Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zagrożenia zwiazane z wykonywaniem zadań zawodowych

No description
by

Ernest Gogołkiewicz

on 6 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zagrożenia zwiazane z wykonywaniem zadań zawodowych

Zagrożenie to sytuacja, w której może wystąpić zwiększone prawdopodobienstwo utraty zdrowia, życia lub poniesienia szkody. W sytuacji zagrożenia maleje poczucie bezpieczeństwa.
Zagrożenia
fizyczne
- mechaniczne, elektryczne, pyłowe, termiczne, itp.
chemiczne
- substancjami i preparatami chemicznymi, w tym rakotwórczymi
biologiczne
- priony i wirusy, bakterie, grzyby, itp.
psychofizyczne
- obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne, monotypia), obciążenie psychofizyczne, stres.
Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych dzielą się na:
powodujące wypadki przez fizyczne obrażenia ciała, szczególnie wywoływane mechanicznie , np. upadki, potrącenia, uderzenia;
powodujące choroby zawodowe, wywołane oddziaływaniem na organizm pracownika rozmaitych szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, takich jak: hałas, wibracja, substancje toksyczne, itp.

Zagrożenia zwiazane z wykonywaniem zadań zawodowych
Klasyfikacja zagrożeń zawodowych Europejskiego Technicznego Biura Związków Zawodowych
I. Czynniki fizyczne:
*pena tabelka na stronie 124
przedmioty wprowadzone w ruch
- części wirujące, obiegające, przemieszczające się, wykonujące ruchy złożone;
przedmioty poruszające się swobodnie
- przedmioty upadające, toczące się, wywracające się, będące w poślizgu;
części oddzielające się
- wióry, iskry, odpryski, odłamki, pyły;
materiały wypływające (ciekłe)
- płyny, gazy, pary, dymy, mgły;
zdarzenia uwarunkowane geomechanicznie
- zawalenia, zapadnięcia i osunięcia się gruntu, upadki kamieni;
itp.
II. Zagrożenia chemiczne:
substancje chemiczne
- substancje toksyczne, drażniące, żrące, rakotwórcze, mutagenne, teratogenne, powodujące alergie;
reakcje chemiczne
- wyzwalające (uwalniające) energię (reakcje egzotermiczne);
III. Zagrożenia biologiczne:
żywe komórki
- mikroogranizmy, bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, glony jednokomórkowe, komórki zwierzęce i ludzkie, kultury tkanek;
części składowe komórek
- komponenty biologiczne, aktywne enzymy, biomasa;
makroorganizmy
- rośliny, zwierzęta;
IV. Fizyczne i psychiczne czynniki zagrożenia:
niewłaściwe obciążenia fizyczne
- brak ruchu, jednostronne obciążenie ciała, nadmierne obciążenie statyczne i dynamiczne;
nadmierne obciążenie psychiczne
- zmęczenie psychiczne, monotonia, stres, psychiczne przeciążenie;
V. Czynniki zagrozenia związane z organizacją pracy, łącznie z uwarunkowaniami socjologicznymi:
system organizacji
- regulacje obowiązków, zadania, kompetencje, organizacja zakładu pracy, organizacja bezpieczeństwa;
przebieg pracy
- regulacja zadań cząstkowych, przebieg pracy, podział i przydział robót, struktura pracy, zarządzenia zakładu pracy, instrukcje;
aspekty socjologiczne
- treść pracy, zadania, relacje osobowe, komunikowanie się, partycypacja, zgodność, współdecydowanie;
VI. Względy osobowe jako czynnik zagrozenia:
brak kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia, biegłości, nastawienie, motywacja, brak predyspozycji (przydatności) pod względem fizycznym, zdrowotnym, ograniczenia i przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy niewystarczające predyspozycje intelektualne i psychiczne.
*pełna tabelka na stronie 125
Zagrożenia mechaniczne:

Najczęstszą przyczyną wypadków są zagrożenia mechaniczne.Zagrożenia mechaniczne to wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem części maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych bądź płynnych. Do podstawowych zagrożeń mechanicznych zalicza się zagrożenie:
zgniataniem (zgnieceniem, zmiażdżeniem);
ścinaniem;
cięciem (obcięciem, odcięciem);
wplątaniem, wciągnięciem lub pochwyceniem (zmiażdżeniem, złamaniem);
uderzeniem (obtarciem, uderzeniem, pęknięciem, złamaniem);
kłuciem (przekłuciem, przebiciem);
ścieraniem (starciem lub obtarciem);
wytryskiem cieczy pod wysokim ciśnieniem (uderzeniem, poparzeniem).
W procesach pracy mogą wystąpić zagrożenia:
spowodowane elementami ruchomymi i luźnymi;
spowodowane elementami ostrymi i wystającymi;
związane z przemieszczaniem się ludzi po terenie oraz drogach wewnątrzzakładowych i drogach komunikacyjnych;
spowodowane poparzeniem o charakterze termicznym, chemicznym, w wyniku działania prądu elektrycznego i skoncentrowanej energii promieniowania;
spowodowane porażeniem prądem elektrycznym;
spowodowane pożarem i wybuchem.
Zagrozenia występujące podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi:
Bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym może być groźny dla ludzi, ponieważ ciało jest przewodnikiem i zewnętrzne prądy mogą poważnie zakłócić funkcjonowanie organizmu. Reakcja ludzkiego ciała na prąd zależy między innymi od czasu trwania przepływu i od natężenia prądu.
W praktyce najniebezpieczniejsze dla człowieka są prądy przemienne o częstotliwości 50-60 Hz, a więc o częstotliwości przemysłowej. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być pośrednie lub bezśrednie.
Jeśli człowiek zetknie się z prewodem, konstrukcją lub urządzeniem, przez które przepływa prąd elektryczny, jego ciało może zamknąć obwód elektryczny i wytworzy się napięcie dotykowe lub napięcie krokowe.
Zagrożenia dla ludzi powodowane przez urządzenia elektryczne to:
porażenie prądem elektrycznym;
zwarcia i przerwy w instalacji elektrycznej mające wpływ na pracę układów sterowania maszyn i urządzeń (zagrozenie mechaniczne);
oparzenia łukiem elektrycznym;
uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego;
oparzenia ciała wskutek pożarów wywołanych zwarciem elektrycznym lub spowodowane dotknięciem nagrzanych elementów;
pożary i wybuchy.
KONIEC
Ernest Gogołkiewicz 2T1/PS
Full transcript