Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ХЯНАЛТ

An exclusive, reusable business pitch Prezi for our fans!
by

Choijil Altangerel

on 20 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ХЯНАЛТ

6.4.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмыг Засгийн газар тогтооно.
13.1
.Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эрх баригч
нь холбогдох хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, түүний байгууллага, тухайн Хурал, Засаг даргын болон өөрийн шийдвэрийг байгууллагынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Засгийн газраас тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн
дотоодын хяналт шалгалтын журам тогтоож ажиллана
Дотоод хяналт шалгалтын (нэгж) ажилтны эрх үүрэг:
Хариуцлага
Мэдээлэлийн сан бүрдүүлэх
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4 д заасан заалт
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дах заалт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09 ны өдрийн 311 дүгээр тогтоол
19 дүгээр зүйл:
Аж ахуй нэгж, байгууллагын хэмжилзүйн үйл ажиллагаа:
1. Аж ахуй нэгж байгууллага, түүний удирдлага нь эрхэлсэн ажил үйлчилгээнийхээ хүрээнд хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хариуцах бөгөөд энэ талаар дараахь үүрэг хүлээнэ.
5/ хэмжилзүйн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
Eрөнхий зүйл
“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д
заасны дагуу дараахь эрх бүхий этгээд батална:
• Монгол улсын сайд
• Яам
• Агентлаг
• Харьяа бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж
• Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
• Өөрийн Засаг даргын ажлын алба
• Доод шатны Засаг даргын ажлын алба
• Харьяа байгууллага, аж ахуйн нэгж

Тухайн байгууллага, ААН
• Бусад тохиолдолд
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж/ ажилтан нь:
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4-д заасныг үндэслэн
“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”
-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоолоор баталсан.
• Зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, дүнг тайлагнах;
• Хяналт шалгалт явуулахдаа ААН, байгууллагын салбар, нэгжийн удирдлагатай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах
• Илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах
• Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актыг өөрийн байгууллагад сурталчлах, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах
• Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

Дотоод хяналт шалгалтын зорилго
Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах

Гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх

13.1-д Аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний хэмжилзүйн алба нь хэмжилзүйн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах үүрэгтэй. Үүнд:
1/ энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаагаас бусад өөрийн хэмжих хэрэгсэлд
шалгалт тохируулга хийх
;
2/ өөрийн хэмжих хэрэгслийг з
агварын туршилт, баталгаажуулалтад болон шалгалт тохируулгад хугацаанд нь бүрэн хамруулж
байгаа эсэхэд хяналт тавих;
3/ хэмжих хэрэгслийн
техникийн бэлэн байдал, ашиглалтад болон хэмжил гүйцэтгэх аргачлал, хэмжлийн шаардагдах нарийвчлал
, хэмжилзүйн дүрэм, журмын мөрдөлтөд хяналт тавих;
4/
өөрийн үйл ажиллагаанд илэрсэн
хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, хэмжилзүйн дүрэм, журмын
зөрчлийг арилгах
.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа:
Энэхүү нийтлэг журам
Монгол Улсын хууль тогтоомж
Ерөнхийлөгчийн зарлиг
Засгийн газар
Эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг удирдлага болгоно.

Дотоод журам нь:

Нийтээр дагаж мөрдөх хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх

• Холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах
• Хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах
• Зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх
• Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаархи мэдээллээр удирдлагыг хангах
• Дотоод хяналт шалгалтаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хор хохирол учруулж болохуйц нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх

Дотоод хяналт шалгалтын зарчим
• Хууль дээдлэх
• Хараат бус
• Ил тод
• Шударга
• Бодитой
• Хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх

Дотоод хяналт шалгалтын
хамрах хүрээ
Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байх. (Ажилтанг томилсон байх)
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагад шууд захирагдах
Зохион байгуулалтын хувьд бусад бүтэц, нэгжээс хараат бус байна
Мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай байна.
Хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулан мөрдөж ажиллана.
Хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын хурлаар хэлэлцүүлж, шаардлагатай бол шийдвэр гаргуулах
эрх бүхий албан тушаалтны баталсан удирдамжийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
Тогтоолын
Тогтоол нь
Тогтоолын
Тогтоолын
Тогтоолын
Ажил, үйлчилгээ
Бараа, бүтээгдэхүүн
Үйл ажиллагаа

Тогтоолын
Тогтоолын
Тогтоолын
Дотоод хяналт шалгалтын (нэгж) ажилтны эрх үүрэг:
Тогтоол

Тогтоолын
Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан хяналтын хуудас бүрт Дотоодын хяналтыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт тусгагдсан болно.
Хяналтын хуудаснуудыг www.inpection.gov.mn сайтны "хяналт шалгалт" цонхоос өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой хяналтын хуудсуудыг татаж дотоод хяналтад ашиглах боломжтой. (хяналтын хуудас, хэрэглэгчийн хяналтын хуудас)
"Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах" 5.28.1 дугаартай, Савласан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг шалгах 5.28.3 дугаартай хяналтын хуудсаар өөрийн үйл ажиллагааг шалгах
Улсын баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн жагсаалтыг www.masm.gоv.mn сайтад байрлаж байгаа. (СХГ-ын даргын 2014 оны А/384 тоот тушаал)
Ашиглах материал
Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа:
• Тухайн ААН, байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт
• ААН, байгууллагын үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлд хийх хяналт шалгалт
• Үйлдвэрлэж байгаа болон борлуулж байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний чанарт тавих хяналт шалгалт
• Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт;
• Өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт
• Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-д тухайлан заасан бусад хяналт шалгалт. (холбогдох хуулинд заасан үүргийн дагуу хэмжилзүйн болон байгаль орчны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх)
Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, хэрэглэгчийн хяналт, хариуцлага, хуулийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 14 төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудсуудыг МХЕГ-ын даргын 2016 оны А/29 тоот тушаалаар батласан. Энэ
www.inspection.gov.mn/info/ сайтад байрлуулсан "Хэрэглэгчийн хяналт"-ын хуудсуудыг хэрэглэгч цахимаар бөглөнө.
Тухайн ААНБ-ын үйлчилгээ, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч үнэлсэн үнэлгээнд Мэргэжлийн хяналтын байгууллага үнэлгээ хийж, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг дэс дараалалтайгаар авна.
Хэрэглэгч танай үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар стнадартын мөрдөлтийг яаж үнэлснийг дотоод хяналтаараа хянаж, холбогдох арга хэмжээг авч эрсдлийг бууруулж ажиллах бүрэн боломжтой.
Х
Хэрэглэгчийн хяналт
анхаБяа
Сэлэнгэ МХГ
Үндэслэл
Аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил, мөн илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан талаарх бүртгэл хөтөлж мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
Мэдээллийн санд мэргэжлийн хяналтын газар хяналт хийснээр дотоодын хяналтын шалгуур хангалтыг үнэлж дүгнэнэ.

Та бүхэнд амжилт хүсье. Хамтдаа эрсдлээ бууруулцгаая.
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

2017 ОН
Full transcript