ОПРР, трабва да се отчете и да се поиска за възстановяване само прилежащата част на аванса, финансирана с БФП. Останалата част се отчита в част „Недопустими разходи“.
Неправилно отчитане на недопустимите разходи по договора за БФП
Отчитане в Опис - документи
При въвеждане на данъчни фактури в модул „Финансов отчет“, данъчната основа и ДДС да се отчитат на различни бюджетни редове.
Всеки разходооправдателен документ се въвежда еднократно, като се обвързва със съответните редове от бюджета, и със съответната дейност по проекта.
Отчитане в Опис - документи
В случаите, в които се отчита ДДС в модул „Финансов отчет“, секция „Опис документи“, при въвеждане данните за фактурите следва да се отбелязва с „ДА“ в полето
„Включва допустим ДДС“
.
При прикачване на фактурите в раздел „Опис документи“ на финансовия отчет, трябва да се въвежда договора и наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а не на БЕНЕФИЦИЕНТА (да се обвързва с договор с изпълнител от модул "Договори").
Отчитане в Опис - документи
При искане за възстановяване на средства за дейности по СМР, бенефициентите по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” е необходимо да отчетат СМР по кодове по измерения за област на интервенция.

Сумите по представените фактури е необходимо да бъдат разпределени по кодове на областите на интервенция.
Отчитане в Опис - документи
Отчитане в Опис - документи
УО на ОПРР не възстановява допълнително изплатени възнаграждения на членовете на екипи по проекта, когато те изпълняват дейността си в рамките на работното време. Възстановява се част от работната заплата по основното правоотношение.
При отчитане на разходите за "Човешки ресурси" се представят фишовете за изплатените възнаграждения, както и платежни нареждания, банкови извлечения, ведомости и/или други документи с доказателствен характер за извършени плащания към членовете на екипа, както и доказателства за начислените и изплатени осигуровки.
Отчитане в Опис - документи
Задължително се представя Запорно съобщение от Териториална дирекция на НАП, когато плащането се извършва към агенцията.
Отчитане в Опис - документи
Задължително се представят обезпечения за платените авансови плащания, към изпълнителите по съответните договори, когато обезпечението е основание за извършване на плащането.
Отчитане в Опис - документи
Грешки при отчитане в модул "Искане за плащане"
Full transcript