Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ligj 5: Cikli i jetes se biznesit / struktura organizative

No description
by

Elvir Avdijaj

on 16 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ligj 5: Cikli i jetes se biznesit / struktura organizative


Zgjedhja e metodës së departamentizimit
Nuk ekziston një metodë që të jetë më e mira dhe e zbatueshme në çdo situatë.
Menaxherët duhet të mbështeten në situatën konkrete duke marrë parasysh punët që duhen bërë dhe mënyra e kryerjes së tyre, njerëzit dhe teknologjia që disponojnë, klientët e të cilëve do t’u shërbehet, etj.
Metoda sipas klientit
Sipas kësaj metode, e cila është me përdorim më të kufizuar se metodat e tjera organizata i strukturon departamentet e saj duke i grupuar së bashku aktivitetet që lidhen me një klient;
Kështu, një firmë e cila shet me shumicë, mund të krijoj departamente të veçanta për secilën kategori klientësh me qëllim që t’i shërbej atyre me cilësi më të lartë dhe brenda një kohe më të shkurtër.
Organizimi sipas produktit
Kjo metodë zakonisht përdoret nga organizatat që prodhojnë dhe shesin një sërë produktesh;
Sipas kësaj metode, çdo departament ka specialistët e tij funksional, si të prodhimit, të marketingut, të personelit, etj.
Organizimi funksional
Departamentizimi sipas funksionit është një metodë e thjeshtë dhe me përdorim të gjerë në praktikë.
Kur firma organizohet sipas kësaj metode, ajo grupon së bashku punonjës të cilët kryejnë funksione të njëjta / ngjashme.
Organizimi sipas ndarjes gjeografike
Kjo metodë departamentizimi zakonisht përdoret nga kompanitë e mëdha që kanë një shtrirje gjeografike të konsiderueshme;
Departamentizimi gjeografik synon grupimin e aktiviteteve të një territori të caktuar në një departament më vete me qëllim që kompania të jetë në gjendje t’u përshtatet më mirë zakoneve lokale, legjislacionit përkatës si edhe t’ju shërbej më mirë klientëve të saj.
Struktura horizontale e organizimit
Çdo organizatë i ndan operacionet e përgjithshme në nën-aktivitete dhe pastaj i kombinon ato në nën-grupe të caktuara;
Procesi i grupimit të aktiviteteve në një mënyrë logjike quhet departamentizim;
Përcaktimi i departamenteve është një moment mjaft i rëndësishëm i procesit të organizimit;
Departament mund të jetë nënndarja e prodhimit, dega e shitjeve, sektori i kërkimit të tregut, etj;
Në organizatat e mëdha termi departament ka kuptim hierarkik;
Kështu, një drejtor mund të ketë nën varësinë e tij një departament; një menaxher mund të ketë një degë dhe një përgjegjës vetëm një sektor;
Strukturat e organizimit
Struktura qartëson secilin se çfarë duhet të bëjë dhe kujt duhet t’i raportojë, kush ka të drejtë të vendosë, kush urdhëron që diçka të bëhet apo të mos bëhet;
Organizatat varesisht nga lloji i aktivitetit që ushtrojnë, madhësia e tyre, shpërndarja gjeografike, ideologjia udhëheqëse, si dhe mjedisi në të cilin veprojnë përzgjedhin strukturën e përshtatshme;
Një strukturë e mirë nuk sjell vetvetiu një performancë të mirë, por një strukturë e keqe e bën të pamundur një performancë të mirë, sado të aftë të jenë drejtuesit e saj;
Strukturat hierarkike përmbajnë vlera burokratike, si p.sh: parimi i unitetit të komandës, zingjirit të komandës, kontrollin e përqëndruar, formalizim të lartë, disiplinë, centralizim të autoritetit;
Një aspekt i rëndësishëm i strukturës organizative është shkalla në të cilën një organizatë është e centralizuar ose e decentralizuar.
Metoda mikse e departamentizimit
Avantazhet:
a) Çdo departament është i përbërë nga specialistë të funksioneve të veçanta gjë që presupozon një efektivitet të lartë në praktikë.
b) Fushat e përgjegjësisë janë të përcaktuara qartë.
c) Menaxheri që është në krye të secilit funksion është në gjendje të kontrolloj dhe koordinoj me efektivitet aktivitetet brenda departamentit të tij.
Është një metodë e thjeshtë për t’u zbatuar në praktikë.
Avantazhet:
a) Duke qenë afër zonës dhe klientëve të tyre, menaxherët njohin më mirë zakonet social-kulturore të popullsisë përkatëse, kuptojmë më mirë mentalitetin e tyre dhe problemet me të cilat ata ballafaqohen;
b) Punësimi i banorëve vendas rrit edhe kredibilitetin e kompanisë;
c) Ndërtimi i uzinave apo i fabrikave për rajone të veçanta pakëson shpenzimet e transportit dhe ul kohën e shërbimit ndaj klientëve;
d) Fuqia punëtore mund të jetë më e lirë;
e) Zënia e njerëzve në punë ndihmon komunitetin lokal;
f) Ky departamentizim ofron bazë të pasur për kualifikimin e menaxherëve;
g) Departamentizimi gjeografik nxit decentralizimin e vendimmarrjes.
Avantazhet:
a) Njerëzit specializohen për një grup produktesh të ngjashme / ndryshme, e si rrjedhojë produktiviteti ka tendencë të rritet.
b) Klientëve u shërbehet më mirë, sepse çdo produkt apo grup produktesh ka specialistët e vet të marketingut.
c) Marrja e vendimeve është relativisht e shpejtë, sepse menaxherët përgjegjës për produkte të veçanta janë afër tyre.
d) Kontrolli i përformancës dhe nxjerrja e përgjegjësisë për humbjen/fitimin është relativisht e lehtë.
Komponentët dhe Karakteristikat strukturës organizative
Kompleksiteti:
Diferencimi horizontal (profesionet, arsimimi)
Diferencimi vertikal (nivelet hierarkike)
Diferencimi hapësinor (shpërndarja gjeografike)
Formalizimi (niveli i standardizimit të punës)
Formalizëm i ulët
Formalizëm i lartë
Centralizimi (shkalla e përqëndrimit të autoritetit)
Binomi centralizim / decentralizim
Autoriteti (e drejta per ta marre vendime dhe per te kerkuar bindje)
Linear
I stafit
Struktura e gjatë - karakteristikat
Komunikimi epror-vartës është formal dhe intensiv;
Autoriteti kryesisht mbahet i centralizuar në nivelet e larta menaxhuese;
Ka shumë norma, rregulla dhe procedura;
Disiplina në punë është evidente, devijimi nga rregullat ndëshkohet ndërsa puna e mirë shpërblehet;
Punët janë të standardizuara, specializuara dhe të ndara në operacione;
Detyrat e punëtorëve janë qartë të përcaktuara, të kuptueshme dhe kanë karakter kryesisht rutinor;
Këto specifika i japin strukturës organizative një karakter të ngurtë, e cila vështirë adaptohet në kushte dhe rrethana të reja;
Kosto e lartë administrative;
Ndërhyrje e tepruar e menaxherëve në punët e punëtorëve;
Struktura e sheshtë - karakteristikat
Komunikimi epror-vartës është i një intensiteti të lartë që mundëson reflektimin e drejtë të problemeve;
Formalizimi i ultë;
Organizimi informal më i theksuar se tek struktura e gjatë;
Autoritet të decentralizuar;
Pak norma e rregulla;
Është mjaft e manovrueshme e që lehtë dhe shpejtë iu përshtatet ndryshimeve të mjedisit;
Adaptohet shpejtë në ndryshimet e ndryshme teknologjike;
Punëtorët kanë liri në ushtrimin e detyrave të tyre, janë të pavarur;
Kjo strukturë krijon rrethana për zbatimin e rotacionit të punëve;
Një strukturë e tillë i ofron individit mundësi për vet-zhvillim dhe avancim;
Në këtë lloj organizate inkurajohet kreativiteti dhe sjellja novatore;
Ligj 5: Cikli i jetes se biznesit / struktura organizative

Dr. sc. Driton Sylqa

Cikli i jetës së një biznesi
Struktura vertikale e organizimit të biznesit
Struktura horizontale e organizimit të biznesit
Kontrolli dhe spektri i tij
Grupimi i aktiviteteve dhe metodat
Të argumentoni fazat perberese te ciklit te jetes se nje biznesi
Të shpjegoni strategjitë e biznesit për katër fazat e ciklit të jetës
Te njihni dhe shpjegoni llojet e spektrit te kontrollit
Të pershkruani metodat e ndryshme te departamentizimit
Të ilustroni strukturën dhe ndarjet funksionale te organizimit
Nuk ka një ide perfekte te biznesit. Përvoja ka treguar që disa nga idetë më të çuditshme janë kthyer në biznese të suksesshme, ndërsa disa të tjera jo.
Ka shumë të ngjarë të keni sukses, në qoftë se aftësitë, interesat dhe motivimet tuaja i përshtaten pikërisht biznesit tuaj.
Shumë biznese kërkojnë aftësi teknike të fituara nga një shkollim profesional. Që të arrini sukses, ju nevojiten dhe aftësi komunikimi dhe konceptuale.
Pavarësisht se mund ta keni edhe pasion, veprimtaria e biznesit lidhet me detyrime, si: taksat, sigurimet, marrëveshjet apo përgjegjësitë ndaj shoqërisë.
Për të ngritur një biznes, duhet të përdorni racionalisht kapitalin.
Ka rëndësi të zgjidhni një emër për biznesin tuaj, i cili ka ndikim, kujtohet lehtë dhe bën dallimin e produkteve tuaja nga ato të konkurrentëve.
Krahas regjistrimit në ARBK, mund t’ju nevojitet edhe ndonjë licencë, e cila merret pranë sporteleve të pushtetit lokal ose qendror.
Fillimi i një biznesi do t’ju ndryshojë mënyrën tuaj të jetesës, profesionale dhe personale. Për t’i dhënë vetes shansin më të mirë për sukses, shqyrtoni për herë të fundit idenë tuaj të biznesit para se të zhyteni në të!
Cikli i jetes së një biznesi
Fazat e ciklit të një biznesi
Cikli i jetës së një biznesi perfshin 4 faza të ndryshme:
Hyrja – themelimi i biznesit / lindja
Rritja – vellimi i biznesit rritet bashke me shitjet dhe permasat e tij
Pjekuria – shenon piken me kulmore te performances
Rënia – bien shitjet dhe fitimet, kosto e larte dhe humbje
Struktura e organizatës është statike ajo reflekton gjendjen e organizimit vetëm në një moment të caktuar;
Sa më e decentralizuar të jetë një organizatë, aq më e vështirë është për menaxherat të imponojne normat burokratike;
“Miles Law”- pikëpamje që anëtarët kanë me një çështje varet nga pozicioni ku ata ndodhen respektivisht nga vendi i tyre në një proces vendim-marrës;
Struktura organizative ka ndikim në shumë aspekte në ndërmarrje, si në produktivitet ashtu edhe në efikasitetin e ndërmarrjes.
Karakteristikat
1. Struktura vertikale (e gjatë) organizative
Struktura organizative përgjithësisht ndahen në ?
1. Organizimi funksional
Metodat e departamentizimit ?
2. Organizimi sipas produktit
5. Organizimi sipas kohës
3. Organizimi sipas ndarjes gjeografike
4. Organizimi sipas klientit
Dis-avantazhet:
a) Duke u përqendruar më shumë në specialitetet e tyre funksionale, punonjësit mund të mos i kushtojnë vëmendjen e duhur objektivave të përgjithshme të organizatës.
b) Pozitat drejtuese kërkojnë njerëz me eksperiencë të gjerë, mungesa e të cilëve paraqet një dis-avantazh kur departamentizojmë sipas kësaj metode. Pra, departamentizimi funksional nuk ofron bazë të pasur për kualifikimin e menaxherëve.
Bazat e Ndërmarrësisë
Dis-avantazhet:
a) Dyfishimi i shërbimeve, pra edhe i stafit;
b) Ky lloj departamentizimi kërkon menaxherë mjaft të përgatitur, mungesa e të cilëve është element frenues për rritjen e kompanisë;
c) Shpërndarja e madhe gjeografike e kompanisë vështirëson kontrollin e zonave të ndryshme nga menaxherët e qendrës së saj.
Disavantazhet:
a) Shpenzimet administrative janë relativisht të larta, meqenëse çdo departament ka ekipin e financës, marketingut etj.
b) Ekzistojnë vështirësi praktike për koordinimin ndërdepartamental. Në disa raste mund të lindin konflikte për shpërndarjen e burimeve, sepse secili prej departamenteve mund të mendoj se atij i takojnë më tepër burime sesa homologëve të tjerë.
Avantazhet :
a) Duke u specializuar për klientë të veçantë rritet cilësia e shërbimit dhe efektiviteti i punës së departamenteve.
b) Duke njohur fushën e aktivitetit të klientëve, atyre u rritet besimi dhe respekti për organizatën.
Disavantazhet:
a) Në disa raste ka vështirësi për koordinimin e punëve midis departamenteve për klientë të ndryshëm.
b) Kjo metodë departamentizimi kërkon specialistë që ta njohin mirë fushën dhe problemet e klientëve të tyre.
Metoda sipas klientit në një firmë ku primar është departamentizimi funksional

Gjatë departamentizimit menaxherët duhet të kenë në konsideratë edhe disa momente të tjera të rëndësishme:
Së pari, aktivitetet duhet të përfshihen në atë departament ku kontribuojnë me shumë për arritjen e objektivave të përgjithshme;
Së dyti, aktivitetet të cilat mund të jenë në konflikt midis tyre, do të ishte më mirë të jenë nën vartësinë e departamenteve të ndryshme
Së treti, ato aktivitete që janë në kufijtë e dy departamenteve duhet të kalojnë nën vartësinë e atij departamenit që i përdor më shumë;
Së katërti, në përcaktimin e aktiviteteve nëpër departamente duhet të merren parasysh edhe cilësitë individuale të menaxherëve si edhe lehtësimi i koordinimit të punëve.
Çështjet për t’u trajtuar:
Perfitimet nga kjo teme:
2. Struktura horizontale organizative

Ju faleminderit për vëmendjen!!!
Full transcript