Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kết luận

No description
by

Quang Nguyen

on 22 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kết luận

ĐIỂM KHÁC NHAU
Phân tích điểm khác nhau giữa Luận cương (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (02/1930)
- Xác định kẻ thù và mâu thuẫn:

+ Luận cương chưa xác định đúng kẻ thù cơ bản của dân tộc. Từ đó, không đặt nhiệm vụ chống đế quốc Pháp lên hàng đầu.
+ Mục tiêu và kẻ thù mà Luận cương xác định có phần xa rời thực tế với tình hình đất nước chúng ta lúc bấy giờ - một đất nước nửa thuộc địa nửa phong kiến.
- Xác định nhiệm vụ và mục tiêu:

+ Luận cương đề cao đấu tranh giai cấp và xem nhẹ nhiệm vụ giải phóng dân tộc
- Xác định lực lượng cách mạng:

+ Luận cương đánh giá không đúng vai trò cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc và chưa thấy được khả năng phân hóa, lôi kéo một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách mạng giải phóng dân tộc.
Luận Cương chính trị của đồng chí Trần Phú (10/1930)
Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng Sản tại Hương Cảng, Trung Quốc
Kết luận
Tóm tắt nội dung Cương Lĩnh Chính Trị 2/1930
Phương hướng chiến lược
Cương lĩnh chính trị 2/1930
Nguyễn Ái Quốc
- Quan điểm của Nguyễn Ái Quốc về các tầng lớp trong xã hội thực tế và khách quan hơn, nhờ vào kho tàng kinh nghiệm tích luỹ được qua hành trình 20 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

- Nguyễn Ái Quốc hiểu rõ chỉ có đoàn kết toàn thể dân tộc mới tạo nên sức mạnh tổng thể để tiêu diệt kẻ thù.
Luận cương chính trị 10/1930
- Trần Phú tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin trên nền tảng của xã hội nước Nga nên không có sự nhìn nhận đúng về thực trạng xã hội Việt Nam, dẫn tới việc áp dụng thực tiễn chưa được đúng đắn và hợp lý

- Chịu sự tác động của khuynh hướng "tả" từ phía Quốc tế Cộng Sản.

- Đặc biệt, Hội nghị ban chấp hành Trung ương 10/1930 đã không chấp nhận những quan điểm của Nguyễn Ái Quốc.
HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 10/1930
- Quốc tế Cộng Sản không chấp nhận những quan điểm mới, sáng tạo và đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc.
- 4/1930, Trần Phú được cử về nước sau thời gian dài học tập tại Liên Xô.
- 7/1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được giao nhiệm vụ soạn thảo “ Luận cương chính trị ”.
- 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần Phú chủ trì.
- Trước CTTG I, cách mạng chủ yếu mang xu hướng "tự phát".
- Sau CTTG I, cách mạng dần chuyển mình thành xu hướng "tự giác", kêu gọi đông đảo quần chúng ý thức tham gia.
- 6/1925, Hội VNCMTN ra đời đánh dấu sự trưởng thành của phong trào CM. Dẫn tới sự thành lập của ba tổ chức Cộng Sản 1929: Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn.
- Quốc tế cộng sản yêu cầu phải hợp nhất thành một tổ chức.
- 2/1930, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng Sản do Nguyễn Ái Quốc chủ trì diễn ra tại Hương Cảng, TQ
Hoàn cảnh ra đời của Cương Lĩnh chính trị 2/1930
Luận Cương Chính Trị 10/1930
Cương Lĩnh Chính Trị 2/1930
So sánh
Điểm đúng đắn, sáng tạo
- Phát huy sức mạnh
toàn dân tộc.
- Xác định đúng kẻ thù nguy hiểm hàng đầu.
- Xác định con đường cách mạng vô sản.
Nhiệm vụ
Lực lượng cách mạng
Lãnh đạo cách mạng
Quan hệ quốc tế
Tóm tắt nội dung Luận cương Chính Trị 10/1930
Phương hướng chiến lược
Trần Phú
Nhiệm vụ
Lực lượng cách mạng
Lãnh đạo cách mạng
Quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới
Phương pháp cách mạng
PHẠM VI PHẢN ÁNH
Cương lĩnh
Việt Nam
Luận cương
Ba nước Đông Dương
(Việt Nam, Lào, Capuchia)
MÂU THUẪN
CHỦ YẾU
Nhân dân VN
KẺ THÙ CÁCH MẠNG
Đế quốc, phong kiến tay sai và tay sai phản cách mạng
Phong kiến và đế quốc
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
Cách mạng tư sản dân quyền là cách gọi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế; trong đó, thổ địa là nhiệm vụ chính yếu.
LỰC LƯỢNG
CÁCH MẠNG
Toàn thể dân tộc
Công - nông
NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG
Nhiệm vụ dân tộc được ưu tiên hàng đầu:
- Đánh đổ đế quốc Pháp và bọn tay sai.
- Giành lại độc lập, tự do, dân chủ và bỉnh đẳng cho Việt Nam.
- Tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày nghèo.

Nhiệm vụ dân tộc và dân chủ tiến hành cùng lúc:
- Đánh đổ phong kiến, cách mạng ruộng đất triệt để.
- Đánh đổ đế quốc Pháp -> Đông Dương hoàn toàn độc lập.
- Giải quyết được hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.

PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG
Cương lĩnh
Không nói rõ
Luận cương
- Kết hợp cả về chính trị và quân sự.
- Chuẩn bị con đường “võ trang bạo động” nhưng phải tuân theo “khuôn phép nhà binh”.

Về lãnh đạo cách mạng
ĐIỂM GIỐNG NHAU
Về phương hướng chiến lược của cách mạng
Về nhiệm vụ cách mạng
Về lực lượng cách mạng
Về phương pháp
cách mạng
Lý giải
- Đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Đều theo đường lối cách mạng vô sản.
- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
Về quan hệ
quốc tế
Bản viết tay Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc
NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT
- Giải quyết được vấn đề giai cấp
- Phân tích rõ phương pháp cách mạng
Cương lĩnh
Luận cương
SO SÁNH
Cương lĩnh
Thực dân Pháp
Tầng lớp lao động nghèo
Địa chủ PK và thực dân
Luận cương
Cương lĩnh
Luận cương
Cương lĩnh
Luận cương
Cương lĩnh
Luận cương
Cương lĩnh
Luận cương
NHÓM 6
Vũ Thị Kim Trang - 21304254
Nguyễn Thanh Hà - 2130097
Nguyễn Ngọc Quang - 51303173
Đinh Văn Cao - 21300332
Nguyễn Thị Thu Trang - 71304234
Nguyễn Thị Thanh Thảo - 71303719
Full transcript