Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RYNEK PRACY

No description
by

Weronika Prus

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RYNEK PRACY

RYNEK PRACY
RYNEK PRACY
rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy (pracobiorcy) i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy (pracodawcy) tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.
CO SKŁANIA CZŁOWIEKA DO PRACY ?
BODŹCE WEWNĘTRZNE - kiedy nagroda za pracę jest sama możliwość jej wykonywania; zaspokajanie potrzeb fizycznych, intelektualnych i duchowych
BODŹCE ZEWNĘTRZNE - kiedy pracuje się z powodu dodatkowych korzyści, jakie daje praca np. wymaganych społecznie ról
POPYT NA PRACĘ
PODAŻ PRACY
WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Procentowy udział aktywnych zawodowo (czyli osób pracujących lub niepracujących a zainteresowanych podjęciem pracy - bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludności danej kategorii wyróżnianej ze względu na wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny itp. Najczęściej współczynnik aktywności zawodowej wstępuje jako udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. Podstawowa miara rynku pracy.
PRACA JAKO WARTOŚĆ
DLACZEGO PRACUJEMY ?
POPYT NA PRACĘ
liczba osób, jaka pracodawy sa gotowi zatrudnić przy danej stawce płacy. Im wyższy poziom stawki, tym wielkość zgłaszanego zapotrzebowania na pracowników maleje i odwrotnie.
PODAŻ PRACY
Liczba osób, które chca pracować przy określonej, w danym momencie, stawce płacy. Im wyższe wynagrodzenie tym większa podaż, czyli więcej osób jest skłonnych do jej podjęcia i odwrotnie
praca jest dla człowieka sposobem na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia; ma również na celu tworzenie nowych wartości materialnych oraz intelektualnych
PRACA
celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych, slużace zaspokajaniu potrzeb ludzkich
IDEAŁY - chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa
SAMOREALIZACJI - wszechstronnego rozwoju, potrzeba osiagnięć, praca zgodna z zainteresowaniami
KORZYŚCI MATERIALNE - potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa socjalnego i podnoszenia statusu materialnego
UZNANIE - posiadnie władzy, prestiżu, zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej
HUMANIZACJA PRACY I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Proces, podczas którego następuje zaspokajanie potrzeb człowieka oraz jego wszechstronny rozwój.

Uczestnictwo w życiu społecznym oraz procesie pracy
CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA WIEKOŚĆ POPYTU I PODAŻY
PODAŻ PRACY
POZIOM PŁAC
MIGRACJE ZAGRANICZNE MOBILNOŚĆ POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW
INNE
POPYT NA PRACĘ
POZIOM PŁAC
ZMIANY W WYDAJNOŚCI PRACY
KONIUNKTURA GOSPODRCZA
INNE
ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ
w danym okresie ogół osób pracujących (zatrudnionych) oraz chcących pracować (bezrobotnych, lecz poszukujących pracy, zarejestrowanych w biurach zatrudnienia). Wielkość zasobu siły roboczej w danym kraju wyznaczona jest przez liczbę ludności w wieku produkcyjnym pomniejszoną o liczbę:

1) młodzieży uczącej się lub studiującej,

2) mężczyzn odbywających obowiązkową służbę wojskową i zatrudnionych w armii,

3) osób nie mogących pracować ze względu na stan zdrowia,

4) kobiet urlopowanych w związku z wychowywaniem dzieci,

5) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek,

6) osób, które z różnych względów - przejściowo lub stale - nie muszą (mają inne źródła utrzymania) lub nie chcą pracować.
WIEK PRODUKCYJNY
Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-65 lata, dla kobiet - 18-60 lat
NIERÓWNOWAGA NA RYNKU PRACY
Postawowym kryterium oceny pracy jest realcja między podaży do popytu. Na rynku jest równowaga, jeśli podaż pracy jest równa popytowi na nia. W praktyce ona nie występuje, ponieważ zwykle istenieje przewaga jednego z tych elementów. Sytuację, gdy liczba pracobiorców jest większa od jej ofert, określamy mianem bezrobocia.
PRZYCZYNY
1.RÓŻNICE STRUKTURALNE
– występuja wtedy, gdy bezrobotni poszukują pracy, a firmy chcą zatrudnić specjalistów,których brakuje w regionie.
2.RÓŻNICE PRZESTRZENNE
– (regionalne) występują wtedy, gdy są regiony o niedoborach miejsc pracy i regiony o ich nadwyżkach
3.SEZONOWOŚĆ OFERT PRACY
– związana jest z okresem w roku, w którym można prowadzić dana działalność(sezon turystyczny, zbioru truskawek itd.)
4.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
- uczniowie poszukuja pracy
5.ZWOLNIENIA GRUPOWE
– związane są z likwidacja zakładów pracy, ograniczaniem w nich produkcji, jej unowocześnianiem,zmiana jej struktury.

BEZROBOCIE
Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących.
Wyróżnia się bezrobocie:
-
frykcyjne
(przejściowe) spowodowane zmiana miejsca pracy lub przekwalifikowaniem się pracowników
-
strukturalne
– wynikające z rozbieżności kwalifikacji bezrobotnych i potrzeb rynku pracy
-
sezonowe
– związane z okresowym zapotrzebowaniem na prace np. w rolnictwie.
Full transcript