Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Системний аналіз. Принцип розвитку

No description
by

Vlad Lavro

on 10 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Системний аналіз. Принцип розвитку

Поняття розвитку системи
Розвиток являє собою складний процес якісної зміни.
Розвиток є однією з фундаментальних засад всього сущого. Джерела розвитку знаходяться як в середині самої системи, так і в зовнішньому середовищі і забезпечують просторово-часові якісні зміни системи завдяки використанню речовини, енергії, інформації.
Закономірності розвитку систем
Висновки
Дослідження процесів розвитку, врахування невизначеності та випадковості, співвідношення розвитку і стійкості, вивчення механізмів, які покладено в їх основу – найбільш складні задачі теорії систем.
В основу синтезованої системи потрібно закладати можливість розвитку, нарощування, розширення, удосконалення, накопичення інформації, взаємодії з зовнішнім середовищем.
Врахування принципу розвитку в процесі реалізації системного аналізу є необхідною умовою того, що прийняті рішення по удосконаленню існуючої системи або створення нової забезпечать ефективне функціонування системи протягом заданого часу.
Синергетика
Синергетика – міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної фізики («формальних технологій»).
Принципи системного аналізу
Для практичної діяльності людини важливі такі проблеми розвитку:
збереження, збільшення життєвого простору;
кризи життєвого шляху та їх подолання;
нестійка рівновага;
можливості і ресурси розвитку системи;
роль зовнішніх факторів в розвитку системи;
вибір і формування ефективної стратегії системи.

Системний аналіз. Принцип розвитку
Презентацію виконав
магістр 1 курсу групи ІНФ-1
факультету кібернетики
КНУ ім. Тараса Шевченка
Лавро Владислав

Системний аналіз – науковий метод пізнання, який являє собою послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінними чи елементами досліджуваної системи, спираючись на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природно-наукових, статистичних, математичних методів.
Системний аналіз ґрунтується на принципах, які визначають його основний зміст і відмінність від інших видів аналізу.
Принципи системного аналізу – це положення загального характеру, які є узагальненням досвіду дослідження людиною складних систем.
Системний аналіз
Поняття принципу
в системному аналізі
Основні принципи
системного аналізу
Принцип кінцевої мети
Абсолютний пріоритет кінцевої (глобальної) мети
Принцип
модульної побудови
Корисно видiляти модулi в системi та розглядати її як сукупнiсть модулiв
Принцип єдностi
Розгляд системи як
цiлого, так i сукупностi частин (елементiв)
Принцип зв'язностi
Розгляд будь якої
частини разом з її зв'язками з оточенням
Принцип ієрархiї
Корисно вводити iєрархiю частин (елементiв) i (чи) їх ранжування
Принцип функцiональностi
Спiльний розгляд структури i функцiй з прiоритетом функцiй над структурою
Принцип децентралiзацiї
Поєднання рiшень, якi приймаються, та керування централiзацiєю i децентралiзацiєю
Принцип невизначеності
Врахування невизначеностей та випадковостей у системi
Принцип розвитку
Врахування змiн системи, її здатність до розвитку, розширення, замiни частин, нагромадження iнформацiї
Основні етапи розвитку систем
Життєвий цикл
інформаційної системи:
Історичність
Кожний об’єкт повинен розглядатися в ретроспективі, з врахуванням історії виникнення і етапів розвитку. Цей принцип зобов’язує дослідника розкривати минуле системи і виявляти тенденції і закономірності її розвитку в майбутньому.
Закономірність
самоорганізації
Динамічна система здатна самостійно підтримувати, відтворювати або удосконалювати рівень своєї організації при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її існування та функціонування задля підвищення стійкості, збереження цілісності, забезпечення ефективних дій чи розвитку.
Теорію самоорганізації в системах різноманітної природи розглядає синергетика.
Згідно синергетичного підходу:

Предметом синергетики є механізми спонтанного формування і збереження складних систем, зокрема тих, які перебувають у стані стійкої нерівноваги із зовнішнім середовищем.
Синергетика вивчає нелінійні ефекти еволюції систем різної природи: фізичних, біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних та ін.

Закритий етап, який характеризується появою передумов для виникнення системи.

Підготовчий
Зародження
системи
Розвиток
системи
Стабілізації
Розквіту
(зрілості)
Надлому
Інерційний
1) Проектування
2) Виготовлення
3) Введення в експлуатацію
4) Експлуатація
5) Нарощування можливостей (модернізація)
6) Виведення з експлуатації (заміна)
Елементи зв’язуються один з одним. Формується первісний контур додатного зворотного зв’язку.

Інтенсивне кількісне і якісне зростання; формується майбутній вигляд системи. На цьому етапі система сильно залежить від зовнішніх умов.

Формується контур від’ємного зворотного зв’язку.

Система стійко реалізує свої інтегративні властивості, знаходячись в стаціонарному стані, але на цьому етапі між системою і зовнішнім середовищем накопичуються суперечності.

Все більше і більше ресурсів втрачається на боротьбу з порушенням компонент. Система починає дезорганізовуватися і стає все менш ефективною.

Зв’язки рвуться, система спрощується і повністю втрачає інтегративну властивість.
1) складноорганізованим системам неможливо нав'язати напрями і шляхи розвитку, можливо лише сприяти (через слабкі впливи) процесу самоорганізації;
2) неможливо досягти одночасного поліпшення відразу всіх важливих показників системи;
3) при кількох станах рівноваги еволюційний розвиток системи відбувається при лінійному зростанні ентропії (невизначеності ситуації);
4) для складних систем існують декілька альтернативних шляхів розвитку;
5) кожний елемент системи несе інформацію про результат майбутньої взаємодії з іншими елементами;
6) складна нелінійна система в процесі розвитку проходить через критичні точки (точки біфукації), в яких відбувається розгалуження системи через вибір одного з рівнозначних напрямів її подальшої самоорганізації;
7) управляти розвитком складних систем можливо лише в точках їх біфукації за допомогою легких поштовхів, сума яких має бути достатньою для появи резонансу – достатньої амплітуди коливань як усередині системи, так і відносно впливів зовнішнього середовища.

"Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів"
Клод Гельвецій
(1715-1771)
"У питанні про системи нагромадили стільки помилок лише тому, що не розкрили переваг і недоліків тих принципів, на яких вони спочивають "
Етьєн Бонно де Кондільяк
(1714 -1770)
1. Ковбаско О.М. Системний підхід та системний аналіз як складові методології дослідження складних природних та соціальних явищ: навч.-метод. розробка теми. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 29 с.
2. Попов В.М. и др. Системный анализ в управлении социально–экономическими и политическими процессами. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2002. – 501 с.
3. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу. – Х.:Тимченко, 2005.– 288 с.
4. Старыш О.Г. Системологія. Підручник.–Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
5. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие.– К.: МАУП, 2003.– 368 с.
6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова.
- М.: Финансы и статистика, 2006. – 848 с:
Використані джерела
Full transcript