Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

program geliştirmede temel kavramlar

No description
by

ömer faruk tavşanlı

on 17 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of program geliştirmede temel kavramlar

Eğitim Programı
Eğitim programı ilk defa
"izlenen yol"
anlamında eğitimde kullanılmaya başlamıştır. Bu şekilde kullanılmaya başladıktan sonra pek çok tanımı yapılmıştır.
Program Geliştirmenin Tarihsel Temelleri
Program geliştirme kavramı ve sürecinin bu zaman akışı içerisinde nereden nereye geldiğini görmek, bu alanda hizmet verenleri ve hizmet verenlerin düşüncelerini ortaya koymak açısından tarihi temeller, büyük önem taşır. Ayrıca program geliştirme çalışmalarında bundan önceki modelleri ve anlayışları görmek esin kaynağı olabilir.
Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri
Program geliştirme çalışmalarında felsefeden çeşitli alanlarda yararlanılmaktadır. Bunların başında program tasarımı ve özellikle de hedeflerin belirlenmesi aşamaları gelmektedir.

Program geliştirme çalışmaları belli bir felsefeye dayalı olarak yapılmalıdır.

Bu yüzden başlıca felsefeler ve bu felsefelerden ilham alarak ortaya çıkan eğitim felsefeleri bilinmelidir.
Program Geliştirmede Temel Kavramlar- Program Geliştirmenin Tarihsel-Felsefi Temelleri
Carter V. Good eğitim programını bir çalışma alanında sertifika veya diploma alabilmek için sistematik olarak sıralanması gereken dersler olarak tanımlamıştır.
Caswell ve Camphell eğitim programını konular listesi olarak değil, daha çok, öğrencilerin, öğretmenlerin rehberliği altında kazandıkları yaşantıların tümü olarak tanımlanmaktadır.
Saylor, Alexander ve Lewis ise programı, "eğitilecek bireylere, öğrenme yaşantılarını kazandırma planı" olarak tanımlamaktadır.
Taba ise eğitim programlarının, nasıl tanımlanırsa tanımlansın belli öğelerden oluştuğunu söylemiştir. Bu öğeler;
Hedefler
içerik
Öğrenme-öğretme süreci
Değerlendirme
Yapılan tanımlar incelendiğinde eğitim programlarının;
Konular listesidir.
ders içerikleridir.
çalışmaların programlanmasıdır.
öğretim materyalleri listesidir.
derslerin sıralanmasıdır.
hedef davranışlar grubudur.
okul içinde ve dışında öğretilen her şeydir.
okul personeli tarafından planlanan her şeydir.

Peki Eğitim programı tanımlarına bakarsak program geliştirme nedir?
Eğitim programının hedef-içerik-öğrenme/öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.
Eğitim Programı ve Öğretim Programı aynı şey midir?
Eğitim Programı
Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir.
Öğretim Programı
Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.
Örtük Program
Ders dışı etkinlikleri de kapsayan çok geniş bir kavramdır. Örtük program hazırlanırken;
Örgütsel(zaman, olanak, materyal)
ilişkiler(öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici vb)
Kurumsal(politikalar, alışılmış işlemler)

dikkate alınmalıdır.
M.Ö. 5. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar eğitim her toplumun kendi disiplinlerine uygun olarak sürdürülmüştür.
19. yüzyılda eğitim programlarının içeriği ve öğretim yöntemleri konusunda yapılan tartışmalar eğitimde program geliştirme alanının doğuşunu hazırlamıştır.
1918 yılında Bobbit'in yazdığı "Eğitim Programı" adlı eser, eğitimde program geliştirme çalışmalarını tüm aşamaları ile ele alan ilk eser olmuştur.

Amaçları, hedefleri, ihtiyaçları ve öğrenme yaşantılarını içeren ilkeler getirilmiştir.
Hedef-davranışların kullanılmasında öncü olmuşlardır.
Hedeflerin ihtiyaç çalışmaları ile ortaya çıkarılacağı savunulmuştur.
Sonrasında Ralph Tyler, Hilda Taba, Pestallozzi, Froebel, Johann Freidrich Helbert ve Herbert Spencer gibi bilim insanları program geliştirme çalışmalarına katkı yapmıştır.
Yurt Dışındaki Temeller
1924 yılındaki Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm öğretim kurumları M.E.B. bünyesinde toplanmıştır.
Yurt içindeki Temeller
1950'li yıllara kadar dersler ve konular listesi anlamına kullanılan "müfredat programı" 1950'li yıllarda yerini "eğitim programı" anlayışına bırakmıştır.
1924 yılında Türkiye'ye davet edilen John Dewey'in hazırladığı rapor doğrultusunda ilköğretim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 1953 yılından sonra ortaöğretimde program geliştirmeye de ağırlık verilmiştir.
M.E.B. ile Üniversiteler arasındaki iletişimsizlik.
Bilim insanlarının duyarsızlığı.
Program hazırlama sorumluluğunun ciddiye alınmaması.
Üniversiteler ile M.E.B. yaklaşımlarının farklı olması.
Biz Niye Başarısız?
Başlıca Felsefeler
idealizm
Gerçeğe giden yolun sadece bilimsel yöntem olduğunu kabul etmez; sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu savunur.
realizm
Bu görüşe göre var olan her şey gerçektir. Bir savın ya da inancın doğruluğu, dile getirdiği nesne ya da olgunun var olması gerekir. Duygu ve arzulardan öte, akıl ön plandadır.
pragmatizm
Bir fikrin, bir inancın ve bir hipotezin sonuçlarını değerlendirerek gerçeğe varma yoludur. Yararcılık, insan deneyimine dayandığından eğitim amaç ve yöntemlerinde esnekliğe, sürekli deneme ve düzeltmelere olanak tanır. Bu görüşü benimseyen eğitim anlayışında, bireysel özellikler ve çocuğun etkin katılımı önemlidir.
existentialism
Bu görüşe göre eğitimin amacı özgürlüklerin artmasıdır. Her bir öğrencinin, kendi değerler sisteminin özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmaksızın geliştirilmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır.
Eğitim Felsefeleri
Eğitim felsefeleri üzerine ortak görüşe varılmış dört felsefe vardır. Bu dört felsefeden her biri köklerini önceki slayt da adı geçen felsefelerden alır. Bu eğitim felsefeleri; daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılıktır.
Full transcript