Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

No description
by

L Janssen

on 17 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Aanleidingen
(Te) Hoge depositie van stikstofverbindingen in Natuurterreinen
Vastlopende vergunningverlening; moeilijke toetsingen
Cie Trojan, Cie Huijs
Crisis en Herstelwet 2010

Minder genoemd gezondheid, relatie fijnstof

PAS
Gericht op oplossen van de Natura 2000 problematiek

Zorgen voor structurele daling van de depositie

Zorgen voor herstel van aangetaste natuur

Resulteert in ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten
Vergunningverlening weer mogelijk


Herstel Natuur
Elk N2000 gebied een gebiedsanalyse:
Welke problemen spelen er in het gebied
Is het mogelijk om de natuurdoelen te halen?
Wat moet je daar voor doen?
Inge, Margo, Jeroen, Guido, Leo, Jack

Maatregelensets
Maaien, plagen, herstel hydrologie, ......

Uitvoering maatregelen is verplicht!

Maatregelen worden ook in beheerplannen opgenomen (2014 -2015)
Daling depositie
Autonome ontwikkeling door ingezet beleid
Nieuw generiek (landbouw)beleid
Provinciaal beleid: verplicht schonere stallen. (Stikstofverordening, sinds 4 oktober 2013); Trekker: Gerda
ToePASsing
Beleid uitgifte ontwikkelingsruimte: IPO; Cluster Natuur

Toepassing van de PAS bij de vergunningverlening (cluster vergunningen)


Landelijk: EZ trekker
I&M, Defensie, IPO/12 provincies, VNG, UvW

Task Force: Torben, Peter

Inhoud & ontwikkeling PAS onderdelen: Leon, straks ook cluster Vergunningen
Planning
Enkele producten
Juridische onderbouwing
AERIUS
Gebiedsanalyses
Toetsingskader buitenlandse N2000 gebieden
Monitoring (natuur, depositie)
Oplossing voor projecten zonder vergunning (Interimmers)
organisatie
Ontwikkelingsruimte
4 segmenten:


19 feb infoavond Staten
1 maart: PAS Programma afgerond
3 maart: BO Provincies – Rijk
< 1 april: 12 provincies stemmen in met ter visie legging PAS
1 april – medio mei: PAS incl. gebiedsanalyses ter visie
Juni – juli: verwerken inspraak
Augustus/september PAS definitief (start vergunningsproces)

Diverse risico’s: Wetgevingstraject, advies landsadvocaat, overeenstemming 14 partijen is veeleisend.Proces komende maanden

Voorbeeld herkomst depositie Leudal

Hoe kunnen de natuurdoelen gehaald worden of tenminste niet uit het zicht verdwijnen en,
Hoe kan de economische ontwikkeling voldoende ontwikkelingsruimte geboden worden
Onder voorwaarde van juridische houdbaarheid
Snellere en eenvoudigere vergunningverlening


Doelen van de PAS

Leefomgeving

Voorbeeld herkomst depositie Leudal

Depositieniveau stikstof

www.pas.natura2000.nl
www.aerius.nl
Peter
Leon

Meer weten over de PAS?

Veel kan, maar niet alles
Lokale knelpunten zullen aandacht vergen (landelijk eerst, details later)
Afstemming tussen provincies; sommige provincies hebben grote knelpunten; Limburg, Brabant staan er redelijk voor
Drie PAS-perioden we staan nu pas aan het begin
Positieve effecten van Limburgse verordening benutten door opnemen in de PAS (is ontwikkelingsruimte)
Slag naar de vergunningspraktijk wordt parallel aan de inspraak vormgegeven


Algemene duiding (portefeuillehouder):

Compendium van de Leefomgeving: “Voor de zuurdepositie afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland 3,3 x zo veel exporteert als het van het buitenland ontvangt. Voor de depositie afkomstig van stikstofoxiden is de export 4 x zo groot als de import.”
Limburg importeert (Belgische grens) én exporteert (meer).
In N2000-gebieden flinke buitenlandse bijdrage.
PAS voorziet in afstemming initiatieven en N2000-gebieden aan weerszijden van de grens; EZ overleg  NRW/Vl./Wall.
Buitenland moet ook gaan voldoen aan EU-regels (NEC)  daling te verwachten, maar omvang daarvan nog niet vast.

PAS en buitenland

Lasten verlichting:
Veel kleine bronnen (veraf) vallen onder meldingsplicht
Gebruikersvriendelijke toegankelijke rekenapplicatie: AERIUS (ook voor de RvS)
Feitelijk: overheid levert een (ecologische) onderbouwing voor aanvragers
Ook bij het bevoegd gezag; vergunningverlening eenvoudiger

Risico’s
PAS is een nieuwe oplossing en nog nergens anders toegepast
Praktijkgedrag van aanvragers moeilijk in te schatten

In de praktijk….

Praktijkrisico’s
Afwijken tussen praktijk en behoefteschatting
Aanvragen dichtbij gebied vs veraf
Stapeling van meer aanvragen dan geschat
Landbouw vs andere sectoren (Wie het eerst komt….?)
Afstemmen uitgifte ontwikkelingsruimte nabij provincie grens
Niet reële ontwikkelingsruimteclaims
Opvullen niet-gebruikte vergunde milieuruimte en interimmers

Conclusie: provincie moet beleidsregels voor uitgifte maken


Limburgse ontwikkelingsruimte vs behoefte

Disclaimer: dit zijn voorlopige conclusies omdat er nog aan input en berekeningen wordt gesleuteld. De daling door provinciale verordening nog niet doorberekend in de ontwikkelingsruimte

Vrijwel alle gebieden overschot aan ontwikkelingsruimte, dwz berekende ruimte minus voorlopige behoefteschatting is > 0
Enkele Zuid-Limburgse gebieden komen op ongeveer 0. Dwz er is een evenwicht tussen de berekende ruimte en de voorlopige behoefteschatting
Limburgse ontwikkelingsruimte vs behoefte

Behoefte wordt ingeschat met behulp van landelijke studies (LEI, PBL, RIVM, GE-scenario); nog veel onzekerheden
Confrontatie behoefte en beschikbare ontwikkelingsruimte:
Positief beeld, aantal knelpunten
Grote verschillen tussen provincies
Zoektocht naar maatwerkoplossingen voor knelpunten
Limburg en Brabant komen positief naar voren
Verordeningen
Geen industriëel concentratiebeleid
Structuur landbouw (veel IV) levert een sterke daling, en daarmee veel ontwikkelingsruimteLandelijk ontwikkelingsruimte vs behoefte

Prioritaire projecten
Rijk (Mirt)
Provincie 12 lijsten
Criteria genoemd in de PAS (bestuurlijk belangrijk, concreet)
Hebben voorrang bij het verkrijgen van ontwikkelingsruimte

Andere projecten
Aanvragen uit landbouw
Aanvragen industrie
overige


Vergunnen met ontwikkelingsruimte

Autonome ontwikkeling
Geen vergunning
Bv meer auto km’s, bevolkingsgroei

Grenswaarde
Waarschijnlijk 1 mol
Meldingsplicht op basis van AERIUS
Administreren en monitoren
Niet toestemmingsplichtig ontwikkelingsruimte

Toedeling ontwikkelingsruimte

Een deel van de daling door de autonome ontwikkeling en aanvullende maatregelen wordt weer gebruikt om economische activiteiten ruimte te geven
Berekeningen met AERIUS


Ontstaan van ontwikkelingsruimte

Maatregelen garanderen de instandhouding, verbetering beperkt

Verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de Provincie
Middelen van Rijk via Provinciefonds (ca 12 M€ / jaar)
Borging van uitvoering via contracten met partners
Particulieren
Onderzoeksmaatregelen in eigen beheer
Uitvoering verplicht binnen 6 jaar

Uitvoering Natuurmaatregelen

Per N2000 gebied; analyse van de ecologische problemen
Herstelplan

A. Natuurherstel

A. Natuurherstel

Gegarandeerde daling van de stikstofdepositie in N2000
Door vaststaand beleid (landbouw, verkeer, industrie), is er al een autonome daling van depositie .

Maatregelen
Natuurherstel; regionale implementatie
Emissiebeperking
Nationaal (Rijk, generiek)
Provinciaal (Verordening stikstof)
Ontwikkelingsruimte voor projecten


Onderdelen van de PAS

In 2010 Crisis en Herstelwet: PAS in de Nbwet
Programmatische aanpak, dus niet meer gericht op individuele zaken
Rijksprogramma, dat wordt ontwikkeld samen met provincies
Ambitieus en Realistisch
Juridisch houdbaar
Economie en Ecologie gaan hand in hand

Programmatische Aanpak

Steeds grotere problemen met vergunningverlening
Cumulatie van deposities
Bewijstlast m.b.t. natuureffecten steeds lastiger
Jurisprudentie steeds instabieler en ingewikkelder
Workload voor bevoegd gezag en aanvragers steeds groter

Aan doelstellingen van de EU Vogel- en Habitatrichtlijn wordt niet voldaan
Voortbestaan soorten, ook in Limburg, bedreigd
Nederland komt internationale afspraken niet na
Mogelijke “in gebreke stelling” met zware boetes tot gevolg


Gevolgen nu

Stikstofproblematiek (economie)

Peter Röell
Leon Janssen

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

Landelijk

Limburg:
Verwachte gemiddelde depositiedaling per gebied varieert van 100 tot 300 mol (lokaal meer/minder)

In veel habitattypen blijft er rond 2030 een overschrijding van de kritische depositie waarde

In de praktijk…Natuurherstel

Grafiek: Leudal

Nationaal, generiek aanvullende beleid
Staltechnieken
Mestaanwending
Voermanagement
Provinciaal beleid
Verordening Stikstof
Overleg over extra subsidieinstrument (EZ/IM - Provincies)


B. Bronmaatregelen

Geschiedenis

Stikstofproblematiek (natuur)

Naar uitvoering...
Informeren 'buitenwereld'

Klaarmaken eigen organisatie

Meenemen bestuur
Buitenwereld
Maatregelen: loopt....
Comm. terreinbeheerders
Vastleggen uitvoering

Vergunningprocedure
Voorlichting aanvragers

Eigen organisatie
Opleiding contractmanagers TBO's

Maken verdeelregels OR (landelijk)

Implementatie AERIUS (pdf's)
Teksten vergunningen (landelijk??)

Full transcript