Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALFIN: l'Alfabetització Informacional

Alfabetització informacional, competències informacionals, CI2, UNICI2

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALFIN: l'Alfabetització Informacional

Servei de Biblioteca i Documentació
Pla de Formació de la UIB.
Any 2013.
curs d'ALFIN:
una aproximació a l'ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL.
els arxius d'ALFIN :
La persona utilitza la informació eficaçment per complir un propòsit específic (a títol individual o com a grup)
La persona avalua la informació i les seves fonts de forma crítica, i incorpora la informació seleccionada a la pròpia base de coneixements i el sistema personal de valors
La persona accedeix a la informació requerida de manera eficaç i eficient
La persona és capaç de determinar la naturalesa i nivell d'informació que necessita
La persona comprèn les qüestions econòmiques, legals i socials que envolten l'ús de la informació, i hi accedeix i la utilitza de forma respectuosa, ètica i legal
RECONÈIXER LA NECESSITAT D'INFORMACIÓ
competència 1
els papers d'ALFIN:
La formació d’usuaris tradicional
ha donat pas a una nova forma d’aprenentatge/ensenyament basat
en l’adquisició de noves competències
i habilitats en el procés de documentar-se i produir nova informació:

l’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL.
per què?
De la formació d'usuaris a
l'ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL
EN EL MARC DE L'EEES ...
Cada assignatura té la seva GUIA DOCENT:
Identificació de l'assignatura
Contextualització
Requisits
Competències
Continguts
Metodologia docent
Estimació del volum de treball
Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Recursos, bibliografia i documentació complementària
Què són
les competències?
Conjunt de coneixements, habilitats i destreses que ha d'assolir l'estudiant per afrontar amb èxit la vida acadèmica, professional i social.
Les competències genèriques
= competències transversals
Són les que habiliten i capaciten l'estudiat en una gran
varietat de funcions i tasques.
Són el conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que capaciten els individus a reconèixer QUAN necessiten informació,
ON localitzar-la,
COM avaluar la seva idoneïtat i
donar-li un ÚS ADEQUAT d’acord amb
el problema que tenen plantejat.
... i les competències informacionals
(CILIP, 2004)

1. L’estudiant BUSCA la informació que necessita.
2. L’estudiant ANALITZA i SELECCIONA la informació de manera
eficient.
3. L’estudiant ORGANITZA la informació adequadament.
4. L’estudiant UTILITZA i COMUNICA la informació eficaçment de
forma ètica i legal, amb la finalitat de construir coneixement.
Les competències informacionals estableixen l’ADQUISICIÓ per part de l’estudiant de les HABILITATS següents:
l'ALFABETITZACIÓ
INFORMACIONAL
és el procés d’aprenentatge continu i
permanent mitjançant el qual la persona:
1. Identifica una necessitat o defineix un problema,
2. Cerca recursos aplicables
3. Reuneix i consumeix informació
4. Analitza i interpreta
5. Sintetitza i comunica eficaçment a altres persones
6. Avalúa el producte realitzat.
ALFIN pretén, a més de les activitats pròpies de la formació d’usuaris,
treballar altres competències fins ara
no plantejades:
1. L’avaluació dels recursos
2. La comprensió, utilització i
comunicació de la informació.
vol fomentar l’AUTONOMIA de
l’individu i el DESENVOLUPAMENT de la seva CAPACITAT CRÍTICA en una societat
complexa, necessitada d’implicació i participació democràtica.
L’aprenentatge
a través d’ALFIN:
REBIUN. Línia estratègica 1
i la realitat a múltiples universitats
d'Austràlia, Estats Units i Europa
NORMES I
RECOMANACIONS
QUE ESTÀ PASSANT EN EL MÓN UNIVERSITARI?
I A ESPANYA?
Association of College and Research Libraries (ACRL)
Australian and New Zealand Institute
for Information Literacy (ANZIIL)
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)
Recomanacions en els llibres blancs dels títols de grau.
"Adquisición de competencias en información.
Una materia necesaria en la formación universitaria" de Manuel Area
Recopilació de recursos d'informació sobre habilitats informacionals a la web de REBIUN.
ANECA (2005)
EEES
S'apliquen a totes les matèries i disciplines:
la comunicació, la resolució de conflictes,
el raonament, la capacitat de lideratge,
la creativitat, la motivació,
el treball en equip ...
i la capacitat d'APRENDRE!!
LES GUIES DOCENTS
Què són les competències?
El conjunt de CONEIXEMENTS, HABILITATS, CONDUCTES i DESTRESES que capaciten a l'individu per afrontar les exigències acadèmiques, professionals i socials.
LES GUIES DOCENTS DE LES ASSIGNATURES:
Les competències segons les normes sobre aptituds per l'accés i l'ús de la informació a
l'Ensenyament Superior (ACRL/ALA 2000)
COMPETÈNCIA
COMPETÈNCIA
COMPETÈNCIA
COMPETÈNCIA
COMPETÈNCIA
- Defineix bé i acota la teva cerca
- Identifica els termes i conceptes clau
- Identifica els diferents recursos
d'informació a consultar
PREGUNTES A RESPONDRE:
Què estic cercant? Definició clara i concreta
Què és el que ja tinc o ja conec?
Per a què ho vull? ús de la informació?
Quin nivell d'informació? àmbit geogràfic, llengua, ...
Des de quan? Quins anys?
Quins recursos d'informació tinc al meu abast?
ACCEDIR A LA INFORMACIÓ
competència 2
- Selecciona els recursos d'informació científics,
acadèmics i especialitzats, adequats al tipus
d'informació que necessites (un llibre, un catàleg,
una revista, un cercador, una bbdd, una guia
temàtica, ...)
- Valora la quantitat, qualitat i relevància dels
resultats obtinguts.

- Construeix l'estratègia de cerca i posa-la en pràctica
en els diferents recursos seleccionats.
- Revisa l'estratègia de cerca si és necessari.
- Gestiona la informació localitzada i organitza-la
(amb un gestor de bibliografia personal).
ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
Selecciona i consulta DIFERENTS recursos d'informació i compara'n els resultats.
Utilitza la CERCA AVANÇADA sempre que sigui possible.
Consulta la GUIA D'ÚS o l'AJUDA per aplicar les eines de cerca apropiades per cada recurs.
Fes una LLISTA de paraules (conceptes), sinònims i termes relacionats.
No et limitis a fer una sola cerca.
No et conformis amb el primer resultat.
AVALUA LA INFORMACIÓ
competència 3
Avalua cada recurs d'informació (criteris):
PREGUNTES ...
Et creus tot el que apareix a Internet?
Tens present que qualsevol persona pot penjar continguts a la xarxa?
La informació que localitzes és exacta, fiable, objectiva, imparcial, completa, relevant, ... Com la pots contrastar?
Quina vigència té? Quina és la finalitat de la web on es publica? Hi ha publicitat?
L'AUTORIA, el CONTINGUT (exactitud, objectivitat, cobertura, vigència, relevància), l'ACTUALITZACIÓ de la informació, PUBLICACIÓ, a qui va dirigit, i la NAVEGABILITAT i recuperació de la informació.
Avalua la informació que has obtingut (en els diferents recursos) i tria la que és pertinent a la teva cerca.
El seu objectiu és
CREAR APRENENTS al llarg de tota la vida,
persones capaces de resoldre
necessitats d'informació, avaluant,
utilitzant, i optimitzant la informació
per resoldre problemes o
per prendre decisions.
Les competències segons CILIP (2004)
COMUNICA LA INFORMACIÓ
competència 4
TREBALLA LA INFORMACIÓ RECOPILADA:
Sintetitza, resumeix, extreu les idees principals de la informació localitzada per construir nou coneixement.
Incorpora tota la informació que et proporcioni un valor afegit.
Comunica i comparteix el resultat
ÚS ÈTIC DE LA INFORMACIÓ
competència 5
QUIN ÚS DONES A LA INFORMACIÓ?
Utilitza la informació de manera respectuosa, seguint criteris ètics i legals, sobretot en:
Cita els documents utilitzats.
- El plagi
- La reproducció de documents
- L'accés i l'ús de la informació electrònica
i les
CI2?
LES COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES I INFORMACIONALS (CI2)
Comissió mixta CRUE-TIC i REBIUN (rev. ampl. 2012) - recomana ...
"Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado"
LES COMPETÈNCIES
INFORMÀTIQUES I INFORMACIONALS (CI2)
Els objectius específics de la proposta d'integració de les COMPETÈNCIES INFORMACIONALS I INFORMÀTIQUES en els estudis de grau són:
- DONAR IMPORTÀNCIA a aquestes competències transversals,
- INCREMENTAR L'ÚS i L'APROFITAMENT dels recursos tecnològics i
d'informació disponibles a cada universitat,
- REDEFINIR L'OFERTA FORMATIVA dels serveis de Biblioteca i d'Informàtica,
i INTEGRAR-LA als plans d'estudi.
Són el conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que capaciten els individus a saber
COM FUNCIONEN les TIC, PER QUÈ SERVEIXEN, i COM S'HAN D'UTILITZAR per arribar a l'objectiu desitjat.
LES COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES
Els alumnes han d'adquirir habilitats per ser AUTÒNOMS i COMPETENTS en l'ús dels ORDINADORS, PROGRAMARIS i en l'accés a la XARXA.
INTEGRACIÓ DE LES CI2
EN ELS PLANS D'ESTUDI
Hi ha DIFERENTS MANERES DE TREBALLAR les competències informàtiques i informacionals en els plans d'estudi:
- Integració dels continguts en assignatures,

- Una assignatura específica amb els continguts i obligatòria
per a tots els estudis,
- Reconeixement de les competències obtingudes
externament a través d'un organisme acreditat.
UN
EXEMPLE
Univ. de Saragossa, La Laguna, Santiago, Alacant, Huelva i Vigo
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/18533
http://www.uned.es/biblioteca/tutorial_uso_etico/presentacion.htm
CONTINGUTS BÀSICS que ha d'incorporar qualsevol curs en competències informàtiques i informacionals (CI2)
FENT
UN PLA DE FORMACIÓ ALFIN
PER LA UIB!

QÜESTIONS
IMPORTANTS
QÜESTIONS
IMPORTANTS
PLANIFICACIÓ
El personal que fa la formació té els CONEIXEMENTS:
1. Anàlisi de l’entorn (intern i extern)
2. Tipologia d’usuaris i identificació de
necessitats
3. Definició d’objectius
4. Definició de competències específiques
5. Recursos materials i humans
6.Tecnologies 2.0 per a l’ensenyament
7. Mètodes de formació
8. Disseny d’activitats (tipologia, planificació
espai/temps, difusió)
9. Avaluació
LA "NOSTRA"
GUIA DOCENT
Identificació de l'assignatura
Contextualització
Requisits
Competències
Continguts
Metodologia docent
Estimació del volum de treball
Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Recursos, bibliografia i documentació complementària
L'ESTUDIANT:

* Quin interés/motivació té?
* Dins quina assignatura està?
* De quin curs?
* Són coneixements bàsics o avançats?
* Ha de fer alguna “pràctica” amb el que ha après
o se l'hi ha explicat?
QÜESTIONS
IMPORTANTS
- De la matèria que explica
- Dels equips tècnics que utilitza
- De la tasca docent
EL FORMADOR
Tenir en compte la funció de la
sessió informativa que imparteix
EL FORMADOR
Capacitar o transmetre CONEIXEMENTS, DESTRESES,
HABILITATS per a la realització de les tasques
Elaborar els objectius generals i definir
què aconseguirà l'alumne
Determinar la manera d'organitzar
els continguts en temes
Elegir el mètode pedagògic que s'ajusti
als objectius i continguts
Transmetre els valors socials i ètics
en la utilització de la informació
Utilitzar l'avaluació com a tècnica de
retroalimentació del que s'ha après
Assessorar, innovar, ...
MOTIVAR!!
LA PERSONA ALFABETITZADA EN INFORMACIÓ ...
1. Reconeix que la informació precisa i completa és la base
per a la presa de decisions intel·ligents
2. Reconeix la necessitat d'informació
3. Formula preguntes basades en les necessitats d'informació
4. Identifica recursos potencials d'informació
5. Desenvolupa estratègies de cerca amb èxit
6. Accedeix a tot tipus de recursos d'informació
7. Avalua la informació
8. Organitza la informació
9. Integra la nova informació en el coneixement existent
10. Utilitza la informació en el pensament crític
i la solució dels problemes.

Modelo TUNE para la formación de usuarios de bibliotecas (2005)
http://www.tune.eu.com
[...]
Modelo TUNE para la formación de usuarios de bibliotecas (2005)
http://www.tune.eu.com
[...]
Full transcript