Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De bondgenoten voor Burgerkracht

Pamflet
by

Fimke Zwerink

on 8 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De bondgenoten voor Burgerkracht

Een samenleving op eigen kracht
een Initiatief van de
bondgenoten voor Burgerkracht

begint met:
er gewoon weer eens van uitgaan dat:
- ik het zelf prima kan
- samen met mijn omgeving
- en het zelf het beste weet te organiseren voor mezelf
bijvoorbeeld: "support"merk
Steun onze uitgangspunten
en werk met ons mee aan het realiseren
van een samenleving op eigen kracht

hulpverlening wordt ingepast in onze eigen oplossingen en aansluit bij onze prioriteiten, ons tempo en onze manier van leven.
Er is ook aandacht voor de meest kwetsbaren.
Er wordt gezocht naar alternatieven om te voorkomen dat deze tussen wal en schip vallen.
Bij twijfels, vragen, of moeilijkheden zoeken we steun dichtbij: bij vrienden, familie, buren, bond- en lot-genoten, school, kinderopvang & werkgevers. Als ons dat niet lukt, helpen professionals ons bij het verhelderen van onze vraag, het zoeken van onze eigen kracht en beperkingen, en het mobiliseren van ons netwerk.
De optimale ontwikkeling van kinderen staat centraal. Gewone strubbelingen in de ont-wikkeling worden niet groter gemaakt dan ze zijn.
We hebben het over alledaagse vragen & zoeken alledaagse oplossingen.
Een samenleving waarin hulp TOEKOMST
PERSPECTIEF geeft
en eindig is.
Professionals krijgen ruimte.
Ruimte om
- aan onze vraag tegemoet te komen
- een vertrouwensband met ons op te bouwen,
- van protocollen af te wijken,
- netwerken aan te gaan, en
- met ons nieuwe initiatieven op te zetten en - er samen van te leren
Verantwoording is achteraf.
= geen modegril,
maar
een must
begint bij ons
stagaires bij de complexen
"opgroeien en opvoeden is
een maatschappelijk proces"
jeugd en ouders organiseren hun eigen leven & beschikken over
de mensen en mogelijkheden om dit te doen

in de hulpverlening is eigen kracht uitgangspunt
en hulpverleners ondersteunen dit actief

ondersteuning wordt geboden door en in de directe omgeving
van een kind en een gezin

de focus ligt op het "gewone opvoeden"
intensieve zorg blijft beschikbaar, op maat, community-based
en zo veel mogelijk binnen gezinsverband

professionals hebben ruimte om te doen wat nodig is
Ik onderschrijf de 10 uitgangspunten voor
een samenleving op eigen kracht:

kansen voor een samenleving waarin:
ga naar: http://www.petities24.com/bondgenoten_voor_burgerkracht
en onderteken de petitie.

- 1:7 kinderen zitten in speciale zorg of onderwijs
ZONDER dat daar een epidemiologische reden voor is.
Voor oplossing van alledaagse problemen wordt nog steeds te vroeg,
te vaak en te ingrijpend gegrepen naar speciale voorzieningen.

- 1: 11 kinderen volgt geen regulier onderwijs meer op dit
moment en zal dat waarschijnlijk ook NOOIT MEER DOEN.

- steeds meer jongeren komen op hun 18e in de Wajong terecht,
waar ze in principe voor de rest van hun leven een uitkering
krijgen omdat ze niet of maar gedeeltelijk in staat geacht worden
aan het arbeidsproces deel te nemen.

- "zorg" betekent voor talloze kinderen dat ze NIET MEER THUIS
opgroeien: In Nederland verblijven 20.000 kinderen in 24-uurs zorg,
22.000 kinderen in pleeggezinnen en ook de 235.000 kinderen in een
bijzondere vorm van onderwijs groeien voor een deel gescheiden van
hun leeftijdgenootjes op.
Het aantal uithuisplaatsingen in Brabant is nog steeds GROEIEND
Werkplaats voor
een samenleving op
EIGEN KRACHT
kleine gemeenten
zelf een paradigma
verandering doorvoeren?
-> steun & geld
ambassadeurs op kritieke punten in samenleving
de boer op: commissies welzijn, WMO-overleggen,
wethouders, zorg- en welzijnsorgansiaties, CJG's
lobby rijksoverheid: wet- en regelgeving
events in ritme & routine transitieproces
(Provincie/regio's/gemeenten, PON, VNG-bijeenkomsten)
achterban mobiliseren
bv: "support"merk:
"gezonde keus"
op projecten
mensen aanhaken & verbinden
bijvoorbeeld:
- hall of fame community builders
(anders dan reguliere partijen)
- pool van "sociale ondernemers"
vrijplaats voor verandering
DAAROM
methoden
en
werkwijzen
inspraak
van
jeugd en
ouders
events
& lezingen
werkplaats
steun
ambassadeurs op kritieke punten in samenleving
de boer op: commissies welzijn, WMO-overleggen,
wethouders, zorg- en welzijnsorgansiaties, CJG's
lobby rijksoverheid: wet- en regelgeving
events in ritme & routine transitieproces
(Provincie/regio's/gemeenten, PON, VNG-bijeenkomsten)
achterban mobiliseren
bv: "support"merk:
"gezonde keus"
op projecten
lobby
mensen aanhaken & verbinden
bijvoorbeeld:
- hall of fame community builders
(anders dan reguliere partijen)
- pool van "sociale ondernemers"
proeftuinen
de transitie in de jeugdzorg
biedt kansen
op het opnieuw organiseren van de zorg voor jeugd, startend bij jeugd en gezin
geen gemakkelijke opgave!!
- hoe zorgen we inderdaad dat mensen weer voor zichzelf en voor elkaar zorgen?
- hoe versterken we de eigen regie van ouders en jongeren op hun zorgtrajecten?
- er komt een heel nieuw werkveld op ons af: hoe regelen we dat?
- hoe versterken we een al jaren verzwakte lokale hulpverlening?
- hoe geven we samen met de lokale gemeenschap concreet handen en voeten aan
de pedagogische civil society?
- welke methodieken kunnen we inzetten voor eigen kracht & community-building?
- wat doen we met de kwetsbaren in onze samenleving, hoe behouden we een blijvend vangnet?
- hoe zorgen we dat clienten een volwaardige stem hebben in de transitie jeugdzorg?
en nog veel meer vragen...
meer vragen dan antwoorden!
laten we werken aan de antwoorden!
- over kinderen en jongeren wordt binnen de samenleving veel
gesproken in termen van ‘risico’s’ en ‘overlast’. De mosquito’s
is in opmars als remedie tegen "hang"jongeren.

- de EFFECTIVITEIT van onze huidige zorg voor jeugd wordt in
toenemende mate betwijfeld. Uit onderzoek van 1000en methodieken
halen blijken maar 10tallen echt effectief. Deze zijn alle
community based, wat wil zeggen dat ze worden uitgevoerd in
gezinnen, in scholen of in bredere lokale programma’s. Alle
programma’s werken met concrete opvoedings- en opgroeidoelen en
proberen die te realiseren in samenwerking met ouders,
leerkrachten, verpleegkundigen, politieagenten, jongerenwerkers en
anderen die dagelijks bezig zijn met kinderen.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is VRAAGSTURING en de
gerichtheid op CONCRETE doelen in het LEVEN van de betrokkenen zelf.BRON: Jo Hermanns, Het opvoeden verleerd, Amsterdam, 2009
Aan kinderen in de gespecialiseerde zorg zal extra aandacht worden besteed om hen eerder en beter te bereiken met lichtere vormen van ondersteuning, thuis.
Goede intensieve zorg blijft beschikbaar voor als we dat nodig hebben, maar ook deze wordt op maat, community-based en zo mogelijk binnen gezinsverband geboden.
We onze eigen keuzen maken.
We kennen onze opties.
En als we professionele hulp inschakelen, zijn we niet langer passief ontvanger, maar actief vrager, opdrachtgever en co-producent.
Wij ons eigen leven organiseren en beschikken over de mogelijkheden en mensen om ons heen om dit te doen
Hulpverlening wordt ingepast in onze oplossingen. Onze prioriteiten, ons tempo, en onze manier van leven zijn leidend.
de Bondgenoten voor Burgerkracht is een initiatief van:
- Clientenraden Jeugdzorg Noord-Brabant (CRJZNB)
- Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch en regio
- Stichting de Noodkreet
- Participatiewerkplaats Jeugd, Zorgbelang Brabant
- Oudernetwerk Noord-Brabant
- Landelijk Clientenforum Jeugdzorg
- Stichting Krachtouders
- Clientenraad BJZ
- Eigen Kracht Centrale
- Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant
- PAULVANDERKLEIN, jeugdadviezen
- Jose Rijnen Jeugd Advies
- Fimke Zwerink, Organisatie-advies
onderschrijf het pamflet en wordt bondgenoot
als professionele hulp wordt betrokken, zijn jeugd en ouders
actief vrager, opdrachtgever en co-producent, geen passief ontvanger

er is blijvende aandacht en een vangnet voor de meest kwetsbaren
er is aandacht voor een aanbod van lichtere vormen van hulp
voor jeugd en ouders binnen het huidige gespecialiseerde aanbod

hulpverlening is in principe eindig
Fimke Zwerink organisatie-advies - fzwerink@xs4all.nl - 06 45606467
waar al die nota's en beleidsstukken over spreken
Full transcript