Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RISCOS A LA CLÍNICA DENTAL

Exposició
by

Sara Vericat

on 9 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RISCOS A LA CLÍNICA DENTAL

RISCOS A LA CLÍNICA DENTAL
INTRODUCCIÓ
Factor Causa
RISC
Accidents

2. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
1. RISCOS PERSONALS I AMBIENTALS EN CLÍNIQUES DENTALS
Mar Ros
Sara Vericat

ÍNDEX:
1.
Riscos personals i ambientals en clíniques dentals.
2.
Identificació dels riscos.
3.
Factors i situacions de risc:
3.1. Factors físics.
3.2. Factors químics.

Salut laboral
Medi ambient
Estretament relacionats
Substàncies perilloses en el medi laboral
- Incapacitar treballador
- Produir-li la mort
Característiques del lloc de treball
Entorn físic i social
+
Conformen condicions de treball
Influeixen en la generació de riscos per la seguretat i salut dels treballadors
RISC AMBIENTAL:
Probabilitat de que passi un fenòmen que afecta directa o indirectament al medi ambient.

Seguretat procediment odontològic
Prevenció i manteniment de la salut del personal de la clínica
Tan important com
Impacte sobre el medi ambient a nivell local i global.
VÍDEO:
Els riscos ambientals que es poden produir a la clínica dental estan relacionats amb:
1. Característiques de les matèries primeres utilitzades.
2. El seu emmagatzement.
4. Els seus abocaments.
Classificació de Riscos
(segons la causa)
5. Les seves emissions.
- Riscos físics

- Riscos químics

- Riscos biològics

- Riscos ergonòmics

- Riscos psicosocials
RISC LABORAL:
Probabilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat de la seva feina.
Factors
3. FACTORS I SITUACIONS DE RISC
per tant...
Per això, es pot afirmar que...
3. L'impacte dels residus generats en el medi ambient.
Poden evitar-se amb una bona praxis durant la gestió de residus.
Accidents laborals
Malalties professionals
3.1. Factors físics
FACTOR FÍSIC:
Factor amiental que depèn de les propietats físiques dels cossos.
Protecció de la salut dels treballadors
Disminució del nivell de salut dels treballadors
Calor
Fred
Radiacions
AGENT FÍSIC:
Energia que quan actua sobre l'organisme és capaç de produir efectes adversos.
Agents físics presents en clínica dental:
3. Làser
produeix i amplifica un feix de radiació

= 200nm a 1nm
Radiacions ionitzans
Radiacions no ionitzants
Soroll
Estrès tèrmic
Radiacions ionitzants (Raigs X)
Efectes a curt i a llarg termini.
Tot el personal que treballa en una clínica dental n'ha de ser conscient i adoptar mesures de seguretat.
Humitat
Energia elèctrica
Els llocs de feina es classifiquen en funció del risc d'exposició a la radiació:
1. Zona de permanència limitada
2. Zona de permanència reglamentada
3. Zona d'accés prohibit
Factors
Físics
1) Radiacions ionitzants

2) Radiacions NO ionitzants

- Il·luminació
- Llum halògena
- Làser

3) Soroll

4) Estrès tèrmic


Soroll
4. Zona vigilada
Sensació desagradable
desconfort de l'equip
disminució capacitat de concentració
Tipus
Soroll continu

Soroll intermitent
Radiacions no ionitzants
Soroll d'impacte
Soroll
El grau d'hipoacúsia depèn de:
- Intensitat del soroll
- Temps d'exposició
1. Il·luminació
2. Llum halògena
3. Làser
Normativa referent al soroll:
RD 286/2006 - Protecció de la salut i seguretat dels treballadors
1. Il·luminació
2. Llum halògena
Fonts del soroll en clínica dental:
Instrumental, amalgamadors, compressors, sistemes d'aspiració...
< 80 dB en sorolls continus
< 135 dB en sorolls d'impacte
Efectes del soroll en la salut:
- Fatiga auditiva
- Hipoacúsia
- Sordesa de conversa
Natural
Artificial
Completa la llum natural per tal d'obtenir el major rendiment visual dels professionals amb la menor fatiga ocular possible.
Conseqüències d'una mala il·luminació
Irritabilitat ocular
Presbícia precoç
Mal de cap
Fatiga
Llum natural
AVANTATGES
INCONVENIENTS
Produeix menys cansament als ulls.

Permet apreciar els colors amb el seu valor exacte.

Més econòmica i amb riscos d'enlluermanets reduïts.
Cal combinar-la amb llum artificial en el treball.

Nivell lumínic varia al llarg del dia i es formen ombres dins el local de treball.
S'utilitza a la clínica dental per a la polimerització de
resines compostes
i
ionòmers de vidre
.
La seva radiació pot provocar lesions irreversibles a la retina.
Durant el seu ús, tant el professional com el pacient han de protegir-se la vista.
Gràcies per la vostra atenció!!
CONCLUSIONS
Estrès tèrmic
Ambient tèrmic laboral pot afectar a la salut i seguretat dels treballadors
Factors que ho determinen:
Velocitat
de l'aire
Calor
metabòlic
Humitat

Estrès tèrmic
Factors Influència en el treball Conseqüències laborals
Condicions
Obligatòries
Tª : sedentaris 17-27 // lleugers 14-25
Humitat Relativa: 30-70 %
NO corrents d'aire
- sedentaris < 0,25
- calorosos < 0,50
- no sedentaris < 0,75
Excepte
Estrès tèrmic
La Tª de l'aire, radiació, humitat, vel. de l'aire, intensitat produeixen
ESTRES TÈRMIC
Mesures Preventives Ambientals
Sistema de Climatització
- Tenir-ne un
- Adequada regulació
- Evitar la caiguda
- Revisions periòdiques
Fonts de calor externa
Finestres i envans apantallats i aillats
Corrents d'aire
Mantenir finestres i portes ben encaixades per evitar entrades d'aire
Mesures Preventives Individuals
1. Adequar la indumentària
2. Exercitar
extremitats
3. Adequada
hidratació
3.2. Factors químics
Propietats
químiques
toxicològiques
o
fisicoquímiques
Entrada
de químics:
L'etiqueta dels químics ens aporta informació (dades sobre el producte)
Fonts de calor interna
- Equips aïllats
- Desconexió d'equips
BIBLIOGRAFIA
- Ruiz, I. (2016-2017).
Riscos laborals
. Barcelona: Salvador Seguí- Gómez. L (2015).
Manual de riscos laborals: UAB.
Recuperado de: http://www.uab.cat/web/riscos-laborals-1345688587179.html
Full transcript