Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Čl. 6 Úmluvy

ZP2, PF UP, 21. 11. 2017
by

Martin Kopa

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Čl. 6 Úmluvy

Právo na spravedlivý proces v judikatuře ESLP
Čl. 6 Úmluvy

Působnost čl. 6
Trestní věci
Prostředky nápravy porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě
Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
Požadavky kladené na řízení o trestním obvinění
Presumpce neviny (čl. 6 odst. 2)
čl. 6 odst. 3
Právo být seznámen s obviněním
Právo na výslech svědků proti sobě
Čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy
Kontradiktornost řízení před Ústavním soudem
Milatová a další proti České republice, rozsudek, 21. 6. 2005, č. 61811/00
Civilní věci
Engelova kritéria
Věci vyloučené z působnosti čl. 6
Obecné požadavky čl. 6 Úmluvy

Martin Kopa, PF UP, 21. 11. 2017
Čl. 7 Úmluvy
Protokol č. 7
Kontradiktornost řízení
autonomní význam
Engel a další proti Nizozemsku
rozsudek pléna, 8. 6. 1976, č. 5100/71
kvalifikace deliktu ve vnitrostátním právu
Povaha deliktu
- je daná právní norma určena všem?
- je účel sankce alespoň částečně preventivně-represivní nebo reparační povahy?
Zkoumání druhu a stupně sankce
- nezkoumá se sankce skutečně uložená, ale sankce, kterou bylo možné uložit
Druhé a třetí kritérium jsou v zásadě alternativní
- nikoliv např. zákaz výkonu advokacie na 4 měsíce, přemístění vězně do disciplinární cely apod.
Spor o právo nebo závazek?
- opravdový a vážný
- přímý vliv na existenci, rozsah nebo způsob výkonu daného práva nebo závazku
Má právo nebo závazek základ ve vnitrostátním právu?
Je právo nebo závazek civilní povahy?
daně
azylové řízení
obnova řízení
podjatost soudce
náklady řízení?

Právo na přístup k soudu
Právo na nezávislý a nestranný soud
Právo na soud zřízený zákonem
Právo na veřejné projednání věci
Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
Právo na spravedlivé projednání věci
rovnost zbraní
kontradiktornost
právo být přítomen
odůvodnění
zákaz sebeobviňování
Právo mít čas a možnosti k přípravě obhajoby
Právo hájit se sám nebo za pomoci obhájce
Právo na výslech svědků
Právo na pomoc tlumočníka
- posuzování přiměřenosti:
a) složitost věci
b) chování stěžovatele
c) postup státních orgánů
d) význam řízení pro stěžovatele
Prostředky nápravy v ČR
Hartmann proti České republice, rozsudek, 10. 7. 2003, č. 53341/99
Vokurka proti České republice, rozhodnutí, 16. 10. 2007, č. 40552/02
Prostředky nápravy

preventivní
kompenzační
přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu
Najvar proti České republice, rozhodnutí, 3. 3. 2009, č. 8302/06
2 stupně stačí, netřeba na NS a ÚS
Golha proti České republice, rozsudek, 26. 5. 2011, č. 7051/06,
Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému království
rozsudek velkého senátu, 15. 12. 2011, stížnosti č. 26766/05 a 22228/06

Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu, 15. prosince 2015, stížnost č. 9154/10
Ex post nedostupní svědci, anonymní svědci?
1) Závažný důvod pro nemožnost výslechu svědka?
2) Jde o výlučný nebo rozhodující důkaz viny?
3) Jsou nevýhody spojené s připuštěním takového důkazu dostatečným způsobem vyváženy a umožňují posouzení důvěryhodnosti takového důkazu?
Tseber proti České republice, rozsudek, 22. 11. 2012, stížnost č. 46203/08
Pl. ÚS 25/13
Pokud nezaslaná stanoviska protistrany neobsahovala nic nového nebo relevantního a příslušná rozhodnutí Ústavního soudu na nich nebyla založena
absence podstatné újmy
Holub proti České republice, rozhodnutí o přijatelnosti, 14. 12. 2010, stížnost č. 24880/05; Čavajda proti České republice, rozhodnutí o přijatelnosti, 29. 3. 2011, stížnost č. 17696/07 aj.
Pokud nezaslaná stanoviska nebyla zcela bezobsažná
ESLP čl. 35 § 3 (b) neaplikuje
Doktrína čtvrté instance
interpretace vnitrostátního práva
skutkové otázky
poškozený?
správní vyhoštění
Full transcript