Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEKNOLOGI- ORDFORRÅD

No description
by

simon engmose

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEKNOLOGI- ORDFORRÅD

Teknologi og ordforråd
Sidste gang
Kriterier for god teknologi
Kriterier for god teknologi til udvikling af ordforråd


Målgrupppen og teknologiens sigte
Hvem er målgruppen for teknologien?

Er sigtet kompensation eller træning?
Det ved vi..
Gruppearbejde
Ordforråd
Teknologiens kvalitet
Teknologi i læse- og staveundervisningen
Ordforråd

"Både skolebogsproducenter og selvstændige programudbydere tilbyder forskellig it-støtte til undervisningen. Spørgsmålet er, hvad der har en chance for at fremme læseudviklingen. Intet tyder på, at der gælder andre kvalitetskriterier for it-støttet undervisning end for anden undervisning. It-støttede programmer må vurderes på samme måde som anden undervisning, dvs. om de bygger på indsigt i skriftens indretning (kapitel 4), elevers læseudvikling (kapitel 6 og 8), og om de indeholder aktiviteter, der dokumenteret fremmer udviklingen"


(Elbro, C. (2014). Læsning og læseundervisning. s. 195)
Kriterier

1) Træne delfærdigheder, som der er forskningsevidens for

2) Multimodale features skal rette opm. på træningen

3) Er appen selvforklarende eller i hvor høj grad er udbyttet afh. af vokseninvolvering?

4) Er progression/opgavevalg læseteoretisk forankret?

5) Er der rig mulighed for at øve sig?

6) Hjælper feedbacken barnet til at rette sine fejl?

7) Er sværhedsgraden passende - får den voksne hjælp til at vurdere det?
Træning
Kompensation
Undervise
Repetere
Selvstændig træning
Feedback
Introducere
Støtte
Differentiere
Læse højt
Rette stavefejl
Ordforslag
Tale til skrift
Oversætte
Teknologiens anvendelse afhænger af målgruppen og undervisningsformålet.
Dagens program

Om ordforråd og undervisning i ordforråd
Teknologi i ordforrådsundervisningen
Gruppearbejde - plenum
Hvilke typer af teknologi forestiller du dig som effektfulde i ordforrådsundervisningen?
Vurder på baggrund af kvalitetskriterierne kvaliteten af følgende apps:

AppWriter + Dansk gyldendal http://laesloes.gyldendal.dk
Den første læsning (app)
Grib begrebet (app) + Den stor Strid (app)
ereolen/nota + http://www.margitgade.dk

Til hvilken målgruppe og med hvilket læringsformål vil du bruge app'en/programmet?

Beskriv hvilke tiltag du vil gøre for at understøtte målgruppens arbejde med app'en.

Lav selv et lille spil der træner ordforråd i app'en Tiny Tap
Hvad tager du med fra i dag?
(Elbro, C. (2014). Læsning og læseundervisning. s. 107)
Om undervisningen

Indirekte
Daglig samtale
Voksne læser højt - oplæsning i klassen
Selvstændig læsning
Armbruster, B. B. (2010). Put reading first: The research building blocks for teaching children to read: Kindergarten through grade 3.
Brug de opstillede kvalitetskriterier til at analysere kvaliteten af følgende apps:

Læsesjov
Tim og Trine
Søde ord 1
Skolestil

Besvar også nedenstående spørgsmål:
Til hvilken målgruppe og med hvilket læringsformål vil du bruge app'en?
Beskriv den effekt du forventer dig af målgruppens arbejde med app'en?
Uanset målgruppe
Præsentation
og diskussion
Helt ned til 3-årsalderen er det vist, at forskelle i ordforråd og benævnelse har en vis sammenhæng med, hvor let børnene senere lærer at læse (fx Scarborough, 1990; Gallagher, Frith & Snowling, 2000). I 5-årsalderen er forskelle i ordforråd blandt de væsentlige indikatorer for, hvordan det vil gå børnene i den første læseudvikling.
(Elbro, C., 2014. Læsning og læseundervisning. s. 118)
(det er) veldokumenteret, at en sikker ordforståelse og viden om verden er centrale forudsætninger for udviklingen af sprogforståelse i læsning (Muter. m.fl., 2004). Og det er ret veldokumenteret, at netop begrænsninger i ordkendskab og viden om verden kendetegner mange elever med sent opdukkende læsevanskeligheder. Det er typisk elever med forståelsesvanskeligheder i 4. klasse og senere (Catts m.fl., 2012; Hirsch, 2003)
(Elbro, C., 2014. Læsning og læseundervisning. s. 125)
Ordforråd er vigtigt for både afkodning og læseforståelse

Afkodning
ordforrådets bredde og adgang til ordenes lyde
ordforrådest dybde (synonymer - overbegreber)
Læseforståelse
Ordforrådet udvikler sig gradivst

Udvidelsen i dybden består i flere ting, bl.a.

• at man får kendskab til flere betydninger og anvendelsesmuligheder af de enkelte ord,

• at man får stærkere associationer mellem ord og deres synonymer, modsætninger, over- og underbegreber,

• at man derved bliver bedre til at forklare sig selv og andre, hvad ordene betyder,

• at man bliver bedre til selv at finde ordene frem og bruge dem, dvs. at man får et større produktivt og ikke bare receptivt (passivt) ordforråd.
(Elbro, C., 2014. Læsning og læseundervisning. s. 124)
Læsning.....
bliver faktisk hovedvejen til at lære nye ord allerede i løbet af 2.-3. klasse. Så snart eleverne har lært at afkode skrevne ord, ser omfanget af deres daglige læsning ud til at være den væsentligste faktor i tilegnelsen af nye ord (se fx Stanovich, 1993)
(Elbro, C., 2014. Læsning og læseundervisning. s. 218)
Direkte
Undervisning i ordbetydning
Undervisning i ordlæringsstrategier

Nye ord læres bedst...

hvis der er et behov for at kende dem
ved højtlæsning er direkte undervisning i ordbetydning mere effektiv end indirekte (forklaring fremfor kontekst)
ved at bruge dem (fx via spørgsmål til ordenes betydning)
hvis undervisningen er lagt an så ordene kan bruges i mange sammenhænge
gennem før-læseaktiviteter om tekstens emne og nye ord i teksten
ordbøger og integrerede ordforklaringer
ved at træne kendskab til ordenes betydningsdele (morfemer)
konteksten
Ordlæringsstrategier med udbytte...
• Forskningsbaseret
• Direkte ordforrådstræning i form af indbyggede ordbøger i e-bøgerne - indskoling (uvist om det er den visuelle, auditive eller ortografiske ordbogsstøtte, der er effekt af) – mellemtrin (ordforklaringer)
• Fremhævning af oplæste ord fremmer genkendelsen af ordene
• Ved let adgang til ordforklaringerne bruges de oftere
• Præsenteres ordene med et indholdsfokus?
• Underbygger de multimodale muligheder indholdet eller er det fyld?
• Hjælper de multimodale muligheder barnet tættere på ordbetydningen?
• Er der mulighed for gentagelse af instruktioner, ordets udtale, forklaringer?

Korat, O., & Shamir, A. (2012). Direct and indirect teaching: Using e-books...
Wood, J. (2001). Can software support children’s vocabulary development
Reinking, D., & Rickman, S. S. (1990). The effects of computer-mediated texts on the vocabulary learning...
Om studiet
2 træningsgrupper BH vs før-BH (e-bog)
2 kontrolgrupper BH vs før BH (i klassen)

72 elever i hver gruppe.

Om e-bogen:
Svære ord med vs uden direkte understøttelse af ordbetydning (auditiv, visuel og skrift)

Forskningsspørgsmål
1. Will the direct support condition of the focal words in the digital dictionary improve the children’s word meaning and reading to a greater extent than the indirect condition?

2. Will kindergarten children progress more than pre-k children in word meaning and reading, and will they present a higher level of story comprehension?

3. To what extent will the children’s age group and the digital support of each condition contribute to their story comprehension?
JA
NEJ
JA, men....
Centrale fund
E-bogs læsning har positiv effekt på forståelse (kun støttede) og læsning af tekstens svære ord (kontrol vs. træning)

Ingen effekt af alder på børnenes læring (BH vs. før-BH)

Fremgang på læseforståelse forklares sig. af fremgangen i forståelse g ordlæsning af tekstens svære ord med støtte. Det var kun fremgangen i ordlæsning af støttede ord der bidrog sig. til læseforståelse


Tolkninger
Direkte ordforrådstræning over indirekte

E-bøger med indbyggede ordbøger fremmer børns tilegnelse af nye ord

Sammenhæng mellem læseforståelse og tilegnelsen af nye ord betydning og læsning

Effekten ses af hele ordbogsstøtten. Derfor kan det ikke afgøres hvilken faktor eller kombination af faktorer (auditiv, visuel eller ortografisk), der giver effekten


Centrale fund
Centrale fund
Om studiet
Forskningsspørgsmål:
Om studiet
Forskningsspøgsmål
Centrale resultater
Tolkninger
Mellemtrinselevers ordforråd og læseforståelse kan fremmes gennem digitale tekster med indlejrede ordforklaringer på svære ord

Udbytte når digitale teksten bruges til at udvide og kontrollere mulighederne for at finde information ad veje, som ikke er mulige i papirbøger

Fremgang i ordforråd i comptergrupper kan forklares ved øget opmærksomhed på de svære ord under læsningen - hyppigere opslag

Ordforrådet fremmes i lige så høj grad ved valgfrie ordforklaringer som ved obligatoriske
4 grupper
tekst på computer med tvungen støtte
tekst på computer med valgfri støtte
tekst på papir med ordliste
tekst på papir med ordbog
60 6. kl. børn fordeles tilfældigt i grupperne
Om indholdet
2 tekster digitalt eller på papir med støtte til ordbetydning (ordbog, ordliste, mulighed for at få def., obligatorisk def.)
50 min træning
1. Øger computer-præsenteret tekst, hvor læseren har let adgang til svære ords betydning: Opm. på ordenes betydning, viden om ordenes betydning og tekstforståelsen i tekster med ordene?

2. Er støtten på computeren en bedre hjælp end papirbaseret støtte i forhold til at tilegne sig betydningen af nye og svære ord i den selvstændige læsning?

3. Støtter valgfri eller obligatorisk computerstøtte bedst tilegnelsen af nye svære ords betydning?
Computer grupperne udvikler deres kendskab til teksternes svære ord mere end papirgrupperne

I computergruppen med valgfri støtte valgte deltagerne oftere at undersøge ordbetydningen end deltagerne i papirgruppen med ordliste

For læseforståelse ses sig. mere udbytte i computergruppen med støtte end i papirgrupperne


1) What explicit strategies for teaching vocabulary are used? How consistent are these strategies with those recommended by the literacy community for developing vocabulary?

2) What implicit strategies for teaching vocabulary? How consistent are these strategies with those recommended by the literacy community for developing vocabulary?

3. In what ways can innovative, media-based teaching strategies (e.g., hypertext, animations) contribute to vocabulary instruction in the products in this study?
Indholdsanalyse af 16 softwareprogrammer
(3-6kl). Direkte (6), indirekte (10)

576 målord

Guidelines til at vurdere kvaliteten af softwaren
relateres nyt til det kendte?
fremmer det aktiv brug og processering af nye ord?
gentages ordet?
læres strategier til læsning?
opmuntres der til yderligere læsning?
Ord
I den enkelte software er der stor variation i ordenes sværhedsgrad. Mange nye ord er over målgruppens afkodningsfærdighed
I direkte software bliver større andel af nye ord præsenteret uden et indholdsfokus end i indirekte software
direkte software - generelt ordforråd, indirekte software - emnespecifikt ordforråd
direkte software - alderssvarende ordforråd, indirekte software - højere andel af svære ord

Indirekte software tættere på forskningsanbefalinger end direkte software. Særligt på parametrene: Relatere det nye til det kendte; Fremmer aktivt arbejde med ordets betydning; Stategier til at ordforståelse i læsning.

Begrænset strategier til ordforrådsindlæring i software. Hyppige strategier: matche ord med definitioner, besvare multiple choice spr. og udfyld hullerne i teksten. Få aktiviteter der kræver dyb processering af ordet, eller som opmuntrer til videre læsning
Om multimodale features

Animationer understøtter sjældent ordbetydning.

Videoklip relaterer direkte/forklarende til indholdet

Lyd, der kan understøtte ordforråd: ordets udtale, oplæsning, ledetråde til indholdet

Links, der kan understøtte ordforråd: adgang til yderligere læsning, forforståelse, ordet i flere kontekster

Pause og gentagelse af instruktion, udtale, forklaring

Definitioner og ordlister virker stærkest, når de understøttes af oplæsning og illustrationer, eller bruger def., der er baseret på analogier eller strategier, der knytter an til eksisterende ordforråd
Full transcript