Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Възможно ли е да се приложи положителният опит от Балтийския

No description
by

Tania Atanasova

on 7 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Възможно ли е да се приложи положителният опит от Балтийския

Възможно ли е да се приложи положителният опит от Балтийския регион за международното сътрудничество в пространственото планиране в Дунавския регион? Кои аспекти биха били най-полезни?
Заключтелна част и изводи
1.Пространствено планиране. Муждурегионално сътручничество.
2. Макрорегионална концепция на ЕС.
3.Стратегии на ЕС за Балтийско море (EUSBSR), Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
4. Положителният опит от Балтийския регион за международното сътрудничество в пространственото планиране
5.Заключение
Пространствено планиране
Междурегионално сътрудничество
2. Макрорегионална концепция на ЕС.
За да се анализира възможността за прилагане на положителния опит на Балтийския регион за международното сътрудничество в пространственото планиране в Дунавския регион, е необходимо да да се направи кратка съпоставка на стратегиите на двата региона,степента на успеваемост на заложениети проекти, съответно постигането на заложените цели и мерки, като прецезирайки позитивния опит на Балтийските държави го съпоставим с този на държавите от Дунавския регион.
Сред проектите са:
Едни от основните цели, които си поставя Стратегията за региона на Дунавския регион са : 1. Подобряване на системите за връзка и комуникация (в рамките на Дунавския регион и извън него); 2. Опазване на околната среда и на водните източници и предотвратяване на природни бедствия; 3. Насърчаване на социално икономическото, човешкото и институционалното развитие.
5. Заключение
УАСГ
Архитектурен факултет
Специалност „Урбанизъм“
Семестър VI
Модул „Системи за пространствено планиране“
Ръководител на модула: доц. Е. Димитрова
Изготвил: Стоянка Атанасова, Ф.№ 10272

СЪДЪРЖАНИЕ
- дейност с коплексен, холистичен характер
- развива се във всички нива на управлението, в посока отгоре надолу и обратно
- основна задача - да осигури географски израз на икономическите, социалните, културните и екологичните политики на обществото
- една от най-важните области, която оказва значително влияние върху нашето общество във всички възможни нива и аспекти на устойчивото планиране
Междурегионалното сътрудничество, посредством целите на европейско териториално сътрудничество, сега е основен елемент на стратегията на Европейския съюз.
Програмите имат за цел да помогнат повече регионите да работят заедно за намиране на новаторски решения за техните регионални проблеми и политики, на хоризонтално и вертикално ниво.
Схема на ЕС за хоризонтално и вертикално сътручничество
Регионите и градовете от различни държави — членки на ЕС и извън него, работят заедно и се учат един от друг чрез съвместни програми, проекти и мрежи. Основните видове програми за сътрудничество са:

• програми за трансгранично сътрудничество
• програми за транснационално сътрудничество
• програма за междурегионално сътрудничество
“Район, който включва територия от няколко различни страни или региони, свързани от една или повече общи характеристики или предизвикателства.”
Макрорегионалната концепция на ЕС възниква от желанието за съвместна реакция в отговор на влошаването на екологичното състояние на Балтийско море и за съгласувани действия във връзка с предизвикателствата и възможностите пред региона. Така се родила стратегията на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR) и Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
3.Стратегии на ЕС за Балтийско море (EUSBSR), Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
3.1.Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
Съгласно Европейския Икономически Социален Комитет, Балтийската стратегия цели да превърне региона в 1) екологично устойчив; 2) благоденстващ; 3) привлекателен и достъпен; и 4) сигурен и безопасен
Схема за пространствено устойчиво развитие
3.1.Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
Картен материал на държавите от Балтийския регион.
Стратегията също така е отворена за сътрудничество със съседните Русия и Норвегия.
Някои от водещите проекти са:
1. Балтийска политика
2.Ефективен, безопасен и устойчив морски трафик
3. Балтийски тор
4. Звезди на Балтийския регион
Една от целите е да се превърне регионът на Балтийско море в екологично по-устойчив. Балтийско море е относително малък, плитък морски басейн с бракична вода, което го прави изключително уязвим от екологична гледна точка.
3.1.Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
Морско пространствено планиране (МПП) и интегрирано управление на крайбрежните зони (ИУЗК) са важни инструменти,които подпомагат потребителите да балансират своите интереси и да намалят замърсяването на околната и морска среда. Развитие на морското планиране и крайбрежните зони на Балтийско море,се прилага в екосистемен подход на национално ниво и е в основа на регионални принципи приети от всички балтийски страни в рамките VASAB.
VASAB ( Стратегия за развитие на Балтийско море ) създаде обща платформа за да позволи на партньорите да се срещнат, за да направят обмен на знания и опит и да представят първата обща пространствена визия за региона на Балтийско море - "Визия и стратегии за Балтийско море 2010".
VASAB се съсредоточава върху въпроси, които изискват транснационални решения, като например градска мрежа и градските и селските райони ,сътрудничество, подобряване на вътрешната и външната достъпност и развитието на морското пространствено планиране.
3.2. Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
Картен материал на държавите от Дунавския регион.
3.2. Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
1. Проектът за отстраняване на останки от кораби в реките Дунав, Сава и Тиса
2. Бизнес форумът за региона на река Дунав
3. Проект за защита срещу наводнения в региона на река Дунав

Дунавският регион притежава огромен потенциал в икономическо и социално отношение, а също и по отношение на природните си дадености. Предвид сложната и многоизмерна същност на повечето предизвикателства пред региона евентуалното сътрудничество в една стройна цялостна рамка ще доведе до по-голяма ефективност на координацията и на резултатите.
Стратегията се опира на „макрорегионален“ подход, който е нов работен метод, приложен за първи път от ЕС в Стратегията за региона на Балтийско море.
Въведение
Същинска част
В заключение мисля, че приносът на Балтийския регион, освен положитените практики при реализацията на определени инфраструктурни проекти, може да бъда полезен с възприемането на подход, при който границите на региона са донякъде гъвкави, без да се налагат изкуствени географски ограничения.Опитът му ни посказва, че следва да обърнем внимание и на следните аспекти:
1.Поддържане на политическа воля и ангажираност;
2.Формиране на количестени и качествени показатели за мониторинг;
3.Междусекторните връзки( как се управлява сътрудничеството в региона и как могат да се подобрат контактите на всички равнища.);
4.Разработване на съответните политики, които следва да отчитат комбинираното действие върху макрорегиона


Доклада на Комисията на Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от месец юни 2013 г, разглежда постигнатото до момента
- предимствата
- трудностите, на фона на общата политическа рамка на ЕС
- отчита, че работата на макрорегионално равнище има особено въздействие върху интегрираната морска политика, TEN-T, TEN-E и сътрудничеството в областта на гражданската защита.
Комисията отчита ролята на местните и регионалните власти от Балтийския регион за постигане на целите на стратегията Европа 2020" и изтъква потенциалът на региона на Балтийско море като европейски пионер и приветства многостепенното управление и ролята на общините и регионите в прилагането на стратегията.
4. Положителният опит от Балтийския регион за международното сътрудничество в пространственото планиране
1. Ролята на гражданското общество, особено при разрешаването на екологични проблеми
2. Съвместни инициативи - BONUS
3. Принос за подобряването на комуникациите
4.Интегриране в националните политики на въпросите, предизвикващи загриженост на европейско равнище при иновациите в областта на здравеопазването
5.По-добра координация
6. Насърчаване на многостепенното управление
7. Подобряване на сътрудничеството със съседните държави

Положителният опит на Балтийския регион за международното сътрудничество се свежда до значителни успехи в следните аспекти :
Постигнатите резултати от изпълнението на Стратегията за региона на Балтийско включват нов напредък при премахването на замърсяване от кораби, укрепване на готовността за борба с разливи в открито море и отклоняване на по-голям дял от сухопътния и превоз на товари към превоз по море. Стратегията за Дунавския регион може да извлече ползи в духа на добронамерена предразположеност и укрепналото сътрудничество между службите.В допълнение, страните от региона на Балтийско море са разположени около море, а тези в Дунавския регион - по протежението на река. Това означава, че методите на работа в известна степен ще се различават и приоритетите също няма да бъдат еднакви.
Опитът на Балтийският регион върху Думанвския регион
- приложимост в сферата на околната среда
- подобряване на комуникацията и свързаността
- по-добра координация
-многостепенното управление и активното сътручничество
Full transcript