Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Examentraining bronnen

Havo 5
by

Maxim Arnoldy

on 22 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Examentraining bronnen

acte van verlatinghe 1581
Geschreven bronnen
observeren:
bekijk de afbeelding
begin met het lezen van de toelichting
Kijk of er informatie staat over de tekenaar
standplaatsgebondenheid (het is een tekening die iemand bespot en daarom moet je weten aan welke kant de tekenaar staat)
Let op de datum (een spotprent moet actueel zijn, dus de gebeurtenis op de prent heeft waarschijnlijk plaatsgevonden rond de datum die boven/ onder de prent staat)
beschrijf de prent voor jezelf/ Herken je personen op de prent/ Hoe zijn deze personen afgebeeld?
Let op voorwerpen of symbolen
Soms worden er landen of volken afgebeeld waar bijvoorbeeld vlaggen of symbolen voor gebruikt worden
afbeeldingen/ spotprenten
Duitsland
Let op
Geschiedenis en Bronnen:
Bronnen zijn erg belangrijk voor het vak geschiedenis/ het verteld ons iets over het verleden
Ook bij het examen van geschiedenis spelen bronnen dus een grote rol.
Een bron kan een stuk tekst zijn, bijvoorbeeld uit een krant, een reisverslag, een dagboek of oude geschriften. Maar ook foto’s, tekeningen, schilderijen en spotprenten zijn bronnen.

Bronnen
Examen training
Havo 5
De Republiek: geschreven bronnen
De Republiek: afbeeldingen/ spotprenten
De Koude oorlog
Is de bron betrouwbaar?
Door wie is het geschreven of getekend?
objectief beeld of is deze persoon partijdig?
Voor wie is de bron gemaakt/ wat is de doelgroep
Is de bron gemaakt in de tijd waarover het gaat of is de bron later geschreven (is het dus een primaire of secundaire bron)?

geschreven bronnen:
Lees de toelichting bij de bron/ vaak zit er bij het examen al informatie in die je nodig hebt bij het beantwoorden van de vraag
Bekijk (lees) de bron/ waar gaat het over/ wat is het onderwerp/ begrijp wat er staat
lees de vraag
bekijk de bron nog eens (lezen dus)
op het examen vragen ze vaak om een uitleg of toelichting/ verwijs dan altijd (zorgvuldig) naar de bron
geef een omschrijving van de bron in eigen woorden/ dit kun je aanvullen met citaten uit de bron
een citaat alleen is vaak geen antwoord er moet altijd een eigen omschrijving bij
vaak bestaat een vraag gesteld over het onderwerp van de bron uit 2 delen/ 1 te beantwoorden met bron en 1 te beantwoorden zonder de bron/ haal deze niet door elkaar
Context:
hoe zit de tijdlijn van het examen onderwerp in elkaar
je moet de historische achtergrond kennen
Historische gebeurtenissen zijn altijd veroorzaakt door of beïnvloed door andere gebeurtenissen
Het is dus van belang om ook de context van het examen onderwerp goed te kennen
interpreteren:
Bedenk wat het onderwerp is
welke historische gebeurtenis word er afgebeeld
wat denk je dat de mening van de tekenaar is
Worden bepaalde personen belachelijk gemaakt of juist heldhaftig afgebeeld
Het kan ook zijn dat alle personages negatief zijn afgebeeld/ dan vindt de tekenaar waarschijnlijk de hele situatie belachelijk
Bedenk wel dat de tekenaar een grap wil maken met de prent/ hij of zij kan dus iets overdrijven of anders weergeven dan het in werkelijkheid was
dit is lastig: gevoel voor humor/ sarcasme/ ironie zijn niet aan te leren maar moet je aanvoelen
Probeer te bedenken welke boodschap de tekenaar wil overbrengen met de spotprent.

Oktober 1962/ President Kennedy (VS) & Chroesjtsov (Sovjet Unie)
Bekijk bovenstaande bron:Welke conclusie kun je trekken over onze hedendaagse maatschappij
Sovjetcartoon 1952. teksten: Woorden en Daden De Amerikaanse politicus in de broekzak spreekt de woorden Vrede, Verdediging en Ontwapening. De generaal plant een vlaggetje in Griekenland (Griekenland en Turkije treden in februari toe tot de NAVO)

Illingworth
Daily Mail (rechtse Britse krant)
9 September 1948 (drie maanden na het begin van de Blokkade van Berlijn)
Muizen op de grond: westerse landen
Muis in de lucht: Berlijners

Tijdvak 10: tijd van televisie en computers
Kenmerkend aspect 45
De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

De communistische dreiging in Griekenland en Turkije was in 1947 de aanleiding voor de Trumandoctrine, die bepaalde dat de Verenigde Staten elke democratie die bedreigd werd te hulp zouden komen. Omdat het verarmde Europa door de Amerikaanse regering werd gezien als een voedingsbodem voor communisme werd de Truman Doctrine gevolgd door de Marshallhulp, een financieel programma voor de wederopbouw van Europa. De doelstelling van het Amerikaanse buitenlandse beleid was nu containment van het communisme.

bron 16
Een gedeelte uit een beroemde toespraak van president Truman tot het
Amerikaanse Congres op 12 maart 1947, waarin hij de Marshallhulp (financiële en economische steun voor de wederopbouw) aan West-Europa aankondigt

Ik geloof dat onze hulp in eerste instantie economisch en financieel moet zijn, omdat dit essentieel is voor economische stabiliteit en ordelijke politieke processen. (…)
De zaden van totalitaire regimes worden gevoed door ellende en gebrek. Zij verbreiden zich en groeien in de slechte grond van armoede en strijd. Zij komen tot volle wasdom als de hoop van een volk op een beter leven gestorven is.
Wij moeten de hoop levend houden. De vrije volkeren van de wereld kijken naar ons voor steun bij het handhaven van hun vrijheden.

Vraag 22 (5 pt)

Gebruik bron 16 en 17.
In de prent geeft de tekenaar zijn mening over de toespraak van president
Truman.
Wat is de mening van de tekenaar? Ondersteun je antwoord door twee elementen uit de prent te verbinden met twee elementen uit de toespraak.

Vr 23 (1 pt)

De Sovjet-Unie verbood de staten in haar invloedssfeer Marshallhulp (zie bron 16) aan te nemen.
Noem hiervoor de reden.

22 maximumscore 5 p 74
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De tekenaar is het met Truman eens / bevestigt de opvatting van
Truman 1
• De tekenaar beeldt het communisme af als een gier die chaos brengt
naar West-Europa 1
• wat in de rede van Truman naar voren komt in zijn beschrijving van
armoede als voedingsbodem voor totalitaire regimes/communisme 1
• De tekenaar ziet het Congres van de Verenigde Staten als een dokter
die West-Europa te hulp snelt 1
• wat in de rede van Truman naar voren komt in de economische en
financiële hulp die de Verenigde Staten moeten bieden 1

23 maximumscore 1 p73
Kern van een juist antwoord is:
Voor de Sovjet-Unie ging het om het behouden van de eigen invloedssfeer
/ het tegenhouden van invloed van de Verenigde Staten.

tijdvakken:
Uit deze bron valt op te maken wat de opvatting is van Cassius Dio over het romaniseringsproces en hoe dit het best zou kunnen verlopen. 3p
Leg dit uit door aan te geven:
- wat het romaniseringsproces inhoudt en
- welke tactiek bij de romanisering van veroverde volken volgens Cassius Dio het beste gevolgd kan worden en
- waardoor het romaniseringsproces in Germanië volgens Cassius Dio mislukt.
In 9 na Chr. leiden de legioenen van het Romeinse leger onder gouverneur Quintilius
Varus in het Teutoburgerwoud een nederlaag tegen de Germaanse stam van de
Cherusken. De Romeinse geschiedschrijver Cassius Dio schrijft in de derde eeuw
over deze gebeurtenis in Germanië:
Romeinse soldaten waren daar in winterverblijven ondergebracht en men
begon met de aanleg van steden. De plaatselijke barbaren pasten zich aan de
nieuwe gebruiken aan, raakten gewend aan het houden van markten en
ontmoetten elkaar in vreedzame bijeenkomsten. Toch waren zij nog niet hun
oude gewoontes, hun traditionele gebruiken en hun vroegere ongebonden
leven vergeten (…). Zolang ze deze gebruiken slechts geleidelijk en om zo te
zeggen terloops onder nauwkeurig toezicht verleerden, werden ze niet
gestoord door deze verandering van hun levenswijze en veranderden zij
zonder zich daarvan bewust te zijn. Tot Quintilius Varus als gouverneur het
opperbevel over Germanië overnam en hen te snel wilde hervormen. Doordat
hij zich autoritair opstelde, doordat hij hun ook verordeningen oplegde en in
het bijzonder de manier waarop hij belasting van hen verlangde (alsof zij
onderdanen waren), kwam er een einde aan hun geduld. De aanvoerders
probeerden hun vroegere heerschappij weer te bemachtigen en het volk wilde
liever de oude vertrouwde toestand dan de vreemde tirannie.
maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
• Het romaniseringsproces houdt in dat door de Romeinen onderworpen
volken hun oude gewoonten afleggen en de levenswijze van de
Romeinen overnemen, zoals het wonen in steden / houden van
gereguleerde markten / vreedzaam samenleven 1
• Volgens Cassius Dio verloopt de romanisering goed als het een
geleidelijk/terloops proces is / als er niet autoritair wordt opgetreden
door de Romeinse bestuurder 1
• Door het autoritaire optreden/het opleggen van belastingen van
Quintilius Varus/de gouverneur van Germanië komen de Germanen in
verzet (en willen zij de oude toestand terug) 1
Een bewering:
De ideeën van Robert Hooke dragen bij aan het ontstaan van de
wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw en aan het
ontstaan van de Verlichting in de achttiende eeuw.
Leg beide delen van deze bewering uit.
De natuurkundige Robert Hooke publiceert in 1665 een boek met zijn waarnemingen
over de natuur. Over de relatie tussen vuur en zuurstof schrijft hij:
Het lijkt redelijk om te denken dat er niet zoiets bestaat als een vuurelement,
dat een vlam doet opstijgen, maar dat die schijnende tijdelijke massa die wij
'vlam' noemen, niets anders is dan een mengsel van lucht en vluchtige,
zwavelhoudende delen van afbreekbare of brandbare stoffen.
Deze hypothese heb ik getracht te onderbouwen met een eindeloze
hoeveelheid observaties en experimenten. Dit proces hier te beschrijven zou
te ver gaan; het zal mogelijk op een ander moment uit voldoende materiaal
blijken te bestaan voor een veel grotere verhandeling. Zuurstof is iets dat tot
nu toe nog maar weinig werkelijk onderzocht en verklaard is en waarover een
ijverige onderzoeker maar zeer weinig informatie zal vinden, terwijl iedereen
het inademt en er in leeft, ook al is men zich hiervan niet bewust. Maar als
men het eenmaal voldoende zal doorgronden, dan zal dat iemand ongetwijfeld
in staat stellen om een rationele, ja zelfs een waarschijnlijke, zo niet de juiste
verklaring te geven voor alle verschijningsvormen van vuur.
Kern van een juist antwoord is:
• De ideeën van Robert Hooke dragen bij aan het ontstaan van de
wetenschappelijke revolutie, omdat hij uitdraagt dat wetenschappers
onderzoek moeten doen / zelf observaties en experimenten moeten
doen 1
• De ideeën van Robert Hooke dragen bij aan het ontstaan van de
Verlichting, omdat Hooke belang hecht aan rationeel denken /
kennisoverdracht stimuleert door zijn ideeën te publiceren
In 1890 schrijft Alfred Hugenberg, medeoprichter van de nationalistische
massaorganisatie Alldeutscher Verband, een brief die wordt afgedrukt in meerdere
Duitse kranten. Een gedeelte uit deze ingezonden brief:
Er zijn nog grotere gebieden, men hoeft slechts te denken aan
Centraal-Sudan, het natuurlijke achterland van Kameroen1), waarvan de
uiteindelijke bestemming nog door geen enkel verdrag is vastgelegd. Degene
die deze territoria het snelst grijpt en er het meest hardnekkig aan vasthoudt,
zal ze bezitten. Wijst niet alles, (vooral de traagheid waarmee de Duitse
regering optreedt in koloniale aangelegenheden), in de richting van het feit dat
ons vaderland, (…) geconfronteerd zal worden met een nieuwe oorlog, als het
alleen maar de positie wil vasthouden die het in 1870 heeft gewonnen? Het
regeringsstandpunt dat zojuist is verschenen met de motieven voor de
Engels-Duitse overeenkomst2), maakt zonder twijfel duidelijk dat er in
ambtelijke kringen een zekere onverschilligheid bestaat ten opzichte van
koloniale expansie.
noot 1 Kameroen was van 1884 tot 1919 een Duitse kolonie.
noot 2 Op 1 juli 1890 werd een Engels-Duits verdrag gesloten, waarin Duitsland zijn koloniale
claims in Afrika begrensde in ruil voor Helgoland (een eilandje in de Duitse Bocht in de
Noordzee) dat in Brits bezit was.
Volgens een historicus past deze bron bij de Duitse vorm van modern imperialisme.
Ondersteun zijn bewering door:
- aan te geven hoe het Duitse imperialisme genoemd wordt en
- uit te leggen dat deze bron bij het modern imperialisme past.
Kern van een juist antwoord is:
• Weltpolitik 1
• Het modern imperialisme hield verband met industriële behoeften /
afzetmarkten/grondstoffen/nationaal prestige. Dit blijkt uit de bron
waarin wordt gewezen op 'een nog oningevulde plek op de kaart'
(centraal Sudan) als aantrekkelijk gebied voor Duitse claims / de
regering verweten wordt te weinig koloniale ambitie te hebben
In november 1940 schrijft een Nederlandse schooljongen over maatregelen die
tijdens de Duitse bezetting worden genomen:
We hebben op school een Duits boek dat verboden is omdat er een regel
verkeerd in stond. Daar hebben we nu een andere ingeplakt en het bewuste
blad eruit moeten scheuren. De zin was deze, het was een los zinnetje voor
een oefening:
"Het zijn dwazen die denken dat de oorlog zegenrijke gevolgen kan hebben."
Deze gebeurtenis past bij het totalitaire karakter van de nazi-ideologie.
2p 20 Leg dit uit.
Kern van een juist antwoord is:
Door het verwijderen van een zin uit het schoolboek wordt duidelijk dat de
Duitse bezetters/de nazi's de Nederlandse jeugd willen indoctrineren /
controle willen houden op het onderwijs.
Welke houding hebben de westerse landen, volgens de tekenaar, als het gaat om de blokkade van Berlijn. Gebruik 2 beeldelementen
voorbeeld van een goed antwoord is:
- Stalin word afgebeeld als een sterke kat die met de westerse landen speelt/ Stalin is niet te vertrouwen/ kan ieder moment toe slaan
- Westerse landen zijn afgebeeld als muizen en gedragen zich angstig/ durven zich niet krachtig op te sellen
- de westerse landen zullen dus niet krachtig optreden tegen de blokkade van Berlijn uit angst voor Stalin
Full transcript