Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EMP2 U12 Projecte empresarial

No description
by

JC Llari

on 24 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EMP2 U12 Projecte empresarial

U12 El projecte empresarial
Viabilitat legal: elecció de la forma jurídica. Principals formes jurídiques de l’empresa (empresa individual, societat limitada, societat anònima i les cooperatives) segons costos i responsabilitat.

Viabilitat comercial del projecte empresarial. L’estudi de mercat. Anàlisi DAFO. Pla de Marketing. Estratègies per a cada variable del marketing mix.

Viabilitat econòmica: concepte i càlcul del punt mort o llindar de benefici (PAU-style) Idea de negoci, promotors i requisits previs.

L’esperit emprenedor. Perfil d’un emprenedor.

Creació d’una empresa. Passos i continguts del pla d’empresa Viabilitat financera: anàlisi de la inversió. Pla d’inversions i finançament.
Viabilitat tècnica i medioambiental. 2. La idea de negoci.
Promotors i requisits previs. Tot projecte empresarial neix d'una idea més o menys precisa, més o menys quantificada. Aquesta idea es refereix a un producte o un servei nous. 1. L’esperit emprenedor.
Perfil d’un emprenedor. L’esperit emprenedor és el conjunt de valors, d’aptituds i actituds que té una persona (iniciativa, confiança en sí mateix, empenta, creativitat, lideratge, intuïció, responsabilitat, capacitat per assumir riscos, capacitat de treball i perseverança, capacitat de treball en equip, etc)., necessàries per engegar un projecte empresarial. Algunes de les principals característiques dels emprenedors són:

- Iniciativa, creativitat, intuïció.
- Il•lusió, entusiasme, motivació.
- Autoestima, confiança en un mateix, decisió́.
- Optimisme.
- Responsabilitat, persistència, perseveranç̧a.
- Capacitat per assumir riscos.
- Dots de lideratge.
- Facilitat per a prendre decisions.
- Capacitat de treball, constància i organització.
- Facilitat d’adaptació a situacions noves.
- Capacitat de treballar en equip.
- Habilitats socials. Exemple d'emprenedor 1 orientacions per l'examen Exemple d'emprenedor 2 Finalment, farà una proposta de valor: què diferenciarà el producte, què farà que es converteixi en la millor opció per als potencials compradors. Pot semblar difícil de trobar una idea si allò que cerquem és quelcom de molt nou, de molt innovador. L'experiència ens demostra que la major part de les empreses de nova creació no aporten res radicalment nou i, no obstant, subsisteixen perfectament en el mercat. Com definir la idea de negoci?

La idea de negoci... Però amb la idea no n'hi ha prou. En primer lloc, caldrà comprovar si les nostres circumstàncies ens permeten portar a terme aquesta idea.
Disposem dels recursos materials i financers per portar a la pràctica la nostra idea?

Disposem dels coneixements tècnics i professionals necessaris? En segon lloc, caldrà comprovar també si els elements relacionats amb l'entorn afavoreixen o permeten el desenvolupament de la idea És el moment econòmic favorable?

Hi ha un entorn institucional favorable?

Son les infraestructures adequades? Si la idea resisteix a l'anàlisi inicial d'aquestes variables, llavors pot iniciar-se l'estudi de viabilitat Descriu el producte o servei que volem oferir al mercat. Inclou la necessitat que cobreix el nostre producte o servei. Identifica una clientela potencial, o com a mínim, les característiques essencials que defineixen als clients objectiu. 3. Viabilitat del projecte empresarial Comprobar la viabilitat del projecte consisteix a testar el model de negoci d'acord als següents aspectes:

a) Viabilitat jurídica
b) Viabilitat comercial
c) Viabilitat económica
d) Viabilitat financera
e) Viabilitat tècnica i mediambiental La VIABILITAT JURÍDICA implica escollir, de entre totes les formes jurídiques possibles, la més adient pel negoci, aplicant els següents criteris d'elecció:
- Necessitats d’inversio i possibilitats de financament: La dimensio economica implicara la necessitat de mes o menys socis i persones.

- Tipus d’activitat: algunes activitats requereixen formes juridiques concretes.

- Perspectives de creixement: pel que hi haura determinats negocis que necessitaran deixar oberta la possibilitat de creixement de socis.

- Aspectes fiscals: Les persones juridiques paguen l’impost sobre societats o beneficis, que representa aplicar un percentatge fix en funcio dels seus resultats. Les persones fisiques paguen l’impost sobre la renda de les persones fisiques pels rendiments de l’activitat empresarial i/o professional que representa un percentatge escalat en funcio dels beneficis obtinguts. En el cas d’alguns tipus de societats, hi ha avantatges fiscals, com per exemple per a les cooperatives i les societats laborals. - Capital inicial disponible i/o necessari: Cal tenir en compte el capital que es necessita per a cada forma societaria per veure si la forma juridica escolllida sera o no viable. Per als empresaris individuals no hi ha cap capital social minim, per a les societats limitades es de 3.005,06 € i per a les societats anonimes es de 60.101,21 €.

- Nombre de socis: Cal tenir present el nombre de persones que participen en el projecte, i que determinara la forma juridica a escollir. Per exemple: una sola persona pot treballar com a empresari individual, societat de responsabilitat limitada o societat anonima, una societat laboral necessita un minim de 3 socis.

- Responsabilitat patrimonial: En funcio de la responsabilitat que s’estigui disposat a prendre, caldra escollir el tipus de societat. Per exemple, si es vol limitar la responsabilitat dels socis, caldra escollir una societat mercantil (societat anonima, societat limitada...), i si s’esta disposat a respondre amb el patrimoni personal, es podra optar per una empresa individual, una societat civil, una comunitat de bens o una societat col•lectiva. - Socis treballadors: Si els socis treballaran a l’empresa, caldra optar per una empresa laboral o cooperativa.

- Nombre de treballadors i treballadores a contractar: Si una empresa ha de contractar molts treballadors potser estara mes interessada en constituir una societat que limiti la responsabilitat dels socis.

- Ajudes financeres i subvencions publiques: Algunes formes juridiques tenen privilegis i reben mes ajudes i subvencions que d’altres.

- Simplicitat en els tramits de constitucio: El volum de tramits inicials pot ser un determinant a l’hora de decidir-se pel tipus de societat a constituir, perque pot representar una major rapidesa aixi com un menor cost.

- Llibertat d’accio de l’emprenedor: L’empresari individual tindra mes llibertat que no pas un soci d’una S.A, ja que podra decidir en tot moment i sense necessitat de consens per part de tots els socis. La VIABILITAT ECONÒMICA consisteix a determinar el volum de vendes mínim que permet recuperar la inversió inicial.

Fem servir per aquest propòsit el LLINDAR DE RENDIBILITAT El llindar de rendibilitat (Q*) és el nivell de vendes a partir del qual una empresa pot començar a obtenir beneficis. També el podem considerar com el punt on s'igualen els Ingressos als Costos, és a dir, on no hi ha beneficis ni pèrdues. Per calcular el llindar de rendibilitat (Q*), cal per tant conèixer el preu del producte (p), els costos fixos que genera (CF) i el cost variable per unitat (cvu).

3 DADES!!! Ingressos: p · Q Costos = CF + (cvu · Q) 1. Cost fix (CF)
2. Preu de venda del producte (p)
3. Cost variable unitari (cvu) La VIABILITAT COMERCIAL consisteix a comprovar si existeix un mercat pel producte. Mitjançant diferents eines d'investigació comercial... - Enquestes
- Observació
- Experimentació ...obtenim informació sobre - Entorn general
- Competència
- Consumidors Fixarem les estratègies de màrqueting en funció del resultat d'un anàlisi DAFO: Debilitats
Amenaces
Fortalesas
Oportunitats Anàlisi de
l'entorn Anàlisi de la
competència Estratègies
de
màrqueting En el nivell de màrqueting estratègic, es decideixen el segment de mercat objectiu i el posicionament del producte En el nivell de màrqueting operatiu, es desenvolupen les estratègies concretes corresponent a les diferents àrees funcionals PRODUCTE Atributs del producte Branding Packaging Cicle vital Cartera de
productes Diferenciació de productes PREU Fixació de preus
pel cost Estratègies de preus
per nous productes Fixació de preus
segons competència Fixació de preus
basada en la demanda DISTRIBUCIÓ Canals de distribució Funcions de la
distribució Estratègies de
cobertura del mercat Comunicació Publicitat Promoció de vendes RR.PP. Venda Personal Patrocini Marxandatge La VIABILITAT FINANCERA suposa comprovar que existeixen mitjans financers suficients per portar a terme les inversions que el negoci requereixi Això implica que el Pla d'Inversions i el Pla Financer hauràn de desenvoluparse paral·lelament. En aquest desenvolupament conjunt, caldrà valorar les inversions empresarials d'acord a criteris com el VAN i la TIR, i les diferents opcions financeres d'acord al seu cost. Finalment, caldrà valorar també les viabilitats
mediambiental, tècnica, legal, a fi de no destruir el món en el decurs del nostre negoci. 4. El pla d'empresa És un document que descriu les característiques d’un projecte empresarial i que té DUES finalitats diferents. En primer lloc, serveix per informar a tots aquells que puguin estar interessats en ell: possibles inversors, entitats bancaries, organismes publics, possibles clients,... Per altra banda, el pla d'empresa és una eina de reflexió sobre els aspectes importants del seu futur negoci, que l'ajudaran a conèixer profundament l'empresa i el mercat abans d'iniciar la seva activitat.

El pla d'empresa servirà per decidir seguir endavant en la creació de la seva empresa, refinar el producte o servei, anticipar-se a possibles problemes... 1 2 Un Pla d'empresa no té cap format "oficial", però si caldria que informés sobre els següents aspectes del negoci: 1. El projecte de negoci
Promotor/s del negoci
Idea de negoci

2. Aspectes Comercials
Descripció del producte o servei
Els clients i la competència: Estudi de mercat
El Pla de màrqueting

3. Aspectes organitzatius
Organització interna de l'activitat. Aspectes laborals.
Pla de producció
Proveidors

4. Estudi econòmic-financer
El pla d'inversions inicials
El pla de finançament
El Compte de resultats
El pla de tresoreria

5. Forma jurídica de l'empresa
Elecció raonada de la forma jurídica.
Procediments administratius
Permisos Assegurances

6. Tràmits administratius
Tràmits municipals
Tràmits fiscals
Tràmits laborals
Altres tràmits
Ajuts i subvencions 5. La constitució formal
de l'empresa En general, els tràmits per constituir una empresa es poden classificar en quatre categories. 1. Tràmits per a la creació d'una nova forma jurídica

- Certificació negativa del nom de la societat
- Aprovació dels estatuts i escriptura pública
- Sol·licitud del C.I.F.
- Abonament del ITP/AJD
- Inscripció al Registre Mercantil 2. Tràmits fiscals (Agència Tributària)

- Declaració d'alta al'I.A.E.
- Declaració censal d'alta d'obligacions tributàries 3. Tràmits laborals (Seguretat Social)

- Inscripció de l'empresa a la Tresorería Gral. de la SSoc. i obtenció del número de patronal
- Alta i afiliació dels treballadors
- Alta de l'empresari al règim d'autònoms
- Alta de cobertura de riscos d'accident de treball i malalties professionals
- Formalització de contractes laborals
- Comunicació d'obertura de centre de treball
4. Altres tràmits

- Llicències d'activitat, d'obres i liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres Temari ACABAT!
Full transcript