Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

No description
by

kraisorn kekina

on 14 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การจัดการในชั้นเรียน
ความหมายของการจัดการชั้นเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของห้องเรียน ให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน
การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน
และการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และบรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสำคัญของ
การบริหารการจัดการชั้นเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

โดยที่ครูมีความเอื้ออาทรต่อนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ห้องเรียนมีความสะอาด มีระเบียบวินัย
สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน
องค์ประกอบที่ควรคำนึงใน

การจัดการชั้นเรียน
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
สื่อการเรียนการสอน
จำนวนผู้เรียน
ขนาดและลักษณะของผู้เรียน
วัยของผู้เรียน
เป้าหมายของการบริหาร

การจัดการชั้นเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่
จะควบคุมตังเองได้มากขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะเข้าใจและ
ยอมรับผลการกระทำของตัวเอง
เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเอง
และพึ่งพาคนอื่นตามจำเป็นอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียน
การจัดการชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
บรรยากาศที่พึงปรารถนา

ในชั้นเรียน
บรรยากาศที่ท้าทาย
บรรยากาศที่มีอิสระ
บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ
บรรยากาศที่มีความอบอุ่น
บรรยากาศแห่งการควบคุม
บรรยากาศแห่งความสำเร็จ
ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี
ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ
จัดโต๊ะเก้าอี้และสิ่งที่ที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม
ประเภทต่างๆ

ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง
ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้มค่า ครูอาจดัดแปลงให้เป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์และอื่น ๆ
จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทำงานกลุ่ม การสาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ
สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน

รูปแบบการจัดชั้นเรียน
ชั้นเรียนแบบธรรมดา
ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม
ประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้
บรรยากาศทางจิตวิทยา
บรรยากาศทางกายภาพ
บรรยากาศทางสังคม
การจัดบรรยากาศ

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
บรรยากาศทางจิตวิทยา
การจัดบรรยากาศทางกายภาพ
บรรยากาศทางสังคม
ปัญหาในการจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ
ขาดความร่วมมือของบุคลากรและผู้เรียน
ครูไม่มีเวลาไม่มีความรู้
ผู้บริหารไม่สนับสนุนผู้บริหาร
การจัดการชั้นเรียน

ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ
ลักษณะของการจัดชั้นเรียน
ทางกายภาพที่ดี
มีการจัดที่ว่างในชั้นเรียนอย่างชัดเจน
ถ้านักเรียนมีปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมอาจแก้ปัญหาได้ด้วยการแยกออกมาอยู่ในที่ว่างมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนสงบมีสมาธิในการทำงานได้อย่าง อิสระตามลำพัง
มีที่ว่างส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนและมีพื้นที่ของนักเรียนทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
ลักษณะที่นั่งของนักเรียนเป็นแถวเพื่อสะดวกในการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ควรจำกัดสิ่งเร้าทางการมองเห็นและการได้ยินที่จะมารบกวนความสนใจและพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินในชั้นเรียน
การจัดที่ว่างสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรให้นั่งอยู่ใกล้กับครูจะทำให้เกิดผลดี
การจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
อื่นๆ
การจัดการชั้นเรียน

ทางด้านจิตวิทยา
แนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน
บทบาทในการเป็นผู้นำของครู
พฤติกรรมเทคนิคทักษะการสอนของครู
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม
ทฤษฎีและการนำไปใช้
ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท์
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพุทธินิยมและการแก้ปัญหาของบรูเนอร์
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมการเรียนรู้ทางสังคมของแอลเบิร์ต แบนดูรา
ทฤษฎีมนุษย์นิยมของมาสโลว์

คาร์ล โรเจอร์ คอมบส์
ทฤษฎีแรงจูงใจในชั้นเรียน
1. ช่วยตอบสนองความต้องการที่นักเรียนขาด
2. ช่วยนักเรียนพัฒนาความปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการของตน
3. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในความสำเร็จ
4. ช่วยให้นักเรียนพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
5. หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันถี่เกินไปในชั้นเรียน
6. ใช้ความสนใจของนักเรียนเป็นที่มาของแรงจูงใจ
7. ช่วยนักเรียนในการพัฒนา และควบคุมให้มีความสมดุล
Full transcript