Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ue

No description
by

Aleksandra Ziółkowska

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ue

Unia Europejska Dziekujemy
Aleksandra Ziólkowska
Katarzyna Zera Etapy Rozszerzania i prawo UE Instytucje UE Geneza , etapy
i cele Unia Europejska - to nowoczesny związek gospodarczo-polityczny między państwami

Hymn UE: Oda do radości
Flaga UE: CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA 7 lutego 1992 r. w Maastricht podpisany zostaje Traktat o Unii Europejskiej.

Ustanawia jasne zasady dotyczące przyszłej wspólnej waluty i powstanie banku centralnego -EFK,
Wprowadza obywatelstwo UE
Traktuje o rozwijaniu wspólnych polityk zagranicznej i obrony oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, tj. kultury, edukacji itp.
MODEL INTEGRACJI PONADNARODOWEJ

Nazwa Unia Europejska z mocy Traktatu oficjalnie zastępuje Wspólnotę Europejską Traktat z Maastricht GENEZA podpisany w 1986 r. , autor – Jacques Delors
WE
Stworzenie podstaw prawnych do funkcjonowania Rady Europejskiej
Jednolity Rynek Wewnętrzny – przepływ towarów i usług
wprowadzenie pojęcia Unii Gospodarczej i Walutowej - ECU
Uregulowanie zasad polityki zagranicznej JEDNOLITY TRAKTAT EUROPEJSKI 25 marca 1957 r.
Traktat Rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) lub inaczej „wspólny rynek”. Jego ideą jest swobodny przepływ osób, towarów i usług pomiędzy tymi krajami.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) TRAKTATY RZYMSKIE 1951 r.
Sześć krajów podpisuje traktat mający wprowadzić wspólny zarząd dla przemysłu ciężkiego – węgla i stali – tych krajów. PLAN SCHUMANA (Traktat Paryski) CELE POWSTANIA ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów;

powiększenie standardów życia Cele powstania UE rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych; Cele powstania UE wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej; Cele powstania UE dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii; Cele powstania UE promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi; Cele powstania UE Dzięki traktatowi Unia Europejska będzie bardziej: Traktat wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego
Traktat lizboński zreorganizował instytucje sądownicze Unii Europejskiej Traktat lizboński Podpisany 13 grudnia 2007, a wszedł w życie 1 grudnia 2009
Unii Europejskiej została nadana osobowość prawna
zlikwidowana została Wspólnota Europejska, jej następcą prawnym jest Unia
Zniesiony został także system filarowy Traktat lizboński Traktat podpisano 26 lutego 2001 w Nicei, wszedł on w życie 1 lutego 2003
Dotyczy przede wszystkim zasad ustalania składu Komisji Europejskiej, podziału miejsc w rozbudowanym PE oraz sposobu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej TRAKTAT Z NICEI 2 października 1997 roku w Amsterdamie
wprowadza poprawki do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów Rzymskich
ochrona praw obywateli UE TRAKTAT AMSTERDAMSKI WAŻNIEJSZE TRAKTATY Etapy rozszerzania Unii Europejskiej 2004 – piąte rozszerzenie, część I: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry 1995 – czwarte rozszerzenie: Austria, Finlandia, Szwecja 1986 – trzecie rozszerzenie: Hiszpania i Portugalia, Grenlandia odchodzi 1981 – drugie rozszerzenie: Grecja 1973 – pierwsze rozszerzenie: Dania, Irlandia, Wielka Brytania 1952 – 58 – państwa założycielskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy Unia Europejska od 2007 2007 – piąte rozszerzenie, część II: Bułgaria, Rumunia
Decyzje stosuje się w prawie konkurencji, polityce handlowej, wspólnej polityce rolnej oraz Unii Gospodarczo Walutowej.

Zalecenia i opinie – polegają na wyrażaniu przez instytucje UE swojego stanowiska w określonych sprawach oraz na promowaniu postulatów co do zachowania się adresatów tych aktów. Opinia wyraża tylko ocenę, a zalecenia rekomendację do podjęcia przez adresata określonych działań.
Rozporządzenia – ma zasięg ogólny czyli obowiązek stosowania zawartych w nim norm prawnych dotyczy zarówno państw (w tym ich instytucji), jak i jednostek (osób fizycznych i prawnych), których dotyczy określona w tym akcjie sytuacja.
Rozporządzenie stosowane jest najczęściej w tych dziedzinach funkcjonowania UE, w których uzasadnione jest pełne ujednolicenie prawa państw członkowskich np. wspólna polityka handlowa, transportowa etc.


Dyrektywa – Wiąże jedynie państwa członkowskie i tylko te, do których jest skierowana. Inne podmioty prawa (osoby fizyczne, prawne etc) nie są adresatami dyrektyw.
Dyrektywa wiąże co do określonego celu, pozostawiając państwom członkowskim pewien zakres swobody co do wyboru form i środków jego realizacji. Z reguły określa termin wdrożenia na okres od 1 do 3 lat.
Stosowane są w takich dziedzinach prawa Unii Europejskiej, jak wewnętrzny rynek, polityka socjalna, ochrona środowiska. Prawo stanowione przez poszczególne instytucje Unii jest nazywane prawem wtórnym. Akty prawne, będące efektem procesu decyzyjnego są określane jako pochodne źródła prawa UE.

Pochodne źródła prawne dzielimy na wiążące (rozporządzenia i dyrektywy) oraz niewiążące (decyzje oraz zalecenia i opinie) Czym jest prawo wtórne? Pierwotne źródła prawa Unii Europejskiej to przede wszystkim:
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Traktat ustanawiający Ewuropejską Wspólnotę Energii Atomowej,
Traktat o Unii Europejskiej z 7.02.1992
Wszystkie traktaty o przystąpieniu nowych państw do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
Ogólne zasady wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Czym jest prawo pierwotne? Zasada pierwszeństwa prawa UE
Zasada bezpośredniego stosowania prawa UE Zasady regulujące wzajemne relacje prawa
Unii i prawa państw członkowskich Niewiążące: Wiążące: W procesie stanowienia prawa UE uczestniczą trzy główne instytucje:
Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany
Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji
Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii Stanowienie prawa określanie kierunków rozwoju Unii, 
dokonywanie zmian w jej strukturze organizacyjnej, 
omawianie stanu gospodarki oraz problemów zatrudnienia w UE,
rozwiązywanie sporów politycznych między państwami członkowskimi,
określanie założeń wspólnej polityki zagranicznej i obronnej.  Rada Europejska Jest najważniejszym organem decyzyjnym UE, reprezentującym interesy państw narodowych
• uchwalanie dyrektyw, decyzji, rozporządzeń i zaleceń;
• uchwalanie budżetu Unii;
• koordynowanie ogólnej polityki gospodarczej UE;
• stwierdzanie poważnego i uporczywego naruszania przez państwo członkowskie zasad, na których opiera się Unia;
• podpisywanie umów międzynarodowych w imieniu UE;
• określanie kierunków Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; RADA UNII EUROPEJSKIEJ • udział w procesie prawotwórczym (cztery procedury: zwykła procedura ustawodawcza, procedura konsultacji, procedura zgody, procedura współpracy);
• uchwałodawcze - uchwalanie różnego rodzaju rezolucji i opinii dotyczących spraw politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych;
• współdziałanie (z Radą UE) w uchwalaniu budżetu Unii;
• udzielanie Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu
• powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich; Parlament Europejski • Przygotowywanie wniosków dotyczących unijnego prawa i przedstawianie ich Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
• Nadzór nad wykonaniem traktatów i decyzji podjętych przez organy Unii Europejskiej (Komisja to tzw. „strażnik traktatów”)
• Zarządzanie budżetem Unii i rozdzielanie środków finansowych
• Zarządzanie funduszami strukturalnymi (m.in.. Europejskim Funduszem Społecznym)
• Egzekwowanie prawa UE (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
• Negocjowanie umów pomiędzy UE a krajami trzecimi. KOMISJA EUROPEJSKA zbiera dane statystyczne niezbędne do prowadzenia polityki monetarnej Unii,
nadzoruje systemy bankowe państw UE
prowadzi działalność zapobiegającą fałszowaniu banknotów euro Europejski Bank Centralny 27 sędziów, po jednym z każdego państwa członkowskiego
6-letnią kadencja
rozpatruje sprawy sporne pomiędzy poszczególnymi instytucjami UE oraz pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi a instytucjami UE
orzeczenia Trybunału są ostateczne. Trybunał Sprawiedliwości Wyniki ekonomiczne UE Liczba ludności w UE i na świecie Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące: kontroli na granicach zewnętrznych, wzoru wiz wydawanym cudzoziemcom, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami państw – sygnatariuszy, w szczególności w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych, jak również działania tzw. Systemu Informacyjnego Schengen. Porozumienie w Schengen zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu, 14.06.1985. Układ z Schengen Ponad 2 mld młodych ludzi skorzystało z możliwości kształcenia w innym kraju Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki Unijnym programom:


Comenius – szkoły podstawowe i średnie
Erasmus – kształcenie wyższe
Leonardo Da Vinci – kształcenie zawodowe
Grundtvig – kształcenie dorosłych
Młodzież w działaniu – praca ochotnicza i kształcenie nieformalne
Full transcript