Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

tifhira lil malta

No description
by

Kylie Zammit

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of tifhira lil malta

tifhira lil malta
int sabiha ,o malta taghna!
Mhux ghax malti nfahhrek jien;
Issemmik id-dinja kollha,
Maghruf gmielek kullimkien.
Imghottija bl-isbah sema,
l-oghna dawl ix-xemx taghtik,
Ma xxawtekx,bil-hlewwa ssahhnek,
Gid iggiblek u tqawwik.
Fik il-bard lil hadd ma jikser
Meta x-xemx tghaddilek bghid,
Ma jigix inhar tul sena
Illi ma jsahhnekx xi ftit
U l-art tieghek kulma taghmel
Kollu tajjeb,kollu bnin;
Gewwa bliethom il-frott tieghek
Jixtiquh wisq barranin.
Illi l-gid bil-wisq taghtina
Qaluh fl-ibghad zminijiet;
Filli taghti ghad li zghira
Tisboq 'il bosta artijiet.
B'kull tifhir, o gzira mbierka,
Il-ghorrief semmewk,kitbuk;
Gal insig idejn uliedek
Elfejn sena ilu fahhruk

Liema haga li fik tinbet
Tieba u benna ma turix?
Il-laringa,il-frawla tieghek
Min fid-dinja ma jsemmix?
U x'inghid mill-ghasel tieghek,
Liema bniedem ma jfahhrux?
Jekk iduru mad-dinja kollha
ohla minnu ma jsibux.
Fik il-qronfla,fik il-warda
Biex thawwilhom l-angli giet,
Imkien gmielhom,imkien bhalhom,
Fihom riha tas-smewwiet.
Gewwa fik,o gzira taghna,
Hlief il hlewwa ma tidhirx;
U kif le,jekk ismek,ismek
Hlief il-ghasel ma jfissirx?
Full transcript