Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ХЯНАЛТ

An exclusive, reusable business pitch Prezi for our fans!
by

Choijil Altangerel

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ХЯНАЛТ

Дотоод хяналтын эрх зүйн үндэслэл
6.4.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмыг Засгийн газар тогтооно.
13.1
.Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эрх баригч
нь холбогдох хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, түүний байгууллага, тухайн Хурал, Засаг даргын болон өөрийн шийдвэрийг байгууллагынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Засгийн газраас тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн
дотоодын хяналт шалгалтын журам тогтоож ажиллана
Дотоод хяналт шалгалтын (нэгж) ажилтаны эрх үүрэг:
Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа:
Хариуцлага
Дотоодын хяналтын мэдээллийн сан.
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4 д заасан заалт
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дах заалт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09 ны өдрийн 311 дүгээр тогтоол
19 дүгээр зүйл:
Аж ахуй нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа:
1. Аж ахуй нэгж байгууллага, түүний удирдлага нь эрхэлсэн ажил үйлчилгээнийхээ хүрээнд хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хариуцах бөгөөд энэ талаар дараахь үүрэг хүлээнэ.
5/ хэмжилзүйн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
Eрөнхий зүйл
“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д
заасны дагуу дараахь эрх бүхий этгээд батална:
• Монгол улсын сайд
• Яам
• Агентлаг
• Харьяа бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж
• Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
• Өөрийн Засаг даргын ажлын алба
• Доод шатны Засаг даргын ажлын алба
• Харьяа байгууллага, аж ахуйн нэгж

Тухайн байгууллага, ААН
• Бусад тохиолдолд
• Тухайн ААН, байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт
• ААН, байгууллагын үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлд хийх хяналт шалгалт
• Үйлдвэрлэж байгаа болон борлуулж байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний чанарт тавих хяналт шалгалт
• Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт;
• Өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт
• Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-д тухайлан заасан бусад хяналт шалгалт.
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж/ ажилтан нь:
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4-д заасныг үндэслэн
“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”
-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоолоор баталсан.
• Зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, дүнг тайлагнах;
• Хяналт шалгалт явуулахдаа ААН, байгууллагын салбар, нэгжийн удирдлагатай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах
• Илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах
• Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актыг өөрийн байгууллагад сурталчлах, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах
• Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

Дотоод хяналт шалгалтын зорилго
Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах

Гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх

2. Өөрийн хэмжих хэрэгслийг загварчн туршилт, бататлгаажуулалтад болон шалгалт тохируулгад хугацаанд нь бүрэн хамруулж байгаа эсэхэд хяналт тавих
3. Хэмжих хэрэгслийн техникийн бэлэн байдал ашиглалтад болон хэмжил гүйцэтгэх аргачлал, хэмжлийн шаардагдах нарийвчлал, хэмжилзүйн дүрэм, журмын мөрдөлтөд хяналт тавих
4. Өөрийн үйл ажиллагаанд илэрсэн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, хэмжилзүйн дүрэм журмын зөрчлийг арилгах

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа:
 Энэхүү нийтлэг журам
 Монгол Улсын хууль тогтоомж
 Ерөнхийлөгчийн зарлиг
 Засгийн газар
 Эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг удирдлага болгоно.

Дотоод журам нь:

Нийтээр дагаж мөрдөх хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ХЯНАЛТ.
• Холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах
• Хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах
• Зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх
• Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаархи мэдээллээр удирдлагыг хангах
• Хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх
• Дотоод хяналт шалгалтаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хор хохирол учруулж болохуйц нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх

Дотоод хяналт шалгалтын зарчим
• Хууль дээдлэх
• Хараат бус
• Ил тод
• Шударга
• Бодитой
• Хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх

Дотоод хяналт шалгалтын
хамрах хүрээ
Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байх. (Ажилтанг томилсон байх)
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагад шууд захирагдах
Зохион байгуулалтын хувьд бусад бүтэц, нэгжээс хараат бус байна
Мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай байна.
Хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулан мөрдөж ажиллана.
Хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын хурлаар хэлэлцүүлж, шаардлагатай бол шийдвэр гаргуулах
эрх бүхий албан тушаалтны баталсан удирдамжийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.
Хяналтын чиглэл хариуцсан улсын байцаагч дээр мэдээлэл төвлөрнө.
Дотоодын хяналтын мэдээллийн багийнхан тайланг холбогдох чиглэлийн байцаагчид хуваарилна.
Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох чиглэлийн улсын байцаагч тухайн аж ахуй нэгжтэй эргэх холбоо үүсгэн ажиллана.
Мэдээллийн санд: хяналтын обьeктын дотоод ажилтны судалгаа, улирал бүр ирүүлсэн тайлан, хяналтын байгууллагаас өгсөн зөвлөгөө багтана.
Дотоодын хяналтын тайланд: Дотоод хяналтаар хийгдсэн ажил, гүйцэтгэл, хэрэгжилтийг тусгана. (тухайн обьeктын үйл ажиллагаатай холбоотой хяналтын хуудсаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан)
Дотоод хяналтын тайланганалтыг томилогдсон ажилтан хариуцна.
Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан хяналтын хуудас бүрт Дотоодын хяналтыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт тусгагдсан болно.
Хяналтын хуудаснуудыг www.inpection.gov.mn сайтны "хяналт шалгалт" цонхоос татах боломжтой
Танай үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж байгаа Улсын баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн жагсаалт-д заагдсан хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлын эрсдлийг үнэлэхэд "Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийг шалгах" 5.28.1 дугаартай хяналтын хуудсыг ашиглана.
Улсын баталгаажуулалтад хамрагдах хэмжих хэрэгслийн жагсаалт www.masm.gov.mn сайтад байрлаж байгаа.
Сэлэнгэ МХГ
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
13 дугаар зүйл: Аж ахуй нэгж байгууллагын хэмжилзүйн дотоод хяналтыг дараахь байдлаар хэрэгжүүлнэ.
Тогтоолын
Тогтоол нь
Тогтоолын
Тогтоолын
Тогтоолын
Ажил, үйлчилгээ
Бараа, бүтээгдэхүүн
Үйл ажиллагаа

Тогтоолын
Тогтоолын
Тогтоолын
Дотоод хяналт шалгалтын (нэгж) ажилтаны эрх үүрэг:
Тогтоол

Тогтоолын
АМЖИЛТ ХҮСЬE.
Таны анхааралд:
хэмжилзүйн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх тухай.
Full transcript