Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hubungan keberkesanan latihan dengan prestasi kerja

No description
by

Sahiful Helmy

on 16 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hubungan keberkesanan latihan dengan prestasi kerja

Hubungan Keberkesanan Latihan
Dengan Prestasi Kerja Sahiful Helmy Bin Rozali
210550 BAB 2
SOROTAN LITERATUR BAB 3
METODOLOGI BAB 1
PENGENALAN Kepentingan penyediaan tenaga kerja yang berkualiti dalam menguasai teknologi dan produktiviti.
Latihan adalah satu perkara yang amat penting dalam meningkatkan prestasi pekerja.
Para pelatih dapat memperolehi banyak manfaat daripada latihan.
Kebanyakan organisasi berusaha meningkatkan kualiti pekerja bagi meningkatkan daya saing. PENDAHULUAN Prestasi kerja dapat ditingkatkan melalui pelbagai kaedah.
Kaedah yang paling efektif adalah pemberian latihan.
Sebuah syarikat telekomunikasi Telekom Malaysia Berhad telah dipilih sebagai lokasi dan sampel kajian.
TM mempunyai 7 buah pusat latihan. LATAR BELAKANG KAJIAN Kerancakan perniagaan dan persaingan telah memaksa keperluan latihan dalam organisasi.
Banyak wang yang telah dilaburkan terhadap latihan, namun belum mencapai tahap yang memuaskan.
Keperluan tenaga kerja yang pelbagai fungsi. PENYATAAN MASALAH Mengkaji hubungan signifikan antara faktor keberkesanan latihan terhadap prestasi kerja.
Mengenal pasti cara perlaksanaan latihan.
Mengkaji kekuatan dan kelemahan program latihan.
Mengenal pasti kepentingan latihan OBJEKTIF KAJIAN Hanya tertumpu kepada pekerja ibu pejabat syarikat TM.
Terletak di Telekom Malaysia Berhad, Menara TM LIMITASI KAJIAN Kajian hanya terhadap pekerja syarikat TM.
Terdiri daripada 150 orang responden. SKOP KAJIAN Merungkai kepentingan latihan.
Meninjau perlaksanaan program latihan.
Pengkaji dapat mengetahui lebih mendalam tentang program latihan.
Membantu menambah maklumat dan rujukan. KEPENTINGAN KAJIAN Keberkesanan latihan memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi kerja.
Prestasi kerja yang cemerlang mampu menyumbang terhadap produtiviti organisasi. KESIMPULAN Kebanyakan penyelidik barat telah banyak menjalankan kajian berkaitan latihan.
Jumlah latihan mempengaruhi prestasi pekerja.
Persefahaman pelatih dan jurulatih memainkan peranan penting. PENDAHULUAN Latihan : Proses pembelajaran kemahiran yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
Prestasi Kerja : Kebolehan seseorang dalam melaksanakan tugas dan berkait rapat dengan hasil dan kejayaan organisasi. TAKRIF KONSEPTUAL Juridico (1993) : Sokongan dari organisasi penting dalam membantu perlaksanaan program latihan.
Sarminah (1996) : Dimensi latihan mempunyai perkaitan dengan kecekapan tugas selepas latihan.
Orpen (2000) : Latihan meningkatkan keyakinan diri dan pengetahuan terhadap tugas. KAJIAN TERDAHULU BERKAITAN Model ADDIE : Terdiri daripada fasa analysis, design, development, implementation, implementation, dan evaluation.
Model pengajaran Kemp : Diasaskan oleh Jerold Kemp dan mempunyai 9 komponen berbeza.
Teori pembelajaran sosial : Seseorang mempelajari sesuatu dengan melihat orang lain sebagai model. TEORI DAN KONSEP BERKAITAN Pemboleh Ubah Bersandar


Prestasi Kerja Pemboleh Ubah Tidak Bersandar
Alat Bantuan Mengajar (ABM)
Modul Pembelajaran
Persekitaran Tempat Latihan
Fasilitator
Objektif Latihan KERANGKA TEORETIKAL H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara alat bantuan mengajar dalam program latihan dengan prestasi kerja.
H2: Terdapat hubungan yang signifikan antara modul pembelajaran dengan prestasi kerja.
H3: Terdapat hubungan yang signifikan antara persekitaran tempat latihan dengan prestasi kerja.
H4: Terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitator program latihan dengan prestasi kerja.
H5: Terdapat hubungan yang signifikan antara objektif program latihan dengan prestasi kerja. HIPOTESIS KAJIAN Kajian lepas membuktikan bahawa keberkesanan program latihan mempengaruhi prestasi kerja. KESIMPULAN Metodologi memberi panduan bagaimana data dikutip dan dikumpul.
Ia memudahkan pengkaji dalam kerja-kerja penyelidikan.
Berperanan memastikan kaedah bersesuian dengan objektif kajian. PENDAHULUAN Kajian yang dijalankan adalah berbentuk kuantitatif.
Ia boleh diukur melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik.
Saiz sampel adalah lebih besar berbanding kualitatif. REKA BENTUK KAJIAN Prosedur persampelan kebarangkalian (secara rawak) akan digunakan.
200 borang soal selidik akan diedarkan.
Borang yang diterima daripada responden akan diukur dan dianalisis menggunakan kaedah likert lima mata. PENSAMPELAN KAJIAN Sumber primer : Data-data yang diperoleh daripada responden melalui borang soal selidik.
Sumber sekunder : Melibatkan penggunaan sumber dokumentari seperti buku berkaitan latihan dan penggunaan internet sebagai maklumat sokongan. KAEDAH PENGUMPULAN DATA Borang soal selidik akan digunakan sebagai instrumen kajian.
Borang soal selidik terdiri daripada 7 bahagian dan 5 bahagian mewakili elemen keberkesanan latihan. INSTRUMEN KAJIAN Data yang diperolehi dari borang soal selidik akan dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS)
Kaedah deskriptif : Mengkaji taburan demografi responden.
Kaedah inferensi : Menggunakan teknik kolerasi Pearson dalam mengkaji hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. KAEDAH PENGANALISIAN DATA Membincangkan tentang reka bentuk kajian yang berbentuk kuantitatif.
Penggunaan borang soal selidik sebagai instrumen kajian.
Maklumat dari borang soal selidik dijadikan data dalam menganalisis hubungan keberkesanan latihan dengan prestasi kerja. KESIMPULAN SEKIAN TERIMA KASIH
Full transcript