Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÜYÜK SELÇUKLULARDA KÜLTÜR VE MEDENIYET

No description
by

esra demir

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÜYÜK SELÇUKLULARDA KÜLTÜR VE MEDENIYET

Saray teşkilatı
Sarayda sultanın ailesi ve maiyeti otururdu. Teşkilat ve teşrifatçılık, önceleri Oğuz töresine göre yapılırken, sonraları İslami hüviyet kazandı.
Ordu
Selçuklu ordusu dönemin en büyük askerî kuvvetlerinden biriydi. Selçuklu ordusunun gezici hastaneleri ve hamamları vardı. Orduda hafif silah olarak ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak, sökü, bozdoğan da denilen topuz, gürz, balta, nacak, pala, zırh kullanılırdı.
Devlet Teşkilatı
Selçuklu devlet teşkilatı: Karahanlı, Samanlı, Gazneli ve Abbasi devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde mükemmel bir surette uygulamıştır.
Hükümet
Büyük divan denilen "Divan-ı Saltanat" ta devletin genel işleri görüşülüp yürütülürdü. Selçuklularda büyük divandan başka, devletin mali,askeri, adli ve diğer işlerine bakan divanlarda vardı.
BÜYÜK SELÇUKLULARDA KÜLTÜR VE MEDENIYET
Sultan unvanlı hükümdarlara genellikle sultanülazam denirdi. Merkeze bağlı beylik ve atabeylikler vardı. Türk devletlerinde hutbe okutmak, para bastırmak, çetr denilen hükümdar şemsiyesi, tuğ, sancak, otağ denilen hükümdar çadırı ve nevbet ve mühür bağımsızlık kullanılmıştır.
Sosyal hayat
Toplum; Selçuklu hanedanı ve mensuları başta olmak üere askeri ve mülki rical ile devlet teşkilatı dışında kalan ahaliden meydana geliyordu. Herkesin hak ve vazifeleri vardı. Köylü hür olup toprağın has ve ikta oluşuna göre hükümetin himayesi altında çalışırdı. Vergisini verirdi. Mülk topraklar veraset yoluyla çocuklara geçerdi.
Hükümdar
Atabeylik

Selçuklularla birlikte İslam dünyasına giren ve kendilerinden sonraki devletleri etkileyen kurumlardan biridir. Devlet hanedan üyelerinin ortak malı olduğundan şehzadeler daha küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak gönderilityor; kendilerini iyi bir devlet adamı ve asker olarak yetiştirmek üzere onlara birer atabey tayin ediliyordu. Atabeylerin hanedanın zayıfladığı dönemlerden itibaren Selçuklu ailesi üzerinde etkili olmaya başlamalrı ve daha sonra kendi aile hakimiyetleri altında, bölgesel hükümetler kurmaları devletin parçalanmasında ve çöküşünde etkili olmuştur.
Divan-ı İstifa: Mali işlerle ilgilenirdi. Başkanına müstevfi adı verilirdi.
Divan-ı Arz: Ordunun ihtiyaçlarını ve maaşlarını karşılardı. Başkanına emir-i arz denirdi.
Divan-ı İşraf: Devletin mali ve idari işleriyle ilgilenirdi. Başkanına müşrif denirdi.
Divan-ı İnşa: İç ve dış yazışmaları yürütürdü. Başkanına tuğraî denirdi. Hükümdarın tuğrasını çekerdi.
Niyabet-i Saltanat: Hükümdar olmadığı zaman devlet işleriyle ilgilenirdi. Başkanına naib adı verilirdi.
Divan-ı Mezalim: Ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı.
Hassa Askerleri: Sultana bağlıdır. Hizmetleri karşılığında belli bir arazi tahsis edilirdi.
Gulaman-ı Saray: Doğrudan sultana bağlıdır. Özel olarak yetiştirilen ücretli askerlerdir.
Eyalet askerleri: Melik ve eyalet valilerine bağlıdırlar
Türkmenler: Sultan daveti sonucu savaş zamanında orduya katılan askerlerdir.
Sipahiler: İkta sahibi olanları gelirleri karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir.
Yardımcı kuvvetler: Selçuklulara bağlı savaş zamanında gönderilen ücretli askerlerdir.
Hukuk sistemi
Büyük Selçuklularda hukuk şer'i ve örfi olarak ikiye ayrılırdı. Şer'i hukuk temelini İslam hukukundan alırdı. Örfi hukuk ise devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen ve temelini eski Türk geleneğinden alan hukuk kurallarıydı.
Has arazi: Geliri hükümdara ait olan arazidir.
İkta arazi: Büyük Selçuklu devletinin sahip olduğu emirlere, valilere, komutanlara ikta olarak verilmiştir.
Mülk arazi: Şahıslara ait arazilerdir. Arazi sahibi saltanat yoluyla arazi devredebilir.
Vakıf arazi: Gelirleri ilmi veya sosyal kurumların kurulması ve masrafların karşılanması için ayrılan topraklardır.
Fütüvvet, esnafın kedi aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi bir teşkilatlanmadır. Esnafin ve tüccarin mallarının alınıp satıldığı pazarlar kurulurdu. Hayat pahalılığı yok denecek kadar azdı.
Mimari ve sanat

Selçuklu mimari ve sanar eserlerinin çoğu şaheserdir. Selçuklu sarayı, medrese, cami, mescid, türbe, kümbet, kervansaray, ribat, han, çarşı, hasstahane, kaplıca, hamam, çeşme, ev, yol, kale, sur, kule, tersaneler ve diğer sosyal, sivil ve askeri eserler belli başlı Selçuklu mimari eserlerini oluşturur. Selçuklular önemli ticaret yolları üzerinde kervanların güvenliği için büyük önem göstermişlerdir. Zengin ticaret kervanlarına muhafızlar tayın etmişlerdi.
Full transcript