Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ElS RECURSOS ADMINISTRATIUS

No description
by

on 20 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ElS RECURSOS ADMINISTRATIUS

Què és un Recurs?
Tipus de recurs en la via administrativa
RECURS D'ALÇADA
RECURSOS EN LA VIA JUDICIAL
RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ
El recurs és un acte pel qual una persona legitimada demana a l'administració la revisió d'una
resolució administrativa
o, excepcionalment, un acte de tràmit, dins els terminis i segons les normes establertes.
Quan el ciutadà esgota la via administrativa i no ha aconseguit les seves pretensions, però creu tenir raó i està disposat a continuar reclamant, ja no pot continuar davant de l'Administració per una via interna, ara les reclamacions han de ser estudiades pels tribunals i serà el PODER JUDICIAL qui resoldrà el conflicte amb l'Administració a través de la
JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
.
Recurs d'Alçada
Recurs Potestatiu de reposició
Recurs Extraordinari de Revisió
Objecte del recurs
: Resolucions i actes que
no posin fi a la via administrativa
.
Òrgan al que es dirigeix
: Òrgan que va dictar l'acte o superior jeràrquic.
Òrgan que resol
: Superior jeràrquic.
Termini d'interposició
: un mes si la resolució fos
expressa
. Tres mesos en cas de
silenci administratiu.
Termini de resolució
: Tres mesos per dictar i notificar resolució.
Efectes de la falta de resolució en termini
:
Desestimatori
, excepte que s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu que s'entendrà
Estimatori
.
Objecte del recurs
:
Actes fermes en la via administrativa. Sempre que concorrin determinades circumstàncies.
Òrgan al que es dirigeix
: Òrgan que va dictar l'acte.
Òrgan que resol
: Òrgan que va dictar l'acte.
Termini d'interposició
: Són diferents segons les circumstàncies que s'aleguin:
4 anys següents a la data de la notificació de la resolució (error de fet)
Tres mesos en la resta dels casos
Termini de resolució
: Tres mesos per dictar i notificar resolució.
Efectes de la falta de resolució en termini:
Desestimatori.
Objecte del recurs
: Els actes administratius que
posin fi a la via administrativa
.
Òrgan al que es dirigei
x: Òrgan que va dictar l'acte.
Òrgan que resol
: Òrgan que va dictar l'acte.
Termini d'interposició
: un mes si l'acte fos
exprés
. Tres mesos en cas de
silenci administratiu.
Termini de resolució
: Un mes per dictar i notificar resolució.
Efectes de la falta de resolució en termini
:
Desestimatori.
Què fer si no estam d'acord amb la resolució
Recursos en la via administrativa


Recursos en la via judicial
ElS RECURSOS
La jurisdició Contenciosa Administrativa
La jurisdició contenciosa administrativa es troba integrada en els òrgans següents:
Jutjats contenciosos administratiu
s
: àmbit d'actuació provincial.
Jutjats centrals contenciosos administratius
: competència a tot el territori nacional.
Sales contencioses administratives dels tribunals superior de justicia
: àmbit territorial de una comunitat autònoma.
Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Naciona
l
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem
Exerceix la seva jurisdicció a tot Espanya
Motius per a la interposició del

RECURSO EXTRAORDINARI DE REVISIÓ
Que en dictar-los, s'hagués incorregut en
error de fet
, que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient.
Que apareguin
documents de valor essencial
per a la resolució de l'assumpte que, encara
que
siguin posteriors,
evidencïi l'error de la resolució
recorreguda.
Que, en la resolució, hagin influït essencialment
documents o testimonis declarats falsos per sentencia judicial ferma
, anterior o posterior a la resolució.
Que la resolució s'hagués dictat com a conseqüencia de
prevaricació, suborn (cohecho), violència, maquinació fraudulenta
o qualsevol altra conducta punible, i s'hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.
Full transcript